Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2185. Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost, stran 7314.

  
Na podlagi četrtega in petega odstavka 59. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B, 60/11 in 74/15) izdaja ministrica za okolje in prostor
P R A V I L N I K 
o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik glede pridobitve pooblastila za izvajanje del pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvedenec) določa:
– program preverjanja izpolnjevanja pogojev za izvajanje del pooblaščenega izvedenca,
– evidenco pooblaščenih izvedencev,
– način in obseg rednega poročanja,
– obliko in vsebino strokovnega mnenja in
– druge pogoje, ki jih morajo v zvezi z ocenjevanjem sevalne in jedrske varnosti izpolnjevati pooblaščeni izvedenci.
2. člen
(področja pooblastitve) 
Pravna oseba lahko pridobi pooblastilo za izvajanje del pooblaščenega izvedenca (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo) za posamezna področja ali za več področij sevalne in jedrske varnosti hkrati, določenih v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen 
(vloga za pridobitev pooblastila) 
(1) Vloga za pridobitev pooblastila mora vsebovati:
1. firmo in sedež pravne osebe,
2. podatke o organizaciji in lastniški strukturi pravne osebe, če ta ni registrirana v Republiki Sloveniji, in
3. navedbo področij sevalne in jedrske varnosti, za katera namerava pridobiti pooblastilo, ter vrsto objekta iz priloge 1 tega pravilnika.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti naslednje:
1. reference s področij sevalne in jedrske varnosti, za katera namerava pridobiti pooblastilo,
2. dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so za pridobitev pooblastila za izvedenca za sevalno in jedrsko varnost določena v zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, ter v 5. do 8. členu tega pravilnika, in
3. zadnjo potrjeno verzijo priročnika sistema vodenja in seznam vseh dokumentov sistema vodenja.
4. člen 
(izdaja, veljavnost in podaljšanje pooblastila) 
(1) Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (v nadaljnjem besedilu: uprava) izda pooblastilo po prejemu popolne vloge za pridobitev pooblastila in po preveritvi izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega člena skladno s programom preverjanja pogojev iz 5. do 8. člena tega pravilnika.
(2) Pooblastilo se izda za največ pet let.
(3) Za postopek podaljšanja ali spremembe pooblastila se smiselno uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka tega člena.
5. člen 
(pogoji za pridobitev pooblastila) 
Pooblaščeni izvedenec mora za pridobitev pooblastila izpolnjevati organizacijske, tehnične in tehnološke pogoje ter pogoje zagotavljanja sistema vodenja.
6. člen 
(organizacijski pogoji) 
(1) Pooblaščeni izvedenec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti s področij sevalne in jedrske varnosti, za katera namerava pridobiti pooblastilo.
(2) Pooblaščeni izvedenec in osebe, zaposlene pri pooblaščenem izvedencu, morajo biti organizirani tako, da niso pod poslovno ali finančno odvisnostjo, ki bi lahko vplivala na njihovo strokovno odločanje.
(3) Osebe, zaposlene pri pooblaščenem izvedencu, ki sodelujejo pri pripravi strokovnega mnenja pooblaščenega izvedenca, ne smejo predhodno sodelovati pri delih za izvedbo projekta, ki je predmet strokovnega mnenja.
7. člen 
(tehnični in tehnološki pogoji) 
(1) Pooblaščeni izvedenec dokazuje svojo strokovno usposobljenost na podlagi referenčnih projektov ali drugih del, ki jih je izvedel ali v katerih je sodeloval v obdobju zadnjih petih let pred vložitvijo vloge za pridobitev pooblastila na področjih sevalne in jedrske varnosti, za katera namerava pridobiti pooblastilo.
(2) Za dokazila o strokovni usposobljenosti iz prejšnjega odstavka se ob natančni navedbi področja in trajanja projektov ali dejavnosti štejejo:
1. objavljeni strokovni in znanstveni prispevki,
2. raziskovalna in izobraževalna dejavnost,
3. poročila o izvedenih projektih ali opravljenih delih s področij, za katera namerava pridobiti pooblastilo,
4. mnenja, ocene in priporočila strokovnih združenj in drugih strokovnih institucij s področij, za katera namerava pridobiti pooblastilo, in
5. druga potrdila in izjave o usposobljenosti izvedenca.
(3) Pooblaščeni izvedenec mora razpolagati s tehničnimi sredstvi in podatki, ki mu omogočajo kakovostno izvajanje del, za katera namerava pridobiti pooblastilo.
(4) Tehnična sredstva iz prejšnjega odstavka morajo biti vzdrževana, kvalificirana oziroma umerjena v skladu s predpisi in navodili proizvajalca. Delo s tehničnimi sredstvi mora potekati v skladu s postopki, ki jih mora pooblaščeni izvedenec dokumentirati v pisni obliki.
(5) Pooblaščeni izvedenec mora imeti in izvajati program rednega strokovnega usposabljanja svojih zaposlenih s področij, za katera se pooblašča, ter voditi evidenco o teh usposabljanjih, ki vsebuje podatke o vsebinah usposabljanj, datumih izvedbe in številu udeležencev.
8. člen 
(sistem vodenja) 
Pooblaščeni izvedenec mora imeti vzpostavljen sistem vodenja, ki mora ustrezati vrsti, področju in obsegu njegovega dela s smiselno uporabo predpisa, ki ureja dejavnike sevalne in jedrske varnosti.
9. člen 
(usposobljenost iz jedrske in sevalne varnosti) 
Odgovorni vodja področja sevalne in jedrske varnosti pooblaščenih izvedencev mora imeti strokovna znanja o osnovah jedrske in sevalne varnosti iz vsebin, določenih v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
10. člen 
(oddaja del podizvajalcu) 
(1) Pooblaščeni izvedenec lahko pripravo strokovnih podlag za pripravo strokovnih mnenj odda podizvajalcu, ki je lahko fizična ali pravna oseba.
(2) Za oddajo priprave strokovnih podlag iz prejšnjega odstavka podizvajalcem mora imeti pooblaščeni izvedenec določen pisni postopek kot del sistema vodenja iz 8. člena tega pravilnika.
(3) Podizvajalec mora na področju del, za katera je prevzel izdelavo strokovnih podlag iz prvega odstavka tega člena, izpolnjevati pogoje iz drugega in tretjega odstavka 6. člena ter drugega in tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika.
11. člen 
(oblika in vsebina strokovnega mnenja) 
(1) Oblika in vsebina strokovnega mnenja pooblaščenega izvedenca sta določeni v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Strokovno mnenje iz prejšnjega odstavka mora v zaključku jasno izraziti pozitivno ali negativno oceno dokumenta ali dejavnosti, ki je predmet strokovne ocene.
12. člen 
(evidenca pooblaščenih izvedencev) 
(1) Uprava vodi evidenco pooblaščenih izvedencev (v nadaljnjem besedilu: evidenca).
(2) V evidenco se vpisujejo naslednji podatki:
1. datum in zaporedna številka vpisa,
2. firma in sedež pooblaščenega izvedenca, telefonske številke, elektronski naslov in naslov spletne strani,
3. ime in priimek odgovornega vodje področja sevalne in jedrske varnosti,
4. področja pooblastitve iz 3. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika,
5. obdobje veljavnosti pooblastila,
6. datum prenehanja veljavnosti pooblastila oziroma datum odvzema pooblastila.
(3) V evidenco se vpisujejo tudi vse spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka.
(4) Seznam pooblaščenih izvedencev je objavljen na spletnih straneh uprave.
(5) Pooblaščeni izvedenec mora obvestiti upravo o spremembah podatkov, ki se vpisujejo v evidenco, najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.
13. člen 
(redno poročanje) 
(1) Pooblaščeni izvedenci morajo o svojem delu poročati upravi vsako leto z letnim poročilom, ki se ga pošlje upravi do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto.
(2) V letnem poročilu morajo pooblaščeni izvedenci poročati o:
1. pomembnih spremembah pri pooblaščenem izvedencu, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogojev za pooblastitev iz tega pravilnika,
2. izdelanih strokovnih mnenjih in
3. drugih dejavnostih na področjih pooblastitve.
14. člen 
(veljavnost obstoječih pooblastil) 
(1) Pooblastila, izdana na podlagi Pravilnika o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost (Uradni list RS, št. 51/06), veljajo do izteka njihove veljavnosti kot pooblastila v skladu s tem pravilnikom.
(2) Pravne osebe, ki imajo pooblastilo iz prejšnjega odstavka, lahko podaljšajo veljavnost pooblastila v skladu s 4. členom tega pravilnika.
15. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost (Uradni list RS, št. 51/06).
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-483/2015
Ljubljana, dne 11. julija 2016
EVA 2015-2550-0189
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti