Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2151. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2016, stran 7190.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) in 8. člena Odloka o proračunu Občine Tišina (Uradni list RS, št. 13/16) je Občinski svet Občine Tišina na 16. redni seji dne 28. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2016 (Uradni list RS, št. 13/16) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in dohodki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Skupina
OPIS
Proračun 2016 (v €)
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.344.530
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.742.726
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.170.915
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.035.200
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
110.730
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
24.985
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
571.812
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
97.663
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.000
712
DENARNE KAZNI 
3.800
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
370.568
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
97.780
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
18.740
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
17.660
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
1.080
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741) 
583.063
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
560.062
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
23.001
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.491.122
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.525.685
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
389.480
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
59.497
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.044.364
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
6.344
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
26.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.243.768
410
SUBVENCIJE
79.660
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
726.905
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
153.883
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
283.320
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
682.470
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
682.470
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
39.200
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
39.200
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–146.593
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751 +752)
1.138
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
1.138
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.–V.)
1.138
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
57.408
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
57.408
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
108.549
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
108.549
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
–196.596
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
–51.141
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
146.593
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
196.596
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tišina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev občine) 
Besedilo prvega odstavka 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Tišina v letu 2016 več ne načrtuje dolgoročnega zadolževanja v višini 150.000 EUR za namen izvajanja projekta »Batyanijev dvorec na Tišini«, ki temelji na osnovi pogodbe o javno zasebnem partnerstvu.«
3. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0028/2016-1
Tišina, dne 29. junija 2016
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost