Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2239. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016, stran 7424.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 11. redni seji občinskega sveta dne 5. 7. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 
1. člen 
2. člen Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 (Uradni list RS, št. 106/15) se spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Konto
Splošni del proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016
Rebalans 2016 (v EUR)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.124.185 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.490.223 
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
3.574.611 
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.130.461 
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
307.150 
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
137.000 
706
DRUGI DAVKI
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
915.612 
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
628.150 
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.500 
712
DENARNE KAZNI 
8.000 
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
2.000 
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
274.962 
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
259.168 
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
173.845 
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
85.323 
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
374.794 
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
369.840 
741
PREJETA SREDSTVA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
4.954 
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787) 
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.154.267 
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.733.709 
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
240.529 
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
34.965 
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.324.315 
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
83.400 
409
REZERVE
50.500 
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.939.741 
410
SUBVENCIJE
12.000 
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.309.524 
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
121.974 
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
496.243 
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.362.957 
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.362.957 
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
117.860 
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
75.800 
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
42.060 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–30.082 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
150 
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
150 
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
150 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
440
DANA POSOJILA
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
443
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
150 
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
136.369 
50
ZADOLŽEVANJE (500)
136.369 
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
136.369 
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
210.325 
55
ODPLAČILA DOLGA (550)
210.325 
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
210.325 
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–103.889 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–73.956 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
30.082 
 
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
103.932 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
4. člen Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 (Uradni list RS, št. 106/15) se spremeni tako, da se glasi:
»Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZFJ, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12), ki se uporabijo za namen, določen v tem zakonu,
2. prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture, ki se namenijo izgradnji komunalne infrastrukture ter izgradnji in vzdrževanju vodovodov,
3. prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se namenijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire,
4. prihodki od koncesijske dajatve za posekan in prodan les, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest in varstvo gozdov ter vzdrževanje občinskih javnih cest,
5. prejeta sredstva za sofinanciranje investicij ali drugih točno določenih nalog oziroma projektov, ki se namenijo za namen, za katerega so sredstva prejeta,
6. prihodki od komunalnih prispevkov, ki se namenijo za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture.«
3. člen 
10. člen Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 (Uradni list RS, št. 106/15) se spremeni tako, da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine 136.369 eurov.
V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617; Uradni list RS, št. 96/15) se občinam sredstva v višini 3 % skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu. Občina Šmartno pri Litiji lahko na podlagi zgoraj navedenega za izvrševanje proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 (investicije, predvidene v proračunu) najame brezobrestni kredit iz državnega proračuna v višini 136.369 eurov. Na podlagi drugega odstavka 56. člena ZIPRS1617 se ta zadolžitev ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občine iz drugega odstavka 10.b člena ZFO-1, prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva, pristojnega za finance, iz šestega odstavka 10.a člena ZFO-1.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Šmartno pri Litiji, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine glavnic 30.000 eurov.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-009/2015
Šmartno pri Litiji, dne 5. julija 2016
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti