Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2221. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima, stran 7404.

  
Na podlagi 4. in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02), Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici (Uradni list RS, št. 84/04, 104/04 – popr. in 44/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 17. seji 27. junija 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima 
1. člen 
V Odloku o določitvi plovbnega režima (Uradni list RS, št. 53/06, 72/08 in 55/15) se v tretjem odstavku 2. člena za besedo »prilogi« doda številka »1«.
2. člen 
7. člen se spremeni, tako da se glasi:
»7. člen
Lokacija pristanišča za plovbno območje iz drugega odstavka 4. člena tega odloka je na Gruberjevem prekopu na območju Špice. Pot do pristanišča mora biti zgrajena v smislu slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090, ki omogoča reševanje na vodi in iz nje.
Lokacije vstopno izstopnih mest na Ljubljanici so: pri Žitni brvi (Rdeča hiša), pod Mesarskim mostom, pri Ribjem trgu, pri Dvornem trgu, pri Cankarjevem nabrežju, pri Gallusovem nabrežju (Pod trančo), pri Bregu pri Novem trgu (pod Hribarjevim spomenikom), pri Gallusovem nabrežju (pod Stiškim dvorcem), pri Grudnovem nabrežju, pod Prulskim mostom in v osi ulice Privoz.
Lokacije vstopno izstopnih mest na Ljubljanici so prikazane na grafičnem prikazu, ki je kot priloga 2 sestavni del tega odloka.
Pristanišče iz prvega odstavka tega člena in vstopno izstopna mesta iz drugega odstavka tega člena se označijo glede na vrsto dovoljene plovbe.«.
3. člen 
8. člen se spremeni, tako da se glasi:
»8. člen
Za uporabo privezov v pristanišču in za uporabo vstopno izstopnih mest na plovbnem območju, ki ga ureja ta odlok, je potrebno pridobiti dovoljenje.
Dovoljenje za uporabo priveza v pristanišču za dobo šestih mesecev ali za dobo enega leta, z možnostjo podaljšanja, izda pristojni organ le za plovilo za javni prevoz oseb in blaga, če dolžina plovila ne presega 15 metrov, ima ravno dno in ima dovoljenje za plovbo. Dovoljenje se izda uporabniku samo za eno plovilo. Izda se lahko le toliko dovoljenj, kot je privezov v pristanišču. Dovoljenje za uporabo priveza v pristanišču dovoljuje tudi uporabo vstopno izstopnih mest.
Uporabnik lahko najkasneje 30 dni pred iztekom veljavnosti dovoljenja za uporabo priveza v pristanišču z vlogo zaprosi za podaljšanje dovoljenja za uporabo priveza v pristanišču za dobo šestih mesecev ali za dobo enega leta, pri čemer mora za podaljšanje dovoljenja izpolnjevati pogoje iz prejšnjega odstavka.
Dovoljenje za uporabo vstopno izstopnih mest za dobo šestih mesecev ali za dobo enega leta lahko izda pristojni organ za plovila, ki imajo dovoljenje za plovbo.
Za uporabo priveza v pristanišču iz drugega in tretjega odstavka tega člena in za uporabo vstopno izstopnih mest iz prejšnjega odstavka se plača pristojbina, ki znaša:
– za uporabo priveza v pristanišču za čas šestih mesecev 1.000 eurov,
– za uporabo priveza v pristanišču za čas enega leta 1.500 eurov,
– za uporabo vstopno izstopnih mest za čas šestih mesecev 250 eurov,
– za uporabo vstopno izstopnih mest za čas enega leta 400 eurov.
Lastnik ali uporabnik plovila mora pooblaščeni uradni osebi Inšpektorata Mestne uprave MOL (v nadaljnjem besedilu: inšpektor) na njeno zahtevo izročiti na vpogled dovoljenje za uporabo priveza v pristanišču in/ali vstopno izstopnih mest.«.
4. člen 
V 16. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Uporaba infrastrukture na plovbnem območju, s katerim upravlja upravljavec pristanišča in vstopno izstopnih mest, je prepovedana brez dovoljenja iz prvega odstavka 8. člena tega odloka.
Prepovedano je privezovanje plovil na vstopno izstopna mesta, razen za čas vstopanja in izstopanja potnikov na in iz plovila.«.
5. člen 
Za 17. členom se dodata naslov novega IX.a poglavja in nov 17.a člen, ki se glasita:
»IX.a SOGLASJE ZA JAVNE PRIREDITVE NA PLOVBNEM OBMOČJU 
17.a člen 
Pristojni organ izdaja soglasja organizatorjem za javne prireditve na plovbnem območju iz tega odloka.«.
6. člen 
V 18. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Inšpektor z odločbo odredi lastniku ali uporabniku plovila odstranitev plovila v pristanišču, ki nima dovoljenja za uporabo priveza v pristanišču. V primeru odstranitve, se plovilo odpelje na urejen prostor, na stroške lastnika oziroma uporabnika plovila.
Če lastnik oziroma uporabnik plovila ni znan, inšpektor z odločbo odredi upravljavcu odstranitev plovila v pristanišču, ki nima dovoljenja za uporabo priveza v pristanišču, na urejen prostor. Stroške odvoza tega plovila plača MOL, ki ima pravico do povračila plačanih stroškov za odvoz, če se naknadno ugotovi lastnika ali uporabnika tega plovila.
Sredstva za upravno izvršbo iz tega člena zagotavlja Inšpektorat Mestne uprave MOL.«.
7. člen 
V 19. členu se prvi odstavek spremeni, tako da se glasi:
»Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 12. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 13. člena tega odloka,
– pluje v času začasne prepovedi plovbe iz prvega odstavka 15. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 16. člena tega odloka.«.
Četrti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 12. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 13. člena tega odloka,
– pluje v času začasne prepovedi plovbe iz prvega odstavka 15. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 16. člena tega odloka.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek upravljavec, ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom 11. člena tega odloka, z globo 500 eurov pa se kaznuje za prekršek odgovorna oseba upravljavca.«.
8. člen 
20. člen se črta.
9. člen 
21. člen se spremeni, tako da se glasi:
»21. člen
Z globo 1.250 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 12. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 13. člena tega odloka,
– pluje v času začasne prepovedi plovbe iz prvega odstavka 15. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 16. člena tega odloka.«.
10. člen 
Za prilogo 1 se doda nova priloga 2 – Lokacije vstopno izstopnih mest na Ljubljanici, ki je sestavni del tega odloka.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Postopki izdaje dovoljenj za uporabo pristanišča in vstopno izstopnih mest, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo v skladu z določbami Odloka o določitvi plovbnega režima (Uradni list RS, št. 53/06, 72/08 in 55/15).
12. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2016-11
Ljubljana, dne 27. junija 2016
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti