Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

Št. 38144-3/2016/2 Ob-2581/16, Stran 1686
Na podlagi 38. in 44. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B in 54/14 – odl. US, 81/15) direktor Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) izdaja
sklep 
o uvedbi javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev
1 Predmet javnega razpisa
1.1 Cilji
Cilji predmetnega javnega razpisa z javno dražbo so (1) spodbujanje učinkovite rabe spektra, vključno s primernim plačilom za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, (2) premostitev digitalnega razkoraka in prispevanja k ciljem Evropske digitalne agende, (3) zagotovitev dostopa do sodobnih mobilnih komunikacij čim širšemu krogu prebivalstva, (4) zagotavljanja fleksibilnosti pri uporabi spektra, (5) ohranjanje in razvoj učinkovite konkurence na trgih storitev mobilnih elektronskih komunikacij, (6) spodbujanje tehnološke in storitvene nevtralnosti pri rabi spektra v skladu z okviri, ki veljajo v EU ter spodbujanja naložb in razvoja.
1.2 Frekvenčni bloki, ki so predmet tega javnega razpisa
Tabela 1-1 prikazuje frekvenčni spekter, ki je predmet tega javnega razpisa. Skupno bo na javnem razpisu ponujenih 30 MHz spektra (2 x 15 MHz parnega spektra), namenjenega za prizemne sisteme, preko katerega se lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve. Razpoložljivi spekter posameznih frekvenčnih pasov, ki so predmet tega javnega razpisa, je razdeljen na 5 MHz bloke, ki bodo za namene oddaje ponudb kot bloki razvrščeni v dve kategoriji, pri čemer bodo imeli bloki znotraj iste kategorije primerljive tehnične in uporabne lastnosti. Specifične tehnične pogoje in omejitve uporabe posameznega frekvenčnega spektra obravnava poglavje H. Tehnične zahteve zagotavljanja storitev razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
Frekvenčni pas
Spodnji pas (FDD) 
od … do … [MHz]
Zgornji pas (FDD) 
od … do … [MHz]
Dodeljena pasovna širina [MHz]
Razpoložljivost za uporabo
1800 MHz
1775–1785
1870–1880
2 x 10
od dodelitve frekvence do 4. 1. 2031
2100 MHz
1920–1980
2110–2170
2 x 5
od dodelitve frekvence do 21. 9. 2021
Tabela 1-1: Frekvenčni spekter, ki je predmet javnega razpisa
1.2.1 Frekvenčni bloki v radiofrekvenčnem pasu 1800 MHz
Predmet tega javnega razpisa sta dva parna radijska frekvenčna podpasova za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve v skladu z odločbo Komisije EU št. 2009/766/ES, spremenjeno s sklepom Komisije EU št. 2011/251/EU, za obdobje od dneva dodelitve do 4. 1. 2031.
Natančna navedba radijskih frekvenc:
Oznaka bloka
Frekvence
Pasovna širina
BC14
1775–1780 MHz v paru
s 1870–1875 MHz
2 x 5 MHz
BC15
1780–1785 MHz v paru
s 1875–1880 MHz
2 x 5 MHz
Tabela 1-2:Frekvenčni bloki v pasu 1800 MHz
BC 14
BC 15
Na voljo od dneva dodelitve do 4. 1. 2031
Ni na voljo za ta javni razpis (odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc veljavne do 4. 1. 2031)
1.2.2 Frekvenčni bloki v radiofrekvenčnem pasu 2100 MHz
Poleg radijskih frekvenc v pasu 1800 MHz je predmet tega javnega razpisa tudi en parni radijski frekvenčni podpas za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve v skladu s sklepom Komisije EU št. 2012/688/EU na območju Republike Slovenije v radiofrekvenčnem pasu 2100 MHz za obdobje od datuma dodelitve do 21. 9. 2021.
Natančna navedba radijskih frekvenc:
Oznaka bloka
Frekvence
Pasovna širina
BD
1955–1960 MHz v paru
z 2145–2150 MHz
2 x 5 MHz
BD
 
Na voljo z dnem vročitve odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc do 21. 9. 2021
Ni na voljo
Ni na voljo za ta javni razpis (odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc veljavne do 21. 9. 2021)
Tabela 1-3: Frekvenčni bloki v pasu 2100 MHz
1.3 Omejitve števila pravic uporabe radijskih frekvenc (spektralne kape)
Upoštevaje četrto alinejo drugega odstavka 1. točke strateških usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (dopis št. 381-8/2011-MVZT/28 z dne 30. 11. 2015) na predmetnem javnem razpisu z javno dražbo veljajo naslednje spektralne kape:
– 2 x 35 MHz v pasu 1800 MHz,
– 2 x 115 MHz skupaj z že obstoječimi pravicami v FDD pasovih 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz in 2600 MHz (v nadaljevanju: skupna spektralna kapa).
Pogoji glede omejitev števila pravic uporabe radijskih frekvenc v obliki spektralnih kap bodo skladno z določili 51. člena ZEKom-1 navedeni tudi v odločbah o dodelitvi radijskih frekvenc. Navedene spektralne kape bodo upoštevane v postopkih odločanja o prenosu pravic do uporabe ali oddaje v najem po 55. členu ZEKom-1, razen v primeru tehnoloških sprememb ali spremenjenih konkurenčnih razmer, ko lahko Agencija skladno s spremenjenimi okoliščinami dovoli prenos pravice do uporabe radijskih frekvenc ali oddaje pravice v najem izven okvira navedenih omejitev, skladno z določili 55. člena ZEKom-1.
2 Pogoji in zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Pogoji javnega razpisa, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Za izpolnjevanje pogojev javnega razpisa mora ponudnik:
– predložiti popolno in pravilno ponudbo, ki vključuje:
– Splošni podatki o ponudniku (obrazec I.1.1. ali I.1.2);
– Izjave ponudnika (obrazec I.2);
– Podatki o lastniški strukturi ponudnika (ni obrazca);
– Pooblastilo za podpis ponudbe (obrazec I.3);
– Finančni, organizacijski in tehnični načrti glede izvedbe in upravljanja mobilnega komunikacijskega omrežja (poslovni načrt) (ni obrazca); 
– Navedba blokov, za katere je ponudnik zainteresiran (obrazec I.4);
– Garancija za resnost ponudbe (obrazec I.5);
– Izjava o predložitvi dokumentov skladno z zahtevami razpisne dokumentacije (obrazec I.6);
– imeti poravnane vse zapadle obveznosti do Agencije, ki niso predmet spora pred sodišči;
– biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali prisilne likvidacije.
Vse podrobnosti v zvezi z navedenimi pogoji opredeljuje razpisna dokumentacija.
2.2 Zahteve javnega razpisa, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Zahteve predmetnega javnega razpisa so:
– varovanje zaupnosti informacij;
– prepoved nedovoljenega dogovarjanja;
– ohranjanje lastniške strukture ponudnika v času javnega razpisa;
– dodatne obveznosti, ki jih ponudnik prevzema na tem javnem razpisu:
– omejitve prenosa pravice do uporabe radijskih frekvenc ali oddaje pravice v najem;
– splošne obveznosti glede pokrivanja. 
2.2.1 Varovanje zaupnosti informacij
Ponudnik mora kot zaupne obravnavati vse informacije, ki jih prejme s strani Agencije v okviru postopka. Predvsem ne sme sporočati vsebine in podatkov iz sklepa o izbiri dražiteljev, ali kateregakoli drugega sklepa v okviru postopka tega javnega razpisa, svojih namer glede povpraševanja po spektru ali ponudb, ki jih bo podal v okviru tega javnega razpisa ali javne dražbe. V primeru, da ponudnik ali dražitelj krši navedeno zahtevo, se ga izključi iz javnega razpisa oziroma javne dražbe.
Obveznost, da se kot zaupne obravnavajo vse informacije, prejete s strani Agencije, velja do izdaje pisnega sklepa iz šestega odstavka 45. člena ZEKom-1. Zahteve glede zaupnosti veljajo tudi za ponudnike, ki niso postali dražitelji in tiste dražitelje, ki so bili tekom postopka javne dražbe izključeni. Tudi za te velja zaupnost obravnave informacij vse do trenutka, ko se uspešnim dražiteljem izda sklep iz šestega odstavka 45. člena ZEKom-1. Kolikor ponudnik oziroma dražitelj krši prepoved glede zaupnosti informacij, se vnovči predložena bančna garancija ponudnika oziroma dražitelja.
2.2.2. Prepoved nedovoljenega dogovarjanja
Ponudniki tekom celotnega postopka javnega razpisa ne smejo sklepati dogovorov ali delovati na kakršen koli drugi način, ki bi lahko ogrozil izvedbo postopka javnega razpisa v skladu z zahtevami te razpisne dokumentacije in sklepa o uvedbi javnega razpisa.
Ponudnikom je prepovedano medsebojno vzpostavljanje neposrednih ali posrednih stikov ali izmenjevanje informacij z namenom vplivanja na rezultat razpisnega postopka.
Med nedovoljeno dogovarjanje oziroma delovanje med javnim razpisom se predvsem šteje:
– vsako usklajevanje med ponudniki, zlasti z namenom vplivanja na potek ali rezultate razpisnega postopka,
– razkritje katerih koli informacij glede sodelovanja v postopku javnega razpisa,
– razkritje zneskov ali strategij draženja ali drugih izjav, ki bi lahko vplivale na sodelovanje ali draženje s strani tretjih,
– vse objave, ki bi lahko kakor koli razkrivale načrtovane dejavnosti v okviru razpisnega postopka,
– usklajevanje draženja na javni dražbi.
Ponudniki, ki bodo ta pravila kršili, bodo lahko izključeni iz nadaljnjega postopka. Zahteve glede nedovoljenega dogovarjanja veljajo tudi za ponudnike, ki niso postali dražitelji in tiste dražitelje, ki bodo tekom postopka javne dražbe izključeni. Kolikor ponudnik ali dražitelj krši prepoved glede nedovoljenega dogovarjanja, se vnovči predložena bančna garancija ponudnika oziroma dražitelja.
Če se po zaključku postopka javnega razpisa oziroma po izdaji odločb o dodelitvi radijskih frekvenc s strani pristojnih organov ugotovi, da je prišlo do takih dejanj, lahko Agencija začne postopek razveljavitve izdane odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc. V tem primeru se imetniku ne povrne že plačanega zneska plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine.
2.2.3 Ohranjanje lastniške strukture ponudnika v času javnega razpisa
Ponudnik ne sme biti povezan z nobenim drugim ponudnikom prek lastništva, ki presega kontrolni delež, pri čemer se za kontrolni delež šteje lastniški delež v določeni družbi, ki presega 25 %. Vsi ponudniki morajo delovati kot neodvisni subjekti.
V primeri konzorcijev, skupnih podjemov, združenj podjetij ali drugih oblik skupnega sodelovanja pa je potrebno ponudbi predložiti podatke o razmerju med člani in podrobne podatke o:
– konzorcijskih pogodbah,
– pogodbah o skupnih podjemih,
– pismih o nameri,
– delničarskih sporazumih in
– drugih aktih, ki urejajo skupno sodelovanje.
Vse oblike skupnega sodelovanja na tem javnem razpisu se obravnavajo kot pravna oseba in v postopku tega javnega razpisa kot »skupine«.
Skupine lahko v postopku tega javnega razpisa oddajo zgolj eno ponudbo. Ponudba mora vsebovati tudi podatke o lastniških strukturah vseh članov skupine.
V primerih namer lastniških preoblikovanj v času trajanja tega javnega razpisa, do izdaje odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, ki ne ustrezajo prej omenjenemu primeru zgoraj, bo Agencija v sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence presojala ustreznost takšnega preoblikovanja glede na zahteve tega javnega razpisa, pri čemer bo za namene tega javnega razpisa štela trajnejše spremembe kontrole nad podjetjem, kot so opredeljene v 10. členu Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 – odl. US, 63/13 – ZS-K, 33/14 in 76/15). Takšne namere lastniških preoblikovanj mora vsak ponudnik na tem javnem razpisu Agenciji sporočiti nemudoma. Odločitev o ustreznosti takšnega lastniškega preoblikovanja za ta javni razpis bo ponudniku sporočena v roku 15 dni od njegove najave.
Agencija sme kadarkoli med postopkom tega javnega razpisa ponudnika pozvati po poročanju njegove lastniške strukture.
2.2.4 Dodatne obveznosti, ki jih ponudnik prevzema na tem javnem razpisu
2.2.4.1 Prenos pravice do uporabe radijskih frekvenc ali oddaja pravice v najem
Kot zahteve glede prenosa pravice do uporabe radijskih frekvenc ali oddaja pravice v najem veljajo vse omejitve iz točke 1.3 Omejitve števila pravic uporabe radijskih frekvenc (spektralne kape).
2.2.4.2 Splošne obveznosti glede pokrivanja
Ponudniki, ki bodo pridobili frekvenčni spekter, morajo komercialno omogočati storitve brezžičnih elektronskih komunikacij z uporabo katerega koli frekvenčnega spektra nad 1 GHz, na način, da zagotovijo pokrivanje:
– 25 % prebivalstva Republike Slovenije do 4. 1. 2019,
– 40 % prebivalstva Republike Slovenije do 4. 1. 2021.
Izbranim ponudnikom bodo te zahteve kot obveznosti pokrivanja vključene v njihove odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc z ozirom na pridobljene radijske frekvence (51. člen ZEKom-1).
Podrobnosti preverjanja izpolnjevanja teh obveznosti so navedene v poglavju G. Nadzor izpolnjevanja obveznosti glede pokrivanja razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. Če operaterji, ki so jim izdane odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, navedenih obveznosti ne izpolnijo, jim lahko Agencija v postopku inšpekcijskega nadzora naloži odpravo ugotovljene nepravilnosti in izreče globo in/ali odvzame premoženjsko korist v prekrškovnem postopku. Agencija lahko na podlagi določbe 58. člena ZEKom-1 tudi prične s postopkom razveljavite odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc. V primeru razveljavitve odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc se znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine ne vrne.
3 Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe
Ker ponujena cena predstavlja edino merilo za izbiro najugodnejše ponudbe bo Agencija po uspešnem javnem razpisu, skladno s prvim odstavkom 44. člena ZEKom-1, izvedla javno dražbo, skladno s pravili za njeno izvedbo.
Javno dražbo vodi predsednik komisije iz drugega odstavka 37. člena ZEKom-1 ali njegov namestnik.
3.1 Radijske frekvence, ki so predmet javne dražbe
Radijske frekvence, ki so predmet javne dražbe, so navedene v točki 1.2 Frekvenčni obloki, ki so predmet tega javnega razpisa, omejitve števila pravic uporabe radijskih frekvenc pa v točki 1.3 Omejitve števila pravic uporabe radijskih frekvenc (spektralne kape) tega sklepa.
3.2 Pogoji in zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da se kvalificira na javno dražbo
Da se posamezni ponudnik kvalificira na javno dražbo, mora izpolnjevati pogoje in zahteve, kot so ti opredeljeni v 2. poglavju tega sklepa.
3.3 Najmanjše število ponudnikov
Da se javna dražba za posamezni radiofrekvenčni blok, ki je predmet tega javnega razpisa, lahko izvede, se morata nanjo uvrstiti vsaj dva ponudnika. V primeru, da za posamezni radiofrekvenčni blok interes izrazi samo en ponudnik, mu bo ta blok podeljen po izklicni ceni.
3.4 Najmanjši znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine (izklicno plačilo) in način njegovega plačila
Agencija je najnižje zneske plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine za posamezen blok določila s soglasjem Vlade Republike Slovenije, ki ga je ta podala v sklepu št. 38100-4/2016/3 z dne 19. 5. 2016, kot spremenjen s sklepom št. 38100-4/2016/6 z dne 31. 5. 2016. Z navedenim sklepom je Vlada Republike Slovenije potrdila najnižji znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne in način plačila. Upoštevaje navedeno, najnižji zneski plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine (izklicno plačilo) na blok v posameznem frekvenčnem pasu znašajo kot navaja spodnja tabela:
Izklicne cene v EUR na blok:
Oznaka bloka
Velikost bloka
Obdobje dodelitve radijskih frekvenc 
Frekvenčno območje
Izklicna cena na blok (v EUR)
BC14
2 x 5 MHz
do 4. 1. 2031
1775–1780/1870–1875
2.600.000,00
BC15
2 x 5 MHz
do 4. 1. 2031
1780–1785/1875–1880
2.600.000,00
BD
2 x 5 MHz
do 21. 9. 2021
1955–1960/2145–2150
1.300.000,00
Tabela 3-1: Izklicne cene na blok
V skladu z določili drugega odstavka 47. člena ZEKom-1 se upravni postopek uvede šele potem, ko dražitelj ali dražitelji, ki so na javni dražbi uspeli, plačajo plačilo za učinkovito rabo omejene naravne dobrine. Ponudniki, ki jim bo Agencija z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc dodelila v uporabo radijske frekvence, ki so predmet tega javnega razpisa, bodo morali končni znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine poravnati v enkratnem znesku, v roku 15 dni od vročitve pisnega sklepa iz šestega odstavka 45. člena ZEKom-1.
Dražiteljem, ki bodo na dražbi uspeli, bodo izdani prej omenjeni pisni sklepi, v katerih bodo navedeni frekvenčni bloki, ki so jih v okviru javne dražbe pridobili, lokacija teh blokov znotraj posameznih frekvenčnih pasov ter višina in način plačila za učinkovito rabo omejene naravne.
3.5 Podrobnejša pravila za izvedbo javne dražbe
3.5.1 Splošno
Predmet javne dražbe so posamezni konkretni radiofrekvenčni bloki. Javne dražbe se lahko udeležijo dražitelji. Javna dražba se zvočno in slikovno snema.
3.5.2 Razpoložljivi bloki
1. Na javni dražbi so na voljo trije bloki, ki so razvidni iz Tabela 3-1: Izklicne cene na blok. Tabela prikazuje:
– oznako blokov,
– velikost blokov,
– obdobje podelitve, za posamezen blok,
– ustrezno frekvenčno območje za bloke,
– ceno bloka.
2. Javna dražba se opravi z neposrednimi pisnimi ponudbami.
3. Pri vodenju javne dražbe in vzdrževanju reda na njej ima predsednik komisije, ki vodi javno dražbo, ali njegov namestnik, pooblastila uradne osebe v upravnem postopku v zvezi z vodenjem javne obravnave.
4. Pred ugotovitvijo najvišje ponudbe je potrebno dražiteljem vsaj enkrat omogočiti, da izenačijo ponudbo, sicer bo ta ponudba ugotovljena in s sklepom razglašena za najvišjo.
5. Najnižja ponudba mora znašati vsaj višino izklicne cene. Najmanjši dvig ponudbe za učinkovito rabo omejene naravne dobrine na javni dražbi ne sme biti nižji od 50.000,00 EUR.
6. Javna dražba se vsak dan praviloma začne ob 8.30 in traja najkasneje do 18. ure ob delovnih dneh. V primeru, da se draženje za posamezni blok konča pred 18. uro, bo odločitev o nadaljevanju dražbe za naslednji blok sprejeta na podlagi glasovanja med dražitelji. Kolikor bo več glasov za, se bo dražba za naslednji blok nadaljevala isti dan, v nasprotnem primeru pa naslednji delovni dan. V primeru neodločenega izida se bo javna dražba nadaljevala naslednji dan.
7. Vsak krog draženja traja predvidoma 15 minut – 10 minut za dražitelje, da oddajo svojo ponudbo, in 5 minut za komisijo, da prebere oddane ponudbe ter pozove dražitelje, ki so oddali nižjo ponudbo od najvišje, da lahko zvišajo ponudbo.
8. Po 5. krogu draženja sledi 15 minut, po 10. krogu pa 30 minut odmora. Enako velja za 15. in 20. krog ter nadaljnje kroge v enakem zaporedju.
9. Vsak dražitelj ima pravico do enega podaljšanja kroga in enega odmora pri vsakem bloku. Podaljšanje kroga traja 10 minut, odmor pa 15 minut. Dražitelj ju uveljavi z dvigom kartona za podaljšanje kroga oziroma za odmor.
10. Po zaključku draženja za posamezni blok je 30 minut odmora.
11. Komisija lahko vnaprej objavi podrobnosti predvidenega razporeda dražbenih krogov.
3.5.3 Omejitve draženja
12. Za izhodiščne ponudbe, podane v ponudbah na javni razpis (kot definirano v poglavju C.2.6 (Navedba blokov, za katere je ponudnik zainteresiran (Obrazec I.4)) in opredeljene v obrazcu I.4 razpisne dokumentacije tega javnega razpisa ne veljajo spektralne kape iz točke 1.3 Omejitve števila pravic uporabe radijskih frekvenc (spektralne kape) tega sklepa.
13. Spektralne kape se preverijo po koncu draženja vsakega posameznega bloka. Dražitelj, ki doseže spektralno kapo, nima možnosti sodelovanja pri draženju naslednjega bloka.
3.5.4 Postopek javne dražbe
14. Vrstni red draženja posameznih blokov bo predsednik komisije oziroma njegov namestnik določil z javnim žrebom na dan odpiranja ponudb. Žreb bo opravila komisija, ki je bila imenovana za vodenje javnega razpisa na dan javnega odpiranja ponudb, in sicer po javnem odpiranju ponudb, žrebu pa bodo lahko prisostvovali tudi zakoniti zastopniki ponudnikov oziroma njihovi pooblaščenci. Žreb se bo opravil tako, da se bodo posamezni frekvenčni bloki, ki so predmet tega razpisa, zapisali na liste, ki se v prisotnosti komisije in predstavnikov ponudnikov overijo z žigom Agencije in vstavijo v ovojnice. Ovojnice z vsebovanimi frekvenčnimi bloki se nato položijo v škatlo, predsednik komisije nato žreba ovojnice iz škatle, odpre ovojnico in javno prebere frekvenčni blok, ki je bil izžreban, ter list iz izžrebane ovojnice pokaže prisotnim in ga takoj odda komisiji. O žrebanju se napravi zapisnik, podpišejo ga člani komisije in predstavniki ponudnikov, ki so navzoči.
15. Dražitelj zapiše ponudbo za določen blok na list, ki je označen za posamezen krog, in ga vloži v posebno kuverto. Zvišanje ponudbe ne sme biti nižje od 50.000,00 EUR in mora biti zaokroženo na 10.000,00 EUR, sicer ponudba ni veljavna in se dražitelja izloči iz nadaljnjega draženja. Dražitelj mora kuverto oddati v roku 10 minut od začetka kroga draženja.
16. Predsednik komisije ali njegov namestnik odpre kuverte in prebere ponudbe ter ugotovi najvišjo ponudbo v določenem krogu za posamezen blok.
17. Predsednik komisije oziroma njegov namestnik pozove ostale dražitelje, ki so sodelovali v tem krogu in oddali veljavno ponudbo v skladu s točko 15, ali želijo višati najvišjo ugotovljeno ponudbo.
18. Dražitelj, ki želi višati najvišjo ponudbo iz 17. točke, to sporoči z dvigom roke, in sicer pred iztekom 5-minutnega roka v skladu s pravilom iz 7. točke. Ta dražitelj mora v naslednjem krogu v skladu s 15. točko podati višjo ponudbo kot je bila najvišja v prejšnjem krogu, sicer bo izločen iz nadaljnjega draženja za predmetni blok.
19. Če je najvišja ponudba samo ena in v tem času nihče od dražiteljev z dvigom roke ne sporoči namena dviga ponudbe, predsednik komisije oziroma njegov namestnik razglasi dražitelja z najvišjo ponudbo.
20. V primeru, da je več dražiteljev ponudilo enako najvišjo ponudbo, se ponovi postopek iz točke 15.
21. V primeru, da noben dražitelj ne zviša ponudbe kljub ponovljeni točki 1515, se uspešnega dražitelja določi z žrebom. Imena dražiteljev, ki so bili zainteresirani za enako najvišjo ponudbo, se napiše na liste in se vsakega posebej vloži v kuverto. Kuverte se zmeša in predsednik komisije oziroma njegov namestnik izžreba eno kuverto, v kateri je ime uspešnega dražitelja.
22. Ko se razglasi dražitelja z najvišjo ponudbo, se po odmoru ali naslednji dan v skladu s točko 6, dražba nadaljuje z naslednjim izžrebanim blokom po pravilih iz točke 15.
23. Postopek dražbe se konča, ko predsednik komisije oziroma njegov namestnik za vse bloke ugotovi najvišjo ponudbo.
3.5.5 Nedovoljeno dogovarjanje in preprečevanje izrivanja konkurence
24. Če predsednik komisije ali njegov namestnik med javno dražbo glede na potek licitiranja ugotovi, da sta se dva ali več dražiteljev dogovorili o načinu licitiranja ali njegovem rezultatu oziroma licitirajo usklajeno, te dražitelje izloči iz javne dražbe ter o tem izda pisni sklep. Zoper ta sklep ni možna posebna pritožba.
25. Če dva ali več dražiteljev skušajo z dvigovanjem cen izriniti tretjega dražitelja, lahko predsednik komisije ali njegov namestnik prekine javno dražbo in direktorju Agencije predlaga, da predmetni javni razpis z javno dražbo razveljavi. Sklep o razveljavitvi javnega razpisa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3.5.6 Zaključek dražbe
26. Ob zaključku javne dražbe bo predsednik razpisne komisije pripravil poročilo, v katerem bodo navedeni rezultati javne dražbe. V skladu s pravili javne dražbe in šestim odstavkom 45. člena ZEKom-1 bodo dražitelji, ki so na dražbi uspeli, najkasneje v roku 30 dni po zaključku javne dražbe s sklepom obveščeni o frekvenčnih blokih, ki so jih pridobili, njihovi lokaciji znotraj frekvenčnih pasov in višini plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine.
27. Dražitelji, ki bodo na javni dražbi uspeli, bodo morali znesek za učinkovito rabo omejene naravne dobrine plačati v enkratnem znesku v roku 15 dni od prejema pisnega sklepa. O tem morajo Agenciji predložiti potrdilo o plačilu (s številko transakcijskega računa in sklicem).
28. Na predmetnem javnem razpisu bodo izbrani tisti dražitelj ali dražitelji, ki so na javni dražbi uspeli in v predpisanem roku plačali plačilo za učinkovito rabo omejene naravne dobrine (deveti odstavek 45. člena ZEKom-1.
4 Rok in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 8. 8. 2016 do 9. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov Agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev ponudb. Ponudbo, ki bo na naslov Agencije prispela po poteku roka, bo Agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov Agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču Agencije, vsak delovni dan od 8.30 do 14. ure oziroma zadnji dan roka do 9. ure. Uradna oseba Agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo pri osebni dostavi izdala potrdilo o prejemu ponudbe.
Podrobnejše informacije za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5 Javno odpiranje
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi na sedežu Agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, dne 8. 8. 2016 ob 11. uri po lokalnem času kraja sedeža Agencije.
Podrobnejše informacije v zvezi z javnim odpiranjem se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
6 Razpisna dokumentacija
Ponudnik, ki se prijavlja na predmetni javni razpis, mora oddati ponudbo, pripravljeno v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija podaja podrobnejše informacije v zvezi s tem javnim razpisom in posameznimi točkami predmetnega sklepa o uvedbi javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Agencije: www.akos-rs.si. Interesenti lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tiskani obliki tudi osebno na vložišču Agencije v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure.
7 Sprememba ali dopolnitev sklepa o uvedbi javnega razpisa in razpisne dokumentacije
Agencija lahko spremeni predmetni sklep, ob tem pa mora glede na obseg sprememb v sklepu odločiti tudi o podaljšanju roka za oddajo ponudb. O vsaki spremembi bodo enakopravno in pregledno obveščeni vsi zainteresirani ponudniki. Morebitni novi sklep bo Agencija objavila v Uradnem listu RS najpozneje sedem dni pred potekom roka, ki je bil določen za oddajo ponudb (šesti odstavek 38. člena ZEKom-1), ter na spletni strani Agencije www.akos-rs.si.
Agencija si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija se v takem primeru spremeni oziroma dopolni z objavo spremembe oziroma dodatka na spletni strani Agencije, vendar najkasneje do 29. 7. 2016. V primeru dodatkov k razpisni dokumentaciji je ponudnik dolžan slednje v celoti upoštevati pri oblikovanju svoje ponudbe.
8 Razveljavitev javnega razpisa
Agencija si pridržuje pravico, da kadarkoli do izdaje odločb o dodelitvi radijskih frekvenc na podlagi tega javnega razpisa, javni razpis razveljavi. Sklep o razveljavitvi javnega razpisa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9 Dodatne informacije in kontaktna oseba
Interesent, ki želi kakršnokoli pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo, postopkom javnega razpisa ali predmetom javnega razpisa, mora to zahtevati izključno v pisni obliki in slovenskem jeziku. Pisno zahtevo naslovi na Agencijo (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana) s pripisom »Pojasnila v zvezi z javnim razpisom z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev v radiofrekvenčnih pasovih 1800 MHz in 2100 MHz« oziroma na elektronski poštni naslov: info.box@akos-rs.si. Navedeno podrobneje definira razpisna dokumentacija tega javnega razpisa v poglavju B. Pojasnila k razpisni dokumentaciji.
Za dodatne informacije v zvezi z načinom zahtevanja in podajanja pojasnil je kontaktna oseba Meta Pavšek Taškov.
10 Rok za izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc
Agencija bo izdala odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc ob upoštevanju določil glede roka, kot je opredeljen v 49. členu ZEKom-1, ob predpogoju, da je posamezni uspešni dražitelj poravnal znesek za učinkovito rabo omejene naravne dobrine. Posamezne odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc bo Agencija izdala najkasneje v 30 dneh po plačilu zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost