Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

Št. 354-49/2016 Ob-2616/16, Stran 1715
Javni razpis 
za podelitev koncesije 
1. Povabilo k oddaji prijave
Na podlagi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 59/14 in 24/16) naročnik/koncedent: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, tel. +386(0)7/306-11-00, faks +386(0)7/306-11-30, e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net, internet: http://www.crnomelj.si, matična številka: 5880254000, davčna številka: SI83111697, vabi prijavitelje/koncesionarje, da v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije do 16. 8. 2016 do 12. ure podajo prijavo za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve, upravljanja ter vzdrževanja objektov in naprav javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini Črnomelj.
Vsak prijavitelj lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
2. Prijavitelj/koncesionar
Prijavitelj/koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje za opravljanje razpisane gospodarske javne službe v Občini Črnomelj.
V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis), mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost), določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami, proti njemu ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …), ob tem pa mora prijavitelj dokazati oziroma mora predložiti listine, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji.
Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti ustrezen akt o skupnem izvajanju koncesije skladno z zakonom, ki ureja postopke oddaje javnih naročil, vsak posamezni prijavitelj pa mora izpolnjevati vse pogoje glede osnovne sposobnosti, sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomske in finančne sposobnosti ter tehnične in kadrovske sposobnosti, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve, upravljanja ter vzdrževanja objektov in naprav javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini Črnomelj.
Naročnik/koncedent bo za opravljanje razpisane lokalne gospodarske javne službe izbral prijavo enega prijavitelja ali prijavo skupine prijaviteljev, najprej v skladu z 22. členom Odloka o javni razsvetljavi v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 59/14 in 24/16) z izdajo odločbe, s katero mu bo podelil pravico izvajati dejavnost, ki je predmet tega razpisa.
Izbrani prijavitelj/koncesionar bo skladno s pogoji in zahtevami tega razpisa dolžan izvesti posodobitev javne razsvetljave in bo imel:
– izključno oziroma posebno pravico opravljanja lokalne gospodarske javne službe, ki je predmet tega razpisa, na celotnem območju Občine Črnomelj,
– izključno oziroma posebno pravico dobave, postavitve, po posebnem pooblastilu Občine Črnomelj vodenja investicij in vzdrževanja občinske infrastrukture javne razsvetljave ter upravljanja s to infrastrukturo,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu.
Rok izvedbe posodobitve javne razsvetljave, kakor izhaja iz vzorca Koncesijske pogodbe je najkasneje do 31. 12. 2016.
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 12 let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem zaključka izvedbe pogodbenih del. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo v 30 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe, koncesijska doba pa prične teči z dnem zapisniškega prevzema izvedenih del prenove javne razsvetljave. Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati bistvenega dela tega koncesijskega razmerja. Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov, določenih z zakonom.
Natančnejši opis predmeta javnega razpisa, pogoji za podelitev koncesije in izvajanje koncesije so v razpisni dokumentaciji.
Prijave morajo biti pripravljene v skladu z določili te razpisne dokumentacije.
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje razpisane lokalne gospodarske javne službe v Občini Črnomelj je objavljen v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine Črnomelj pa tudi razpisna dokumentacija.
Občina Črnomelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti