Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2171. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
2172. Sklep o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije
2173. Sklep o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
2174. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2175. Sklep o imenovanju članov upravnega odbora Prešernovega sklada

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2176. Uredba o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje
2177. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Huber, d. o. o., iz vrtine NIKO-1/08
2178. Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo daljnovoda 2 × 400 kV Šoštanj–Podlog
2179. Uredba o sofinanciranju doktorskega študija
2180. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav

Odloki

2181. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Rinka

Sklepi

2182. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje

MINISTRSTVA

2183. Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti
2184. Pravilnik o usposabljanju s področja carinske zakonodaje
2185. Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost
2186. Pravilnik o vrstah in moči lovskega orožja, načinu zasledovanja in usmrtitve ranjene živali ter višini odškodnine na divjadi, ki je povzročena s protipravnim lovom
2187. Pravilnik o identifikaciji in registraciji goveda
2188. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

USTAVNO SODIŠČE

2189. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2016 do 20. 12. 2016

BANKA SLOVENIJE

2190. Sklep o uporabi Smernic o minimalnih merilih, ki jih mora izpolnjevati načrt za reorganizacijo poslovanja
2191. Sklep o uporabi Smernic o dogovorih o sodelovanju med sistemi jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2192. Odpoved Kolektivne pogodbe dejavnosti Cestnega gospodarstva (KPD-CG)

OBČINE

Ajdovščina

2193. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ajdovščina
2194. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina
2195. Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina

Braslovče

2196. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Cerkno

2197. Odlok o spremembah in dopolnitvah 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno
2198. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno
2199. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Črenšovci

2200. Dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Črenšovci
2201. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2016
2202. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črenšovci

Dobrepolje

2203. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2016

Ivančna Gorica

2204. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica
2205. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Ivančna Gorica
2206. Odlok o mladini v Občini Ivančna Gorica

Jesenice

2207. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1

Koper

2208. Odlok o nezahtevnih in enostavnih objektih na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper
2209. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku
2210. Pravilnik o nezahtevnih in enostavnih objektih na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v Mestni občini Koper
2211. Sklep o določitvi plačil za člane Nadzornega sveta javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l.

Kranj

2212. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt
2213. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območja EUP KR S 12, KR S 13, KR S 14/1 in KR S 14/2 – Kranj Struževo
2214. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetijskega gospodarstva Kokalj

Ljubljana

2215. Odlok o določitvi imen ulic, parkov, podhoda in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana
2216. Odlok o razglasitvi nekdanje sladarne pivovarne Union v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
2217. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
2218. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi zgodovinskih spomenikov na območju občine Ljubljana Šiška
2219. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora
2220. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov
2221. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima
2222. Sklep o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega člana Volilne komisije Mestne občine Ljubljana
2223. Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad
2224. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Mokronog-Trebelno

2225. Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Mokronog - Trebelno
2226. Sklep o določitvi cene letne najemnine grobnih prostorov, vzdrževanja pokopališč in uporabnine mrliških vežic v Občini Mokronog - Trebelno
2227. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Mokronog - Trebelno
2228. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki na območju Občine Mokronog - Trebelno
2229. Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Mokronog - Trebelno
2230. Sklep o določitvi cene za izvajanje storitve Pomoč družini na domu

Pivka

2231. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Pivka

Rogaška Slatina

2232. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli

Slovenj Gradec

2233. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«
2234. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Motokros Slovenj Gradec; I. faza

Škofljica

2235. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica
2236. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica
2237. Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 za funkcionalno enoto F24

Šmartno pri Litiji

2238. Obvezna razlaga Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji
2239. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016
2240. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Štore

2241. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Štore I
2242. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone v Štorah

Tolmin

2243. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

Tržič

2244. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (sprememba št. 1)

Žalec

2245. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Zaloške Gorice ZŠ-1

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti