Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

Št 5100-11/2016-1 Ob-2615/16, Stran 1706
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13 – popr. in 92/14; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o postopkih) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A; v nadaljnjem besedilu: Zakon), Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za znanost in tehnološko politiko Ruske federacije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS, št. 10/95, MP 2/95) in Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Državnim komitejem Ruske federacije za visoko šolstvo (Uradni list RS, št. 14/95, MP 4/95), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2016–2018
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ruskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2016–2018 na vseh znanstvenih področjih.
Bilateralni projekti trajajo 24 mesecev.
Na ruski strani ni javnega razpisa, zato se ruske raziskovalne organizacije v projekt vključujejo na lastne stroške, sodelujoče ruske raziskovalce na projektu pa prijavi samo slovenski prijavitelj.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter;
– izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter;
– izvajajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Rusko federacijio, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih ruskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in ruskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta kot jih določa Zakon, Pravilnik o postopkih in Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.
Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki niso člani nobene programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2016, objavljen na spletni strani agencije in ga do 19. 9. 2016 do 15. ure oddajo po elektronski pošti na naslov razpisi-bilaterala@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo – podatki za vpetost« mora biti oddan tudi po običajni pošti, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ravno tako do 19. 9. 2016 do 15. ure. Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja še ni vključen v programsko skupino in ob zaključku razpisa ne izpolnjuje pogoja A1+A2+A3>1.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Strokovna komisija za ocenjevanje, ki jo imenuje direktor agencije, oceni prispele in veljavne prijave projektov, skladno s 128. členom Pravilnika o postopkih in Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25, z dne 25. 1. 2016, št. 6319-2/2013-26, z dne 4. 3. 2016 in št. 6319-2/2013-27, z dne 4. 3. 2016.
Strokovna komisija pripravi finančno ovrednoten prednostni seznam in predlog sklepa o izboru prijav za sofinanciranje, ki ga direktor predloži Znanstvenemu svetu. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje sprejme na predlog Znanstvenega sveta agencije direktor agencije.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov.
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2016–2018 znaša okvirno 180.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2016–2018 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Ruski federaciji;
– stroške bivanja za ruske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji: ob obiskih do 14 dni stroške bivanja v hotelu do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno;
– dnevnice za ruske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), tj. 21,39 EUR;
– dnevnice za slovenske raziskovalce ob obiskih v Ruski federaciji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 23/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 114/06 – ZUE, 16/07, 30/09 in 51/12)), tj. 64,00 EUR za Moskvo in St. Peterburg ter 32,00 EUR za ostale kraje v Rusiji.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ruskim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam poskrbi za kritje stroškov za svoje zdravstveno zavarovanje.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. oktobra 2016 do 30. septembra 2018.
9. Način, oblika in rok za predložitev prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-RU-JR-Prijava/2016 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in vodja predlaganega projekta).
(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane ter oddane na spletni portal do 19. 9. 2016 do 15. ure.
(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci (obrazec ARRS-BI-RU-JR-Prijava/2016) in odda v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in vodja predlaganega projekta in žigom RO.
(2) Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko enaki.
(3) Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2016–2018« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci do 19. 9. 2016, do 15. ure in v papirni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 19. 9. 2016, do 15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 19. 9. 2016 (poštni žig).
9.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (9.1.) – elektronska; točka (9.2.) – elektronska in pisna) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.
(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 21. 9. 2016 ob 10. uri v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca septembra 2016.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Katarini Seršen, po tel. 01/400-59-69, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti