Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2202. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črenšovci, stran 7360.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 15. redni seji dne 5. 7. 2016 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črenšovci 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in namen pravilnika) 
S tem pravilnikom se določajo ukrepi za razvoj malega gospodarstva v Občini Črenšovci, namen posameznih ukrepov, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji in postopek dodeljevanja finančnih spodbud ter nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
2. člen 
(pravna podlaga pravilnika) 
Sredstva na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo kot državne pomoči po pravilu »de minimis«, v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
3. člen 
(zagotovitev sredstev) 
Sredstva se zagotovijo v proračunu Občine Črenšovci v višini, ki je določena z odlokom o proračunu Občine Črenšovci za posamezno koledarsko leto.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI DODELJEVANJA »DE MINIMIS« POMOČI 
4. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:
– samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah,
– mikro in majhna podjetja po definiciji, ki jo navaja Zakon o gospodarskih družbah,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila priglasitev za vpis v sodni register in predložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja.
Za sredstva lahko zaprosijo prosilci s sedežem, dejavnostjo in lokacijo investicije na območju Občine Črenšovci ali prosilci, ki nimajo sedeža na območju Občine Črenšovci imajo pa poslovno enoto v Občini Črenšovci, v kateri zaposlujejo najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz Občine Črenšovci (stalno bivališče) oziroma nameravajo zaprošena sredstva vložiti v investicije na območju Občine Črenšovci. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven Občine Črenšovci lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v Občini Črenšovci.
Podrobneje so upravičenci opredeljeni pri posameznem ukrepu iz III. poglavja tega pravilnika.
5. člen 
(pogoji) 
Upravičenci po tem pravilniku so tista podjetja, ki poleg splošnih pogojev iz prejšnjega člena izpolnjujejo še naslednje pogoje:
1. podjetje ni iz sektorja;
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
 če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
 če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
2. pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
3. pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
4. skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne bo presegel 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR);
5. pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz;
6. bo ustrezno upoštevana kumulacija pomoči (7. člen pravilnika);
7. podjetje ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
8. podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje;
9. podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči;
10. če je prejemnik za iste upravičene stroške že prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči;
11. podjetje ima pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Občine Črenšovci ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Črenšovci;
12. podjetje ima poravnane vse davke in prispevke in poravnane obveznosti do delavcev.
6. člen 
(ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči v skladu z uredbo EU Komisije (EU) št. 1407/2013)
Ostala določila za ukrepe pomoči »de minimis« so naslednja:
– dajalec pomoči pisno obvesti prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 12. 12. 2013);
– dajalec pomoči obvesti prejemnika o znesku de minimis pomoči;
– dajalec pomoči hrani evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči;
– prejemnik pomoči pred dodelitvijo sredstev dostavi pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je prejel na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– prejemnik pomoči pred dodelitvijo sredstev dostavi pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovi, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
7. člen 
(kumulacija pomoči) 
Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR):
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi 360/2012;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR).
III. UKREPI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI ČRENŠOVCI 
8. člen 
(ukrepi za spodbujanje razvoja malega gospodarstva) 
Ukrepi za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Črenšovci, ki se izvajajo v obliki sofinanciranja upravičenih stroškov projektov oziroma aktivnosti podjetij, so naslednji:
– pospeševanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,
– spodbujanje promocije izdelkov in storitev,
– spodbujanje malega gospodarstva k pridobivanju nepovratnih sredstev.
9. člen 
(pospeševanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja) 
Namen pomoči je povečevanje števila in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti. Za ta ukrep se nameni 60 % razpisanih srestev.
Upravičenci:
– Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja iz 4. člena tega pravilnika z najmanj eno zaposleno osebo, ki opravljajo oziroma bodo opravljala dejavnost na območju Občine Črenšovci.
– Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirajo ali so v tekočem letu registrirale dejavnost na območju Občine Črenšovci, ki predstavlja njihov edini in glavni poklic.
Višina odobrenih sredstev:
– dotacija za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 1.500,00 EUR (eno novo delovno mesto),
– dotacija za realizacijo samozaposlitve v višini do 1.500,00 EUR.
Pogoji:
Do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registrirane brezposelne osebe, s stalnim bivališčem na območju Občine Črenšovci in kolikor nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih v preteklem letu (stanje na dan 31. 12. preteklega leta). Realizacija novega delovnega mesta mora biti izvedena na območju Občine Črenšovci v koledarskem letu v katerem se objavi javni razpis. Za novo zaposlitev se ne šteje brezposelna oseba, ki je bila pri prosilcu za pomoč zaposlena v zadnjih šestih mesecih pred oddajo vloge ne glede na vrsto zaposlitve (določen, nedoločen čas).
Upravičenci v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine.
Vsaka sofinancirana zaposlitev, tudi samozaposlitev, mora trajati najmanj 12 mesecev oziroma toliko, kot je določeno v posameznem javnem razpisu. V primeru, da pride do prekinitve zaposlitve, ne glede na razlog prekinitve, mora delodajalec zagotoviti nadomestno zaposlitev iskalca zaposlitve v 30 dneh ali vrniti sredstva v sorazmernem deležu glede na čas zaposlitve.
Samostojni kulturni delavci, ki imajo prispevke za socialno varnost financirane s strani pristojnega ministrstva, niso upravičeni do prejema subvencije za samozaposlitev.
10. člen 
(spodbujanje promocije izdelkov in storitev) 
Namen ukrepa je spodbuditi podjetja k sodelovanju na sejmih in razstavah doma ali v tujini s ciljem, da predstavijo potencialnim kupcem svoje proizvode in storitve in ki pomenijo možnost za sklepanje novih poslovnih odnosov. Za ta ukrep se nameni 20 % razpisanih sredstev.
Upravičenci:
– Upravičenci do pomoči v primeru sodelovanja na sejmih in razstavah so podjetja iz 4. člena tega pravilnika z najmanj eno zaposleno osebo, ki opravljajo oziroma bodo opravljala dejavnost na območju Občine Črenšovci.
– Upravičenci do pomoči v primeru sodelovanja na sejmih in razstavah so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirajo ali so v tekočem letu registrirale dejavnost na območju Občine Črenšovci, ki predstavlja njihov edini in glavni poklic.
Upravičeni stroški so:
– stroški najema, postavitve in delovanja stojnice ali razstavnega prostora na določenem sejmu ali razstavi, doma ali v tujini.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.
Med upravičene stroške se ne štejejo potni stroški, dnevnice in stroški prenočišč udeležencev na sejmu.
Višina odobrenih sredstev:
– višina odobrenih sredstev lahko znaša največ 50 % upravičenih stroškov.
11. člen 
(spodbujanje malega gospodarstva k pridobivanju nepovratnih sredstev) 
Namen ukrepa je spodbuditi podjetja k prijavam na državne in mednarodne javne razpise. Razvojna sredstva se dodelijo za sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih imajo podjetniki pri izdelavi razpisne dokumentacije za prijave na državne ali mednarodne razpise z namenom pridobitve nepovratnih sredstev za razširitev proizvodnje oziroma za tehnološke posodobitve. Za ta ukrep se nameni 20 % razpisanih sredstev.
Upravičenci:
– Upravičenci do pomoči v primeru prijav na državne in mednarodne razpise so podjetja iz 4. člena tega pravilnika z najmanj eno zaposleno osebo, ki opravljajo oziroma bodo opravljala dejavnost na območju Občine Črenšovci.
– Upravičenci do pomoči v primeru prijav na državne in mednarodne razpise so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirajo ali so v tekočem letu registrirale dejavnost na območju Občine Črenšovci, ki predstavlja njihov edini in glavni poklic.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave prijave na državni ali mednarodni razpis.
Neupravičeni stroški so tisti stroški izdelave prijave, ki jih upravičenec lahko uveljavlja kot upravičene stroške pri prijavi na državni oziroma mednarodni javni razpis.
Svetovalne storitve ne smejo imeti stalnega oziroma periodičnega značaja ter niso povezane z običajnimi obratovalnimi stroški podjetja, kot so npr. stroški davčnega in pravnega svetovanja, reklame ipd.
Višina odobrenih sredstev:
– v višini do 50 % upravičenih stroškov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– med državne in mednarodne javne razpise, ki so predmet tega ukrepa, ne sodijo javna naročila za blago, storitve ali gradbena dela,
– svetovalne storitve za prijavljeni projekt ne smejo biti sofinancirane iz programa vavčerskega svetovanja ali drugih javnih virov,
– podrobnejši pogoji in merila se določijo v javnem razpisu, na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva za razvoj.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SPODBUD V OKVIRU UKREPOV IZ TEGA PRAVILNIKA 
12. člen 
(splošno) 
Sredstva pomoči se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa v skladu s tem pravilnikom in predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna.
Župan Občine Črenšovci sprejme sklep o razpisu in pogojih za pridobivanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in ga objavi na uradni spletni strani Občine Črenšovci. Javni razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne vrste ukrepov navedene v tem pravilniku.
Kolikor bodo v javnem razpisu pri posameznih ukrepih predvidena sredstva ostala neporabljena, bodo prosta sredstva prenesena na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev, kar se lahko podrobneje opredeli v javnem razpisu.
Kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih sredstev, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
13. člen 
(javni razpis) 
Objava javnega razpisa mora vsebovati vsaj:
– naziv in sedež Občine Črenšovci;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet in namen javnega razpisa;
– opredelitev upravičencev;
– navedbo meril za ocenjevanje vlog;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– določitev obdobja, v katerem mora biti prijavljen projekt oziroma aktivnost realizirana;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev;
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa;
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo.
14. člen 
(vloga) 
Vloga na javni razpis mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa.
Vloga se poda izključno na obrazcih razpisne dokumentacije.
Vloga mora biti označena na način določen z javnim razpisom.
15. člen 
(strokovna komisija) 
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje s sklepom župan.
Komisija na podlagi tega pravilnika:
– odpira vloge;
– preveri popolnost vlog;
– obravnava pravočasno prispele vloge in po potrebi opravi ogled na terenu;
– pripravi predlog prejemnikov sredstev in predlog razdelitve razpisanih sredstev;
– vodi zapisnikov o delu komisije.
Pri odpiranju vlog ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). Zapisnik podpišejo vsi prisotni člani komisije.
16. člen 
(odpiranje vlog) 
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
Prepozne vloge s sklepom zavrže občinska uprava Občine Črenšovci (v nadaljevanju: pristojni organ).
Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso popolne, pristojni organ v petih delovnih dneh od dneva odpiranja vlog pisno pozove, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od osmih delovnih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne dopolnijo, zavrže pristojni organ s sklepom.
Zoper sklep iz drugega in tretjega odstavka tega člena je možna, v petnajstih dneh od vročitve sklepa, pritožba na župana Občine Črenšovci.
17. člen 
(zapisnik o delu komisije) 
O svojem delu mora komisija sproti voditi zapisnik, ki mora vsebovati najmanj vse sklepe oziroma ugotovitve komisije.
Zapisnik o odpiranju vlog mora vsebovati:
– naslov, prostor in čas zasedanja komisije;
– imena prisotnih članov komisije;
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu odpiranja vlog;
– ugotovitve o popolnosti vlog;
– navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Pri odpiranju vlog ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). Zapisnik podpišejo vsi prisotni člani komisije.
18. člen 
(ocenjevanje) 
Komisija opravi strokovni pregled pravočasnih in popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in razdelitve sredstev, ki ga podpiše predsednik komisije. Predlog se posreduje pristojnemu organu.
19. člen 
(višina dodeljenih sredstev) 
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz tega pravilnika in razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
20. člen 
(sklep) 
Po prejemu predloga iz 18. člena tega pravilnika, pristojni organ izda sklep, s katerimi odloči o dodelitvi oziroma o ne dodelitvi razpisanih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v petnajstih dneh od njegove vročitve, pritožba na župana Občine Črenšovci. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev. Župan mora o pritožbi odločiti v 30 dneh od prejema pritožbe.
21. člen 
(pogodba) 
Za ureditev medsebojnih pravic in obveznosti se med Občino Črenšovci in prejemnikom sredstev sklene pogodba. Pogodba mora vsebovati:
– navedbo podatkov Občine Črenšovci in prejemnika sredstev;
– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo;
– višino dodeljenih sredstev;
– navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank;
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– razloge za razvezo pogodbe.
Pogodba lahko poleg določb iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje tudi druge določbe.
Pristojni organ posreduje prejemniku sredstev sklep o dodelitvi sredstev iz 20. člena tega pravilnika ter ga hkrati pozove k podpisu pogodbe.
Če se prejemnik sredstev v dvajsetih dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je vlogo na razpis umaknil.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
22. člen 
(izvedba nadzora) 
Namensko porabo sredstev, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika, spremlja občinska uprava, oziroma s strani župana pooblaščene osebe.
23. člen 
(vračilo sredstev) 
V primerih, ko se ugotovi, da sredstva niso bila delno ali v celoti porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik kršil kakšna druga določila tega pravilnika ali pogodbe ali so bile ugotovljene druge nepravilnosti, kot so med drugim:
– da prejemnik pomoči projekta ne izvede,
– da prejemnik pomoči ob sklenitvi pogodbe ni dal pravih podatkov oziroma je dal zavajajoče izjave,
– da prejemnik redno ne izplačuje plače in plačuje socialnih prispevkov na novo zaposlenim,
– da je prejemnik pomoči davčni dolžnik.
V primeru kakršne koli ugotovitve nepravilnosti je prejemnik dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila prejemniku.
Prejemnik, ki ustreza kateremukoli kriteriju iz prvega odstavka tega člena izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let.
V primeru stečaja prejemnika subvencije se terjatev prijavi v stečajni masi.
VI. KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
(strokovna in administrativno-tehnična opravila) 
Strokovna in administrativno-tehnična opravila v zvezi z dodeljevanjem sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črenšovci opravlja občinska uprava.
25. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-15/2016-100
Črenšovci, dne 5. julija 2016
Župan 
Občine Črenšovci 
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti