Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2197. Odlok o spremembah in dopolnitvah 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno, stran 7341.

  
Občinski svet Občine Cerkno je na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) in Sklepa o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 109/07) na 11. redni seji dne 30. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno 
1. člen 
V 3. členu:
– se doda nova 10. točka, ki se glasi: »10. Funkcionalna parcela objekta je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.«
– ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
2. člen 
V 43. členu se v drugem odstavku tabela dopolni z dvema novima vrsticama:
»
Smučišče Cerkno
KE-05
Gorenji Novaki – Cerkljanski vrh 2
KE-10
« 
3. člen 
V 47. členu se v četrtem odstavku tabela dopolni z novo vrstico:
»
PC – površine cest
« 
4. člen 
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Gradnje so dovoljene le na območjih stavbnih zemljišč, razen gradnje izven stavbnih zemljišč, ki jih dopuščata zakon in ta odlok.
(2) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so na celotnem območju občine dopustne naslednje vrste gradenj:
– gradnja novega objekta,
– dozidava, nadzidava,
– rekonstrukcija objekta,
– odstranitev objekta.
(3) Dozidava, nadzidava in rekonstrukcija objekta so dopustni samo na zakonito zgrajenih objektih. Na legalno zgrajenih objektih katerih namembnost ni skladna z namensko rabo, je dovoljena samo rekonstrukcija v okviru obstoječih gabaritov ter njihova odstranitev.
(4) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, je na celotnem območju občine na vseh namenskih rabah dopustna gradnja naslednjih objektov oziroma naslednji posegi v prostor:
– gradbeni inženirski objekti (skladno s CC–SI) – daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti in priključki nanje ter lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja s pripadajočimi objekti in priključki nanje;
– gradnja cest, če so te predvidene v karti 4 »Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz javne gospodarske infrastrukture«;
– gradnja objektov, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija občinskih in državnih cest;
– gradnja pločnikov, pešpoti, avtobusnih postajališč;
– gradnja mostov, podhodov in predorov;
– gradnja kolesarskih stez in dostopnih cest do objektov;
– gradnja objektov za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah;
– vodni objekti in vodnogospodarske ureditve;
– gradnja naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti;
– gradnja kletnih etaž pod stavbami povsod tam, kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice, stabilnost objektov in druge okoliščine.«
5. člen 
V 49. členu se:
– drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(2) Na legalno zgrajenih objektih in njihovih parcelah, ki po namembnosti niso skladni z namensko rabo enote urejanja prostora, so do takrat dopustne samo rekonstrukcija, vzdrževalna dela in odstranitev objektov. Šteje se, da je namembnost nezdružljiva z namensko rabo prostora, ko gre za med seboj izključujoče dejavnosti po tem odloku.«
– črta tretji odstavek.
6. člen 
Se drugi odstavek 50. člena spremeni tako, da se glasi: »Spremljajoče dejavnosti lahko dosegajo do 50 % BTP posameznega objekta. Za območja površin podeželskega naselja – SK in razpršene poselitve – A, lahko spremljajoče dejavnosti presežejo 50 %.«
7. člen 
V 52. členu:
– Se na koncu drugega odstavka doda stavek:
»Za rekonstrukcijo legalno zgrajenega objekta, ki ohranja enake gabarite, ni potrebno pridobiti soglasja sosedov, čeprav je njegov odmik od parcelne meje manjši od 4 m.«
– Se doda sedmi odstavek, ki se glasi: »Navedeni odmiki ne veljajo za linijske vode gospodarske javne infrastrukture.«
8. člen 
V prvem odstavku 53. člena doda alineja: »– etažnostjo objektov.«
9. člen 
V 54. členu:
– se v drugem odstavku črta »in drugimi oblikami odpiranja strešin«;
– se v drugem odstavku črta stavek »Frčade so dovoljene le tradicionalnih oblik, razporejene osno na odprtine, krite z dvokapno strešico in zidcem ob straneh.«;
– se v četrtem odstavku črta »na fasadah (kot so večkotni izzidki, stolpiči, fasadni pomoli in tipični arhitekturni elementi drugih arhitekturnih okolij), na strehah objektov (strehe z nezdružljivimi nakloni, slemeni in kritinami) ter balkonih (balkonske ograje).«
10. člen 
V prvem odstavku 56. člena beseda »novogradnjah« nadomesti z »gradnji novega objekta«.
11. člen 
V prvem odstavku 57. člena se tabela spremeni tako, da se glasi:
»
Vrsta objekta
Število parkirnih mest (PM)
Stanovanja in bivanje
Enostanovanjske stavbe 
Dvostanovanjske stavbe
2 PM/stanovanje
Tri- in večstanovanjske stavbe
za stanovanje do 35 m² koristne stanovanjske površine
1 PM
za stanovanje od 36 m² do 60 m² koristne stanovanjske površine
1,5 PM
za stanovanje od 61 m² do 100 m² koristne stanovanjske površine
2 PM
za stanovanje nad 100 m² koristne stanovanjske površine
3 PM
Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji (oskrbovana stanovanja)
1 PM/stanovanje
+ 20 % za obiskovalce
Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine (dijaški, mladinski domovi)
1 PM/10 postelj
Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine (domovi za ostarele, varna hiša)
1 PM/5 postelj
+ 50 % za obiskovalce
Poslovno trgovske dejavnosti
Stavbe javne uprave
1 PM/30 m² BTP
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 
(pisarniški in upravni prostori ter druge storitve)
1 PM/30 m² BTP
Druge upravne in pisarniške stavbe 
(mešani poslovni programi)
1 PM/30 m² BTP
Trgovski lokal 
(trgovski lokal pod 100 m²) 
1 PM/30 m² uporabne prodajne površine
ne manj kot 2 PM
Trgovske stavbe 
(trgovina med 100 in 500 m²) 
1 PM/50 m² uporabne prodajne površine
ne manj kot 4 PM
Trgovske stavbe 
(trgovina z neprehrambenimi izdelki)
1 PM/80 m² uporabne prodajne površine
ne manj kot 2 PM
Trgovske stavbe 
(nakupovalni center do 2500 m²)
1 PM/35 m² uporabne prodajne površine
Trgovske stavbe 
(nakupovalni center nad 2500 m²)
1 PM/30 m² uporabne prodajne površine
Trgovske stavbe 
(odprte in pokrite tržnice)
1 PM/40 m² uporabne prodajne površine
Trgovske stavbe 
(večnamenski trgovsko zabaviščni, poslovni centri)
1 PM/25 m² uporabne prodajne površine
Bencinski servisi
1 PM/30 m² uporabnih površin
ne manj kot 3 PM
Stavbe za druge storitvene dejavnosti 
(obrtno servisne dejavnosti – frizer, urar, čistilnica, fizioterapija, lekarne …)
1 PM/30 m² BTP
ne manj kot 2 PM
Stavbe za druge storitvene dejavnosti 
(avtopralnice)
3 PM/pralno mesto
Športne dejavnosti
Športna igrišča – igrišča za tenis
4 PM/igrišče
Športna igrišča 
(javna kopališča)
1 PM/150 m² površine javnega kopališča
Športne dvorane 
(večnamenske dvorane, pretežno namenjene razvedrilu) 
1 PM/30 m² BTP, od tega 20 % PM za avtobuse
Posebne dejavnosti
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (hotel, prenočišča, penzioni) 
1 PM/1,5 sobo
Gostilne, restavracije, točilnice, bari
1 PM/4 sedeže + 1 PM/tekoči meter točilnega pulta – ne manj kot 5 PM
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (mladinska prenočišča)
1 PM/10 postelj
Družbene dejavnosti
Stavbe za kulturo in razvedrilo
1 PM/5 sedežev
Muzeji in knjižnice
1 PM/80 m² BTP
Stavbe za opravljanje verskih obredov
1 PM/10 sedežev
Stavbe za zdravstvo 
(zdravstveni dom, ambulante, veterinarske ambulante)
1 PM/25 m² BTP
ne manj kot 2 PM
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (osnovne šole)
1 PM/učilnico
+ 0,5 PM/učilnico za kratkotrajno parkiranje staršev
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (otroški vrtci) 
1,25 PM/oddelek +
0,5 PM/učilnico za kratkotrajno parkiranje staršev
Proizvodne dejavnosti
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe 
Stavbe za spravilo pridelka
1 PM/80 m² BTP
Industrijske stavbe (do 200 m²)
1 PM/30 m² BTP
ne manj kot 2 PM
Industrijske stavbe (več kot 200 m²) 
1 PM/50 m² BTP
Rezervoarji, silosi in skladišča 
(skladišča s strankami) 
1 PM/150 m² BTP
Rezervoarji, silosi in skladišča 
(skladišča brez strank)
ne manj kot 3 PM
Rezervoarji, silosi in skladišča 
(razstavni in prodajni prostori)
1 PM/80 m² BTP
Industrijske stavbe 
(delavnice za servis motornih vozil)
6 PM/popravljalno mesto
Drugo
Pokopališča 
Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
1 PM/600 m²
ne manj kot 10 PM
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
1 PM/600 m²
Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 
1 PM/100 m²
« 
12. člen 
58. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za določanje vrste in pogojev za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov je potrebno upoštevati določila predpisov o vrstah objektov glede na zahtevnost gradnje.
(2) Pri gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov je treba upoštevati naslednje splošne prostorske izvedbene pogoje:
– Namembnost: namembnost enostavnih in nezahtevnih objektov naj dopolnjuje namembnost obstoječe pozidave oziroma naj ne bo v nasprotju z dejavnostmi, ki jih dovoljuje namenska raba prostora, določena v prostorskem aktu in naj osnovne namenske rabe prostora ne ovira. Enostavni in nezahtevni objekti niso namenjeni bivanju;
– Oblikovanje: enostavni in nezahtevni objekti naj s svojo velikostjo, umestitvijo v prostor, konstrukcijo, materiali ter drugimi oblikovnimi značilnostmi ne kvarijo splošnega videza prostora in v prostoru ne izstopajo. V primeru dopolnitve obstoječe pozidave naj z oblikovnimi značilnostmi ne odstopajo od že zgrajenih objektov oziroma naj sledijo kvalitetnim lastnostim zgrajenih objektov;
– Gradnja na funkcionalni parceli objekta: enostavni in nezahtevni objekti, ki se lahko gradijo le na funkcionalni parceli manj zahtevnega ali zahtevnega objekta, so:
 majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe zazidave, razen objektov na zelenih površinah,
 mala komunalna ČN – razen mala komunalna ČN kot javna infrastruktura, mala ČN za potrebe dveh ali več stavb in mala komunalna ČN, ki se lahko gradi na nestavbnih zemljiščih,
 greznica, razen greznice, ki se lahko gradi na nestavbnih zemljiščih.
– Priključevanje na GJI – objekti so lahko samostojno priključeni na omrežja GJI, razen izjem v Prilogi 1 tega odloka.
(3) Če se nezahtevni in enostavni objekti gradijo k osnovni stavbi, mora biti stavba h kateri se gradijo, legalno zgrajena.
(4) Če nezahteven ali enostaven objekt posega na območja varstev in varovanj, je obvezna pridobitev soglasij pristojnih organov.
(5) Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov, ki jih je dopustno graditi v posameznih območjih in površinah namenske rabe ter posebni prostorski izvedbeni pogoji zanje, so določeni v Prilogi 1 tega odloka.«
13. člen 
Doda se 58.a člen, ki se glasi:
»58.a člen 
(začasni objekti) 
(1) Začasni objekt je narejen v montažni izvedbi in iz lahkih materialov, namenjen sezonski turistični ponudbi, prireditvi ali začasnemu skladiščenju in podobno, ki se postavi samo za čas trajanja takšne ponudbe, prireditve oziroma skladiščenja.
(2) Začasni objekt je treba odstraniti po poteku časa, za katerega je bil zgrajen, najkasneje pa v šestih mesecih od postavitve objekta. Po odstranitvi je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem je bil zgrajen.
(3) Na kmetijskih zemljiščih je za čas dogodka oziroma v času sezone dovoljeno postavljati samo oder z nadstreškom sestavljen iz montažnih elementov, cirkus, če so šotori in drugi objekti montažni, začasno tribuno za gledalce na prostem ter premične objekte za rejo živali v leseni izvedbi.
(4) Odprti sezonski gostinski vrtovi se lahko postavijo za čas od 1. 4. do 31. 10.«
14. člen 
Doda se 58.b člen (drugi posegi v prostor in urbana oprema), ki se glasi:
»58.b člen 
(drugi posegi v prostor in urbana oprema) 
(1) Drugi posegi v prostor vključujejo zunanjo ureditev objekta, vodnogospodarske ureditve, ureditev in vzdrževanje odprtih površin, ureditev dostopov za funkcionalno ovirane osebe, ureditev parkirnih površin, dela za lastne potrebe in druge posege v fizične strukture na terenu in pod njim, ki niso namenjeni graditvi objektov ter umeščanje objektov urbane opreme.
(2) Urbana oprema so enostavno premakljivi objekti oziroma predmeti, s pomočjo katerih se zagotavlja namenska raba javnih površin.
(3) Urbana oprema in spominska obeležja morajo biti postavljeni tako, da dopolnjujejo javni prostor in ne ovirajo gibanja pešcev ter vzdrževanja komunalnih naprav in prometnih objektov.
(4) Vsa urbana oprema (nadkrita čakalnica, javna kolesarnica, javna telefonska govorilnica, večnamenski kiosk …) v naselju Cerkno mora biti enotno oblikovana.
(5) Urbana oprema v območjih registrirane kulturne dediščine mora biti oblikovana celostno.
(6) Urbana oprema nima samostojnih priključkov na GJI.
(7) Pri postavitvi urbane opreme in spominskih obeležij na javnih površinah je treba pridobiti soglasje občinske strokovne službe pristojne za urejanje prostora.
(8) Kioske za prodajo časopisov, za pobiranje vstopnin, parkirnin in podobno (BTP do 20,00 m2), stojnice (ute) za prodajo kostanja, sladoleda, tipske zabojnike za prodajo, razstavne prostore, info točke in podobno ter podobne objekte je dopustno postaviti na javne prometne in z njih neposredno dostopne javne površine.
(9) Kioske za prodajo sadja in zelenjave (BTP do 25,00 m2) je dopustno postaviti na javne prometne in z njih neposredno dostopne javne površine.
(10) Postavitev objektov iz osmega in devetega odstavka tega člena je dopustna le, če dopolnjujejo javni prostor in ne ovirajo gibanja pešcev ter vzdrževanja komunalnih naprav in prometnih objektov.
(11) Namembnost kioskov in tipskih zabojnikov naj dopolnjuje namembnost prostora, v katerega se umeščajo oziroma naj ne bo v nasprotju z dejavnostmi, ki jih dovoljuje namenska raba prostora, določena v prostorskem aktu in naj osnovne namenske rabe prostora ne ovira. Objekti iz prvega in drugega odstavka tega člena niso namenjeni bivanju.«
15. člen 
V tretjem odstavku 59. člena »4 m2« nadomesti s »6 m2«.
16. člen 
V 60. členu:
– se v tretjem odstavku besedilo »leži večji del parcele objekta« nadomesti z »objekt pretežno stoji«;
– se v drugi alineji četrtega odstavka besedilo »faktorji izrabe računajo« nadomesti z »faktor zazidanosti računa«;
– se črta deveti odstavek;
– se deseti odstavek preštevilči v devetega.
17. člen 
V 63. členu se črta sedmi odstavek.
18. člen 
V petem odstavku 82. člena se besedilo »Za vse posege« nadomesti z besedilom »Za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov«.
19. člen 
V četrtem odstavku 84. člena se črta besedilo »CE 62« in »CE 55«.
20. člen 
V 91. členu:
– se v prvem odstavku za vsi legalno zgrajeni objekti doda »namenjeni bivanju«;
– se doda četrti odstavek, ki se glasi: »Sprememba namembnosti obstoječih objektov na območjih razpršene gradnje je dovoljena le, če se z njo zmanjšajo negativni vplivi na okolje, pri čemer se šteje, da spremljajoče dejavnosti, dovoljene na namenski rabi SSe nimajo negativnega vpliva na okolje.«;
– se doda peti odstavek, ki se glasi: »Največja velikost parcele objekta na območju razpršene gradnje znaša 500 m2 ali površina stavbišča vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).«;
– četrti odstavek se preštevilči v šestega.
21. člen 
93. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na stanovanjskih površinah (SS) veljajo naslednji podrobni prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba
S – Območja stanovanj
Podrobna namenska raba
SS 
stanovanjske površine
Členitev podrobne namenske rabe
SSe 
prosto stoječa individualna gradnja
SSv 
večstanovanjska gradnja
Osnovna dejavnost
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo tem območjem
Spremljajoče dejavnosti
družbene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, trgovske dejavnosti, obrtne dejavnosti 
druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
Izključujoče dejavnosti
proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje
Dovoljene vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov
enostanovanjska stavba 
dvostanovanjska stavba 
garažne stavbe 
športna igrišča 
drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
drugi objekti, ki služijo tem območjem 
Tri- in več stanovanjske stavbe 
garažne stavbe 
športna igrišča 
drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
drugi objekti, ki služijo tem območjem
Zelene površine
FZP: 0,4 ali 15 m2/stanovanje.
FZP in predpisana zelena površina na enoto se ne seštevajo. Upošteva se tisti od obeh normativov, ki zagotavlja večjo kvadraturo zelenih površin.
Dopustna izraba
FZ: 0,4 
FZ: 0,3
Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov
Višinski gabariti in etažnost: 
Etažnost osnovnega kubusa je maksimalno P+1+M. Podrejeni volumni imajo lahko nižjo etažnost. 
Streha: 
Na osnovnem kubusu je praviloma dvokapna streha. 
Stavbe, ki imajo v pritličju javni program, morajo zagotoviti vizualno povezanost notranjih in javnih prostorov. Glavni vhodi v javne prostore so neposredno iz najpomembnejšega javnega prostora. 
Nezazidani del parcele objekta je javni odprti prostor.
Merila in pogoji za oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov
Med objektom in najpomembnejšim javnim prostorom, na katerega meji parcela objekta ali pa je stavba nanj orientirana z glavnimi vhodi, nezahtevnih objektov za lastne potrebe stavb ni dovoljeno graditi. 
(2) Na površinah podeželskega naselja (SK) veljajo naslednji podrobni prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba
S – Območja stanovanj
Podrobna namenska raba
SK 
Površine podeželskega naselja
Osnovna dejavnost
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo tem območjem
Spremljajoče dejavnosti
družbene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, obrtne dejavnosti, proizvodne dejavnosti, ki se tretirajo kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji, trgovske dejavnosti, kmetijstvo in gozdarstvo 
druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
Dovoljene vrste zahtevnih 
in manj zahtevnih objektov
enostanovanjska stavba 
dvostanovanjska stavba 
stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 
gostilne, restavracije in točilnice 
druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 
stavbe za izobraževanje in znanstveno delo – samo vrtec ali osnovna šola
nestanovanjske kmetijske stavbe 
industrijske stavbe za potrebe obrti (do 200 m2)
industrijske stavbe za potrebe dopolnilih dejavnosti na kmetiji (do 200 m2)
pokopališke stavbe in spremljajoči objekti 
druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 
športna igrišča 
drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
drugi objekti, ki služijo tem območjem
Dopustna izraba
FZ: 0,6
Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov
Višinski gabariti in etažnost: 
– Etažnost osnovnega kubusa je P+1 ali P+1+M Podrejeni volumni imajo lahko nižjo etažnost; v KE 07-Idrijca – spodnji del, KE 08-Šebrelje in KE 09-Idrijca – zgornji del izjemoma dovoljena etažnost osnovnega kubusa P+2. Osnovni kubus v etažnosti samo P je prepovedan.
– Višina osnovnih kubusov gospodarskih objektov do 13 m.
Razmerja gabaritov: 
– praviloma podolgovat tloris osnovnega kubusa.
Fasade: 
– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bo usklajeno s tradicionalnimi objekti;
– s prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta;
– detajli na objektih naj bodo v območjih ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni.
Strehe: 
– streha osnovnega kubusa je simetrična dvokapnica;
– naklon strehe osnovnega kubusa 35–50°;
– smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico;
– večkapne (štirikapne) strehe so dovoljene v primeru, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna stavbe, kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba ipd.).
– Frčade so dovoljene le tradicionalnih oblik, razporejene osno na odprtine, krite z dvokapno strešico in zidcem ob straneh.
Ostali pogoji: 
Pri prenovi in notranjem razvoju podeželskih naselij naj se ohranja in poudarja kulturne in krajinske kvalitete, zlasti v navezavi s kmetijskimi dejavnostmi na robovih naselij, s čimer se ohranja ruralni značaj naselij. 
(3) Na površinah počitniških hiš (SP) veljajo naslednji podrobni prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba
S – Območja stanovanj
Podrobna namenska raba
SP 
Površine počitniških hiš
Osnovna dejavnost
občasno bivanje za počitek
Spremljajoče dejavnosti
druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
Izključujoče dejavnosti
proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje
Dovoljene vrste zahtevnih 
in manj zahtevnih objektov
enostanovanjska stavba 
(počitniške hiše) 
športna igrišča (na prostem) 
drugi objekti, ki služijo tem območjem
Zelene površine
FZP: 0,2
Dopustna izraba
FZ: 0,3
Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov
Veljajo merila in pogoji za namensko rabo SK. 
Merila in pogoji za oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov
Na parceli stavbe je dovoljeno zgraditi le eno majhno stavbo. 
« 
22. člen 
94. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na območjih razpršene poselitve veljajo naslednji podrobni prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba
A – površine razpršene poselitve
Podrobna namenska raba
Območja razpršene poselitve
Osnovna dejavnost
So poselitveni vzorci z nizko gostoto, kot so na primer samotne kmetije ter strnjene oblike manjših naselij. Osnovna dejavnost je bivanje.
Spremljajoče dejavnosti
gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, obrtne dejavnosti, proizvodne dejavnosti, ki se tretirajo kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kmetijstvo in gozdarstvo, trgovske dejavnosti 
druge dejavnosti, ki služijo tem območjem 
Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih
enostanovanjske stavbe 
dvostanovanjske stavbe 
nestanovanjske kmetijske stavbe 
industrijske stavbe za potrebe obrti (do 200 m2)
industrijske stavbe za potrebe dopolnilih dejavnosti na kmetiji (do 200 m2)
drugi objekti, ki služijo tem območjem
Dopustna izraba
FZ: 0,4
Merila in pogoji za oblikovanje
Merila in pogoji glede višinskih gabaritov, razmerij gabaritov, fasad in streh so enaki kot za SK. 
Na območju kmetij je potrebno ohranjati prvotno strukturo in tipologijo gradnje.«
«
23. člen 
95. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na osrednjih območjih centralnih dejavnosti (CU) veljajo naslednji podrobni prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba
C – območja centralnih dejavnosti
Podrobna namenska raba
CU 
Osrednja območja centralnih dejavnosti
Osnovna dejavnost
So namenjena prepletu dejavnosti, in sicer trgovskim, oskrbnim, storitvenim, obrtnim, upravnim, socialnim, zdravstvenim, vzgojnim izobraževalnim, kulturnim, verskim in podobnim dejavnostim ter bivanju.
Spremljajoče dejavnosti
druge dejavnosti, ki služijo tem območjem 
Izključujoče dejavnosti
proizvodne dejavnosti in skladiščenje
Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih
dvostanovanjske stavbe 
tri- in več stanovanjske stavbe 
gostinske stavbe 
upravne in pisarniške stavbe 
trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 
garažne stavbe 
stavbe splošnega družbenega pomena 
stavbe za kulturo in razvedrilo 
muzeji in knjižnice 
stavbe za izobraževanje 
stavbe za zdravstvo 
stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe 
objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas 
drugi objekti, ki služijo tem območjem
Zelene površine
FZP: 0,20
Dopustna izraba
FZ: 0,5 
FI: 1,5
Merila in pogoji za oblikovanje
Višinski gabarit in etažnost: 
– Etažnost osnovnega kubusa je P+1 ali P+1+M ali P+2, če to dopušča zasnova naselja;
– Izjemoma je dovoljena etažnost osnovnega kubusa P in do P+2+M za nestanovanjske stavbe.
– Višina slemena ne sme presegati višin slemen sosednjih objektov v oddaljenosti 50 m od roba objekta v enoti urejanja prostora;
– kota pritličja je na ravnem ali rahlo nagnjenem terenu (do 10 %) največ 30 cm nad koto urejenega terena ob objektu;
Razmerja gabaritov: 
– praviloma podolgovat tloris osnovnega kubusa
Fasade: 
– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bo usklajeno s tradicionalnimi objekti;
– s prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta;
– detajli na objektih naj bodo v območjih ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni.
Strehe: 
– simetrične dvokapnice na osnovnem kubusu z naklonom v smeri daljše stranice;
– večkapne (štirikapne) strehe so dovoljene v primeru, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna stavbe, kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba ipd.);
– na posamičnih dominantnih objektih ali zaključenih celotah objektov je dovoljen drugačen naklon strešine in kritine.
Ostali pogoji: 
Odprti prostori pred stavbami so javni prostori. 
Pomožni objekti ne smejo biti umeščeni ob najpomembnejše javne prostore.
(2) Na drugih območjih centralnih dejavnosti veljajo naslednji podrobni prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba
C – območja centralnih dejavnosti
Podrobna namenska raba
CD 
Druga območja centralnih dejavnosti
Členitev podrobne namenske rabe 
CDi 
dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa
CDz 
zdravstvena dejavnost
CDk 
verske in kulturne dejavnosti
CDo 
trgovske, oskrbne, poslovno storitvene, gostinske dejavnosti, manjša obrt, javna uprava, gasilski dom
Osnovna dejavnost
dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa 
zdravstvo in socialno varstvo
verske in kulturne dejavnosti
trgovske, oskrbne, poslovne, storitvene, gostinske dejavnosti 
in manjša obrt
Spremljajoče dejavnosti
ostale centralne dejavnosti, bivanje 
druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
Izključujoče dejavnosti
proizvodne dejavnosti in skladiščenje
Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih
stavbe za izobraževanje 
muzeji in knjižnice 
vrtec 
garažne stavbe 
objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas 
drugi objekti, ki služijo tem območjem
stavbe za zdravstvo 
garažne stavbe 
drugi objekti, ki služijo tem območjem 
stavbe za opravljanje verskih obredov 
pokopališke stavbe 
garažne stavbe 
drugi objekti, ki služijo tem območjem 
gostinske stavbe 
upravne in pisarniške stavbe 
trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 
stavbe splošnega družbenega pomena 
garažne stavbe 
drugi objekti, ki služijo tem območjem
Zelene površine
FZP: 0,20
Dopustna izraba
FZ: 0,4 
FI: 2,0
FZ: 0,4 
FI: 2,0
FZ: 0,4 
FI: 2,0
FZ: 0,5 
FI: 2,0 
Merila in pogoji za oblikovanje
Gabariti in etažnost: 
– maksimalna višina osnovnega kubusa na CDo je 15 m.
– dovoli se združevanje objektov v nize, kareje;
– pri umeščanju teh stavb v prostor je treba upoštevati regulacijske črte ob javnem prostoru in vertikalni gabarit kakovostnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete območja (da ne bodo višje ali bistveno nižje).
Fasade: 
Oblikovanje, horizontalna in vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi, nizu, kareju oziroma območju. 
Glavni vhod v stavbo se, če stoji ob pomembnem javnem prostoru, oblikuje na glavni fasadi. Taka fasada objekta mora biti mestotvorno oblikovana. 
Strehe: 
Dovoljene so enokapne in ravne strehe ter dvokapne in večkapne strehe na objektih manjših tlorisnih in višinskih gabaritov. 
Ostali pogoji: 
Za gradnjo novih objektov BEP večjih od 800 m² je potrebna izdelava variantnih rešitev oziroma izvedba javnega, urbanistično-arhitekturnega natečaja v skladu z določili tega odloka. 
Odprti prostori pred stavbami so javni prostori.«
«
24. člen 
V 96. členu se v tabeli vrstice »Spremljajoče dejavnosti«, »Izključujoče dejavnosti« in »Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih« spremenijo tako, da se glasijo:
»
Spremljajoče dejavnosti
promet in skladiščenje 
poslovne 
obrtne 
trgovske in storitvene 
dejavnost gostinstva, če služi tem območjem 
druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
gostinstvo in turizem 
javna uprava 
kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti 
druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
skladiščenje 
izobraževanje 
poslovne dejavnosti 
trgovina 
proizvodne dejavnosti, ki se tretirajo kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
Izključujoče dejavnosti
bivanje, družbene dejavnosti
bivanje
bivanje
Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih
postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij 
industrijske stavbe 
garažne stavbe (za potrebe cone) 
drugi objekti, ki služijo tem območjem
trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 
postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij 
industrijske stavbe 
garažne stavbe (za potrebe cone) 
drugi objekti, ki služijo tem območjem
nestanovanjske kmetijske stavbe 
industrijske stavbe, če služijo kmetijski proizvodnji 
industrijske stavbe za potrebe dopolnilih dejavnosti na kmetiji drugi objekti, ki služijo tem območjem
« 
25. člen 
V 97. členu:
– se v tabeli v vrstici »Izključujoče dejavnosti« črta »skladiščenje«;
– se v tabeli v vrstici »Merila in pogoji za oblikovanje« za besedilom gabariti doda »in oblikovanje«.
26. člen 
V 98. členu se v tabeli vrstica »Merila in pogoji za oblikovanje, velikost ter urejanje zelenih površin« spremeni tako, da se glasi:
»
Merila in pogoji za oblikovanje, velikost ter urejanje zelenih površin
Gabariti in etažnost: 
– Višina objektov osnovnega kubusa je maksimalno P+1.
Ostali pogoji: 
– Ureditve, objekti, naprave, ograje morajo biti po celotnem kompleksu oblikovno in poenoteni ter smiselno usklajeni z zunanjimi ureditvami stičnih območij.
– Na območju rekreativnih dejavnosti v odprti krajini je zaradi varovanja naravne krajine potrebna premišljena izvedba krajinskih ureditev na podlagi načrtov krajinske arhitekture.
– Ohranjajo se vidno privlačni deli krajine, vedute oziroma kvalitetni pogledi.
– Pri oblikovanju objektov in njihovemu umeščanju v prostor se ohranja značilen stik naselij in odprte krajine ter kakovostnih grajenih struktur.
– Rekreacijske peš in kolesarske poti v odprti krajini naj se načeloma vodi po obstoječih poljskih in gozdnih poteh ali ob vodotokih. Za ureditev počivališč in razgledišč ob teh poteh naj se uporablja obstoječe atraktivne točke. Počivališča in razgledišča naj bodo vsaj minimalno opremljena s klopjo, košem za smeti, oznako do posameznih atraktivnosti in informativno tablo.
« 
27. člen 
102. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za območja kmetijskih zemljišč veljajo naslednji podrobni prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba
K – kmetijska zemljišča
Podrobnejša namenska raba
K1 
Najboljša kmetijska zemljišča.
K2 
Druga kmetijska zemljišča. 
Osnovna dejavnost
kmetijstvo
Spremljajoče dejavnosti
druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
Dopustna dela in druge prostorske ureditve
Agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč v skladu 
z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. 
Opazovalnice. 
Pomožna kmetijsko gozdarska oprema, kot npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za mrežo proti ptičem, premični tunel, nadkritje, zaščitna mreža. 
Raziskave podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira. 
Gradnje in ureditve, skladne s predpisi s področja kmetijstva. 
Začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Dostop do objekta skladnega s tem aktom, če gre za objekt, ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih, je prepoznan kot razpršena gradnja ter objekt, ki ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve. 
Rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste ter objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste. 
Mala vetrna elektrarna do nazivne moči 1 MW, če gre za kmetijsko zemljišče 
z boniteto manj kot 35. 
Gradnje v skladu s prilogo 1. 
Drugi pogoji
Posegi so dopustni pod pogojem, da ne ovirajo opravljanja osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi kmetijstva. 
Gradnje morajo biti načrtovane tako, da omogočajo lastnikom kmetijskih zemljišč dostop do kmetijskih zemljišč. Kolikor poseg prekine obstoječi dostop do kmetijskih zemljišč, ga je potrebno nadomestiti. 
Dopustni objekti, gradnje in druga dela ne smejo bistveno prizadeti obdelovanja kmetijskih zemljišč. 
Posegi na kmetijska zemljišča ne smejo ovirati drugih vzporednih dovoljenih dejavnosti na kmetijskih zemljiščih. 
Posegi na kmetijska zemljišča, predvsem postavitve ograj, ne smejo prekinjati koridorjev gibanja prostoživečih živali ter ovirati prehodnosti planinskih in gozdnih učnih poti. 
Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot kmetijska zemljišča, v neažuriranem zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja nadomestnih objektov ni dovoljena. 
Ureditve, objekti, naprave, ograje morajo biti po celotnem kompleksu oblikovno poenoteni ter smiselno usklajeni z zunanjimi ureditvami stičnih območij. 
Pri oblikovanju objektov in njihovemu umeščanju v prostor se ohranja značilen stik naselij in odprte krajine ter kakovostnih grajenih struktur. 
Ohranjajo se tudi vidno privlačni deli krajine, vedute oziroma kvalitetni pogledi. 
Na območjih niso dopustne spremljajoče rabe, ki zahtevajo večje spremembe prostorskih značilnosti območja, zlasti zemeljska dela, izgubo naravne ohranjenosti in odprtosti ter javne dostopnosti. 
Staje ter pomožne – kmetijsko gozdarske objekte razen rastlinjaka, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže prosti toči ter ograje za zaščito kmetijskih pridelkov na kmetijskem zemljišču lahko gradi investitor, ki ima v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške površine in druge kmetijske površine ali najmanj 5000 m2 zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade.
«
28. člen 
Priloga 1 se v celoti nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega odloka.
29. člen 
V prilogi 2:
– se v vrsticah CE 15, CE 16, CE 17, CE 19, CE 20, CE22, CE 23, CE 24, CE 25, CE 26, CE 38, CE 43, CE 45, CE 49, CE 57, CE 61, CE 72, A 33, A 80, A 153, A 424 doda besedilo »Usmeritve s področja varstva pred poplavami: V tistem delu EUP, ki se nahaja v poplavnem območju, so na obstoječih legalno zgrajenih objektih dopustne rekonstrukcija, adaptacija, obnova, odstranitev in vzdrževanje obstoječega objekta. Gradnja novih objektov ni dopustna. Za vsak tovrsten poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. Z navedenimi posegi se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Ohranjati je potrebno obstoječe retenzijske površine.«;
– se dodajo vrstice CE 19, CE 27, CE 28, CE 46, CE 50, ST 02, A 109 z besedilom »Usmeritve s področja varstva pred poplavami: V tistem delu EUP, ki se nahaja v poplavnem območju, so na obstoječih legalno zgrajenih objektih dopustne rekonstrukcija, adaptacija, obnova, odstranitev in vzdrževanje obstoječega objekta. Gradnja novih objektov ni dopustna. Za vsak tovrsten poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. Z navedenimi posegi se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Ohranjati je potrebno obstoječe retenzijske površine.«;
– se vrstica CE 33 spremeni tako, da se glasi:
»
Cerkno
CE 33 
SK – površine podeželskega naselja
Splošne usmeritve: 
Gradnja je v delu enote nad regionalno cesto št. 1113 (parcela št. 893/1 k. o. Cerkno) vezana na traso obvoznice in je možna po sprejetem prostorskem načrtu za obvoznico Cerkno. Gradnja na parceli št. 893/5 k. o. Cerknoje možna pred sprejetim prostorskim načrtom za obvoznico Cerkno, vendar Občina Cerkno ne prevzema materialne odgovornosti v primeru potrebe rušitve objekta zaradi gradnje obvoznice Cerkno.
«
– se doda vrstica CE 75, ki se glasi:
»
Cerkno
CE 75
BT – površine za turizem
Splošne usmeritve: 
Območje je namenjeno gradnji lovskega doma. 
Usmeritve s področja varstva pred poplavami: 
V tistem delu EUP, ki se nahaja v poplavnem območju, so na obstoječih legalno zgrajenih objektih dopustne rekonstrukcija, adaptacija, obnova, odstranitev in vzdrževanje obstoječega objekta. Gradnja novih objektov ni dopustna. Za vsak tovrsten poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. Z navedenimi posegi se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Ohranjati je potrebno obstoječe retenzijske površine.
« 
– se vrstici SC 01 in SC 02 spremenita tako, da se glasita:
»
Gorenji Novaki
 
SC 01 
SC 17 
SC 18 
SC 19 
SC 20 
SC 21 
SC 22 
SC 23 
SC 24 
SC 25 
SC 26 
SC 27 
SC 28
G – gozdna zemljišča
Splošne usmeritve: 
Poseganje v gozd ni dopustno.
Gorenji Novaki
 
SC 02 
SC 29 
SC 30 
SC 31
K2– druga kmetijska zemljišča
Splošne usmeritve: 
Dovoljeni so vsi posegi in objekti za potrebe obratovanja in oskrbovanja smučišča. Postavitve zahtevnih, nezahtevnih, enostavnih in manj zahtevnih objektov za potrebe turistično-rekreacijske ponudbe ob smučišču je dovoljena samo po predhodni pripravi OPPN za celotno območje smučišča. 
Usmeritve s področja varstva narave: 
Vsi nadaljnji posegi morajo biti načrtovani tako, da ne bodo ogrozili oziroma uničili lastnosti, zaradi katerih je območje varovano. Upoštevajo naj se usmeritve za zavarovane vrste in varovane habitatne tipe. 
Usmeritve s področja varstva vodnih virov: 
Na območju vodovarstvenih pasov na smučišču se ne smejo izvajati krčitve gozda. Smučarske proge naj se na območju vodnih virov omejijo na že obstoječe.
« 
– se doda vrstica ŠB 17, ki se glasi:
»
Šebrelje
ŠB 17 
SK – površine podeželskega naselja
Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 
Pred izvedbo vseh zemeljskih izkopov na območju arheološkega območja je potrebno opraviti predhodne raziskave, s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva. Dediščina se lahko odstrani le pod nadzorom oziroma z zaščitnimi arheološkimi izkopavanji. Izvedba posegov predpostavlja tudi zagotovitev poizkopovalnih postopkov. 
Usmeritve s področja varstva narave: 
Potrebno je ohranjati mejice in posamezna drevesa kot prehranjevalni habitat malega podkovnjaka.
« 
30. člen 
(1) Spremeni se grafični del izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno, Prikaz območij enot urejanja prostora osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev na listu št. 15 in 19.
(2) Na listu št. 15 se enoti CE 75 spremeni podrobnejša namenska raba iz O (območja okoljske infrastruktura) v BT (površine za turizem).
(3) Na listu št. 19 se enoti ŠB 02 oddvoji nova enota ŠB 17, ki se ne ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
31. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0016/2014-26
Cerkno, dne 30. junija 2016
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost