Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2181. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Rinka, stran 7264.

  
Na podlagi 248. in 249. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12 in 54/15), prvega odstavka 18. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) ter 6. člena, prvega in drugega odstavka 7. člena, tretjega in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Rinka 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Rinka (Uradni list RS, št. 96/14) se v prvem odstavku 12. člena prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– plačilo za delo zaprtih oseb,«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ustanovitelj zagotavlja polovico vrednosti plačil za delo zaprtih oseb, določenih s Pravilnikom o plačilu za delo obsojencev (Uradni list RS, št. 27/16).«.
2. člen 
V 15. členu se v peti alineji besedilo »300.000 (tristo tisoč)« nadomesti z besedilom »30.000,00 (trideset tisoč)«.
3. člen 
V 26. členu se trinajsta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– odloča o likvidnostnem zadolževanju do 10.000,00 (deset tisoč) eurov v enem poslovnem letu;«.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00720-4/2016
Ljubljana, dne 7. julija 2016
EVA 2016-2030-0041
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost