Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2179. Uredba o sofinanciranju doktorskega študija, stran 7262.

  
Na podlagi 75. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o sofinanciranju doktorskega študija 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S to uredbo se ureja sofinanciranje študija po javnoveljavnih doktorskih študijskih programih tretje stopnje (v nadaljnjem besedilu: doktorski študij).
2. člen 
Sredstva za sofinanciranje doktorskega študija se v skladu s proračunskimi možnostmi zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
3. člen 
Sredstva za sofinanciranje doktorskega študija se določijo s sklepom ministra, pristojnega za visoko šolstvo.
II. JAVNI RAZPIS 
4. člen 
Doktorski študij se sofinancira na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi in objavi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), najpozneje do 15. julija za prihodnje študijsko leto.
5. člen 
Na javni razpis iz prejšnjega člena se lahko prijavijo univerze in samostojni visokošolski zavodi (v nadaljnjem besedilu: visokošolski zavodi), ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje v skladu s to uredbo.
6. člen 
Glede izvedbe javnega razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje doktorskega študija se uporabljajo določbe predpisa, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
7. člen 
Z izbranimi visokošolskimi zavodi ministrstvo sklene pogodbo o sofinanciranju.
III. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE 
8. člen 
Sofinancirajo se visokošolski zavodi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so ustanovljeni v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo;
– izvajajo doktorski študij;
– na dan objave javnega razpisa sodelujejo v najmanj enem raziskovalnem programu ali raziskovalno-razvojnem projektu s študijskega področja doktorskega študija, ki ga je visokošolski zavod navedel v prijavi na javni razpis; kot raziskovalni programi ter raziskovalni in razvojni projekti iz te alineje štejejo raziskovalni programi in projekti, vpisani v informacijskem sistemu o raziskovalni dejavnosti (SICRIS) ter drugi raziskovalni in razvojni projekti evropskih programov (na primer Obzorje 2020, instrumenti ERA-NET);
– imajo zadostno število mentorjev, kar pomeni, da ima visokošolski zavod na dan objave javnega razpisa vsaj tolikšno število raziskovalcev z nazivom redni profesor, izredni profesor ali docent, kot je tretjina razpisanih mest za vpis v 1. letnik za študijsko leto sofinanciranja doktorskega študija, prijavljenega na javni razpis; kot mentor šteje raziskovalec iz te alineje, ki ima v zadnjih petih letih od objave javnega razpisa znanstvene objave, ki se v skladu z metodologijo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za izbor prejemnikov proračunskih sredstev, ki izvajajo raziskovalno dejavnost, uvrščajo v kazalec pomembnih dosežkov s kvantitativno oceno A1/2.
IV. SOFINANCIRANJE 
9. člen 
(1) Na javnem razpisu se visokošolskemu zavodu za posameznega študenta na doktorskem študiju odobrijo sredstva za celotno šolnino, vendar največ do zneska 4.000,00 eurov za posamezni letnik.
(2) Šolnina se sofinancira za študente:
– vpisane v 1., 2. ali 3. letnik v študijskem letu, za katerega je študijski program izbran za sofinanciranje po javnem razpisu;
– ki še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje;
– ki iz javnih sredstev še niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, ne glede na to ali so doktorski študij končali ali ne;
– ki imajo izbranega mentorja, ki izpolnjuje pogoje iz četrte alineje prejšnjega člena in je član raziskovalne skupine v skladu s tretjo alinejo prejšnjega člena; kot dokazilo o izbranem mentorju šteje idejna zasnova doktorske disertacije, ki jo je potrdil mentor ali morebitni mentor, ali sklep o potrjeni temi doktorske disertacije; en mentor ima lahko v posameznem študijskem letu največ dva študenta, ki se jima sofinancira doktorski študij po tej uredbi.
(3) Vzporedni študij se ne sofinancira.
(4) Študente, ki se jim sofinancira študij po javnem razpisu, izbere visokošolski zavod. Pri izboru študentov visokošolski zavod lahko poleg pogojev iz drugega odstavka tega člena določi še dodatne pogoje in merila za izbiro, ki jih potrdi pristojni organ visokošolskega zavoda.
10. člen 
(1) Študent mora:
– v času študija, ne glede na začetek sofinanciranja, redno napredovati v višji letnik doktorskega študija, za katerega je od visokošolskega zavoda pridobil sofinanciranje po tej uredbi; izjema so razlogi zaradi podaljšanja statusa študenta, kot jih določa zakon, ki ureja visoko šolstvo, vendar največ za 12 mesecev;
– v času trajanja doktorskega študija uspešno opraviti zagovor doktorske naloge oziroma pridobiti naslov doktor znanosti ali v okviru raziskovalnega dela, vezanega na doktorski študij, pripraviti:
1. znanstveni članek (Cobiss tip 1.01, 1.02, 1.03), ki bo sprejet v objavo oziroma objavljen,
2. znanstveno monografsko publikacijo (Cobiss tip 1.16, 2.01, 2.18), ki bo sprejeta v objavo oziroma objavljena, ali
3. patent, sprejet v postopek na mednarodni ravni.
(2) Če študent pogoja iz druge alineje prejšnjega odstavka ne izpolni, mora najpozneje v 24 mesecih po koncu zadnjega semestra doktorskega študija brez sofinanciranja uspešno opraviti zagovor doktorske naloge oziroma pridobiti naslov doktor znanosti.
V. VRAČANJE SREDSTEV 
11. člen 
Če študent ne izpolni obveznosti iz prejšnjega člena, mora visokošolski zavod vsa zanj prejeta sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije v skladu s pogodbo o sofinanciranju iz 7. člena te uredbe.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
12. člen 
Ne glede na 4. člen te uredbe se javni razpis za študijsko leto 2016/17 objavi najpozneje do 19. avgusta 2016.
13. člen 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 88/10 in 64/12).
14. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-11/2016
Ljubljana, dne 12. julija 2016
EVA 2016-3330-0031
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti