Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2152. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Tišina, stran 7192.

  
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS4O), drugega odstavka 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 1. in 3. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 54/07) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 16. redni seji dne 28. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Tišina 
1. člen 
V 3. členu Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Tišina, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 33/09 z dne 30. 4. 2009, se za 1. točko doda nova 2. točka, ki se glasi:
»Javne površine za namen gostinske terase oziroma vrta (dovoljenje, ki ga izda pristojni organ se pridobi na podlagi vložene vloge)«.
Sedanja 2. in 3. točka se preštevilčita v 3. in 4. točko.
2. člen 
V 5. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Dovoljenje, ki ga izda pristojni organ, za uporabo gostinskega vrta se dodeli na podlagi vložene vloge, ki mora vsebovati podatke o lokaciji javne površine, velikosti v m2 in podatke o namenu rabe javne površine s prikazom umestitve opreme na javno površino«.
3. člen 
V 25. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ob gostinski terasi oziroma vrtu mora biti zagotovljena prehodnost pešcev širini vsaj 1,6 m«.
4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0029/2016-1
Tišina, dne 29. junija 2016
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost