Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2213. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območja EUP KR S 12, KR S 13, KR S 14/1 in KR S 14/2 – Kranj Struževo, stran 7395.

  
Na podlagi določil 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US) in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Mestne občine Kranj sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območja EUP KR S 12, KR S 13, KR S 14/1 in KR S 14/2 – Kranj Struževo
1. člen
(predmet in vsebina sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območja EUP z oznakami KR S 12, KR S 13, KR S 14/1 in KR S 14/2 Kranj Struževo (v nadaljnjem besedilu OPPN).
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za navedena območja obsega:
– oceno stanja in razloge za pripravo OPPN,
– pravno podlago za pripravo OPPN,
– opis območja OPPN in program,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz,
– seznam nosilcev urejanja prostora ter
– obveznosti.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Mestna občina Kranj je v septembru 2014 sprejela Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (v nadaljnjem besedilu OPN MOK), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 74/14 z dne 17. 10. 2014. Za območja z oznakami KR S 12, KR S 13, KR S 14/1 in KR S 14/2 je v OPN MOK predpisana izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Območje, ki je predmet obravnave s tem OPPN obsega oziroma vključuje več enot ali delov enot urejanja prostora. Obravnava prostorsko enoten kompleks stavbnih zemljišč namenjenih gospodarski coni, konkretneje obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim. Programsko vključuje tudi zemljišča segmentov infrastrukturnih koridorjev, ob in med območjem, kjer je dolgoročno načrtovana možnost prometnih dejavnosti a realizacija teh v časovno doglednem obdobju ni predvidena.
Za območje še ni izdelan prostorski akt (OPPN), ki bi omogočal pridobivanje gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov. Z namenom gradnje na območju stavbnih zemljišč so lastniki zemljišč pristopili k izdelavi OPPN.
Osnovni namen priprave OPPN je, da se na podlagi usmeritev iz OPN MOK določijo urbanistične in krajinske rešitve, lokacijski in tehnični pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo objektov ter drugi pogoji, zahteve in ukrepi za izvedbo prostorskih ureditev.
Območje urejanja predstavlja eno izmed večjih razvojnih prostorskih kompleksov za gospodarsko cono znotraj urbanističnega načrta mesta in ima v precejšni meri že zagotovljeno osnovno podporno infrastrukturo.
3. člen 
(pravna podlaga za pripravo OPPN) 
Pravna podlaga za pripravo OPPN je:
– 57. člen ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 12/7/2015, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US),
– točka 3.37. 48. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14).
4. člen 
(opis območja OPPN in program) 
Območje OPPN se nahaja v severozahodnem delu urbanističnega načrta mesta Kranja, tik pod ježo zgornje trase Save na vzhodu, na jugu je omejeno s stavbno strukturo naselja Struževo, na severu s kmetijskimi zemljišči, na zahodu pa s potekom industrijskega tira. V južnem in osrednjem delu območja se vrše dejavnosti gospodarske cone, pretežno poslovne, trgovske, skladiščne in proizvodne narave, del površin je namenjen tudi obstoječim parkirnim in manipulativnim površinam osnovnih dejavnosti.
Območje obsega zemljišča oziroma dele zemljišč naslednjih parcelnih številk, vse k.o. Struževo:
104/1, 104/2, 104/3, 105, 106/1,106/2, 107/1, 107/3, 107/4, 107/5, 108, 109/1, 109/2, 110/1, 219/1, 220/1, 251/1, 263/5, 266, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 94/10, 94/12, 94/13, 95/1, 95/7, 96, 97.
V območje urejanja s tem OPPN so vključena tudi zemljišča v lasti investitorja, ki se nahajajo med posameznimi enotami urejanja prostora, ki so neposredno predmet urejanja s tem OPPN in so namenjena prometnim površinam. Za potrebe priključevanja na prometno in ostalo infrastrukturo se dovoljujejo posegi tudi izven zgoraj navedenih zemljiških parcel.
Program dejavnosti sledi usmeritvam veljavnega OPN MOK, intenzivira poslovno trgovsko in proizvodno skladiščno dejavnost ter izrablja območja namenjena prometnim površinam za potrebe mirujočega prometa.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve OPPN temeljijo na prikazu stanja prostora, OPN, izdelanih strokovnih podlagah za OPN in investicijskih namerah investitorjev v območju urejanja.
Za območje OPPN so lastniki zemljišč/investitorji, v skladu z veljavno zakonodajo, za potrebe načrtovanja, pridobili geodetski načrt obstoječega stanja v ustreznem merilu.
Izdelava dodatnih strokovnih podlag, če to izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora, se določi med postopkom priprave OPPN, pridobijo jih lastniki zemljišča/investitorji.
6. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
OPPN se izdela po naslednjem okvirnem terminskem planu:
– izdelava osnutka OPPN v 45 delovnih dneh po sprejemu sklepa o začetku priprave
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje 45 dni
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN in priprava gradiva za javno razgrnitev v 60 delovnih dneh po pridobitvi smernic
– objava ter javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN 45 dni
– prva obravnava na Svetu MOK v času javne razgrnitve
– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN 15 delovnih dni
– izdelava predloga OPPN 30 delovnih dni po sprejemu stališč
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora 45 dni
– priprava usklajenega predloga OPPN v 45 delovnih dneh po pridobitvi mnenj
– druga obravnava na Svetu MOK
– priprava končnega dokumenta v 15 dneh po sprejemu dokumenta na Svetu MOK.
V primeru, da bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, bo le-ta potekala sočasno z izdelavo OPPN, zgoraj navedeni roki izdelave pa se bodo ustrezno prilagodili.
7. člen 
(seznam nosilcev urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN predložijo smernice za načrtovanje glede načrtovanih prostorskih ureditev iz svoje pristojnosti in k predlogu OPPN mnenje glede upoštevanja smernic so:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za železnice
3. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Kranj, Kranj
4. Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Kranj
5. ELES, Elektro Slovenija d.d.
6. KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o., Področje oskrbe z vodo, Kranj
7. KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Kranj
8. KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o., Področje ravnanja z odpadki, Kranj
9. Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Kranj
10. Telekom Slovenije, d.d., Center za dostopovna omrežja Ljubljana – Kranj, Kranj
11. Domplan d.d. Kranj, Kranj.
Drugi udeleženci v postopku priprave:
12. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen 
(obveznosti financiranja) 
Stroške za izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag in izdelavo prostorskega akta (OPPN) nosijo pobudniki oziroma lastniki zemljišč v območju. Postopek sprejema vodi občinska uprava Mestne občine Kranj.
9. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu.
Št. 350-13/2016
Kranj, dne 1. julija 2016
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost