Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

Ob-2579/16, Stran 1672
Na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (Uradni list št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja ''naložbe za rast in delovna mesta'' ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (Uradni list št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 z dne 11. decembra 2014, Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1, 11/11, 57/12, 17/15), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj ''naložbe za rast in delovna mesta'' (Uradni list RS, št. 29/15), Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15, 58/15, 76/15 in 1/16), Odloka o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 z dne 12. 5. 2016 (Uradni list RS, št. 35/16), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Programa spodbujanja internacionalizacije 2015–2020, Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, ki ga je sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 22. 4. 2015, Sheme državne pomoči z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MSP« (št. priglasitve BE03-2399245-2015), Program dela SPIRIT, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 20. redni seji dne 9. 2. 2016 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 23. 2. 2016, Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 9. 5. 2016, Pogodbe SPIRIT-2016-2017/SJM o izvajanju in financiranju javnega razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017 z dne 15. 6. 2016 ter odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017, št. 3-2/1/MGRT/0, z dne 4. 7. 2016, SPIRIT Slovenija objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa in izvajalskega organa, ki dodeljuje sredstva
Posredniški organ:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo)
Izvajalski organ:
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, v nadaljnjem besedilu (SPIRIT Slovenija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem:
– ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de in
– ki ima vsaj 10 % delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.
Izpolnjena morata biti oba pogoja, sejem mora biti vpisan v eni izmed baz, hkrati pa mora imeti več kot 10 % tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.
3. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je, preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.
S tem namenom se zasleduje specifični cilj Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 ''Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP'' v okviru prednostne naložbe ''Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo''. V ta namen se spremlja specifični kazalnik Čisti prihodki MSP od prodaje na tujem trgu. V okviru te naložbe pa se zasledujejo tudi rezultati večja sposobnost vključevanja podjetij v globalne verige vrednosti, večja izvozna intenzivnost podjetij in večji izvoz iz naslova storitev, kar naslavlja tudi predlagani ukrep. Sofinanciranje individualnega nastopa podjetij na sejmih v tujini podjetjem omogoča, da na mednarodni ravni predstavijo svoje storitve ali produkte, s tem si povečajo možnost izvoznega poslovanja, na ta način pa tudi intenzivno lahko sledijo novim trendom razvoja v svoji panogi. Ukrep je del prednostne usmeritve, v okviru katere je predvidena podpora individualnim nastopom podjetij na sejmih v tujini. Ukrep tudi podpira doseganje kazalnika večanje čistih prihodkov MPS od prodaje na tujih trgih, saj podjetje s povečano prodajo na tujih trgih direktno vpliva na ta kazalnik. Posredno pa ukrep pripomore tudi k spodbujanju makroekonomskega kazalnika spodbujanje izvoza na ravni države.
Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 150 podjetij na leto pri njihovih individualnih predstavitvah na sejmih v tujini.
4. Ciljne skupine/upravičenci: ciljne skupine so: MSP, posebno tista, ki šele želijo začeti mednarodno poslovati in tista, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na nove proizvode in/ali nove tuje trge oziroma širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.
5. Regija izvajanja
Javni razpis se izvaja v programskem območju Vzhodna Slovenija in programskem območju Zahodna Slovenija.
Javni razpis je razdeljen na dva sklopa. Podjetja se glede na sedež podjetja, prijavijo na enega izmed sklopov:
Sklop A – Vzhodna kohezijska regija (cilj je podpreti 113 podjetij)
Sklop B – Zahodna kohezijska regija (cilj je podpreti 37 podjetij)
Za vsakega od upravičencev mora biti v vlogi na javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju operacije nedvoumno opredeljeno, v kateri od obeh regij (Vzhodni ali Zahodni kohezijski regiji) ima sedež.
6. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne1. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev pa se odpravi. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo SPIRIT Slovenija odstopil od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na transakcijski račun št. 01100-6000041927, odprt pri Ministrstvu za finance, Uprava RS za javna plačila, Urad UJP Ljubljana (v nadaljevanju: »TRR«) do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
1V primeru zavrnitve ali zavržbe vloge z odločitvijo je zoper slednjo dopustna pritožba.
Dokazila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so navedena v razpisni dokumentaciji.
6.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju podjetja).
Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe o splošnih skupinskih izjemah z dne 17. 6. 2014.
Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe o splošnih skupinskih izjemah, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja, podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja oziroma na podlagi konsolidiranih računovodskih izkazov podjetja, ali računovodskih izkazov, v katere je podjetje vključeno s konsolidacijo, če ti obstajajo.
Tem podatkom je potrebno prišteti 100 % podatkov za vsako podjetje, ki je neposredno ali posredno povezano z zadevnim podjetjem, če podatki niso bili že vključeni v konsolidacijo računovodskih izkazov.
Upravičeno je tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje do podpisa pogodbe o sofinanciranju operacije poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji, kar bo dokazoval z vpisom v sodni register skladno z Zakonom o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – UPB, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H in 17/15). Tak prijavitelj mora vlogi priložiti izjavo o tem, da bo do podpisa pogodbe o sofinanciranju operacije izvedel zahtevan vpis, ter o tem, v kateri regiji bo imel sedež podružnice, v kateri se bo v celoti izvajala aktivnost operacije. V primeru, da prijavitelj do podpisa pogodbe vpisa ne izvede, bo izvajalec javnega razpisa razveljavil sklep.
Podjetja, ki ob oddaji vloge še nimajo sedeža podružnice v Republiki Sloveniji, morajo smiselno priložiti k vlogi ustrezna dokazila, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje pogojev za kandidiranje.
Pomoč po priglašeni shemi se ne dodeli za naslednje dejavnosti:
a) Ribištvo in gojenje vodnih organizmov
b) Ladjedelništvo
c) Proizvodnjo in distribucijo energije ter energetsko infrastrukturo
č) Premogovništvo po opredelitvi v Sklepu Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. 12. 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L 336, 21. 12. 2010 str. 24)
d) Primarno kmetijsko proizvodnjo opredeljeno v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji
e) Sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevano podjetje
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč po priglašeni shemi se ne dodeli podjetjem v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13) in 18. točki 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah.
Nadalje pomoč po priglašeni shemi ni dovoljena:
– za aktivnosti povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdelke, povezane z izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom;
– če daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega;
– za upravičence, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;
– če upravičenec nima poravnanih vseh obveznosti do zaposlenih in države.
Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:
a) so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 53/13).
Družba je v težavah, kadar ni zmožna z lastnimi sredstvi ali sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih družbenikov, delničarjev ali upnikov, ustaviti negativnih gibanj poslovanja, ki bi brez posredovanja države ogrozila obstoj družbe.
Predpostavlja se, da je družba v težavah:
– kadar tekoča izguba kapitalske družbe, skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– kadar tekoča izguba osebne družbe, skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, in je tekoča izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je družba iz prejšnjih alinej že postala plačilno nesposobna ali če izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo.
V primeru, da družba v težavah ne izkazuje izgube kapitala v smislu prejšnjega odstavka, lahko težave dokazuje z naraščajočimi izgubami, povečanimi terjatvami, zmanjševanjem prodaje, povečevanjem zalog, zmanjšanjem izkoriščenosti proizvodnih sredstev, padanjem denarnih tokov, naraščajočimi dolgovi, naraščajočimi stroški obresti ali zmanjševanjem vrednosti premoženja.
MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,
b) imajo neporavnane obveznosti do države, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom,
c) so za iste stroške pridobila ali so v postopku pridobivanju sofinanciranja iz drugih državnih ali lokalnih proračunskih virov,
d) podjetje je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z enotnim trgom skupnosti,
e) glede njega v razmerju do Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo, 81/13 Odl. US: U-I-81/11-12),
f) dejanski lastnik družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 47/09 Skl. US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.) 19/10, 77/11, 108/12 – ZIS-E, 19/14) je (so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma,
g) niso dolgoročno plačilno nesposobna po tretjem odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD in 23/12).
6.2. Posebni pogoji za kandidiranje in ugotavljanje upravičenosti
Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi naslednje posebne pogoje za kandidiranje:
a. podjetje je na dan 31. 12. 2015 zaposlovalo vsaj eno osebo za polni delovni čas2, pri čemer podjetje k vlogi priloži potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na zadnji dan navedenega leta,
2V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je iz tega naslova zavarovana za polni delovni čas (iz obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas). V primeru enoosebnih družb se kot zaposlena oseba šteje tudi oseba, ki je edini družbenik in direktor te družbe, in je iz tega naslova zavarovana za polni delovni čas (iz obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas).
b. podjetje je na osnovi finančne in dinamične bonitetne ocene pridobilo vsaj dve točki ter ima ter ima dinamično oceno višjo od (- -),3 podjetje v celoti zagotavlja sredstva za zaprtje4 finančne konstrukcije udeležbe na sejmu, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa,
3Skupna bonitetna ocena je za potrebe tega javnega razpisa dosegljiva in preverljiva brezplačno vsakemu podjetju s sedežem v Sloveniji za svoje lastno podjetje na produktu www.bonitete.si. Za pridobitev dostopa je potrebno poslati e-mail na naslov: support.si@bisnode.com z navedbo naziva podjetja, davčne številke, imena in priimka, telefona ter elektronskega naslova. Na tej osnovi boste prejeli uporabniško ime ter geslo za dostop do brezplačnih podatkov za vaše podjetje. Izpis bonitetne ocene, ki na dan oddaje vloge ni starejši od 30 dni je obvezna priloga obrazca Prijava. Točkovanje je podrobno opredeljeno v okviru razpisne dokumentacije.
4Zaprta finančna konstrukcija pomeni, da podjetje v celoti zagotavlja sredstva za pokrivanje vseh upravičenih stroškov. Vir sredstev za pokrivanje upravičenih stroškov bodo sredstva prejeta iz naslova javnega razpisa in sredstva, ki jih podjetje zagotovi iz lastnih sredstev. Primer: višina upravičenih stroškov je 10.000 EUR. Podjetje v vlogi navede, da pričakuje subvencijo v višini 5.000 EUR, ostalih 5.000 EUR bo moralo podjetje zagotoviti iz lastnih sredstev, če želi zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo. Kolikor podjetje zagotovi manj kot 5.000 EUR lastnih sredstev, to pomeni odprto finančno konstrukcijo.
c. v finančnem načrtu operacije je upoštevana maksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov operacije, ki znaša 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 10.000,00 EUR,
d. podjetje bo vodilo stroške udeležbe na sejmu v tujini, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis, na ločenem stroškovnem nosilcu/mestu (možnost izpisa analitične bilance),
e. podjetje po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti 2008 (CPA 2008) ni uvrščeno v skupino C16 (Obdelani les ter leseni in plutovinasti izdelki, razen pohištva; pletarski izdelki) ali v skupino C31 (Pohištvo),
f. podjetje ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezano s sejmiščem oziroma organizatorjem sejma, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis,
g. podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi s tremi vlogami, vendar v koledarskem letu samo z eno vlogo na posamezni sejem, vloge morajo biti v ločenih ovojnicah,
h. podjetje ne more zahtevati sofinanciranja upravičenih stroškov udeležbe za tiste sejme, ki so na seznamu skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini v letu 2016, objavljenem na portalu SPIRIT Slovenija: http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Nase_storitve/Sejmi_3938.aspx,
i. podjetje ne more zahtevati sofinanciranja upravičenih stroškov udeležbe za tiste sejme, ki so na seznamu sejmov in borz za leto 2016, objavljenem na portalu STO (Slovenska turistična organizacija): http://www.slovenia.info/pictures/category/atachments_1/2015/Okvirni_seznam_sejmov_2016_20549.pdf,
j. podjetje se mora sejma udeležiti kot samostojni razstavljavec5,
5Podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora biti tudi prijavitelj na sejem, kar izkaže s prijavnico na sejem.
k. pomoč je mogoče dodeliti samo, če je upravičenec vložil vlogo/zahtevek za dodelitev pomoči pred začetkom izvajanja projekta/aktivnosti,
l. operacija mora prispevati k ciljem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020,
m. operacija mora izkazovati spodbujevalni učinek.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, ki so navedeni v tem razpisu.
7. Merila za izbor in način dodeljevanja sredstev
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa. Strokovno komisijo s sklepom imenuje odgovorna oseba izvajalca razpisa SPIRIT Slovenija.
Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne s predmetom in namenom tega javnega razpisa, intenzivnostjo pomoči ter upravičenostjo stroškov in ne bodo v nasprotju z omejitvami sodelovanja, bodo ocenjene s strani komisije.
Če se oceni, da vloga ni skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa, ali da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnje ocenjevanje po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne.
Za formalno popolno vlogo se šteje:
a. vloga, ki prispe pravočasno na naslov SPIRIT Slovenija v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici (21. poglavje tega javnega razpisa),
b. vloga, ki vsebuje vse obrazce in njihove morebitne priloge, navedene v razpisni dokumentaciji, obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedena na obrazcih.
Komisija bo vloge ocenila na podlagi naslednjih meril, ki jih je sprejel Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020:
Zap. št.
Merilo 
Največje 
št. točk
1
Finančna sposobnost podjetja
6
2
Kakovost projekta
5
3
Tržni potencial podjetja
2
4
Zaščita industrijske lastnine6
3
Skupaj
16
6Podjetje mora biti lastnik pravic industrijske lastnine. Lastništvo s strani posameznih družabnikov, kooperantov ali strateških partnerjev se ne upošteva.
Način uporabe posameznih meril je opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Projekti se razvrščajo v okviru razpoložljivih sredstev za posamezen sklop. Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 16. Za sofinanciranje bodo izbrani tisti prijavitelji, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli 9 ali več točk.
V primeru, da bo po končanem ocenjevanju ugotovljeno, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki so dosegle 9 ali več točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva, bodo razpisana sredstva dodeljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imele v okviru posameznega sklopa prednost vloge z višjim številom točk.
V primeru, da bo v okviru posameznega sklopa več vlog doseglo enako število točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za vse vloge, bodo imele prednost pri izboru vloge, ki bodo prejele večje število točk pri merilu 1. »Finančna sposobnost podjetja«.
V primeru, da bo v okviru posameznega sklopa pri merilu 1. »Finančna sposobnost podjetja« več vlog doseglo enako število točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za vse vloge, bodo imele prednost pri izboru vloge, ki bodo prejele večje število točk pri merilu 2. »Kakovost projekta«.
V primeru, da bo v okviru posameznega sklopa pri merilu 2. »Kakovost projekta« več vlog doseglo enako število točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za vse vloge, jim bodo razpisana sredstva razdeljena glede na vrstni red prispetja, pri čemer bodo imele prednost tiste vloge, ki bodo na SPIRIT Slovenija prispele prej7.
7Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja na podlagi časa prispetja vlog na SPIRIT Slovenija. V primeru oddaje vlog na pošti se upošteva čas prispetja vlog na SPIRIT Slovenija. V primeru, da bo več vlog prispelo na SPIRIT Slovenija po pošti na isti dan, se upošteva datum in čas oddaje vloge na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga). V primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne minuta predložitve, se upošteva oddaja ob 24:00 uri. V primeru osebne oddaje vloge v vložišču SPIRIT Slovenija se upošteva datum, ura in minuta osebne oddaje vloge.
V primeru, da vlagatelj odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju operacije ali če se pogodba o sofinanciranju operacije ne sklene v predpisanem roku, se šteje, da je vloga umaknjena in se izbere naslednja vloga v okviru posameznega sklopa glede na doseženo število točk.
V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki bi povzročila odprto finančno konstrukcijo, se vlogo kot neustrezno zavrne, ne glede na to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila točk za sofinanciranje. Za odprto finančno konstrukcijo se šteje tudi kadar je v vlogi presežena najvišja možna stopnja sofinanciranja predvidena s tem javnim razpisom.
Del sredstev na javnem razpisu lahko ostane nerazporejen, kolikor sredstva ne zadoščajo za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena v finančnem načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo za javni razpis
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa, je 3.000.000 EUR, in sicer:
Sredstva/Leto
2016
2017
1.500.000 EUR
1.500.000 EUR
Koriščenje sredstev je hkrati v okviru posameznega leta omejeno tudi glede na kohezijski regiji:
Sredstva/Leto
2016
2017
SKLOP A – Vzhodna kohezijska regija
1.020.000 EUR
1.020.000 EUR
SKLOP B – Zahodna kohezijska regija
480.000 EUR
480.000 EUR
SKUPAJ
1.500.000 EUR
1.500.000 EUR
Sredstva bremenijo proračunski postavki ministrstva:
– PP 160067 – PN3.2-Razvoj internacionalizacije-14-20-V-EU: 2.040.000 EUR,
– PP 160069 – PN3.2-Razvoj internacionalizacije-14-20-Z-EU: 960.000 EUR.
Koriščenje sredstev bo možno v letih 2016 in 2017. Predvideno sofinanciranje v letu 2016 ne bo višje od 1.500.000,00 EUR in v letu 2017 ne višje kot 1.500.000,00 EUR.
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij:
– SKLOP A – Vzhodna kohezijska regija v razmerju 75 % / 25 %,
– SKLOP B – Zahodna kohezijska regija v razmerju 70 % / 30 %.
Sredstva slovenske udeležbe za financiranje operacije predstavljajo lastna sredstva upravičenca.
Sredstva za neupravičene stroške mora zagotoviti podjetje samo.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
SPIRIT Slovenija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)dodelitvi sredstev prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
9. Skladnost s pravili državnih pomoči in pravili kohezijske politike
Prejeta sredstva predstavljajo državno pomoč.
V skladu s shemo državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MSP« (št. sheme: BE03-2399245-2015) znaša intenzivnost pomoči do 50 % upravičenih stroškov na posamezno operacijo.
Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena, in sicer ne more preseči 10.000,00 EUR na posamezno operacijo.
Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za to pomoč.
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo, dodeljeno po pravilu »de minimis« glede na enake upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči.
Podjetje – upravičenec pomoči poda pisno izjavo o drugih že prejetih državnih pomočeh za iste upravičene stroške8 in seznam vseh podjetij, s katerimi je upravičenec povezan (matične številke, imena). Podrobnosti so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
8Znesek že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomoči in drugih že prejetih (ali zaprošenih) državnih pomoči za iste upravičene stroške se bo preverjal v centralni evidenci »de minimis« pomoči Ministrstva RS za finance. Načela, ki veljajo na področju državnih pomoči po shemi »de minimis« ureja Uredba Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis«. Dokument je dostopen na strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/oj/2006/l_379/l_37920061228sl00050010.pdf). Več informacij o državnih pomočeh je na voljo na: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/.
10. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja9, so:
9Med upravičene stroške ne sodijo stroški dnevnic, stroški bivanja, potni stroški, stroški tiska, stroški nakupa in izdelave sejemske opreme ter davek na dodano vrednost (DDV).
– stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
– stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora.
Stroški najema razstavnega prostora so stroški najemnine neopremljenega razstavnega prostora oziroma stroški najemnine razstavnega prostora s tipsko stojnico, kolikor organizator sejma to ponuja, in stroški vpisa v katalog razstavljavcev.
Stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora zajemajo stroške projektiranja, montaže in demontaže stojnice, stroške čiščenja stojnice, stroške priključkov elektrike, vode in interneta ter stroške transporta in zavarovanja razstavnih eksponatov.
Stroški/izdatki in dokazila glede opravljene storitve zunanjih izvajalcev so podrobneje opredeljeni v Navodilih OU o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in Razpisni dokumentaciji.
Stroški in izdatki, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški in izdatki za financiranje s sredstvi kohezijske politike in jih zagotavlja upravičenec.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek in ga zagotavlja upravičenec iz lastnih sredstev.
11. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih operacij, ki bodo dejansko izvedene.
Upoštevane bodo operacije nastopa podjetja na sejmih v tujini, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, določenega s pogodbo o sofinanciranju operacije.
a) Obdobje upravičenosti stroškov se prične z datumom oddaje vloge in traja do izstavitve zahtevka za izplačilo, ki predstavlja tudi datum zaključka operacije upravičenca. Zadnji datum za izstavitev zahtevka za izplačilo je:
– 25. 12. 2016 za odpiranje v letu 2016 in
– 25. 12. 2017 za odpiranja v letu 2017.
b) Upravičenost do izplačila subvencije upravičenci v posameznem obdobju financiranja dokazujejo z dokazili o doseženih kazalnikih/ciljih, ki so bili načrtovani in potrjeni v vlogi za sofinanciranje. Končni znesek subvencije je plačan na podlagi v celoti doseženega fizičnega zaključka operacije, ustrezno potrjenega s strani upravičenca in preverjenega s strani SPIRIT Slovenija.
c) Vzorec zahtevka za izplačilo je priloga k razpisni dokumentaciji.
d) SPIRIT Slovenija lahko zahteva, da upravičenec dokazuje upravičenost stroškov z ustreznimi dokazili, ki zajemajo dokazila, ki jih je potrebno predložiti v skladu z Navodili UO o upravičenih stroških za sredstva EKP v obdobju 2014–2020 in ostalimi navodili SPIRIT Slovenija (priročniki, navodila za udeležence).
Osnova za izplačilo odobrenih sredstev po tem javnem razpisu je s strani SPIRIT Slovenija odobren zahtevek za izplačilo. Na SPIRIT Slovenija mora podjetje posredovati e-zahtevek (e-račun), le-tega pa tudi v pdf obliki vključno z vsemi pripadajočimi prilogami. Le-ta mora prispeti na SPIRIT Slovenija najkasneje v roku trideset dni od nastanka zadnjega upravičenega stroška v okviru prijavljene operacije oziroma najkasneje do vključno 25. 12. 2016 za odpiranje v letu 2016 in najkasneje do vključno 25. 12. 2017 za odpiranje v letu 2017.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med SPIRIT Slovenija in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila agencije so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. Kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko agencija razveljavi javni razpis in izdane sklepe o dodelitvi sredstev, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju operacije določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom agencije se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju operacije.
Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku za prispetje zahtevka za izplačilo na SPIRIT Slovenija, se ne morejo uveljavljati in ne bodo priznani.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja projekta
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije za obdobje treh let, in sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem začetnem datumu za hrambo dokumentacije, bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani izvajalca javnega razpisa.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora izbrani prijavitelj voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani izvajalca kot izvajalskega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi). Poleg vseh navedenih se nadzor izvaja tudi s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo kot posredniškega organa.
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem, bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, izvajalec javnega razpisa pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati izvajalca javnega razpisa o izvedenih ukrepih.
14. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje projekta uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen osebnih podatkov in tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo izvajalec razpisa lahko domneval, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
16. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in izvajalcu razpisa zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Kazalniki (dokazila o doseganju ciljev), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Preveč optimistična pričakovanja lahko privedejo do nedoseganja zastavljenih ciljev in so lahko podlaga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, lahko izvajalec razpisa odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitve načrtovanih ciljev v celoti, lahko izvajalec razpisa zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
Prijavitelj je po zaključeni operaciji dolžan sodelovati v ekonomski evalvaciji, posredovati pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahteval izvajalec razpisa kot izvajalski organ, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ter drugi slovenski in evropski nadzorni in revizijski organi in tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo kot posredniški organ. V primeru, da prijavitelj takšno sodelovanje odkloni ali na poziv ne odgovori, lahko izvajalec razpisa zahteva vračilo deleža ali celote prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
17. Omejitve glede sprememb projekta v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: pri izvajanju operacije je potrebno smiselno upoštevati določila 71. člena Uredbe 1303/2013/EU.
18. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacije ali izvrševanja operacije prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacije ali izvrševanja operacije prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec izvajalca razpisa ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev izvajalca razpisa o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
19. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo izvajalec razpisa odstopil od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
20. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. Kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, lahko izvajalec operacije pogodbo o sofinanciranju operacije odpove in zahteva vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Upravičencu se bo vrednost sofinanciranja po pogodbi o sofinanciranju operacije znižala za vrednost vrnjenih zneskov iz naslova dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov oziroma iz naslova preseganja maksimalne dovoljene stopnje sofinanciranja operacije.
V primeru ugotovitve, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, se zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
21. Odpiranje vlog ter postopek in način izbora operacij
Roki za oddajo vlog so:
– za 1. odpiranje 5. 8. 2016 do 13. ure,
– za 2. odpiranje 3. 2. 2017 do 13. ure,
– za 3. odpiranje 1. 6. 2017 do 13. ure.
Tretje odpiranje bo izvedeno samo v primeru, kolikor sredstva v okviru drugega odpiranja ne bodo porabljena v celoti.
Za porabo celotnih sredstev po tem razpisu se šteje, da je v okviru posameznega sklopa ostalo na razpolago manj kot 10.000,00 EUR.
Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je SPIRIT prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto (poštni žig) – ZUP 68. člen drugi odstavek. Če se vloga pošlje z navadno pošiljko se za dan, ko je SPIRIT prejel vlogo, šteje dejanski dan prejema in ura prejema vloge.
Vloge so lahko oddane tudi osebno v glavni pisarni SPIRIT na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur med 9. in 13. uro) do navedenega datuma in ure za oddajo vlog.
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili na obrazcih.
Vloga mora biti v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 6 »Naslovnica za ovojnico«.
Prijavitelji morajo oddati vlogo v enem izvodu.
Obravnavane bodo samo pravočasne vloge, vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo zaprte vrnjene predlagateljem.
Odpiranje vlog bo potekalo 9. in 10. 8. 2016, 7. 2. in 8. 2. 2017 ter 8. 6. in 9. 6. 2017 in ne bo javno.
V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge glede na zahteve iz razpisne dokumentacije, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v roku sedmih dni ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
Prijavitelj sme ob pisnem soglasju agencije popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme vsebinsko spreminjati.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
1. višine zaprošenih sredstev,
2. tistega dela vloge, ki se veže na specifikacije predmeta vloge oziroma vsebino projekta,
3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev.
SPIRIT Slovenija lahko kadarkoli zahteva od prijavitelja pojasnilo navedb v vlogi in predložitev dokazil, ki potrjujejo navedbe v vlogi. Kolikor prijavitelj tega ne stori v določenem roku, bo SPIRIT Slovenija odločil na podlagi podatkov, ki jih ima na razpolago.
Vsa predložena dokazila morajo odražati dejansko stanje.
Če se oceni, da vloga ni skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa, ali da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnje ocenjevanje po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne.
Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge in se bo preverjalo tekom celotnega izvajanja projekta.
22. Obveščanje o izboru
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog (seznam) upravičencev do sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
Predlog (seznam) upravičencev do sredstev se predloži predstojniku ali osebi, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Predstojnik ali oseba, ki jo je ta pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, izda posamične sklepe o dodelitvi sredstev na podlagi predloga iz prejšnjega člena. V obrazložitvi sklepov o dodelitvi sredstev mora utemeljiti svojo odločitev.
Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni najkasneje v roku 40 dni od datuma odpiranja vlog. Prijavitelji bodo na podlagi sklepov o dodelitvi sredstev pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju operacije. Če se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva na podpis pogodbe o sofinanciranju operacije na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Morebitne pritožbe zoper sklepe vložijo prijavitelji na SPIRIT Slovenija, javna agencija v roku dni od prejema sklepa. Za obravnavo pritožbe po splošnem upravnem postopku je po Zakonu o upravnih taksah, potrebno plačati upravno takso po taksni tarifi 2, in sicer v višini 18,10 EUR. Za odločanje o pritožbi je pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju operacije z izbranimi podjetji. Prijavitelj, ki se pritoži, mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne more biti postavljeno merilo za izbor upravičencev.
V primeru, da se po izdaji sklepov o dodelitvi sredstev ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije in ni v skladu s predmetom, namenom in cilji razpisa, SPIRIT Slovenija pogodbe o sofinanciranju operacije ne podpiše, sklep o dodelitvi sredstev pa se razveljavi.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh SPIRIT Slovenija. Upravičenci s sprejemom sofinanciranja sprejmejo tudi vključitev na seznam operacij, ki je objavljen na spletni strani: www.eu-skladi.si.
23. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si, ali na naslovu SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, vsak delovnik med 9. in 13. uro.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve, podane na elektronski naslov: sejmi@spiritslovenia.si, s pripisom »JR Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – razpisna dokumentacija«. SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati razpisne dokumentacije, če iz elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.
24. Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: sejmi@spiritslovenia.si, s pripisom »JR Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje do vključno 2. 8. 2016 za odpiranje vlog v letu 2016 in najkasneje do 31. 1. 2017 za odpiranje vlog v letu 2017. SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati odgovora, če iz elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija bo na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si objavil odgovore na vprašanja v roku treh delovnih dni po prejemu vprašanja, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Obrazci za pripravo vloge so:
Obrazec št. 1: Prijava
Obvezne priloge tega obrazca so:
a) potrdilo o številu zaposlenih na dan 31. 12. 2015 (kopija obrazca M1),
b) izpis bonitetne ocene, ki na dan oddaje vloge ni starejši od 30 dni,
c) kopija prijavnice na mednarodni sejem, iz katere so razvidni podatki o mednarodnem sejmu (naziv sejma, sejmišče, organizator, termin, cena razstavnega prostora), in ki je podpisana in žigosana s strani organizatorja sejma; v primeru elektronske prijave velja elektronski izpis prijavnice,
d) kopija potrditve razstavnega prostora (»stand confirmation«) s strani organizatorja sejma ali pogodba, ki jo prijavitelj sklene z organizatorjem sejma,
e) v primeru zaščite intelektualne lastnine, je podjetje Obrazcu št. 1 dolžno priložiti kopijo dokazila o prijavi katere izmed oblik industrijske lastnine (patent, znamka, model),10
10Za mednarodno prijavo oziroma mednarodno veljavno pravico veljajo prijave in podeljene pravice preko EPO, WIPO, OHIM in tujimi nacionalnimi uradi za intelektualno lastnino ter slovenske nacionalne pravice z ugotovitveno odločbo.
f) v primeru ugotavljanja tržnega potenciala podjetja, je podjetje Obrazcu št. 1 dolžno priložiti kopije potrdil, ki izkazujejo izvedbo vsaj dveh izvoznih poslov času od 1. 1. 2015 do datuma objave razpisa (dobavni list ali tovorni list ali potrdilo o prejetem plačilu ali drugo dokazilo o izvedenem izvoznem poslu),
g) izpis iz mednarodnega registra sejmov M+A ExpoDataBase ali AUMA, iz katerega je razvidno število vseh, tujih in domačih razstavljavcev na zadnjem že organiziranem sejmu; upoštevajo se neposredni razstavljavci na sejmu. Podjetje na osnovi teh podatkov izračuna in na izpis iz baze zapiše delež tujih razstavljavcev na zadnjem že organiziranem sejmu. V primeru, da izračun deleža na osnovi podatkov iz baze ni možen, je podjetje dolžno izpisu iz baze priložiti podatek o deležu, ki ga pridobi od organizatorja sejma (elektronska pošta ali dopis ali druga oblika potrdila organizatorja).
Obrazec št. 2: Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (podpisana s strani odgovorne osebe)
Obrazec št. 3: Izjava upravičenca spodbude o dodelitvi državne pomoči (podpisana s strani odgovorne osebe)
Obrazec št. 4: Ocenjevalni list (parafiran s strani odgovorne osebe)
Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe (eno kopijo parafirati na zadnji strani s strani odgovorne osebe)
Obrazec št. 6: Naslovnica za ovojnico.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije 

AAA Zlata odličnost