Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2113. Pravilnik o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov, stran 7119.

  
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S tem pravilnikom se za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila (UL L št. 338 z dne 22. 12. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 217/2014 z dne 7. marca 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 2073/2005 v zvezi s salmonelo v klavnih trupih prašičev (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 93), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2073/2005/ES), določajo pogoji in način zmanjšanja števila vzorčnih enot, pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov ter vzorčenje trupov govedi, ovac, koz in konjev z nedestruktivno metodo.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za meso, ki ga nosilec živilske dejavnosti zmelje neposredno pred končnim potrošnikom.
2. člen 
(postopek informiranja in klavzula o medsebojnem priznavanju) 
(1) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).
(2) Šteje se, da proizvodi, ki se zakonito tržijo v drugih državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ter Turčije, če so proizvedeni v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa kot je določena v zakonodaji Republike Slovenije, izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika in se lahko dajo na trg, razen če je bil izpeljan postopek v skladu z Uredbo (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 21).
3. člen 
(zmanjšanje števila vzorčnih enot) 
(1) Nosilci živilske dejavnosti proizvodnje mletega mesa in mesnih pripravkov, ki izpolnjujejo zahteve iz tretjega odstavka 5. člena Uredbe 2073/2005/ES in katerih obseg proizvodnje mletega mesa ali mesnih pripravkov ne presega 120 ton letno, lahko v načrtih vzorčenja zmanjšajo število vzorčnih enot pri vzorčenju na salmonelo na način, določen v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) V primeru mesnih pripravkov za neposredno uživanje (tatarski biftek ipd.) lahko nosilci živilske dejavnosti, ki izpolnjujejo zahteve iz tretjega odstavka 5. člena Uredbe 2073/2005/ES in katerih obseg proizvodnje mesnih pripravkov za neposredno uživanje ne presega 12 ton letno, v načrtih vzorčenja zmanjšajo število vzorčnih enot pri vzorčenju na salmonelo na način, določen v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
(pogostost vzorčenja) 
(1) Pogostost vzorčenja mletega mesa in mesnih pripravkov oziroma pogostost vzorčenja trupov živali se določi na podlagi letnega obsega proizvodnje oziroma obsega zakola živali v preteklem letu.
(2) Pri izračunu letnega obsega proizvodnje za mleto meso in mesne pripravke se ne upoštevajo mleto meso in mesni pripravki, ki jih nosilec živilske dejavnosti pred dajanjem na trg termično obdela.
(3) Nosilec živilske dejavnosti, ki v preteklem letu ni proizvajal mletega mesa, mesnih pripravkov ali izvajal klanja živali, mora pri pripravi načrta vzorčenja predvideti obseg proizvodnje oziroma obseg zakola živali za tekoče leto in najpozneje v enem letu od priprave načrta vzorčenja tega prilagoditi dejanskemu obsegu proizvodnje oziroma klanja.
5. člen 
(zmanjšanje pogostosti vzorčenja) 
(1) Za izvajanje četrtega odstavka pod naslovom »Pogostost vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa, mesnih pripravkov, mehansko izkoščenega mesa in svežega perutninskega mesa« točke 3.2, 3. poglavja priloge I Uredbe 2073/2005/ES lahko nosilci živilske dejavnosti v:
– odobrenih obratih za klanje živali, katerih letni obseg klanja ne presega 7.000 govedi ali konjev oziroma 15.000 prašičev, ovc ali koz, pogostost vzorčenja klavnih trupov zmanjšajo na način, določen 1. točki priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika;
– odobrenih obratih za klanje perutnine, katerih letni obseg klanja ne presega 1.000.000 brojlerjev oziroma 100.000 puranov, pogostost vzorčenja klavnih trupov zmanjšajo na način, določen v 2. točki priloge 3 tega pravilnika;
– registriranih in odobrenih obratih za proizvodnjo mletega mesa oziroma mesnih pripravkov, katerih obseg proizvodnje ne presega 120 ton letno mletega mesa oziroma mesnih pripravkov, pogostost vzorčenja zmanjšajo na način, določen v prilogi 1 tega pravilnika;
– obratih iz prejšnje alinee, ki proizvajajo mesne pripravke, namenjene za neposredno uživanje, v obsegu, ki ne presega 12 ton letno, pogostost vzorčenja zmanjšajo na način, določen v prilogi 2 tega pravilnika.
(2) Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka nosilci živilske dejavnosti v odobrenih obratih za klanje živali, kjer dnevni obseg klanja ne presega petih živali iste vrste, vzorčijo vse trupe živali, zaklanih na predvideni dan vzorčenja. Obseg klanja na dan vzorčenja mora ustrezati povprečnemu dnevnemu zakolu. Logaritem dnevnega povprečja iz 2. poglavja priloge I Uredbe 2073/2005/ES se izračuna na podlagi rezultatov dejansko vzorčenih trupov.
(3) Če se pri preizkušanju ugotovi nezadovoljiv rezultat uradnega vzorca ali vzorca nosilca živilske dejavnosti oziroma skupnega vzorca, mora nosilec živilske dejavnosti prekiniti z zmanjšano pogostostjo vzorčenja za tisti parameter, zaradi katerega je bil vzorec ocenjen kot nezadovoljiv, in začeti z začetno pogostostjo vzorčenja, določeno v prilogi 1, 2 ali 3 tega pravilnika.
6. člen 
(vzorčenje trupov govedi, ovc, koz in konjev z nedestruktivno metodo) 
Mejne vrednosti, faza vzorčenja in ukrepi v primeru nezadovoljivih rezultatov pri vzorčenju trupov govedi, ovc, koz in konjev z nedestruktivno metodo so določeni v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
7. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov (Uradni list RS, št. 57/07 in 75/07 – popr.).
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-314/2015
Ljubljana, dne 28. junija 2016
EVA 2015-2330-0116
Mag. Dejan Židan l.r.
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 

AAA Zlata odličnost