Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2210. Pravilnik o nezahtevnih in enostavnih objektih na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v Mestni občini Koper, stran 7381.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M       P R A V I L N I K 
o nezahtevnih in enostavnih objektih na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v Mestni občini Koper 
Št. 3501-1528/2015
Koper, dne 17. junija 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Na podlagi 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 47/16), tretje alineje drugega odstavka 21. člena in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 16. junija 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o nezahtevnih in enostavnih objektih na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v Mestni občini Koper 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se sprejmejo podrobnejši pogoji za nezahtevne in enostavne objekte na kmetijskih in gozdnih površinah v Mestni občini Koper.
II. SPLOŠNE DOLOČBE 
2. člen 
Pomen izrazov 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– nezahtevni objekt je konstrukcijsko manj zahteven objekt;
– enostavni objekt je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje;
– investitor je lastnik zemljišča ali pa izkazuje posest na podlagi pogodbenega razmerja.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja urejanja prostora, gradbenih proizvodov, opravljanja geodetskih dejavnosti in drugi predpisi.
3. člen 
Območje urejanja 
Pravilnik velja na območjih, ki so po namenski rabi določena kot kmetijska ali gozdna zemljišča, v celotni Mestni občini Koper.
4. člen 
Pravila računanja velikosti objektov 
(1) Za potrebe ugotavljanja velikosti posameznih stavb se računa:
– površina kot bruto tlorisna površina, v skladu s standardom SIST ISO 9836,
– prostornina kot bruto prostornina, v skladu s standardom SIST ISO 9836,
– višina kot največja razdalja od spodnje kote terena ob stavbi do vrha stavbe.
(2) Za potrebe ugotavljanja velikosti posameznih gradbenih inženirskih objektov se računa:
– površina kot bruto tlorisna površina, ob smiselni uporabi standarda SIST ISO 9836,
– prostornina kot bruto prostornina, ob smiselni uporabi standarda SIST ISO 9836,
– višina kot največja razdalja od spodnje kote terena ob objektu do vrha objekta,
– pri cevovodih premer kot notranji, svetli premer.
5. člen 
Splošni pogoji 
(1) Pri gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov na kmetijskih in gozdnih zemljiščih je potrebno upoštevati načelo varovanja kvalitetnih kmetijskih zemljišč ter jih je dovoljeno graditi le, kolikor se dejansko izboljša uporaba teh zemljišč in če ni možno potrebe po gradnji teh objektov zadovoljiti na lastnem funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta investitorja.
(2) Objekt je lahko zgrajen le za čas uporabe v predpisane namene in ne sme biti namenjen bivanju. V primeru, ko objekt ni uporabljen v namen, za katerega je bil zgrajen se takemu objektu odvzame priključke na gospodarsko javno infrastrukturo in ga je potrebno nemudoma odstraniti. V primeru opustitve obdelovanja kmetijskih površin, v sklopu katerih je bil objekt zgrajen, je potrebno objekt nemudoma odstraniti. O odstranitvi je potrebno obvestiti pristojni urad Mestne občine Koper, Urad za okolje in prostor, ki vodi evidenco o enostavnih in nezahtevnih objektih na kmetijskih zemljiščih.
(3) Sklenjena obdelovalna površina, ki jo ima investitor v lasti ali najemu in je uporabljena za zadostitev pogojem iz tega odloka se lahko uporabi za postavitev samo enega objekta. Ista površina se ne sme uporabiti za postavitev drugega objekta.
(4) Na kmetijskih in gozdnih zemljiščih je prepovedana postavitev ali hranjenje oziroma deponiranje šotorov, bivalnih prikolic, bivalnih in drugih kontejnerjev in skladiščenje plovil ter postavitev objektov, naprav in predmetov za oglaševanje.
(5) Če se območje, kjer je predvidena gradnja nezahtevnega ali enostavnega objekta nahaja v varovalnem pasu ali varovalnem območju si mora investitor pridobiti soglasje skladno z veljavno zakonodajo.
(6) Objekt je lahko zgrajen le za čas uporabe v predpisane namene in ne sme biti namenjen bivanju. V primeru, ko objekt ni uporabljen v namen, za katerega je bil zgrajen se takemu objektu odvzame priključke na gospodarsko javno infrastrukturo in ga je potrebno nemudoma odstraniti. V primeru opustitve obdelovanja kmetijskih površin, v sklopu katerih je bil objekt zgrajen, je potrebno objekt nemudoma odstraniti.
(7) Pri gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo in predpise, investitor mora za nezahtevne in enostavne objekte zagotoviti skladnost s prostorskimi akti.
6. člen 
Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov 
(1) Na I. in II. območju kmetijskih zemljišč je dovoljena gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:
– čebelnjak, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel;
– zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč;
– pomožni objekt v javni rabi, in sicer nadkrita čakalnica na postajališču in pomožni cestni objekti vendar le ob rekonstrukciji lokalnih cest,
– mala komunalna čistilna naprava,
– vodnjak,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja; priključek na cesto je dopusten le ob rekonstrukciji lokalnih cest,
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: dopustni objekti in pogoji iz te točke so določeni v tretjem in četrtem odstavku 6. člena,
– podporni zidovi v okviru agromelioracije,
– pomožni komunalni objekt,
– gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter opora za trajne nasade in grajena poljska pot.
(2) Na območju gozdnih zemljišč in gozda je dovoljena postavitev pomožnih objektov zgolj za potrebe gozdarstva, lova in rekreacije, in sicer: gozdne prometnice (gozdne ceste, gozdne vlake in protipožarne preseke), poljske poti, lovske preže, obore za divjad ter gozdne in druge tematske učne poti.
(3) Na območju kmetijskih zemljišč je dovoljena gradnja enega pomožno kmetijsko-gozdarskega objekta, in sicer kmečke lope za shranjevanje kmetijske mehanizacije in orodja. Pogoj za postavitev enostavnega objekta – kmečke lope, maksimalne velikosti 25 m² in višine največ 2,5 m, je velikost strnjenega obdelanega kmetijskega zemljišča z določeno dejansko rabo trajni nasad, ki ga ima investitor v uporabi in lasti ali najemu v skladu s predpisi, ki urejajo področje kmetijstva, na območju Mestne občine Koper in mora biti minimalne velikosti 5.000 m2. Dovoljena je gradnja grajenega rastlinjaka, največje bruto tlorisne velikosti 150 m2 in višine 6 m. Za gradnjo grajenega rastlinjaka mora imeti investitor v uporabi in lasti ali najemu najmanj 5.000 m2 strnjenega obdelanega kmetijskega zemljišča v Mestni občini Koper.
(4) Na območju kmetijskih zemljišč je v primeru večjih obdelovalnih površin, izključno za opravljanje kmetijske dejavnosti, dovoljena postavitev pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov, namenjenih kmetijski pridelavi, ki niso namenjeni prebivanju, in sicer eden od: kmečka lopa, pastirski stan, pokrita skladišča za lesna goriva, čebelnjak. Pogoj za postavitev je velikost obdelanega kmetijskega zemljišča, ki ga ima investitor v uporabi in lasti ali najemu, v skladu s predpisi, ki urejajo področje kmetijstva, na območju Mestne občine Koper.
Kriteriji in izvedbeni pogoji za postavitev pomožnih kmetijskih objektov so:
Velikost obdelovalne površine – v uporabi na območju MO Koper v ha ali število čebeljih panjev
Dejanska raba
Maksimalna bruto velikost pomožnega kmetijsko-gozdarskega objekta; v m2; maksimalna višina v m
nad 1 ha
Njive in vrtovi, trajni nasadi
35 m2; 2,5 m
nad 5 ha
Njive in vrtovi, trajni nasadi
55 m2; 2,5 m
nad 40 čebeljih panjev
20 m2; 3 m
7. člen 
Priključevanje na objekte gospodarske javne infrastrukture 
Nezahtevni in enostavni objekti se lahko priključujejo na objekte gospodarske javne infrastrukture skladno s pogoji upravljavcev. Pogoj za izvedbo priključitve na gospodarsko javno infrastrukturo je potrdilo o poravnanih finančnih obveznostih iz naslova komunalnega prispevka do Mestne občine Koper, ki ga mora investitor predložiti upravljavcu posamezne javne gospodarske infrastrukture. Objekti iz četrtega odstavka 6. člena tega odloka morajo imeti urejen priključek na javno cesto ali pot, za kar si morajo pridobiti soglasje upravljalca.
8. člen 
Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov od sosednjih parcel 
(1) Za objekte višje od 1,5 m je minimalni odmik od sosednjih parcel 4,0 m. Za manjši odmik od sosednjih parcel, vendar ne manjši od polovice višine objekta, si mora investitor pridobiti soglasje lastnikov sosednjih zemljiških parcel.
(2) Za objekte nižje od 1,5 m je možna gradnja največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednja zemljišča.
(3) Ograje, podporne zidove, prostostoječe zidove in kombinacije zidov in ograj nižje od 1,5 m je možno graditi do meje zemljiške parcele brez soglasja, s soglasjem tudi na meji parcel, za višje od 1,5 m pa je minimalni odmik 4 m, v primeru soglasja lastnikov sosednjih zemljiških parcel pa do oziroma na meji zemljiške parcele.
(4) V varovalnem pasu javne ceste ali poti, lega nezahtevnih in enostavnih objektov ne sme posegati v polje preglednosti. Pred gradnjo objekta v varovalnem pasu javne ceste ali poti je potrebno pridobiti soglasje upravljavca ceste ali poti.
9. člen 
Lociranje pomožnega kmetijskega objekta 
(1) Objekt lahko stoji izključno na zemljiščih, ki predstavljajo strnjeno obdelano kmetijsko zemljišče, skladno s pogoji tega pravilnika.
(2) Pomožni kmetijski objekt mora biti lociran:
– čim bližje dostopni cesti ali poti,
– kolikor se kmetijska zemljišča nahajajo v bližini stavbnih zemljišč, mora biti pomožni kmetijski objekt lociran čim bližje stavbnim zemljiščem.
10. člen 
Oblikovanje pomožnih kmetijskih objektov 
(1) Oblikovanje kmetijskega objekta: kmetijski objekt (razen čebelnjaka) mora biti grajen iz kamna ali v celoti obzidan z naravnim kamnom z izgledom suho zida. Streha je v naklonu od 18–22 stopinj in krita s korci.
(2) Objekti morajo biti pravokotne podolgovate tlorisne oblike, daljša stranica mora potekati vzporedno s plastnicami.
11. člen 
Oblikovanje podpornih zidov 
(1) Podporni zidovi in zidovi morajo biti zidani v masivnem kamnu v suhi tehniki ali z malto, ki ohranja izgled suho zida; na flišnem območju iz peščenjaka, na apnenčastem pa iz apnenca.
(2) Prepovedani so zidovi ali ograje iz vidnega betona ali obloge brežin iz betonskih prefabriciranih korit ali drugih elementov.
(3) Mejni zidovi ob javnih cestah ne smejo biti višji od 0,7 m, na katerega se lahko pritrdi mrežno ali kovinsko konstrukcijo do skupne višine največ 1,5 m pod pogojem, da je zagotovljena preglednost in s soglasjem pristojnega upravljavca javnih cest.
12. člen 
Ureditev okolice pomožnih kmetijskih objektov 
(1) Pri pomožnem kmetijskem objektu je dovoljeno tlakovanje okoli objekta v maksimalni širini 1,2 m. Tlakuje se lahko le z lokalnim kamnom – peščenjakom ali apnencem.
(2) Dostop do objekta ne sme biti asfaltiran ali makadam, lahko je utrjen s travnimi rešetkami. V dolžini 3,0 od priključka je lahko tlakovan z lokalnim kamnom – peščenjakom ali apnencem.
13. člen 
Začasni objekti 
(1) Ne glede na zgornja določila je v območju kmetijskih zemljišč dovoljena postavitev oziroma gradnja naslednjih začasnih objektov:
– oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov,
– začasna tribuna za gledalce na prostem,
– premični čebelnjak v leseni izvedbi.
(2) Začasne objekte navedene v prejšnjem odstavku je treba odstraniti po poteku časa, za katerega so bila izdana upravna dovoljena ali soglasja pristojnih soglasodajalcev. Po odstranitvi začasnih objektov je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem so bili zgrajeni oziroma postavljeni.
14. člen 
Drugi pogoji za gradnjo 
(1) Objekte iz tretjega in četrtega odstavka 6. člena tega pravilnika lahko gradi samo registrirano kmetijsko gospodarstvo, kot ga določajo predpisi, ki urejajo področje kmetijstva.
(2) Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov iz tretjega in četrtega odstavka 6. člena tega pravilnika mora nosilec kmetijskega gospodarstva pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Koper. Vloga za izdajo soglasja mora vsebovati podatke o kmetijskem gospodarstvu, točno lokacijo na zemljiško katastrskem prikazu, gabarite objekta, namen uporabe objekta, podatke o obdelovanih kmetijskih površinah ter izkazati skladnost z določili tega odloka. Vlogi za soglasje mora biti priloženo mnenje Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, Kmetijske svetovalne službe Koper o utemeljenosti posega na kmetijska zemljišča. Začetek gradnje mora investitor prijaviti pristojnemu uradu Mestne občine Koper, Urad za okolje in prostor, ki o tem vodi evidenco. Inšpekcijske službe izvajajo kontrolo nad postavitvijo in gradnjo ter uporabo v celotnem obdobju obstoja objekta in lahko v primeru neskladne uporabe ali velikosti objekta ukrepajo skladno z veljavno zakonodajo. Za prijavo pričetka gradnje se uporabi obrazec v prilogi 1 tega pravilnika. Ob morebitni spremembi zakupnika oziroma lastnika zemljišč ali objekta je potrebno spremembo vnesti v evidenco. O spremembi mora novi lastnik ali zakupnik obvestiti Mestno občino Koper.
(3) Sklenjena obdelovalna površina, ki jo ima investitor v lasti ali najemu in je uporabljena za zadostitev pogojem tretjega in četrtega odstavka 6. člena tega pravilnika se lahko uporabi za postavitev samo enega objekta. Ista površina se ne sme uporabiti za postavitev drugega objekta.
III. KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
Pravilnik o nezahtevnih in enostavnih objektih na kmetijskih in gozdnih površinah v Mestni občini Koper, je stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
16. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
17. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3501-1528/2015
Koper, dne 16. junija 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O       I L       R E G O L A M E N T O 
sulle strutture non complessi e semplici sui terreni agricoli e boschivi nel Comune città di Capodistria 
N. 3501-1528/2015
Capodistria, 17 giugno 2016
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
Sotto l’autorità 
Vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.
Visto l'articolo 4 del Decreto sulle modifiche e integrazioni al Decreto sulle norme tecniche di attuazione del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 47/16), terzo punto del secondo comma dell'articolo 21 e dell'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, nn. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO) e in base all'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, durante la seduta del 16 giugno 2016 ha approvato il
R E G O L A M E N T O 
sulle strutture non complessi e semplici sui terreni agricoli e boschivi nel Comune città di Capodistria 
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 
Articolo 1 
Con il presente regolamento si accettano le condizioni dettagliate per le strutture non complesse e semplici sulle superfici agricole e boschive nel Comune città di Capodistria.
II. DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 2 
Significato dei termini 
(1) I singoli termini utilizzati nel presente regolamento hanno il seguente significato:
– la struttura non complessa è una struttura meno complessa dal punto di vista costruttivo;
– la struttura semplice è una costruzione non complessa che non necessita di specifici controlli statici e tecnico-edili, non è adibita a uso abitativo e non ha un impatto sull'ambiente;
– il committente è il proprietario del terreno oppure ne dimostra il possesso sulla base di un rapporto contrattuale.
(2) I termini utilizzati nel presente regolamento, il cui significato non è stato definito nel paragrafo precedente, hanno lo stesso significato definito dalle norme nell'ambito della pianificazione territoriale, dei prodotti impiegati nella costruzione, della gestione delle attività geodetiche e altre norme.
Articolo 3 
Zona di regolamentazione 
Il regolamento è valido nelle aree che sono definite, in base alla loro destinazione d'uso, terreni agricoli o boschivi, in tutto il Comune città di Capodistria.
Articolo 4 
Regole per il calcolo della grandezza delle strutture 
(1) Ai fini della determinazione della grandezza dei singoli edifici si calcola:
– la superficie quale superficie planimetrica lorda, in conformità allo standard SIST ISO 9836,
– il volume quale volume lordo, in conformità allo standard SIST ISO 9836,
– l'altezza quale distanza massima dalla quota inferiore del suolo adiacente alla struttura alla cima della struttura.
(2) Ai fini della determinazione della grandezza delle singole strutture di ingegneria civile si calcola:
– la superficie quale superficie planimetrica lorda, applicando per analogia lo standard SIST ISO 9836,
– il volume quale volume lordo, applicando per analogia lo standard SIST ISO 9836,
– l'altezza quale distanza massima dalla quota inferiore del suolo adiacente alla struttura alla cima della struttura,
– per le condutture, il diametro quale diametro interno nominale.
Articolo 5 
Condizioni generali 
(1) La costruzione di strutture non complesse e semplici su terreni agricoli e boschivi va eseguita nel rispetto del principio di tutela dei terreni agricoli di qualità e va effettuata solo se in tal modo si migliora concretamente l'utilizzo di questi terreni e se la necessità di costruire questo tipo di strutture non può essere soddisfatta sul terreno privato funzionale del committente della struttura di base.
(2) La struttura può essere costruita solo per il periodo del suo utilizzo per i fini prestabiliti e non deve essere adibita a fini abitativi. Qualora la struttura non venga utilizzata per il fine per cui è stata costruita, gli allacciamenti alle infrastrutture pubbliche verrano ritirati e la struttura andrà rimossa immediatamente. Nel caso di interruzione della lavorazione dei terreni agricoli, nell'ambito dei quali la struttura è stata costruita, la struttura va rimossa immediatamente. È necessario comunicare la rimozione della struttura all'ufficio competente del Comune città di Capodistria, Ufficio per l'ambiente e il territorio, che tiene l'evidenza delle strutture semplici e non esigenti sui terreni agricoli.
(3) La superficie di lavorazione prestabilita, di cui il committente è proprietario o affittuario ed è utilizzata per adempiere ai criteri del presente decreto può essere utilizzata per l'installazione di una sola struttura. La medesima superfice non deve essere utilizzata per l'installazione di un'altra struttura.
(4) Sulle superfici agricole e boschive è proibito collocare o conservare ovvero deporre tendoni, roulotte, container abitativi e di altro tipo, immagazzinare imbarcazioni e installare strutture, dispositivi e oggetti pubblicitari.
(5) Qualora l'area in cui è prevista la costruzione di una struttura non complessa o semplice sia collocata in una fascia di protezione o in un'area tutelata, il committente deve ottenere il nulla osta conforme alla normativa vigente.
(6) La struttura può essere costruita solo per il periodo del suo utilizzo e per i fini prestabiliti e non deve essere adibita a fini abitativi. Qualora la struttura non venga utilizzata per il fine per cui è stata costruita, gli allacciamenti all'infrastruttura pubblica verrano ritirati e la struttura andrà rimossa immediatamente. Nel caso di interruzione della lavorazione dei terreni agricoli, nell'ambito dei quali la struttura è stata costruita, la struttura va rimossa immediatamente.
(7) Per la costruzione di strutture non complesse e semplici è necessario rispettare le norme e la normativa vigente, il committente deve garantire la conformità delle strutture non complesse e semplici con gli strumenti territoriali.
Articolo 6 
Tipologie di strutture non complesse e semplici 
(1) Nelle aree I e II dei terreni agricoli è permessa la costruzione delle seguenti strutture non complesse e semplici:
– apiario, una struttura di legno a un unico piano, il pianterreno, che poggia su plinti, adibito all'apicoltura;
– serbatoi di ritenzione per esigenze di irrigazione dei terreni agricoli;
– struttura accessoria di utilizzo pubblico come le pensiline alle fermate e altre strutture stradali accessorie, ma solamente in caso di ricostruzioni delle strade locali,
– piccolo depuratore delle acque reflue,
– pozzo,
– allacciamento alle strutture delle infrastrutture pubbliche e di teleriscaldamento; l'accesso alla strada è permesso solamente in caso di ricostruzione delle strade locali,
– strutture agricole-boschive accessorie: le strutture ammesse e le norme per questo punto sono definite nel terzo (3) e quarto (4) paragrafo del sesto (6) articolo,
– pareti di supporto per la bonifica,
– strutture di urbanizzazione accessorie,
– letamaio, raccoglitore di colaticcio o liquame, mangiatoia, strutture per l'alimentazione, recinto per l'allevamento, recinto per il pascolo del bestiame, recinto per il supporto delle colture permanenti e stradina rurale.
(2) Nella zona dei terreni boschivi e di foreste è ammessa la collocazione di strutture accessorie solo ai fini della selvicoltura, attività venatoria e attività ricreative quali: strade boschive (percorsi boschivi e sentieri per il deposito di legname, fasce tagliafuoco), sentieri campestri e boschivi, appostamenti fissi di caccia, recinzioni per la selvaggina e altri percorsi forestali e formativi tematici.
(3) Nell'area di terreni boschivi è consentita la costruzione di una struttura accessoria agricolo-boschiva, e cioè di una rimessa agricole destinata al deposito di macchinari e attrezzi agricoli. Le condizioni per la costruzione di una struttura semplice – rimessa agricola, grandezza massima di 25 m2 e altezza massima di 2,5 m, sono la grandezza della superficie del terreno agricolo di lavorazione compatto destinato alle colture permanenti, che il committente ha in uso e proprietà oppure in affitto conformemente alle normative in materia di agricoltura nell'area dei Comune città di Capodistria e deve essere della grandezza minima di 5.000 m2. È consentita la costruzione di una serra la cui superficie planimetrica massima netta è di 150 m2 e l'altezza è di 6 m. Per la costruzione della serra, il committente deve avere in uso e proprietà oppure in affitto almeno 5000 m2 di terreno agricolo di lavorazione compatto nel Comune città di Capodistria.
(4) Nell'area dei terreni agricoli in caso di ampie superfici di lavorazione, adibite esclusivamente allo svolgimento di attività agricole, è permesso collocare strutture agricolo-boschive accessorie, adibite alla coltivazione e non destinate ad abitazione, quali: rimesse agricole, malghe, magazzini coperti per la legna da ardere, apiari. La condizione per la collocazione è la grandezza del terreno agricolo coltivabile, che è di proprietà e in uso del committente oppure ne è un affittuario, conformemente alle norme in materia di agricoltura, nell'area del Comune città di Capodistria.
I criteri e le norme tecniche di attuazione per la collocazione delle strutture agricole accessorie sono:
Grandezza della superficie coltivabile – in uso nella zona del CC Capodistria in ettari o numero di apiari
Uso effettivo
Grandezza massima lorda di una struttura agricolo-boschiva accessoria; in m2; altezza massima in m
sopra 1 ettaro
Campi e orti, colture permanenti
35 m2; 2,5 m
sopra 5 ettari
Campi e orti, colture permanenti
55 m2; 2,5 m
sopra 40 apiari
20 m2; 3 m
Articolo 7 
Allacciamento alle strutture delle infrastrutture pubbliche 
Le strutture non complesse e semplici possono essere allacciate alle strutture delle infrastrutture pubbliche conformemente alle condizioni dei loro gestori. La condizione per l'attuazione dell'allacciamento alle infrastrutture pubbliche è la conferma dell’avvenuto pagamento del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione al Comune città di Capodistria, che l’investitore deve presentare al gestore di ogni infrastruttura pubblica. Le strutture del quarto (4) paragrafo del sesto (6) articolo del presente decreto devono avere un allacciamento regolare sulla strada o sentiero pubblico, per il quale è necessario ottenere il consenso del gestore.
Articolo 8 
Distanza delle strutture non complesse e semplici dai lotti adiacenti 
(1) Per le strutture di altezza maggiore di 1,5 m, la distanza minima dai lotti adiacenti è di 4,0 m. Per una distanza minore dai lotti adiacenti, seppur non minore della metà dell'altezza della struttura, il committente deve ottenere il consenso dei proprietari dei lotti adiacenti.
(2) Per le strutture di altezza minore di 1,5 m è possibile effettuare lavori di costruzione al massimo fino al confine del lotto sul quale si effettuano i lavori edili, ma in modo tale da non intervenire sui terreni adiacenti.
(3) Per quel che concerne le recinzioni, i muri di sostegno, i muri autonomi e le combinazioni di muri e recinzioni più bassi di 1,5 m, è possibile costruire fino al confine del lotto senza consenso, con il consenso anche sul confine del lotto, mentre per quelli più alti di 1,5 m la distanza minima è di 4 m, in caso di consenso da parte dei proprietari dei lotti adiacenti fino al ovvero sul confine del lotto.
(4) Nella fascia di protezione di strade o sentieri pubblici, la posizione delle strutture non complesse e semplici non deve interferire con il campo visivo. Prima della costruzione della struttura nella zona della fascia di protezione di strade o sentieri pubblici è necessario ottenere il consenso dei gestori delle strade o sentieri.
Articolo 9 
Collocazione di una struttura agricola accessoria 
(1) La struttura può venire posizionata esclusivamente sui terreni quali quelli compatti per la lavorazione agricola, in conformità con le condizioni del presente regolamento.
(2) La struttura agricola accessoria deve essere collocata:
– il più vicino possibile a una strada o sentiero accessibile,
– qualora i terreni agricoli si trovino nei pressi di terreni edificabili, la struttura agricola accessoria deve essere collocata il più vicino possibile ai terreni edificabili.
Articolo 10 
Progettazione delle strutture agricole accessorie 
(1) Progettazione della struttura agricola: la struttura agricola (escluso l'apiario) deve essere costruita in pietra oppure essere interamente murata in pietra naturale e avere l'aspetto di muro a secco. L'inclinazione del tetto è di 18–22 gradi ed è coperto da tegole.
(2) La planimetria delle strutture deve essere a forma di rettangolo oblungo, il lato più lungo deve essere parallelo alle curve di livello.
Articolo 11 
Configurazione dei muri di sostegno 
(1) I muri di sostegno e i muri devono essere eretti in pietra massiccia con la tecnica a secco o con la malta, per mantenere l'aspetto di muro a secco; nella zona di Flysch in arenaria, nella zona calcarea in roccia calcarea.
(2) Sono vietati i muri o le recinzioni in cemento a vista o rivestimenti delle scarpate con prefabbricati in calcestruzzo o altri elementi.
(3) I muri di cinta lungo le strade pubbliche non devono superare i 0,7 m, sui quali è possibile fissare strutture in rete o metallo per un’altezza complessiva massima di 1,5 m, a condizione che sia garantita la necessaria visibilità, previo consenso del gestore delle strade pubbliche di competenza.
Articolo 12 
Sistemazione delle prossimità delle strutture agricole accessorie 
(1) Per quel che concerne una struttura agricola accessoria, è consentito pavimentare la prossimità della struttura per una larghezza massima di 1,2 m. La pavimentazione può essere in pietra autoctona– arenaria o roccia calcarea.
(2) L'accesso alla struttura non deve essere in asfalto o macadam, può essere fissato con griglie salvaprato. Per una lunghezza di 3,0 dall'allacciamento, la pavimentazione può essere in pietra autoctona– arenaria o roccia calcarea.
Articolo 13 
Strutture temporanee 
(1) A prescindere dalle disposizioni sopraccitate, nelle aree dei terreni agricoli è consentito collocare ovvero erigere le seguenti strutture temporanee:
– palchi con tettoie, composti da elementi prefabbricati,
– tribune all’aperto provvisorie per gli spettatori,
– apiari mobili in legno.
(2) Le strutture temporanee elencate nel precedente comma devono essere rimosse una volta scaduto il tempo per il quale sono stati rilasciati i permessi amministrativi o i nulla osta dei soggetti preposti al rilascio degli stessi. Dopo la rimozione delle strutture temporanee è necessario far tornare il terreno, sul quale sono state costruite ovvero collocate le strutture, al suo stato iniziale.
Articolo 14 
Altre condizioni per la costruzione 
(1) Le strutture citate nel terzo (3) e quarto (4) comma dell'articolo sei (6) del presente regolamento, possono essere costruite solamente da un'azienda agricola registrata, in conformità con le norme in materia d'agricoltura.
(2) Per la costruzione di strutture non complesse e semplici come da terzo (3) e quarto (4) comma dell'articolo sei (6) del presente regolamento, il titolare dell'azienda agricola deve ottenere il nulla osta dell'Ufficio per l'ambiente e il territorio del Comune città di Capodistria. La richiesta per ottenere il nulla osta deve contenere informazioni sull'azienda agricola, la locazione esatta sulla rappresentazione catastale, le planimetrie della struttura, la destinazione d'uso della struttura, le informazioni sulle superfici agricole di lavorazione e deve essere in conformità con le norme del presente decreto. Alla richiesta per ottenere il nulla osta deve essere allegato il parere dell'Istituto per l'agricoltura e la silvicoltura di Nova Gorica, l'Ufficio di consulenza agricola di Capodistria sulla fondatezza dell'intervento sui terreni agricoli. Il committente deve comunicare l'inizio dei lavori di costruzione all'ufficio competente del Comune città di Capodistria, Ufficio per l'ambiente e il territorio, che ne tiene l'evidenza. I servizi dell'Ispettorato supervisionano il posizionamento, la costruzione e l'uso durante tutta la durata dell'esistenza della struttura e in caso di uso non conforme oppure di una grandezza non conforme della struttura, possono intervenire in conformità con la normativa vigente. Per notificare l'inizio della costruzione è necessario compilare il modulo nell'allegato uno del presente regolamento. In caso di una modifica del fiduciario ovvero del proprietario del terreno o della struttura, è necessario effettuare la modifica nell'evidenza. É necessario comunicare l'avvenuta modifica relativa al proprietario o al fiduciario al Comune città di Capodistria.
(3) La superficie di lavorazione prestabilita, di cui il committente è proprietario o affittuario ed è utilizzata secondo le condizioni di cui al terzo (3) e quarto (4) comma dell’articolo sei (6) del presente regolamento, può essere utilizzata per l'installazione di una sola struttura. La medesima superfice non deve essere utilizzata per l'installazione di un'altra struttura.
III. DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 15 
Il regolamento sulle strutture non complesse e semplici sui terreni agricoli e boschivi nel Comune città di Capodistria è sempre accessibile presso l'organo competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 16 
La supervisione sull'attuazione del presente regolamento sarà effettuata dai servizi dell'Ispettorato competenti.
Articolo 17 
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 3501-1528/2015
Capodistria, 16 giugno 2016
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
Sotto l’autorità 
Vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti