Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2187. Pravilnik o identifikaciji in registraciji goveda, stran 7323.

  
Na podlagi četrtega odstavka 156. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15), petega odstavka 23. in četrtega odstavka 24. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG,90/12 – ZdZPVHVVR in 45/15) in petega odstavka 12. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o identifikaciji in registraciji goveda 
1. člen 
(uvodna določba) 
(1) Ta pravilnik določa način identifikacije in registracije goveda, vodenje Centralnega registra goveda, spremljanje premikov goveda, vodenje registra goveda na gospodarstvu in pristojni organ za izvajanje:
– Uredbe Komisije (ES) št. 494/98 z dne 27. februarja 1998 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 glede uporabe minimalnih upravnih sankcij v okviru sistema identifikacije in registracije govedi (UL L št. 60 z dne 28. 2. 1998, str. 78), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1053/2010 z dne 18. novembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 494/98 glede upravnih sankcij v primerih nedokazane identifikacije živali (UL L št. 303 z dne 19. 11. 2010, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 494/98/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 2680/1999 z dne 17. decembra 1999 o odobritvi sistema za označevanje bikov, namenjenih za kulturne in športne dogodke (UL L št. 326 z dne 18. 12. 1999, str. 16);
– Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 (UL L št. 204 z dne 11. 8. 2000, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L št. 84 z dne 31. 3. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1760/2000/ES);
– Odločbe Komisije z dne 20. avgusta 2001 o določitvi posebnih pravil za premike govedi na poletno pašo v gorskih območjih (UL št. 235 z dne 4. 9. 2001, str. 23), zadnjič spremenjene s Sklepom Komisije z dne 25. maja 2010 o spremembi Odločbe Komisije 2001/672/ES glede obdobij premikov govedi na poletno pašo v gorskih območjih (UL L št. 127 z dne 26. 5. 2010, str. 19), (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2001/672/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1082/2003 o najnižji ravni pregledov z dne 23. junija 2003 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta o najnižji ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v okviru sistema za identifikacijo in registracijo govedi (UL L št. 156 z dne 25. 6. 2003, str. 9), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1034/2010 z dne 15. novembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2003 o pregledih glede zahtev za identifikacijo in registracijo goveda (UL L št. 298 z dne 16. 11. 2010, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1082/2003/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 911/2004 z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z ušesnimi znamkami, potnimi listi in registri živali na gospodarstvu (UL L št. 163 z dne 30. 4. 2004, str. 65), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 519/2013 z dne 21. februarja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, ribištva, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, socialne politike in zaposlovanja, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov ter zunanje, varnostne in obrambne politike zaradi pristopa Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 74), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 911/2004/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 644/2005 z dne 27. aprila 2005 o odobritvi posebnega sistema za identifikacijo govedi, gojenih za kulturne in zgodovinske namene v odobrenih prostorih, kot določa Uredba (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 107 z dne 28. 4. 2005, str. 18) in
– Odločbe Komisije z dne 18. januarja 2006 o razširitvi najdaljšega roka za označevanje določene govedi z ušesno znamko (2006/28/ES) (UL L št. 19 z dne 24. 1. 2006, str. 32).
(2) Ta pravilnik določa podatke, ki jih mora vsebovati računalniška baza podatkov v skladu s točko C tretjega odstavka 14. člena Direktive Sveta z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (UL št. 121 z dne 29. 6. 1964, str. 1977), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L št. 84 z dne 31. 3. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 64/432/EGS).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– pristojni organ iz četrte alineje 2. člena Uredbe 1760/2000/ES, ki je odgovoren za veterinarske preglede, je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: uprava);
– Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (v nadaljnjem besedilu: SIRIS) je sektor v okviru uprave, ki izvaja sistem identifikacije in registracije živali;
– Centralni register goveda (v nadaljnjem besedilu CRG) je evidenca iz 5. člena Uredbe 1760/2000/ES;
– gospodarstvo iz druge alineje 2. člena Uredbe 1760/2000/ES je kmetijsko ali drugo gospodarstvo oziroma objekt, razen prevoznega sredstva, kjer se, četudi samo začasno, redi oziroma zadržuje vsaj eno govedo zaradi reje, proizvodnje, nakupa, prodaje, razstave, paše ali drugih namenov, vključno s planinskimi in skupnimi pašniki, razstavami ter zbirnimi centri za živali;
– klavnica je obrat, ki je registriran za zakol goveda;
– veterinarsko-higienska služba (v nadaljnjem besedilu: VHS)je organizacija, ki opravlja dejavnost veterinarsko higienske službe v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo;
– G-MID je identifikacijska številka gospodarstva, klavnice ali VHS v skladu s prvo alinejo točke C pod (2) tretjega odstavka 14. člena Direktive 64/432/EGS in je sestavljena iz dvočrkovne oznake za Republiko Slovenijo »SI« in devetmestne neponovljive številke;
– govedo je rejna žival iz vrst govedo, vključno z vrstama bison bison in bubalus bubalis, iz prve alineje 2. člena Uredbe 1760/2000/ES;
– sredstvo za identifikacijo je prva in druga ušesna znamka iz 3. in 4. člena Uredbe 911/2004/ES oziroma drug ustrezen identifikator za individualno označitev goveda v skladu s 4. členom Uredbe 1760/2000/ES;
– premik goveda je vsak premik goveda med gospodarstvi, razen paše na bližnjih pašnikih, če govedo ne prihaja v stik z govedom z drugih gospodarstev;
– pooblaščena organizacija je veterinarska organizacija, ki v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo, opravlja dejavnost označevanja živali in vodenje registra kot javno veterinarsko službo, ali organizacija, ki v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo, in predpisi, ki urejajo živinorejo, opravlja identifikacijo in registracijo živali kot javno službo strokovnih nalog v živinoreji.
3. člen
(označitev goveda) 
(1) Imetnik iz tretje alineje 2. člena Uredbe 1760/2000/ES, ki je lahko lastnik oziroma se po pooblastilu lastnika ukvarja z rejo, varstvom, klanjem, nakupom, prodajo, prevozom, razstavljanjem ali drugo vrsto rabe goveda, je odgovoren za pravilno in pravočasno označitev živali.
(2) Živali označuje imetnik sam, lahko pa to zanj opravi pooblaščena organizacija. Če govedo označi pooblaščena organizacija, ta izpolni tudi potrdilo o označitvi, ki vsebuje podatke iz prvega odstavka 15. člena tega pravilnika. Pooblaščena organizacija mora voditi podatke o priglasitvah označitve in o izdanih ušesnih znamkah oziroma identifikatorjih ter navedene podatke na zahtevo posredovati SIRIS v elektronski obliki.
(3) Govedo se označuje s sredstvi za identifikacijo iz 5. in 6. člena tega pravilnika.
(4) Govedo se označi v vsako uho z enakima ušesnima znamkama iz 5. člena tega pravilnika.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko ena ušesna znamka nadomesti s sredstvom za identifikacijo iz 6. člena tega pravilnika.
4. člen 
(identifikacijska številka živali) 
(1) Identifikacijska številka iz drugega odstavka 1. člena Uredbe 911/2004/ES na ušesnih znamkah za govedo, izdanih v Republiki Sloveniji, je desetmestna neponovljiva identifikacijska številka živali. Prvi dve mesti zavzema oznaka Slovenije »SI«, tretje mesto kontrolna številka, preostala mesta pa zaporedna številka. Identifikacijske številke izdaja SIRIS.
(2) Ušesne znamke po obliki in vsebini, ki je določena s tem pravilnikom in ima oznako pristojnega organa, je dovoljeno izdelovati in distribuirati izključno za namene in na način, ki jih določa ta pravilnik.
5. člen 
(prvo sredstvo za identifikacijo) 
(1) Prvo sredstvo za identifikacijo je ušesna znamka iz 2. in 3. člena Uredbe 911/2004/ES. Ušesna znamka za označevanje goveda mora biti rumene barve in lahko tehta največ 12 g. Na moškem in ženskem delu ušesne znamke mora biti natisnjeno:
– oznaka pristojnega organa, ki izdaja identifikacijske številke, velikost črk najmanj 5 mm, in
– identifikacijska številka živali: dvočrkovna oznaka Republike Slovenije »SI« in prve štiri številke so natisnjene v velikosti 6 mm, zadnje štiri pa v velikosti 20 mm.
(2) Poleg tiska iz prejšnjega odstavka je lahko identifikacijska številka živali natisnjena tudi v obliki črtne kode.
(3) Poleg pogojev iz 2. in 3. člena Uredbe 911/2004/ES mora ušesna znamka izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti mora brez ostrih robov in grobih površin, ki bi povzročale draženje kože, in iz neškodljivega materiala, odpornega na staranje, vremenska nihanja in hlevske pogoje, pri čemer morajo obstojnost barve, prožnost materiala in trdnost spoja trajati celo življenjsko dobo živali;
– konica mora biti kovinska ali iz drugega primernega materiala, ostra in primerne trdote (če gre za plastiko, mora biti trdota konice minimalno 75 Shore D), da zlahka prebode uho, material ne sme biti koroziven in ne sme povzročati vnetij na mestu vboda, zagotovljeni morajo biti optimalni pogoji za celjenje rane;
– spoj obeh delov znamke mora zagotavljati, da vstavljene ušesne znamke ni možno odstraniti, ne da bi razlomili spoj oziroma tako poškodovali znamko, da je ni mogoče ponovno uporabiti;
– tisk mora biti laserski oziroma tak, da je dobro čitljiv in obstojen celo življenjsko dobo živali ter ga ni mogoče odstraniti;
– vstavitev znamke v uho mora biti enostavna, za spojitev obeh delov je potrebna običajna sila, ki zagotavlja, da sta oba dela spojena, po aplikaciji se mora ušesna znamka tekoče sprostiti iz klešč;
– izpad vstavljenih ušesnih znamk ne sme presegati 3 % v prvem letu in 5 % v osmih letih po vstavitvi.
6. člen 
(drugo sredstvo za identifikacijo) 
(1) Poleg prvega sredstva za identifikacijo iz prejšnjega člena mora biti govedo označeno tudi z drugim sredstvom za identifikacijo, ki je lahko:
– prva ušesna znamka iz 3. člena Uredbe 911/2004/ES;
– druga ušesna znamka iz 4. člena Uredbe 911/2004/ES ali
– elektronska ušesna znamka s transponderjem.
(2) Ušesna znamka iz druge alineje prejšnjega odstavka je lahko drugačnega tipa (npr. drugačna oblika, velikost, material), če so na znamki informacije iz prvega odstavka prejšnjega člena in če so smiselno izpolnjene zahteve iz tretjega odstavka prejšnjega člena. Na znamki je lahko tudi druga vsebina (npr. dodatna oznaka živali), vendar to ne sme vplivati na čitljivost identifikacijske številke.
(3) Imetniki goveda lahko na posameznem gospodarstvu za posamezne živali vzpostavijo prostovoljni sistem elektronske identifikacije goveda (v nadaljnjem besedilu: EID). Imetnik, ki želi vzpostaviti prostovoljni sistem EID, mora namero priglasiti SIRIS tri mesece pred nameravano vzpostavitvijo.
(4) Elektronski identifikatorji morajo biti tehnično skladni s standardi za elektronsko identifikacijo goveda v Evropski uniji, ki so objavljeni na spletni strani Evropske komisije.
(5) Struktura oznake elektronskega identifikatorja mora biti v skladu s standardom ISO 11784. Koda države za Slovenijo je 705.
7. člen 
(izguba sredstva za identifikacijo) 
(1) Če se sredstvo za identifikacijo izgubi, močno poškoduje ali postane nečitljivo, ga mora imetnik goveda čimprej nadomestiti z dvojnikom. Imetnik goveda mora najpozneje v sedmih dneh, ko je izgubo opazil, naročiti dvojnik pri dobavitelju iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika in ga vstaviti takoj oziroma najpozneje v sedmih dneh od dneva prejema dvojnika.
(2) Dvojnik ušesne znamke mora glede oblike in vsebine izpolnjevati pogoje iz 5. člena tega pravilnika, identifikacijska številka živali mora biti ista, kot na originalu, dodatno pa mora biti z rimsko številko označena zaporedna številka izdaje dvojnika ušesne znamke.
(3) Dvojnik druge ušesne znamke iz druge alineje prvega odstavka prejšnjega člena mora glede oblike in vsebine izpolnjevati pogoje iz 5. člena tega pravilnika ali pogoje iz drugega odstavka prejšnjega člena, identifikacijska številka živali mora biti ista kot na originalu, dodatno pa mora biti z rimsko številko označena zaporedna številka izdaje dvojnika ušesne znamke.
8. člen 
(izguba sredstva za identifikacijo v klavnici, na sejmu, razstavi ali v zbirnem centru) 
(1) Če govedo, ki mora biti označeno po tem pravilniku, na poti v klavnico ali v klavnici izgubi eno sredstvo za identifikacijo, se sme v klavnici zaklati za prehrano ljudi, če uradni veterinar, ki opravlja pregled goveda pred zakolom, ne ugotovi okoliščin, ki bi vzbujale sum o identiteti goveda.
(2) Če govedo, ki mora po tem pravilniku biti označeno, na sejmu, razstavi ali na poti do tja izgubi eno sredstvo za identifikacijo, se lahko vrne na gospodarstvo, s katerega izhaja, pri čemer jo mora spremljati potni list za govedo ali drugi dokumenti, določeni s predpisi, ki urejajo veterinarstvo.
(3) Če govedo na sejmu, razstavi, v klavnici ali na poti do tja izgubi obe sredstvi za identifikacijo in če ni ugotovljenih okoliščin, ki bi vzbujale sum o identiteti goveda, lahko uradni veterinar izda ustrezen dokument, iz katerega so razvidni podatki o identifikaciji goveda, datumu odhoda goveda s sejma oziroma razstave, KMG-MID sejma razstave oziroma klavnice ter podatke o gospodarstvu, s katerega izhaja, s katerim se dovoli vrnitev goveda na gospodarstvo, s katerega izhaja. Govedo mora na poti spremljati potni list ali drugi dokumenti, določeni s predpisi, ki urejajo veterinarstvo.
9. člen 
(naročniki in dobavitelji identifikatorjev) 
(1) Naročniki sredstev za identifikacijo živali po tem pravilniku so imetniki goveda, ki so vpisani v evidenco imetnikov rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: EIRŽ) kot imetniki goveda in imajo dodeljen G-MID ali v njihovem imenu pooblaščene organizacije.
(2) Dobavitelji sredstev za identifikacijo živali (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) po tem pravilniku so pravne ali fizične osebe, ki pridobijo status uradnega dobavitelja sredstev za identifikacijo po tem pravilniku.
(3) SIRIS v publikacijah in na svojih spletnih straneh iz 32. člena tega pravilnika objavi podatke o dobaviteljih. Objavijo se naslednji podatki:
– osebno ime oziroma firma ter naslov oziroma sedež dobavitelja in kontaktni podatki;
– tip sredstev za identifikacijo in
– cene in dobavni roki iz ponudbe.
10. člen 
(pridobitev statusa dobavitelja sredstev za identifikacijo) 
(1) Ponudnik, ki želi dobavljati sredstva za identifikacijo po tem pravilniku, mora na upravo vložiti vlogo za pridobitev statusa dobavitelja. Vloga mora vsebovati:
1. osebno ime oziroma firmo ter naslov oziroma sedež ponudnika in kontaktne podatke;
2. izjavo, da ponujen identifikator izpolnjuje vse pogoje iz tega pravilnika, za elektronske identifikatorje pa tudi zahteve glede skladnosti s predpisanimi standardi in sposobnostjo odčitavanja;
3. izjavo o zagotavljanju dobav za vsako naročilo, ne glede na količino, v rokih, ki jih navaja v ponudbi, pri čemer dobavni roki ne smejo biti daljši od 20 dni, za dvojnike pa 14 dni;
4. izjavo, da je ponudnik opremljen za elektronsko povezovanje s CRG;
5. opis sistema kontrole nad postopki, ki zagotavljajo točnost izpisovanja identifikacijskih številk, stalno kvaliteto tiska in kvaliteto distribucije do naročnikov;
6. vzorec identifikatorjev in klešč ob prvi vlogi;
7. ponudbo, iz katere morajo biti razvidni:
– tip identifikatorjev,
– cene identifikatorjev,
– cena dvojnika ušesnih znamk,
– cena klešč oziroma aplikatorjev in
– dobavni roki.
(2) Ponudba mora veljati za obdobje najmanj dveh let. Dobavitelj identifikatorjev mora dobavljati najmanj naslednje tipe identifikatorjev: par ušesnih znamk z individualno identifikacijsko številko, dvojnik identifikacijske številke z isto vsebino kot originalna identifikacijska številka, označitveni komplet za elektronsko označitev. Dobavitelj identifikatorjev mora dobavljati vse vrste blaga, ki ga je ponudil v vlogi. Navedene cene iz ponudbe veljajo za najvišje.
(3) V odločbi o podelitvi statusa dobavitelja se dodeli uporabniško ime in geslo za dostop do elektronske aplikacije za naročanje identifikatorjev. Uprava in dobavitelj identifikatorjev skleneta pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij, s katero določita zlasti trajanje statusa dobavitelja za dobo najmanj dveh let, odzivnost in dobavne roke, tip identifikatorjev, najvišje cene identifikatorjev in klešč in razloge za odpoved pogodbe.
(4) Dobavitelj mora SIRIS preko elektronske aplikacije za naročanje identifikatorjev sproti sporočati podatke o identifikatorjih, ki jih je dobavil, o naročniku in o odposlanih identifikacijskih številkah.
(5) Med razlogi za odpoved pogodbe iz tretjega odstavka tega člena so ugotovitve uprave, da dobavitelj dobavlja neprimerno blago oziroma posluje v nasprotju z določbami tega pravilnika. Dobavitelj, ki mu je pogodba odpovedana zaradi razlogov iz tega odstavka, dve leti od odpovedi pogodbe ne more pridobiti statusa dobavitelja ušesnih znamk.
(6) Uprava vodi seznam dobaviteljev sredstev za identifikacijo.
11. člen 
(naročanje sredstev za identifikacijo) 
(1) Naročnik naroča sredstva za identifikacijo neposredno pri dobavitelju, ki je vpisan v evidenci dobaviteljev pri SIRIS. Sredstva za identifikacijo lahko imetnik naroči največ za potrebe enega leta, glede na predvideno število novih rojstev glede na stalež goveda na kmetijskem gospodarstvu.
(2) Naročilo mora vsebovati naslednje podatke:
– število naročenih sredstev za identifikacijo;
– G-MID gospodarstva, na katerem je oziroma bo govedo;
– šifro pooblaščene organizacije, če naroča organizacija in
– podatke o naročniku.
(3) Dobavitelj mora pred izvedbo vsakega naročila dobiti soglasje SIRIS. Dobavitelj mora preko elektronske aplikacije za naročanje identifikatorjev SIRIS sproti sporočati podatke o sredstvih za identifikacijo, ki jih je dobavil, o naročniku in o odposlanih identifikacijskih številkah.
12. člen 
(naročanje dvojnikov sredstev za identifikacijo) 
(1) Naročnik naroči dvojnik sredstva za identifikacijo neposredno pri dobavitelju, ki je vpisan v evidenci dobaviteljev pri SIRIS. Dvojniki se lahko naročajo samo za nadomestitev izgube, poškodbe ali nečitljivosti sredstva za identifikacijo za žive živali.
(2) Naročilo za dvojnik mora vsebovati naslednje podatke:
– identifikacijsko številko živali;
– tip sredstva za identifikacijo z oznako »komplet« ali »enojno«;
– G-MID gospodarstva, na katerem se nahaja govedo;
– šifro pooblaščene organizacije, če naroča organizacija in
– podatke o naročniku.
(3) Dobavitelj mora pred izvedbo vsakega naročila dvojnika ušesnih znamk preko elektronske aplikacije za naročanje identifikatorjev dobiti soglasje SIRIS. Dobavitelj mora zagotoviti dobavo v skladu z roki iz ponudbe.
13. člen 
(oprema paketa) 
(1) Dobavitelj sredstev za identifikacijo mora naročniku ta izročiti v paketih s priloženimi navodili za vstavljanje. Če je naročnik znamk imetnik goveda, se v paket priložijo tudi potrdila o označitvi goveda.
(2) Vsak paket mora biti označen z naslovom prejemnika, najnižjo in najvišjo identifikacijsko številko ter številom označitvenih kompletov v paketu.
(3) Paketu dvojnikov morajo imeti priložen seznam dvojnikov.
14. člen 
(Centralni register goveda) 
(1) Centralni register goveda (v nadaljnjem besedilu: CRG) je računalniška zbirka podatkov iz točke C tretjega odstavka 14. člena Direktive 64/432/EGS, ki ga vodi SIRIS v elektronski obliki. V CRG se vodijo naslednji podatki:
– o rojstvih, označitvah, trgovanju, uvozih, premikih, smrtih in izvozih goveda;
– o izdanih ušesnih znamkah in drugih sredstvih za identifikacijo in izdanih dvojnikih ter o potnih listih in dvojnikih potnih listov;
– operativni podatki o označevanju goveda;
– o gospodarstvih, kjer se govedo nahaja in o premikih goveda med gospodarstvi;
– o zaporah prometa z govedom na gospodarstvih;
– o nadzoru nad izvajanjem določb tega pravilnika;
– o izvajalcih nalog javne službe na področju označevanja in registracije goveda;
– o dobaviteljih sredstev za identifikacijo;
– o vrsti elektronskega sredstva za identifikacijo, če je nameščeno na žival in
– o osebah, ki imajo dostop do podatkov iz CRG.
(2) Morebitna neskladja med dejanskim stanjem in podatki v CRG usklajuje SIRIS po uradni dolžnosti ali na zahtevo stranke.
(3) SIRIS za vsako gospodarstvo vsaj enkrat letno izda izpis iz CRG.
15. člen 
(registracija goveda) 
Imetnik goveda mora najpozneje sedem dni po označitvi poskrbeti za registracijo goveda. V skladu z 28. in 29. členomtega pravilnika mora v CRG priglasiti naslednje podatke:
– identifikacijsko številko živali;
– spol goveda;
– pasmo oziroma pasemski tip goveda;
– datum rojstva goveda;
– identifikacijsko številko matere; v primeru presaditve zarodka morata biti vpisani identifikacijski številki biološke matere in nosilke zarodka;
– identifikacijsko številko očeta, če je ta poznan;
– G-MID gospodarstva ali ime in priimek oziroma naziv in naslov imetnika goveda;
– datum označitve in
– vrsto elektronskega identifikatorja, ki se namesti na žival.
16. člen 
(označitev in registracija uvoženih goveda in registracija goveda iz drugih držav članic EU) 
(1) Uvoženo govedo se najpozneje v 20 dneh po opravljenih veterinarskih pregledih preoznači s sredstvi za identifikacijo v skladu s tem pravilnikom, razen če je namenjeno za zakol in bo zaklano najpozneje v 20 dneh po opravljenih veterinarskih pregledih.
(2) Podatke za uvoženo govedo mora imetnik priglasiti v CRG najpozneje v sedmih dneh po opravljenih veterinarskih pregledih oziroma še pred premikom na drugo lokacijo v skladu z 28. členom tega pravilnika. Poleg podatkov iz prve, druge, tretje in četrte alineje prejšnjega člena mora priglasiti tudi podatke o državi rojstva, državi reje, šifro oziroma naslov gospodarstva, s katerega govedo prihaja in datum uvoza v Republiko Slovenijo ter originalno identifikacijsko številko, če je bilo govedo preoznačeno. Podatek o materi goveda se priglasi, če je poznan.
(3) Originalna identifikacijska številka živali tretje država se vnese v CRG, skupaj z identifikacijsko številko, ki jo žival prejme v Republiki Sloveniji.
(4) Podatke za govedo, ki prispe na gospodarstvo v Republiko Slovenijo iz drugih držav članic Evropske unije, mora imetnik priglasiti v CRG v skladu z 28. in 29. členom tega pravilnika. Poleg podatkov iz prve, druge, tretje, četrte in pete alineje prejšnjega člena mora priglasiti tudi podatke o državi rojstva, državi reje, šifro oziroma naslov gospodarstva, s katerega govedo prihaja, datum prejema v Republiko Slovenijo. Originalni potni list mora imetnik priporočeno po pošti poslati SIRIS.
17. člen 
(potni list za govedo) 
(1) Potni list za govedo je dokument iz 6. člena Uredbe 911/2004, ki ga izda SIRIS na podlagi registracije goveda v CRG. Imetnik goveda hrani potni list na gospodarstvu, kjer se govedo nahaja. Potni list mora spremljati govedo ob vsakem premiku.
(2) V nujnih primerih, ko je ogroženo življenje ali zdravje živali oziroma zaradi zaščite živali pred mučenjem, kar oceni veterinar, ki izvaja javno veterinarsko službo, se lahko opravi premik goveda brez potnega lista. Če gre za neregistrirano govedo, ga je potrebno takoj oziroma še isti dan registrirati.
(3) Poleg informacij iz prvega odstavka 6. in 7. člena Uredbe 911/2004 je v potni list vpisana še številka potnega lista in izvod oziroma serija izdaje ter identifikacijska številka očeta živali, če je poznana. V primeru presaditve zarodka je na mestu biološke matere vpisana nosilka zarodka. Navedba pasme predstavlja pasemski tip goveda. Če je žival označena z elektronskim sredstvom za identifikacijo, mora biti na potnem listu vpisana vrsta elektronskega sredstva za identifikacijo oziroma oznaka »EID«.
(4) Prvi imetnik, ki mu je izdan potni list za govedo, s podpisom jamči, da so podatki na potnem listu točni.
(5) Vsak naslednji imetnik goveda mora v potni list takoj po prejemu vpisati podatke o svojem gospodarstvu, datum prejema goveda in se podpisati. S tem potni list za govedo postane veljaven. V ustrezne rubrike potnega lista imetnik goveda vpiše tudi premike na planinske in skupne pašnike.
(6) Obrazec potnega lista je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
18. člen 
(začasni potni list za govedo) 
(1) Začasni potni list iz drugega odstavka 6. člena Uredbe 911/2004/ES (v nadaljnjem besedilu: ZPL) izda pooblaščena organizacija v primerih, ko imetnik oddaja tele, preden je pridobil potni list iz prejšnjega člena. Tele mora biti označeno v skladu s 3. in registrirano v skladu s 15. členom tega pravilnika, in sicer pred premikom. Registracijo odhoda imetnik priglasi v CRG v skladu z 22. členom tega pravilnika takoj po registraciji teleta.
(2) ZPL mora vsebovati naslednje podatke:
– naziv pooblaščene organizacije in ime, priimek in naslov imetnika, ki je ZPL izdal, podpis označevalca oziroma imetnika, ki s podpisom jamči za točen prepis podatkov iz tega odstavka;
– identifikacijsko številko živali, datum rojstva, spol, pasmo, identifikacijsko številko matere in identifikacijsko številko očeta, če je poznan;
– datum označitve goveda;
– G-MID gospodarstva, kjer se je tele rodilo, ime in priimek oziroma naziv in naslov ter podpis prvega imetnika goveda in
– G-MID oziroma šifro gospodarstva ter ime in priimek oziroma naziv ter naslov naslednjega imetnika goveda.
(3) Po opravljenem premiku novi imetnik na ZPL vpiše datum prevzema teleta, se podpiše in ZPL v roku iz 29. člena tega pravilnika posreduje veterinarski pooblaščeni organizaciji.
(4) Če je tele poginilo ali bilo zaklano pred starostjo 28 dni, se ZPL vrne SIRIS v skladu z 20. členom tega pravilnika.
19. člen 
(izguba potnega lista) 
(1) Če imetnik izgubi potni list za govedo, mora najpozneje v sedmih dneh od dne, ko je izgubo opazil, zaprositi za dvojnik potnega lista. SIRIS izda dvojnik, če je iz CRG razvidna ustrezna registracija goveda. Na dvojniku potnega lista je s serijo izdaje označeno, da gre za dvojnik. Dvojnik potnega lista postane veljaven, ko ga imetnik goveda podpiše.
(2) Če imetnik goveda, ki mu je bil izdan dvojnik potnega lista, pozneje najde izvirnik, ga mora nemudoma vrniti SIRIS, ker izvirnik po izdaji dvojnika ni več veljaven.
20. člen 
(vračanje in arhiviranje potnega lista) 
(1) Potni list mora biti vrnjen SIRIS v sedmih dneh od dneva izvoza, zakola, pogina, kraje ali izgube goveda.
(2) Potni list za govedo, ki:
– se izvozi, vrne uradni veterinar, ki potrdi datum in državo izvoza;
– pogine, vrne VHS, ki na potnem listu potrdi datum in kraj pogina;
– se zakolje, vrne klavnica, ki na potnem listu potrdi datum in kraj zakola;
– se zakolje v sili, vrne klavnica ali imetnik goveda, ki na potnem listu potrdi datum in kraj zakola v sili;
– je izgubljeno ali ukradeno, vrne imetnik goveda v sedmih dneh, ko je izgubo oziroma krajo opazil, z oznako, da gre za izgubo oziroma krajo.
(3) SIRIS hrani vrnjene potne liste najmanj tri leta.
21. člen 
(register goveda na gospodarstvu) 
(1) Register goveda na gospodarstvu (v nadaljnjem besedilu: RGG) je register iz prve alineje prvega odstavka 7. člena Uredbe 1760/2000/ES, v katerega mora imetnik goveda vpisovati podatke najpozneje sedem dni po posameznem dogodku.
(2) Novorojeno tele mora imetnik v RGG vpisati najpozneje sedem dni po označitvi.
(3) Poleg podatkov iz 8. člena Uredbe 911/2004/ES se v RGG vpisuje še naslednje podatke:
– identifikacijsko številko očeta, če je poznan;
– identifikacijsko številko biološke matere in nosilke v primeru presaditve zarodka in
– vrsta elektronskega sredstva za identifikacijo, če je nameščeno na žival.
(4) RGG se vodi v pisni ali elektronski obliki, tako da je zagotovljena preglednost podatkov v skladu z navodili, objavljenimi na spletnih straneh iz 32. člena pravilnika. Če se RGG vodi v elektronski obliki, mora biti ob izvajanju uradnega nadzora na zahtevo uradne osebe na voljo izpis v ustrezni obliki. RGG mora biti ob vsakem času dosegljiv na lokaciji gospodarstva in na razpolago še najmanj tri leta po zadnji vpisani spremembi.
(5) Imetnik lahko namesto v obliki iz prejšnjega odstavka RGG vodi tudi v CRG v aplikaciji elektronski register goveda na gospodarstvu, kadar zagotovi, da so podatki vpisani v CRG iz 14. člena tega pravilnika v rokih iz prvega in drugega odstavka tega člena.
22. člen 
(premik goveda – odhod)
(1) Z gospodarstva se sme premikati le označeno govedo, ki ga spremlja veljaven potni list ali ZPL.
(2) Imetnik goveda, razen prevoznika, je dolžan odhod goveda z gospodarstva priglasiti v CRG v skladu z določbami 28. in 29. člena tega pravilnika.
(3) Priglasiti mora naslednje podatke:
– identifikacijsko številko živali;
– G-MID svojega gospodarstva;
– datum odhoda goveda z gospodarstva;
– vzrok odhoda goveda z gospodarstva in
– G-MID gospodarstva, kamor govedo odhaja, oziroma razlog odhoda v primeru pogina, kraje, izgube ali oziroma zakola v sili izven klavnice.
(4) V primeru izvoza v tretjo državo ali odpreme v drugo državo članico EU imetnik namesto G-MID gospodarstva priglasi namembno državo.
23. člen 
(premik goveda – prihod)
(1) Imetnik goveda sme na gospodarstvo sprejeti le označeno govedo, ki ga spremlja veljaven potni list ali ZPL.
(2) Imetnik goveda, razen prevoznika, je dolžan o prihodu goveda na gospodarstvo priglasiti v CRG v skladu z določbami 28. in 29. člena tega pravilnika.
(3) Priglasiti mora naslednje podatke:
– identifikacijsko številko živali;
– G-MID svojega gospodarstva;
– datum prihoda goveda na gospodarstvo in
– G-MID gospodarstva, od koder govedo prihaja.
24. člen 
(zakol goveda) 
(1) Klavnica sme v klanje sprejeti le označeno govedo, ki ga spremlja veljaven potni list ali ZPL. Klavnica mora priglasiti podatke o zakolu goveda v elektronski obliki neposredno v CRG najpozneje v sedmih dneh po prihodu goveda v klavnico oziroma še preden je meso dano v promet. Klavnica mora priglasiti tudi podatke o govedu, ki je bilo zaklano v sili izven klavnice, če je bil trup poslan v klavnico.
(2) Klavnica mora priglasiti naslednje podatke:
1. v primeru zakola registriranega goveda:
– identifikacijsko številko živali,
– klavno številko, če obstaja,
– G-MID klavnice, kjer je bilo govedo zaklano,
– datum prihoda goveda v klavnico,
– G-MID gospodarstva, od koder govedo prihaja,
– datum zakola,
– starostno kategorijo goveda, kot jo določajo predpisi o ocenjevanju govejih trupov na klavni liniji,
– maso trupa ali živo maso ob zakolu;
2. v primeru zakola goveda, ki je bilo uvoženo največ 20 dni pred zakolom ali prihaja neposredno iz držav članic EU in ni registrirano v CRG:
– identifikacijsko številko živali,
– datum rojstva goveda,
– spol goveda,
– pasmo, če je poznana,
– identifikacijsko številko matere, če je poznana,
– šifro zadnjega gospodarstva v državi uvoza, če je poznana,
– klavno številko, če obstaja,
– G-MID klavnice, kjer je bilo govedo zaklano,
– datum prihoda v klavnico,
– državo uvoza, državo rojstva in države reje,
– datum zakola,
– starostno kategorijo goveda, kot jo določajo predpisi o ocenjevanju govejih trupov na klavni liniji,
– maso trupa ali živo maso ob zakolu.
25. člen 
(pogin goveda) 
(1) Območne enote VHS morajo v CRG priglasiti podatke o poginjenem govedu in mrtvorojenih teletih. Podatke priglasijo v elektronski obliki najpozneje v sedmih dneh od datuma prevzema trupla.
(2) V CRG je treba priglasiti naslednje podatke:
– identifikacijsko številko živali;
– G-MID gospodarstva, kjer je govedo poginilo oziroma od koder je bilo odpeljano;
– šifro objekta za zbiranje živalskih trupel in obdukcijo območne enote VHS;
– datum pogina goveda in
– datum prevzema trupla.
(3) V primeru mrtvorojenih telet, telet, ki so poginila po porodu, in pogina neoznačenih živali je treba v CRG priglasiti naslednje podatke:
– G-MID gospodarstva, kjer je žival poginila;
– šifro objekta za zbiranje živalskih trupel in obdukcijo območne enote VHS;
– identifikacijsko številka matere;
– datum rojstva;
– datum smrti (pogina) teleta in
– datum prevzema trupla.
26. člen 
(izvoz in odprema goveda) 
(1) Uradni veterinar najpozneje v sedmih dneh po izvozu oziroma odpremi obvesti SIRIS o odhodu goveda z ozemlja Republike Slovenije.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka se v primeru izvoza opravi z vračilom potnih listov na SIRIS, na katerih je potrjen datum izvoza in namembna država, v primeru odpreme pa se sporočijo naslednji podatki:
– identifikacijska številka živali;
– G-MID gospodarstva, od koder govedo prihaja;
– datum odpreme in
– namembna država.
27. člen 
(premik goveda – planine in skupni pašniki)
(1) Ne glede na določbe 28. in 29. člena tega pravilnika se premik goveda na planine in skupne pašnike in nazaj na gospodarstvo priglasi v skladu z Odločbo 2001/672/ES.
(2) Če se dejanski datum odhoda goveda s planine oziroma skupnega pašnika razlikuje od sporočenega predvidenega datuma odhoda nazaj na domače gospodarstvo, imetnik goveda na planini oziroma skupnem pašniku najpozneje v sedmih dneh po odhodu priglasi dejanski datum odhoda goveda. V primeru pogina ali premika na drugo gospodarstvo se odhod priglasi najpozneje v sedmih dneh na način iz 25. ali 28. člena tega pravilnika.
28. člen 
(način priglašanja podatkov) 
(1) Imetnik goveda priglaša podatke v CRG na enega od naslednjih načinov:
1. neposredno v CRG v elektronski obliki;
2. prek pooblaščenih organizacij ali
3. preko drugih subjektov:
– VHS sme po pooblastilu in v imenu imetnika goveda javiti odhod goveda z gospodarstva za tiste živali, ki so poginile, in je VHS odpeljal truplo,
– klavnica sme po pooblastilu in v imenu imetnika goveda javiti odhod goveda z gospodarstva za tiste živali, ki so prišle v klavnico za zakol.
(2) Za vključitev v sistem elektronskega poslovanja mora SIRIS imetniku na podlagi njegovega zahtevka omogočiti elektronski dostop do CRG. Ob dodelitvi elektronskega dostopa se imetnika vpiše na seznam elektronskega poslovanja.
(3) Pooblaščena organizacija mora voditi podatke o prejemu obrazcev oziroma podatkov, potrebnih za priglasitev v CRG s strani imetnika, in na zahtevo imetnika izdati potrdilo o prejemu. Taka zahteva se lahko izpolni s potrditvijo v RGG ali na imetnikovem izvodu obrazca.
(4) Podatki po tem pravilniku se priglasijo na predlogah, v formatih datotek ali na druge načine, ki jih objavi SIRIS na spletnih straneh iz 32. člena tega pravilnika.
(5) Podatke o premikih priglasi imetnik goveda neposredno v CRG v elektronski obliki ali prek veterinarskih pooblaščenih organizacij.
29. člen 
(roki za priglašanje podatkov) 
(1) Rok za priglasitev podatkov v CRG je sedem dni od dogodka.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora imetnik novorojeno tele v CRG priglasiti najpozneje v sedmih dneh po označitvi.
(3) Če imetnik goveda podatke priglasi pooblaščeni organizaciji, mora pooblaščena organizacija podatke, vključno z datumom priglasitve, vnesti v CRG najpozneje v treh delovnih dneh po prejemu.
(4) V primeru pogina goveda, ki ga priglasita imetnik in VHS, se kot datum priglasitve pogina s strani imetnika šteje datum prevzema trupla.
30. člen 
(točnost podatkov) 
(1) Imetnik goveda je odgovoren za točnost podatkov v CRG in podatkov, vpisanih v RGG. Imetnik mora hraniti dokumente, ki potrjujejo točnost podatkov.
(2) Če imetnik goveda na podlagi izpisa iz CRG ugotovi, da podatki niso točni, mora zahtevati popravek. Na zahtevo pristojnih služb mora imetnik resničnost danih podatkov dokazati.
(3) Če SIRIS ugotovi neskladnost med posredovanimi podatki in podatki v CRG, podatke uredi po uradni dolžnosti ali po potrebi pozove imetnika goveda zaradi uskladitve.
(4) Če na gospodarstvu v treh letih iz uradnih zbirk podatkov z delovnega področja ministrstva ni izkazanih aktivnosti, se gospodarstvu po uradni dolžnosti dodeli status opustitve reje živali.
31. člen 
(druge naloge pooblaščenih organizacij) 
Pooblaščene organizacije morajo poleg nalog iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, prvega odstavka 9. člena, prvega odstavka 18. člena, tretjega odstavka 28. člena in tretjega odstavka 29. člena tega pravilnika:
– hraniti dokumente v zvezi z opravljanjem dejavnosti identifikacije in registracije živali in podatke o prejemu obrazcev oziroma podatke, potrebne za priglasitev v CRG, vključno z datumom priglasitve, najmanj tri leta;
– opozarjati imetnike na neskladja v podatkih in nuditi pomoč pri njihovi odpravi;
– posredovati pri odpravi napak in vzdrževanju integritete CRG;
– opraviti pregled gospodarstva v zvezi z identifikacijo in registracijo živali na zahtevo SIRIS;
– izpisati stanje iz CRG na zahtevo imetnika.
32. člen 
(spletne strani) 
Uprava na svoji spletni strani objavi:
– navodila za izvajanje sistema identifikacije in registracije goveda po tem pravilniku;
– obliko predlog za izvajanje sistema identifikacije in registracije goveda po tem pravilniku in
– dostop do CRG prek sistema Volos v skladu s tem pravilnikom.
33. člen 
(prehodna določba) 
Sredstva za identifikacijo iz tretje alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika se lahko začnejo uporabljati 18. julija 2019.
34. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o identifikaciji in registraciji goved (Uradni list RS, št. 16/03 in 45/08 – ZKme-1).
35. člen 
(končna določba) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-434/2013
Ljubljana, dne 6. julija 2016
EVA 2013-2330-0184
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost