Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

Št. 354-0070/2016 Ob-2624/16, Stran 1716
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 42. in 48. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) in Odloka o javni razsvetljavi v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 68/08, 46/14 in 46/15), Občina Sevnica objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe javne razsvetljave v Občini Sevnica
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200, telefaks 07/81-61-210, matična številka: 5883008, ID za DDV: SI99767392.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o javni razsvetljavi v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 68/08, 46/14 in 46/16).
3. Predmet javnega razpisa in območje koncesije: predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe javne razsvetljave in drugih objektov javne službe oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave. Izbrani koncesionar bo imel izključno pravico opravljanja gospodarske javne službe, ki je predmet tega razpisa, na celotnem območju Občine Sevnica.
Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (ponudbo). V primeru skupne ponudbe sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) ponudbi.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijska pogodba po tem javnem razpisu se sklene po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja, in sicer za določen čas 2 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo najpozneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe. Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov določenih z zakonom.
5. Postopek izbire koncesionarja: naročnik/koncedent bo izbral za opravljanje razpisane gospodarske javne službe ponudbo enega ponudnika ali skupino ponudnikov, z upravno odločbo izdano v skladu s prvim odstavkom 22. člena Odloka o javni razsvetljavi v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 68/08, 46/14 in 46/15) in 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13). Javni razpis za opravljanje gospodarske javne službe javne razsvetljave v Občini Sevnica, vključno z razpisno dokumentacijo, bo objavljen na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si).
6. Pogoji za udeležbo: za priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje potrebne za udeležbo, določene v razpisni dokumentaciji, pri čemer mora priložiti tudi listine, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z določili razpisne dokumentacije.
Ponudbo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo ponudbi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo. V primeru skupne ponudbe morajo ponudniki, ki sodelujejo pri skupni ponudbi, skupaj izpolnjevati vse pogoje za udeležbo (sposobnost) določene v nadaljevanju tega navodila.
7. Merila za izbor koncesionarja: naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije za izvajanje razpisane gospodarske javne službe izbral enega koncesionarja ali skupino ponudnikov – skupna ponudba. Merila za izbor koncesionarja so:
– cenovno opredeljen predlog letnega plana urejanja javne razsvetljave,
– tehnična usposobljenost,
– kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe,
– dosedanje izkušnje oziroma reference ponudnika,
– celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe,
– finančna usposobljenost,
– pričetek izvajanja gospodarske javne službe skladno z določili koncesijskega akta.
8. Jezik, v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo: ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.
9. Način, kraj in rok za prevzem razpisne dokumentacije: ponudniki lahko po objavi tega razpisa zahtevajo razpisno dokumentacijo osebno na naslovu Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v pisarni št. 121 – Jurij Kuhar, po elektronski pošti na naslovu: jurij.kuhar@obcina-sevnica.si, objavljena pa bo tudi na spletnih straneh Občine Sevnica: www.obcina-sevnica.si.
10. Način, kraj in rok oddaje ponudbe: ponudniki morajo oddati ponudbe na obrazcih prejete razpisne dokumentacije v zaprtih ovojnicah s pripisom »Ne odpiraj – razpis za koncesijo – GJS javna razsvetljava« na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Ponudniki lahko oddajo ponudbe priporočeno po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Sevnica. Naročnik/koncedent bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele v sprejemno pisarno na naslovu koncedenta najpozneje do 8. 8. 2016, do 10. ure. Nepravočasne ali nepravilno opremljene ponudbe bodo zavržene in ponudnikom vrnjene neodprte.
11. Kraj, prostor in čas javnega odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 8. 2016, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
12. Odgovorna oseba za dajanje informacij: dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki. Odgovorna oseba za posredovanje dodatnih pojasnil je Jurij Kuhar. Ponudniki lahko naslovijo pisna vprašanja na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, elektronska pošta: jurij.kuhar@obcina-sevnica.si, z oznako »koncesija – GJS javna razsvetljava«.
Občina Sevnica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti