Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2237. Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 za funkcionalno enoto F24, stran 7423.

  
Na podlagi 18. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odločba US in 14/15 – ZUUJFO), na podlagi Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 (Uradni list RS, št. 99/02, 112/08, 26/12, 58/13, 54/15) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10, 101/10) je občinski svet na 11. redni seji dne 30. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 za funkcionalno enoto F24
1. člen 
(predmet odloka) 
S tem odlokom se sprejme sprememba Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1, VO 9/2 (Uradni list RS, št. 99/02, 112/08, 26/12, 58/13, 54/15) za zahodni del funkcionalne enoto F24 (v nadaljnjem besedilu sprememba ZN), ki določa:
– območje sprememb ZN,
– dopustne prostorske ureditve in pogoje za njihovo izvedbo.
2. člen
(območje spremembe ZN) 
Sprememba ZN obsega zemljišča parcel št. 737/11, 737/8, 737/66, 732/15, 736/14 vse 1697 k.o. Lanišče, ki tvorijo zahodni del funkcionalne enote F24. Velikost območja spremembe ZN je 0,30 ha.
3. člen 
(način priprave) 
Sprememba ZN je pripravljena kot občinski podrobni prostorski načrt, skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 106/10, 43/11, 57/12, 109/12, 76/14 in 14/15).
4. člen 
(sestavni deli) 
Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafični del odloka.
5. člen 
(priloge) 
Priloge spremembe ZN so:
– izvleček iz hierarhično višjega dokumenta,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev spremembe ZN,
– povzetek za javnost.
6. člen 
(izdelovalec) 
V 1. členu se pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi:
»ter sprememba zazidalnega načrta za območji urejanja VP 9/1, VO 9/2 Škofljica za zahodni del funkcionalne enote F24, ki jo je izdelal GENIUS LOCI, Inštitut za arhitekturo in urbanizem d.o.o., Dunajska 158, Ljubljana, pod številko projekta 411-15 v aprilu 2016«.
7. člen 
(grafični prikazi) 
Na koncu 3. člena se doda nov odstavek, z besedilom, ki se glasi:
»Za zahodni del morfološke enote F24 veljajo naslednji spremenjeni grafični prikazi:
01
Pregledna karta
04
Razmejitev območij
05 
Arhitektonsko zazidalna situacija
06-1
Prometno tehnična situacija
06-2
Prometno tehnična situacija – prikaz dovoza za motorni promet
07
Idejna višinska regulacija
08
Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav.
Navedeni grafični prikazi so sestavni del odloka spremembe ZN pod številko projekta 411-15«.
8. člen 
(urbanistično urejanje) 
V 6. členu se v četrti alineji drugega odstavka črta besedilo »G2«.
9. člen 
(dopustni posegi) 
V 7. členu se v štirinajstem odstavku (F24) v prvi alineji črta besedilo »G2« ter za prvo alinejo doda nova alineja z besedilom, ki se glasi:
– »dopolnilna gradnja proizvodno skladiščnega in poslovnega objekta (gradbena enota G1)«.
10. člen 
(horizontalni gabariti) 
V 8. členu v poglavju »Horizontalni gabariti objektov« se v drugem odstavku prvi del besedila devete alineje »za gradbeni enoti G1 in G2 20 x 20 m« spremeni tako, da se glasi:
– »za gradbeno enoto G1 20,0 x 50,0 m«.
11. člen 
(vertikalni gabariti) 
V 8. členu v poglavju »Vertikalni gabariti objektov« se v prvem odstavku:
– za drugim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »V funkcionalni enoti F24 je maksimalna višina zaključnega venca gradbene enote G1 10,0 m«.
– dosedanji tretji stavek postane četrti, njegovo besedilo se spremeni tako, da se glasi: »Znotraj maksimalnih vertikalnih gabaritov objektov je možno izvesti eno, dve ali tri etaže«.
– na koncu se doda nov stavek, ki se glasi: »Višina zaključnega venca se meri od kote zunanje ureditve pri vhodu v objekt«.
Besedilo drugega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
– »Višino zaključnega venca lahko presegajo tehnološke naprave objekta ter pokriti izhodi na streho, ki morajo biti umaknjene od roba fasade«.
12. člen 
(zunanja ureditev) 
V 8. členu v poglavju »Zunanje ureditve« se na koncu dodata nova odstavka, ki se glasita:
– »Višinske ureditve zunanjih površin so prikazane na grafičnih prikazih 7 – Idejna višinska ureditev. Prikazane višine je dopustno spremeniti zaradi prilagajanja višinam izvedenih cest na območju zazidalnega načrta.«
– »Idejna višinska kota površin na dovozu za tovorna vozila na zahodni strani funkcionalne enote F24 je minimalno 292,20 m/n.v.«.
13. člen 
(merila za prometno urejanje območja) 
V 9. členu v poglavju »Cestna mreža in dostopi« se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
– »Dovoz s tovornimi vozili do gradbene enote G1 v funkcionalni enoti F24 mora potekati krožno v smeri Obrtna cesta – Ulica ob hrastih – Gorenčeva ulica – dovoz 1«.
14. člen 
(merila in pogoji za komunalno energetsko urejanje območij) 
V 12. členu (električno omrežje) se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
– »Priključitev novih objektov na električno omrežje je v primeru manjših priključnih moči možna preko že izvedenih nizkonapetostnih vodov. V primeru večje priključne moči se oskrba zagotovi z izvedbo novega nizkonapetostnega priključnega kablovoda zadovoljivih prenosnih moči, ki bo potekal od predvidenega objekta do transformatorske postaje«.
15. člen 
(rešitev in ukrepi za varstvo pred nesrečami – zaščita pred požarom) 
V 21. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
– »Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti«.
16. člen 
(končna določba) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-06/2016
Škofljica, dne 30. junija 2016
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti