Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

Št. 5100-12/2016-1 Ob-2614/16, Stran 1704
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/3, 100/13 – popr. in 92/14; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A; v nadaljevanju: Zakon) ter Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije (Uradni list RS-MP, št. 59/03), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2017–2019
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2017–2019 na vseh področjih znanosti.
Bilateralni projekti trajajo tri leta. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Republika Turčija.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter;
– izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter;
– izvajajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Turčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih in Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije. Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki niso člani nobene programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D-J/2016, objavljen na spletni strani agencije in ga do 29. 9. 2016 do 15. ure oddajo po elektronski pošti na naslov razpisi-bilaterala@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2017–2019 – podatki za vpetost« mora biti oddan tudi po običajni pošti, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ravno tako do 29. 9. 2016 (poštni žig). Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja ni vključen v programsko skupino in ob zaključku razpisa ne dosega pogoja A1+A2+A3≥1. Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in turški vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Republiki Turčiji: TUBITAK, www.tubitak.gov.tr, kontaktna oseba gospod Oguz Ozkan, naslov elektronske pošte: oguz.ozkan@tubitak.gov.tr).
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Strokovna komisija za ocenjevanje, ki jo imenuje direktor agencije, oceni prispele in veljavne prijave projektov, skladno s 128. členom Pravilnika o postopkih in Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25, z dne 25. 1. 2016, št. 6319-2/2013-26, z dne 4. 3. 2016 in št. 6319-2/2013-27, z dne 4. 3. 2016.
Seznam prijav projektov z ocenami agencija preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije preda slovenskemu delu delegacije mednarodnega pooblaščenega telesa, imenovano Skupna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (v nadaljnjem besedilu: skupna komisija). Skupna komisija ob upoštevanju meril javnega razpisa v Republiki Sloveniji in javnega razpisa v Republiki Turčiji na zasedanju obravnava s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave projektov in na podlagi danih pooblastil sprejme finančno ovrednoten izbor prijav v podpisanemu dokumentu, ki je zavezujoč za obe državi.
Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje skupnih slovensko-turških projektov, ki bo dogovorjen sporazumno med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in TUBITAK-om, bo podpisan predvidoma januarja 2017. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi finančno ovrednotenega izbora projektov skupnega odbora, ki ga je dolžan v skladu s 129. člena Pravilnika o postopkih v celoti upoštevati.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2017–2019 znaša okvirno 48.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2017–2019 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejšega letalskega prevoza za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Turčiji;
– stroške namestitve za turške raziskovalce največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno;
– dnevnice za turške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), tj. 21,39 EUR. Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije turškim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2019.
9. Rok, oblika in način za oddajo prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-MS-BI-TR-JR-Prijava/2016 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in vodja predlaganega projekta).
(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane ter oddane na spletni portal do 29. 9. 2016 do 15. ure.
(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci (obrazec ARRS-MS-BI-TR-JR-Prijava/2016) in odda v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in vodja predlaganega projekta in žigom RO.
(2) Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
(3) Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2017–2019« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci do 29. 9. 2016, do 15. ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 29. 9. 2016, do 15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 29. 9. 2016, do 15. ure.
9.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (9.1.) – elektronska; točka (9.2.) – elektronska in tiskana) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.
(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in prijave, ki bodo prispele po pošti, neodprte vrnila prijaviteljem.
10. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: komisija za odpiranje prijavnih vlog bo predvidoma 4. 10. 2016 ob 10. uri na sedežu agencije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene prijave, in sicer po vrstnem redu glede na datum in čas prispetja prijave.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa prejeli individualno obvestilo predvidoma v roku enega meseca po podpisanem dogovoru oziroma predvidoma do konca januarja 2017.
12. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec (ARRS-MS-BI-TR-JR-Prijava/2016),
– obrazec za vpetost raziskovalcev, ki niso člani programske skupine, v projekte izven okvira financiranja ARRS (ARRS-RPROG-VPETOST-D-J/2016),
– navodila za izpolnjevanje obrazcev ARRS-RPROG-VPETOST,
– Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A),
– Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/3, 100/13 – popr. in 92/14),
– Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11) in
– Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25, z dne 25. 1. 2016, št. 6319-2/2013-26, z dne 4. 3. 2016 in št. 6319-2/2013-27, z dne 4. 3. 2016.
13. Informacije o razpisni dokumentaciji
Javni razpis bo od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na spletni strani agencije: http://www.arrs.gov.si ali pri Fani Rožič Novak po tel. 01/400-59-50, vsak delavnik od 9. do 12. ure ali na e-pošto: fani.rozic-novak@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti