Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

Ob-2638/16, Stran 1708
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1) in njene izvedbene uredbe, Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi, Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade, Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov, Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“, Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2014, Smernic o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006, Navodil organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020, številka 007-69/2015/1, verzija 1.00, z dne 17. 7. 2015, Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, številka 007-71/2015-7, verzija 1.02, z dne 28. 4. 2016, Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, številka 007-66/2015-4, verzija 1.02, z dne 28. 4. 2016, Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013, številka 0070-1/2013-SVLR/3, verzija 1.0, z dne 28. 7. 2015, Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15), Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08 in 71/09), Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2016, ki ga je Vlada RS sprejela dne 15. 1. 2016, sklep Vlade RS št. 47602-33/2015/6, Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (22. 4. 2015 veljavni z dne 29. 7. 2015), Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1), priglašene sheme državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), Programa izvajanja finančnih spodbud ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015-2020 št. 3030-14/2015/8, z dne 22. 4. 2015, Meril za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (objavljena na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/kljucni-dokumenti), navodil organa upravljanja za programsko obdobje 2014–2020 (objavljena na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila), Smernic o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov (objavljene na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila), pogodbe št.: C2130-16R570001 o izvedbi javnega razpisa »Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa«, z dne 20. 5. 2016 (sklenjene med Javnim skladom Republike Slovenije za podjetništvo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) in odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi Organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad, št. 3-1/1/MGRT/0, z dne 15. 7. 2016, objavlja Slovenski podjetniški sklad
javni razpis 
Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa 
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalskega organa, ki dodeljuje sredstva: izvajalec javnega razpisa je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Sklad).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
2.1 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbuditi rast podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme1 in ustvarjanje novih delovnih mest. Poudarek je na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev ter razvoju inovativnih poslovnih modelov na področju rabe lesa. Zasleduje se uvajanje proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo ter povezovanje in izmenjava znanja v gozdno-lesni verigi. Spodbujajo se predvsem ukrepi za učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije ter ukrepi za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo2.
1 Tržni podjem je sinonim za poslovno aktivnost in je rezultat delovanja treh gonilnih sil (podjetnika, podjetniške priložnosti in uporabljenih resursov).
2 Prehod v krožno gospodarstvo se usmerja v ponovno uporabo, popravila in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov. Temelji na uporabi energije iz obnovljivih virov, opušča uporabo nevarnih kemikalij, znižuje porabo surovin ter preko skrbne zasnove izdelkov nastajanje odpadkov znižuje proti ničelni stopnji.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: operativni program) je prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, ki je »povečanje dodane vrednosti MSP«.
Cilji javnega razpisa so:
– ustvarjanje novih delovnih mest in
– rast novih podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri (material, voda, poraba energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), na področju rabe lesa.
Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 10 projektov oziroma podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje števila zaposlenih za najmanj 3 zaposlene, izraženo kot ekvivalent polnega delovnega časa.
Javni razpis za izbor operacij sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru operativnega programa, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.
2.2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki so usmerjena k novim in izboljšanim poslovnim in proizvodnim procesom s ciljem zmanjšanja porabe virov (materiala, vode, energije itd.), ki uvajajo uporabo lesnih ostankov in odpadkov, razvijajo zelene produkte ter delujejo na področju rabe lesa.
2.3 Regija izvajanja
Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale v Vzhodni kohezijski regiji (vključene pomurska, primorsko notranjska, podravska, spodnjeposavska, zasavska, koroška, jugovzhodna Slovenija in savinjska statistična regija), in Zahodni kohezijski regiji (vključene osrednjeslovenska, gorenjska, goriška in obalno-kraška statistična regija).
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Vzhodna kohezijska regija oziroma Zahodna kohezijska regija), kjer bodo izvajali aktivnosti operacije v celoti (kjer ima podjetje sedež oziroma poslovno enoto, kjer se bo izvajala).
Za vsakega od upravičencev mora biti v vlogi na javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opredeljeno, v kateri od obeh regij (Vzhodni ali Zahodni kohezijski regiji) se bo v celoti izvajala aktivnost.
3. Upravičenci / ciljne skupine
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 in 90/14 – ZDU-1I), pri čemer je bila prva registracija pred preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena od 1. 1. 2015 do 31 5. 2016. Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.
Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo, skladno s prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08 – SKD 2008), glavno registrirano dejavnost:
– oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva, ali
– oddelek C31 Proizvodnja pohištva,
ter so bila registrirana ali vpisana v poslovni register od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2016 (upošteva se datum registracije podjetja, v primeru socialnega podjetja pa datum prve registracije pred preoblikovanjem v socialno podjetje, pri čemer je bila prva registracija pred preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2016).
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
– podjetje mora biti ustanovljeno in imeti sedež v Republiki Slovenji,
– podjetje mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo in razvidno likvidnost za obdobje 3 let, in sicer v obdobju od 2016 do 2019,
– iz vloge mora izhajati, da bo podjetje imelo predvideno poslovanje z dobičkom vsaj 3 leta po pridobitvi sofinanciranja, in sicer v obdobju od 2016 do 2019,
– rezultat razvoja proizvoda/storitve mora biti tržno naravnan,
– produkt projekta mora prispevati k izboljšanju snovne in energetske učinkovitosti,
– razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, oziroma institucij,
– v primeru, da je predmet operacije proizvodnja izdelkov iz lesa, mora delež lesa ali lesnih tvoriv v izdelku znašati vsaj 50% prostornine uporabljenih materialov za izdelavo izdelka.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– ki imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije in ki ne izplačujejo redno plač/socialnih prispevkov, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do Republike Slovenije ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom,
– ki so naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodnega sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
– ki pridobivajo pomoč po zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah,
– ki so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, likvidacije ali izbrisa brez likvidacije,
– ki imajo v razmerju do ministrstva ali Sklada podano prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – upb),
– katerih dejanski lastnik/-i družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12 – ZIS-E in 19/14) je/so vpleten/-i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma,
– ki skladno z Uredbo 1407/2013/EU opravljajo dejavnost na naslednjih področjih:
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000, 
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, 
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih: 
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
– ki bi skladno z Uredbo 1407/2013/EU pridobljena sredstva namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– ki bi skladno z Uredbo 1407/2013/EU prejela pomoč, dodeljeno pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.
5. Merila za izbor vlog in način dodeljevanja sredstev
5.1 Merila za ocenjevanje vlog
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija na podlagi naslednjih meril:
1. povezovanje in izmenjava znanja v gozdno-lesni verigi,
2. inovativnost,
3. povečanje števila zaposlenih od 1. 1. 2016 do 31. 10. 2016,
4. reference in zaposlenost lastnikov v podjetju,
5. strategija trženja in pretežni prodajni trg podjetja,
6. uporaba lesnih sort,
7. dodana vrednost produkta,
8. vpliv operacije na okolje – zmanjšanje izpustov nevarnih snovi,
9. vpliv operacije na okolje – recikliranje ali ponovna uporaba odpadnih surovin,
10. vpliv operacije na okolje – manjša poraba surovin/materialov,
11. sedež podjetja na območju Triglavskega narodnega parka ali problemskem območju.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje III. Merila za izbor upravičencev).
5.2 Postopek izbora
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 50 točk ali več. V nobenem primeru vloga vlagatelja, ki je pridobila manj kot 50 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Merilo sedeža podjetja na območju Triglavskega narodnega parka ali na problemskem območju se pri skupnem številu točk upošteva samo v primeru, da vloga vlagatelja že pred oceno tega merila dosega prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, tj. 50 točk ali več, in se ob izpolnjevanju tega pogoja prišteje prej pridobljenim točkam.
Komisija Sklada lahko predlaga zavrnitev vloge tistih vlagateljev, katerih ustanovitelji ali odgovorne osebe so nastopali kot ustanovitelji ali odgovorne osebe v okviru že podprtih projektov Sklada v preteklih petih letih in niso izpolnili zadanih ciljev.
V primeru, da pridobi več vlagateljev 50 točk ali več, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk. V primeru enakega števila točk imajo prednost vlagatelji podjetja, ki so pridobila več točk pri merilu inovativnost, nato reference in zaposlenost lastnikov podjetja, nato strategija trženja in pretežni prodajni trg podjetja, nato uporaba lesnih sort, nato dodana vrednost storitev/izdelka produkta, nato povečanje števila zaposlenih od 1. 1. 2016 do 31. 10. 2016, nato povezovanje in izmenjava znanja v gozdno-lesni verigi, nato vpliv operacije na okolje – zmanjšanje izpustov nevarnih snovi, nato vpliv operacije na okolje – recikliranje ali ponovna uporaba odpadnih surovin, nato vpliv operacije na okolje – manjša poraba surovin/materialov in nazadnje sedež podjetja v Triglavskem narodnem parku oziroma problemskem območju.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Okvirna višina subvencij po tem razpisu znaša največ 500.000,00 EUR.
Za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija je na voljo do 343.980,00 EUR, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa do 156.020,00 EUR.
Sredstva bodo zagotovljena iz proračuna Republike Slovenije za leto 2016 v skladu s proračunskimi možnostmi. Sredstva bodo zagotovljena na proračunskih postavkah Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kot sledi:
Proračunska postavka
Leto 2016 
(v EUR)
160057 – EU – PN 3.1-Snovna in energetska učinkovitost – les V 14-20-EU
343.980,00
160058 – EU – PN 3.1-Snovna in energetska učinkovitost – les Z 14-20-EU
156.020,00
SKUPAJ: 
500.000,00
Sredstva se delijo na delež lastnih sredstev upravičenca, sredstev iz strukturnih skladov in delež nacionalnih sredstev po ključu:
Kohezijska regija
Delež lastnih virov upravičenca
Delež namenskih sredstev EU
EU delež
Vzhodna Slovenija
najmanj 25%
75%
Zahodna Slovenija
najmanj 30%
70%
Prispevek nacionalne udeležbe je zagotovljen z lastnimi viri upravičenca.
Maksimalna odobrena višina subvencije za operacijo upravičenca je 40.000,00 EUR, minimalna odobrena višina subvencije pa 7.000,00 EUR. Spodnja vrednost upravičenih stroškov za sofinanciranje znaša 9.333,33 EUR za upravičence iz vzhodne kohezijske regije in 10.000,00 EUR za upravičence iz zahodne kohezijske regije. Upravičenci iz Vzhodne kohezijske regije morajo zagotoviti najmanj 25% lastnih virov sredstev, upravičenci iz Zahodne kohezijske regije pa najmanj 30% lastnih virov sredstev za sofinanciranje operacije.
Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni z objavo spremembe javnega razpisa o spremembi sredstev v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o odobritvi sredstev.
Dinamika financiranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med Skladom in izbranim vlagateljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila Sklada so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa Sklada za ta namen. Če bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko Sklad razveljavi javni razpis in izdane sklepe o financiranju ali skladno s pogodbo o financiranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani vlagatelj ne strinja s predlogom Sklada, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
7. Skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje ima status pomoči de minimis. Javni razpis se izvaja na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016, trajanje sheme: 31. 12. 2020) (v nadaljevanju: shema državnih pomoči de minimis).
Skupni znesek pomoči dodeljen enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema državnih pomoči de minimis. Skupni znesek pomoči dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v katerem koli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Podjetje – upravičenec do državne pomoči (tj. vlagatelj), mora upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči. V skladu s 5. členom Uredbe 1407/2013/EU se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de minimis do zgornje dovoljene meje (200.000,00 EUR oziroma 100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupnih izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.
Skladno z Uredbo 1407/2013/EU se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.
8. Upravičeni stroški, intenzivnosti pomoči in način financiranja: financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči de minimis, veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopne na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov (Evropska komisija, september 2014).
8.1 Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo in ne smejo biti namenjeni izvajanju dejavnosti gozdarstva (razred A02 skladno s SKD 2008). Upravičeni stroški so:
– stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme) ter stroški investicij v neopredmetena sredstva (nakup programske opreme). Upravičena do sofinanciranja je zgolj oprema, katere vrednost znaša najmanj 500,00 EUR brez DDV;
– stroški storitev zunanjih izvajalcev do skupne višine 2.000,00 EUR brez DDV;
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki dela na prijavljeni operaciji za polni delovni čas. Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti, štejejo kot osebje upravičenca, če opravljajo aktivnosti v sklopu operacije za polni delovni čas. Stroški se priznajo za največ dva na novo zaposlena (če je bila nova zaposlitev realizirana 1. 1. 2016 ali kasneje, pri čemer šteje tudi zaposlitev samostojnega podjetnika kot nova zaposlitev);
– posredni (operativni) stroški, se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15% upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki izvaja dela na operaciji. Posredni stroški vsebinsko obsegajo ostale stroške delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona itd.).
Nabava nove opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške, je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več kot 25% lastniško povezana s podjetjem – upravičencem. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna transportna sredstva.
Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije subvencioniranih stroškov z lizingom ni dovoljeno.
Intenzivnost pomoči znaša do 75% upravičenih stroškov za upravičence s sedežem v Vzhodni kohezijski regiji in do 70% za upravičence s sedežem v Zahodni kohezijski regiji. Upravičenci s sedežem v Vzhodni kohezijski regiji morajo zagotoviti najmanj 25% lastnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije, upravičenci s sedežem v Zahodni kohezijski regiji pa najmanj 30% lastnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja iz različnih javnih virov lahko Sklad prekine izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vračilo vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
8.2 Način dokazovanja upravičenih stroškov
8.2.1 Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov: za stroške materialnih naložb (nakup nove opreme) in nematerialnih naložb (nakup programske opreme) ter stroške storitev zunanjih izvajalcev se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporabljajo dokazila dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroškov.
8.2.2 Standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela
Standardna lestvica stroška na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji za polni delovni čas, je določena na podlagi Metodologije za izračun standardne lestvice stroškov na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom za produkt P2L (MGRT, junij 2016). Metodologija upošteva Zakon o minimalni plači in ostalo predmetno zakonodajo na področju določanja stopnje prispevkov za obvezno socialno varnost.
Standardna lestvica stroška na enoto se določi enotno za sofinanciranje stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji in je izražena na uro opravljenega dela.
Skladno z metodologijo je vrednost enote urne postavke 6,40 EUR. Na mesečni ravni se prizna največ število delovnih ur v višini delovne obveznosti za posamezni mesec.
Dokazila za uveljavljanje standardne lestvice stroška na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom:
– pogodba o zaposlitvi in drugi pravni akt (kadar to ni opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi) s katerim je oseba razporejena na delo na operaciji z jasno opredelitvijo delovnega mesta;
– mesečna časovnica, iz katere je razvidna vsebina dela in obseg opravljenih ur na operaciji.
8.2.3 Pavšalno financiranje za posredne stroške, vezane na projekt
Pavšalno financiranje posrednih stroškov se opredeli skladno s členom 67. in 68. Uredbe 1303/2013/EU. Posredni stroški, vezani na operacijo, se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15% upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki izvaja dela na operaciji. Dokazilo o nastanku posrednih stroškov na operaciji je izstavljena in podpisana listina za obračun pavšalnega financiranja posrednih stroškov.
Upravičenec dokazuje upravičenost stroškov z ustreznimi dokazili v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Sofinanciranje se odobri za upravičene stroške, nastale in plačane od 1. 1. 2016 do 31. 10. 2016.
Upravičenec mora poslati zahtevek za sofinanciranje najkasneje do 3. 11. 2016. Vzorec zahtevka je v prilogi 1 razpisne dokumentacije.
Če se je operacija začela izvajati pred oddajo vloge, se bo pred podpisom pogodbe o sofinanciranju izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, relevantna za operacijo.
Operacije, ki so že zaključene pred izdajo odločitve o podpori, niso upravičene do sofinanciranja.
10. Vsebina in popolnost vloge na javni razpis
10.1 Vsebina vloge
1. Prijavni list za sofinanciranje. Spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si, obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. Spletni obrazec omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega lista. Natisnjen in izpolnjen prijavni list potrdite s podpisom in štampiljko3 ter ga predložite v vlogi. Pred tiskanjem spletnega obrazca je treba le-tega potrditi.
3 Če podjetje ne posluje s štampiljko, mora to navesti.
2. Predstavitveni načrt4 (s finančnim načrtom), ki ga najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada, kjer je objavljen javni razpis. Predstavitveni načrt zajema analizo poslovanja za leto 2015 (če je podjetje v letu 2015 že poslovalo) ter prihodnje poslovanje, najmanj vključno z letom 2019.
4 Na spletnih straneh Sklada: www.podjetniskisklad.si je računalniški program, kot eden izmed neobveznih pripomočkov za izdelavo predstavitvenega načrta.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 2 in predložena v fizični obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila.
10.2 Način oddaje vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali neposredno na sedež Sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom: »NE ODPIRAJ – P2L/16«.
Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro.
11. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in skladno z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopno na http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila), bodo opredeljene v pogodbi o sofinanciranju.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo, ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe prihodnjih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije za obdobje treh let, in sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani Sklada.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora izbrani vlagatelj voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani Sklada kot izvajalskega organa, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo kot posredniškega organa, ter s strani organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, nadzorni organi pa lahko opravijo tudi nenajavljeno preverjanje na terenu. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati Sklad o izvedenih ukrepih.
Kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (objavljena na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (objavljene na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, z dne 11. 7. 2006, oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
14. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je vlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen osebnih podatkov in tistih, ki jih vlagatelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. Vlagatelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU.
16. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije: ni relevantno.
17. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
17. 1. Zaposlitveni pogoj ob podpisu pogodbe: podjetje mora imeti ob podpisu pogodbe o sofinanciranju vsaj enega zaposlenega5 za polni delovni čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p.6 (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje).
5 V skladu s 66. členom Zakona o delovnih razmerjih, veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih, da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.
6 V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (polni delovni čas in zavarovalna osnova 005). V primerih, ko 66. člen Zakona o delovnih razmerjih določa v posebnih primerih krajši delovni čas, se šteje, da je pogoj iz te točke javnega razpisa izpolnjen.
17. 2. Izpolnjevanje ciljev
Upravičenost do izplačila subvencije upravičenci dokazujejo tudi z dokazili o doseženih ciljih, ki so bili načrtovani in potrjeni v vlogi za sofinanciranje. Cilji podjetja so razdeljeni v dve skupini, in sicer:
– zaposlitveni cilj: realizacija napovedanega števila zaposlenih do 31. 10. 2016,
– izvedbeni cilj zagona poslovanja podjetja, kjer se primerja dejanska izvedba podjetniške ideje z načrtovano izvedbo (izvedba vlaganja, uvedba produkta (izvajanje storitev/proizvodnje izdelkov oziroma uvedba novega procesa)).
Sklad bo pred izplačilom subvencije preverjal izpolnjevanja napovedanih ciljev. Če upravičenec ne realizira napovedanega povečanja števila zaposlenih do 31. 10. 2016 ni upravičen do izplačila subvencije. Prav tako upravičenec ni upravičen do izplačila subvencije, kolikor niso doseženi izvedbeni cilji zagona poslovanja podjetja, kot je bilo načrtovano z vlogo.
Subvencija je izplačana na podlagi v celoti doseženih ciljev operacije, ustrezno potrjenega s strani upravičenca in preverjenega s strani Sklada.
Upravičenec mora po prejemu subvencije število zaposlenih ohraniti še najmanj do 31. 12. 2019. Če upravičenec ne bo izpolnjeval navedenega cilja, bo moral vrniti vrednost prejetih sredstev po tem razpisu sorazmerno, glede na čas ohranitve zaposlitev, s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi. V zvezi z ohranitvijo napovedanega števila zaposlenih so dovoljene prekinitve zaradi fluktuacije zaposlenih za skupno največ 45 koledarskih dni v obdobju od 1. 11. 2016 do konca spremljanja operacije, tj. do 31. 12. 2019.
Upravičenec mora ohraniti sedež podjetja in dejavnost podjetja na problemskem območju še najmanj 3 leta po zadnjem izplačilu subvencije.
Sklad bo po preteku 3 let po izplačilu subvencije preveril doseganje zastavljenih ciljev operacije. Če upravičenec ne bo izpolnjeval katerega od navedenih ciljev, bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in Skladu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Vlagatelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje projekta. Preveč optimistična pričakovanja lahko privedejo do nedoseganja zastavljenih ciljev in so lahko podlaga za zahtevo za vračilo subvencije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag financiranih projektov, lahko Sklad odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev subvencije skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
Vlagatelj je po končanih aktivnostih in zaključenem projektu dolžan sodelovati v ekonomski oceni, posredovati pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahteval Sklad, ministrstvo kot posredniški organ, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ter drugi slovenski in evropski nadzorni in revizijski organi. V primeru, da vlagatelj takšno sodelovanje odkloni ali na poziv ne odgovori, lahko Sklad zahteva vračilo deleža ali celote subvencije skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
18. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci, bodo morali upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v treh letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
– prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
– sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
– bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
19. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične ali nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
20. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladno z določili 6. člena Uredbe 1303/2013/EU skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo Sklad odstopil od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
21. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov ali, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, lahko Sklad pogodbo odpove in zahteva vračilo že izplačanega zneska financiranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
V primeru ugotovitve, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, se zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
22. Odpiranje vlog ter postopek in način izbora
Rok za predložitev vlog je 8. 8. 2016.
Za vloge, poslane po pošti, se za pravočasno prispelo vlogo upošteva poštni žig, odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru neposredne predložitve vloge na sedež Sklada pa datum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Vloge, ki ne bodo pravočasne, se kot nepravočasne zavržejo.
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
Komisija bo z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, če ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega subvencioniranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do subvencije.
23. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Sklad bo najkasneje v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi subvencije Sklada.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi spodbude je možno sprožiti upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije.
Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni od prejema in poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
24. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor podjetij s točkovnikom, vzorec prijavnega lista za sofinanciranje, vzorec pogodbe o sofinanciranju, zahtevek za sofinanciranje z obrazci.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Sklada in na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.
25. Dodatne informacije: vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53, 02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali preko elektronske pošte: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Slovenski podjetniški sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti