Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

33. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Madžarsko o prilagoditvi črte državne meje zaradi vodnogospodarske ureditve potoka Ledava (BHUDMUP), stran 311.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Madžarsko o prilagoditvi črte državne meje zaradi vodnogospodarske ureditve potoka Ledava (BHUDMUP) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Madžarsko o prilagoditvi črte državne meje zaradi vodnogospodarske ureditve potoka Ledava (BHUDMUP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. junija 2016.
Št. 003-02-5/2016-20
Ljubljana, dne 29. junija 2016
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN MADŽARSKO O PRILAGODITVI ČRTE DRŽAVNE MEJE ZARADI VODNOGOSPODARSKE UREDITVE POTOKA LEDAVA (BHUDMUP) 
1. člen
Ratificira se Pogodba med Republiko Slovenijo in Madžarsko o prilagoditvi črte državne meje zaradi vodnogospodarske ureditve potoka Ledava, sklenjena na Brdu pri Kranju 22. januarja 2016.
2. člen 
Pogodba se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi*:
 
 
*Besedilo pogodbe v madžarskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve. Priloga »Dokumentacija sprememb mejne črte slovensko-madžarske državne meje – 2013« je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve in Geodetski upravi Republike Slovenije.
P O G O D B A 
med Republiko Slovenijo in Madžarsko o prilagoditvi črte državne meje zaradi vodnogospodarske ureditve potoka Ledava 
Republika Slovenija in Madžarska (v nadaljevanju: pogodbenici) sta se v želji, da prilagodita potek mejne črte med mejnima znakoma A613 in A643.2 zaradi vodnogospodarske ureditve potoka Ledava, sporazumeli o naslednjem:
1. člen
(1) Potek črte državne meje med Republiko Slovenijo in Madžarsko se na območju reguliranega potoka Ledava, na odseku med mejnima znakoma A613 in A643.2 prilagodi tako, da bo državna meja potekala po sredini nove struge reguliranega potoka Ledava.
(2) Prilagoditev poteka mejne črte iz prvega odstavka tega člena je prikazana v dokumentu “Dokumentacija sprememb mejne črte slovensko-madžarske državne meje – 2013“, ki je priloga te pogodbe.
2. člen
(1) Zaradi prilagoditve poteka črte državne meje iz prvega odstavka 1. člena se del državnega ozemlja Madžarske površine 25.747 m2 priključi državnemu ozemlju Republike Slovenije.
(2) Nepremičnine na ozemlju, omenjenem v prvem odstavku tega člena, postanejo last Republike Slovenije.
(3) Zaradi prilagoditve poteka črte državne meje iz prvega odstavka 1. člena se del državnega ozemlja Republike Slovenije površine 25.747 m2 priključi državnemu ozemlju Madžarske.
(4) Nepremičnine na ozemlju, omenjenem v tretjem odstavku tega člena, postanejo last Madžarske.
(5) Območji, ki sta določeni v prvem in tretjem odstavku tega člena, sta prikazani v III. poglavju dokumenta “Dokumentacija sprememb mejne črte slovensko-madžarske državne meje – 2013“.
3. člen
(1) Pogodbenici potrdita, da na nepremičninah, ki jih po 2. členu s prenosom lastnine pridobi druga pogodbenica, prenehajo veljati vse prej veljavne pravice.
(2) Če so s prenosom lastnine po 2. členu prizadete pravice tretjih oseb, bo škodo poravnala tista pogodbenica, na državnem ozemlju katere je nepremičnina bila pred prenosom. Tretje osebe ne morejo uveljaviti nobenih zahtev do pogodbenice, v last katere je prešla nepremičnina.
4. člen
(1) Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas in jo, vključno s prilogo, ni mogoče odpovedati.
(2) Pogodba začne veljati prvi dan drugega meseca po datumu prejema kasnejše od diplomatskih not, s katerima sta se pogodbenici obvestili, da sta zadostili notranje pravnim pogojem, potrebnim za veljavnost te pogodbe.
(3) Z veljavnostjo te pogodbe se hkrati spremeni Konvencija med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Ljudske republike Madžarske o obnavljanju, označevanju in vzdrževanju mejne črte in mejnih oznak na jugoslovansko-madžarski državni meji, podpisana v Beogradu 20. oktobra 1983 tako, da namesto drugega stavka drugega odstavka 2. člena začne veljati naslednja določba: “Na odsekih, kjer poteka državna meja po vodotokih, ostane državna meja nespremenjena tudi, kadar se spremeni struga vodotoka, razen, če se v posebni pogodbi pogodbenici o tem ne dogovorita drugače”.
Sestavljeno v/na Brdu pri Kranju dne 22. januarja 2016 v dveh izvirnikih v slovenskem in madžarskem jeziku, obe besedili sta enako verodostojni.
Za Republiko Slovenijo 
Karl Erjavec l.r.
Za Madžarsko 
Sándor Pintér l.r.
3. člen 
Za izvajanje pogodbe skrbi Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 003-02/14-5/12
Ljubljana, dne 21. junija 2016
EPA 1930-VI
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost