Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

Št. 4300-25/2016 Ob-2627/16, Stran 1699
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1301/2013/EU), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H in 90/14), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 /ZIPRS1617/ (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2014, v nadaljevanju: OP 2014–2020), Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 35/16), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) in odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi Organa upravljanja za sklade evropske kohezijske politike, št. 3-1/2/MGRT/0 za: »Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije – demonstracijski projekti«, z dne 13. 7. 2016, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije – demonstracijski projekti 
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast« in prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k: Specifičnemu cilju navedene prednostne naložbe, ki je »Povečanje dodane vrednosti MSP«.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MGRT).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa za izbor operacij, opis izvedbe ter regija izvajanja
2.1. Namen in cilj javnega razpisa za izbor operacij
Namen javnega razpisa za izbor operacij je spodbuditi nastanek oziroma vzpostavitev in delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev za razvoj učinkovitih rešitev na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov ter spodbujanje invencij in inovativnih rešitev z zagotavljanjem dostopa do digitalne in tehnične izdelave izdelkov ali storitev na tem področju z uporabo tehnološke opreme ter na tak način vzpostavitev pogojev za stimulativno okolje, ki bo ustvarjalo sinergijske učinke povezovanja gospodarske in izobraževalne sfere za večjo konkurenčnost gospodarstva. S tem javnim razpisom bodo podprte operacije oziroma predstavitveni projekti, s katerimi poskusno uvajamo koncept učnih izdelovalnih laboratorijev kot nadgradnjo podpornega okolja za podjetništvo.
Predstavitveni projekti bodo namenjeni pospeševanju uvajanja digitalne in tehnične izdelave izdelkov ali storitev učnih izdelovalnih laboratorijev, širjenju rezultatov raziskav in dobrih praks, ki prinašajo energetsko učinkovite rešitve in rešitve z vidika učinkovitosti virov za podjetja in skupnost. Prav tako bodo namenjeni namestitvi in uporabi opreme za tehnično in digitalno izdelavo ter usposabljanje, mentoriranje in svetovanje.
Cilji javnega razpisa za izbor operacij so:
– spodbujanje nastanka oziroma vzpostavitve in delovanja učnih izdelovalnih laboratorijev, ki omogočajo pridobivanje znanja in veščin o tehnični in digitalni izdelavi izdelkov, ki vplivajo na večjo energetsko učinkovitost in učinkovitost virov v podjetjih in skupnosti,
– uvedba inovativnega pristopa pri pridobivanju in povečanju kompetenc vseh zainteresiranih deležnikov v procesih usposabljanja za uporabo opreme za tehnično in digitalno izdelavo izdelkov ter s pomočjo prenosa in izmenjave znanja med podjetji in skupnostjo vplivati na optimizacijo poslovnih procesov z namenom povečanja energetske učinkovitosti in učinkovitosti virov,
– zagotoviti vsem zainteresiranim pod enakimi pogoji (širši javnosti, podjetjem itd.) odprt dostop do znanja, uporabe prostorov, opreme in orodij,
– krepitev skupnostnega pristopa v delovanju učnih izdelovalnih laboratorijev, ki lahko vključujejo različne ciljne skupine (npr. izdelovalce, inženirje, dizajnerje, programerje, mentorje (vključno z mentorji iz podjetij), ki svoja mentorstva opravljajo brezplačno in drugih),
– inkubiranje potencialnih podjetniških aktivnosti, ki imajo potencial rasti izven okolja učnega izdelovalnega laboratorija, ter zagotoviti ustrezno tehnološko opremo za usposabljanje zaradi tehnoloških sprememb v poslovnih procesih in za zvišanje konkurenčne sposobnosti z razvijanjem novih tehnoloških in digitalnih pristopov in tehnologij, inovacij in raziskovanj,
– doseganje učinkov izvajanja usposabljanj v učnih izdelovalnih laboratorijih glede odzivanja na potrebe delodajalcev po novih znanjih, ki so potrebna za uvajanje novih tehnologij ali sprememb poslovnih procesov zaradi doseganja energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov,
– nudenje podpore MSP, ki se povezujejo z javno izobraževalno infrastrukturo pri izvajanju procesnih izboljšav, ki jih narekuje njihov proizvodni ali storitveni proces, ter posledično doseganje pozitivnih učinkov na skupnost in družbo v celoti,
– ustvariti okvir za začetek delovanja ekosistema učnih izdelovalnih laboratorijev, ki se bodo kot skupnostno okolje lahko vključili v globalne mreže.
2.2. Predmet javnega razpisa za izbor operacij
Predmet javnega razpisa za izbor operacij je sofinanciranje najmanj treh učnih izdelovalnih laboratorijev kot predstavitvenih projektov, ki bodo prispevali k energetsko učinkovitim rešitvam in rešitvam učinkovite rabe virov v MSP, ki so posledica izvajanja inovativnega načina usposabljanja in prenosa znanja s področja tehničnega in digitalnega izdelovanja ter omogočanje podjetjem in skupnosti dostop do teh znanj, prostorov in orodij, s hkratno krepitvijo skupnostnega načina delovanja za notranjo rast učnih izdelovalnih laboratorijev in možnostjo vključevanja v globalne mreže izdelovalnih laboratorijev.
Predmet javnega razpisa je torej sofinanciranje:
– nakupa tehnološke opreme za tehnično in digitalno izdelavo izdelkov,
– izvajanja usposabljanj za uporabo opreme ter izvajanje mentorstva in svetovanj na inovativen način, z namenom krepitve veščin, znanj in kompetenc na področju tehnične in digitalne izdelave izdelkov in izvajanja storitev, ki imajo lahko pozitiven vpliv na energetsko učinkovitost in učinkovitost virov v podjetjih in skupnosti,
– inkubiranje podjetniških aktivnosti,
– prenosa znanj na podjetja in skupnost z namenom krepitve konkurenčnosti gospodarstva.
Dejavnost vzpostavitve učnih izdelovalnih laboratorijev se bo v funkciji podpornega okolja izvajala v javnih zavodih, ki so ustanovljeni kot šolski centri. V skladu z namenom predstavitvenih projektov lahko vzpostavitev učnega izdelovalnega laboratorija traja največ do dveh let. Po tem obdobju mora učni izdelovalni laboratorij zagotoviti trajnost operacije. Trajnost operacije mora biti razvidna iz investicijske dokumentacije.
2.3. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale v obeh kohezijskih regijah, in sicer v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija, od tega bosta v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija izbrani najmanj 2 operaciji (predstavitvena projekta), v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija pa najmanj 1. Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tiste kohezijske regije, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije (kjer ima upravičenec sedež oziroma poslovno enoto, kjer se bodo izvajale aktivnosti operacije v celoti).
Razmerje financiranja po posameznih kohezijskih regijah:
– v primeru Kohezijske regije Vzhodna Slovenija je delež prispevka skupnosti 75 %, delež nacionalnega prispevka je 25 %,
– v primeru Kohezijske regije Zahodna Slovenija je delež prispevka skupnosti 70 %, delež nacionalnega prispevka je 30 %.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Splošni pogoji
– Na javnem razpisu lahko kandidirajo javni zavodi, ki so ustanovljeni kot šolski centri.
– Iz finančne konstrukcije investicijskega projekta mora biti razvidno, da ima prijavitelj zaprto finančno konstrukcijo. Zapiranje finančne konstrukcije z leasingom ni dovoljeno.
– Prijavitelj mora zagotoviti, da bo imela dostop do sofinancirane tehnološke opreme in znanja širša javnost in da bo oprema uporabljena v javnem interesu.
3.2. Ostali pogoji
– Za izvajanje te operacije mora biti zagotovljena ločena računovodska evidenca. Stroški se ločeno vodijo za operacijo v skladu z Navodili OU o upravičenih stroških.
– Učni izdelovalni laboratoriji morajo ustrezati osnovnim načelom delovanja učnih izdelovalnih laboratorijev, v skladu s točko 1.3. razpisne dokumentacije. Prijavitelj mora v investicijski dokumentaciji opredeliti aktivnosti izvajanja operacije na način, da lahko omogočajo (1) pridobivanje znanja in veščin o uporabi ustreznih orodij za tehnično in digitalno izdelavo izdelkov, (2) zagotovitev odprtega dostopa do znanja, prostorov in orodij tako podjetjem, kot tudi širši skupnosti, (3) inkubiranje podjetniških aktivnosti, ki imajo potencial rasti izven okolja učnega izdelovalnega laboratorija, (4) spremljanje doseganja učinkov izvajanja usposabljanja v okviru učnih izdelovalnih laboratorijev na povečanje kompetenc, mednarodno dimenzijo.
– V primeru, ko prijavitelj izvaja svoje dejavnosti na več lokacijah v eni kohezijski regiji, se upoštevajo vse lokacije, skladno z razmejitvijo med Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_ %20statisticne_obcine.xls.
– Pri nakupu opreme in naročilu storitev zunanjih izvajalcev morajo biti dobavitelji izbrani skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja javno naročanje.
– Skladno z opredelitvijo investicij v Uredbi o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM), se operacija obravnava kot investicijski projekt.
– Poslovni model učnega izdelovalnega laboratorija mora biti opisan v investicijski dokumentaciji.
– Učni izdelovalni laboratorij mora zagotoviti trajnost operacije po zaključku sofinanciranja.
– Prijavitelji morajo v vlogi navesti, kako bodo prispevali h kazalnikom, ki jih morajo spremljati na operaciji in so naslednji: »število podprtih subjektov podpornega okolja za MSP« in »število podjetij, vključenih v podjetniško skupnost, ki jo ustvarijo učni izdelovalni laboratoriji«.
3.3. Skladnost s pravili državnih pomoči
Operacije ne predstavljajo državne pomoči.
3.4. Upravičenci/ciljne skupine
Upravičenci so javni zavodi, ustanovljeni kot šolski centri.
Ciljne skupine: MSP in potencialni podjetniki.
4. Pogoji za ugotavljanje upravičenosti, merila za ocenjevanje in način izbora
4.1. Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
Operacije bodo morale poleg ostalih pogojev izpolnjevati naslednje pogoje za upravičenost:
1) usklajenost s cilji/rezultati na ravni prednostne osi oziroma prednostne naložbe,
2) realna izvedljivost v obdobju ter ustreznost upravičencev,
3) izkazovanje pripravljenosti za izvedbo, vključno z zaprto finančno konstrukcijo,
4) umestitev v specifični cilj prednostne naložbe.
4.2. Merila za ocenjevanje vlog
1) ocena kakovosti in izvedljivosti operacije: reference/izkušnje prijavitelja, kakovost investicijskega programa operacije, inovativnost poslovnega modela – učnega izdelovalnega laboratorija, ciljna usmerjenost investiranja v doseganje energetske učinkovitosti in/ali učinkovite rabe snovne učinkovitosti virov v podjetjih, 35 točk
2) potencial pokritosti populacije: možnost doseganja kritične mase podjetij z namenom uvajanja inovativnih procesov in postopkov za doseganje energetske učinkovitosti ali učinkovite rabe virov v podjetjih, kakovost analize trga, 20 točk
3) širši družbeni vpliv oziroma odgovor na družbene izzive: prispevek inovativnega modela skupnostnega pristopa k notranji rasti ciljnih podjetij in krepitvi skupnosti izdelovalcev, sposobnost prenosa energetsko učinkovitih rešitev in rešitev učinkovite rabe virov na podjetja, vzpostavitev okvira (ekosistema) za zagotavljanje trajnostnih poslovnih rešitev v podjetjih, na katera se prenašajo znanje, izkušnje, inovacije ter inventivne rešitve iz učnega izdelovalnega laboratorija, 20 točk
4) stopnja inovativnosti predlagane operacije: inovativnost oziroma inventivnost operacije, aktivnosti za vključitev v globalno mrežo izdelovalnih laboratorijev, kontinuirano uvajanje novosti, 25 točk.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 50 ali več točk. V nobenem primeru vloga vlagatelja, ki je pridobila manj kot 50 točk, ne more pridobiti sofinanciranja. Operacije se bodo ocenjevale za vsako kohezijsko regijo posebej.
4.3. Postopek izbora
Postopek izbora se deli na postopek preverjanja pogojev javnega razpisa za izbor operacij in postopek ocenjevanja.
Postopek izbora bo vodila strokovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa, ki jo je s sklepom imenoval minister za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: strokovna komisija).
Strokovna komisija poda predlog o izboru v odločanje ministru za vse formalno popolne in vsebinsko ustrezne vloge, ki so pri ocenjevanju presegle prag 50 točk. V primeru, da pridobi več vlagateljev 50 ali več točk, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti prijavitelji, ki so pridobili več točk. V primeru enakega števila točk imajo prednost tista podporna okolja oziroma učni izdelovalni laboratoriji, ki so pridobila več točk pri merilu stopnja inovativnosti predlagane operacije, nato potencial pokritosti populacije, nato ocena kakovosti in izvedljivosti operacij in nazadnje širši družbeni vpliv oziroma odgovor na družbene izzive.
Minister sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.
4.4. Dopolnitev vlog
Strokovna komisija bo predvidoma v osmih dneh od odpiranja vlog pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne, da jih dopolnijo.
Strokovna komisija bo ocenjevala formalno popolnost vloge in vsebinsko ustreznost vloge. Strokovna komisija lahko v fazi ocenjevanja formalne popolnosti enkrat pozove vlagatelja k dopolnitvi vloge. Formalna popolnost vloge tako še ne pomeni, da vloga izpolnjuje vse pogoje, določene z javnim razpisom, ki se ocenjuje šele v drugi fazi ocenjevanja. Prijavitelj v dopolnitvah ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– tistih elementov vloge, ki so predmet ocenjevanja na podlagi razpisnih meril.
Če prijavitelj ne posluje s štampiljko, mora to napisati.
Na glede na prejšnjo točko sme izključno prijavitelj ob pisnem soglasju neposrednega uporabnika državnega proračuna popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju vlog. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Vloga, ki ne bo dopolnjena v skladu s pozivom za dopolnitev, bo zavržena. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne. Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Podrobnejše informacije o zavržbi in zavrnitvi vlog so v točkah 2.25 in 2.26 razpisne dokumentacije.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Okvirna višina sredstev po tem razpisu znaša največ do 1.855.350,00 EUR, od tega za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 1.367.100,00 EUR in za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 488.250,00 EUR.
Razdelitev po proračunskih postavkah in proračunskih letih je naslednja:
PP
2016
2017
Skupaj
160059 – Socialno podjetništvo – 14 – 20 – V Slovenija – EU udeležba
733.107,00
292.218,00
1.025.325,00
160060 – Socialno podjetništvo – 14 – 20 – V Slovenija – slovenska
udeležba
244.369,00
97.406,00
341.775,00
160061 – Socialno podjetništvo – 14 – 20 – Z Slovenija – EU udeležba
244.369,00
97.406,00
341.775,00
160062 – Socialno podjetništvo – 14 – 20 – Z Slovenija – slovenska
udeležba
104.729,57
41.745,43
146.475,00
Sredstva se dodelijo v obliki subvencij. Višina sofinanciranja je 100 %. Maksimalna višina subvencije je 488.250,00 EUR v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija in 683.550,00 EUR v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.
Razmerje financiranja po posameznih kohezijskih regijah:
– v primeru Kohezijske regije Vzhodna Slovenija je delež prispevka skupnosti 75 %, delež nacionalnega prispevka je 25 %,
– v primeru Kohezijske regije Zahodna Slovenija je delež prispevka skupnosti 70 %, delež nacionalnega prispevka je 30 %.
MGRT si pridržuje pravico do objave dodatnega roka za posredovanje vlog, kolikor se vsa razpoložljiva sredstva ne bodo dodelila v prvem roku.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega načrtovanega subvencioniranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do subvencije.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta prijavitelja in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila MGRT so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev. Kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko MGRT razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom MGRT se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča z objavo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o odobritvi sredstev.
6. Obdobje upravičenosti (obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, predviden datum začetka upravičenosti in zaključka upravičenosti)
Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov se prične z oddajo vloge na razpis za izbor operacij. Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški in izdatki, ki so nastali in so plačani od datuma oddaje vloge do datuma izstavitve zadnjega zahtevka za sofinanciranje oziroma najkasneje do 30. 10. 2017. Javni izdatki za nastale upravičene stroške lahko nastanejo do 31. 12. 2017. Aktivnosti na operaciji lahko trajajo do konca šolskega leta 2017/2018, to je do 30. 6. 2018.
Osnova za izplačilo sredstev so zahtevki upravičenca za izplačilo sredstev, ki se praviloma izstavljajo do:
– v letu 2016: 31. 10. 2016,
– v letu 2017: 31. 10. 2017.
7. Vsebina in priprava vloge na javni razpis za izbor operacij
Vloga je popolna, če vsebuje vse pravilno in popolno izpolnjene naslednje sestavine:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– razdelitev upravičenih stroškov po kategorijah,
– izjavo prijavitelja o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– potrjeno investicijsko dokumentacijo skladno z zahtevami iz UEM (DIIP, IP).
Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko vlagatelji prevzamejo brez plačila na spletni strani MGRT: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/
Prijavni obrazec s seznamom stroškov: obrazec, ki je priloga k razpisni dokumentaciji, obvezno izpolnite in posredujte v tiskani obliki. Tiskani prijavni list potrdite s podpisom in štampiljko ter ga predložite v vlogi.
Vsebina vloge mora biti predložena v fizični obliki.
8. Upravičeni stroški in financiranje
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s posamezno podprto operacijo. Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa opreme,
– stroški plač zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije,
– stroški informiranja in obveščanja,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Stroški plač lahko predstavljajo največ do 10 % v celotnih upravičenih stroških operacije.
Dokazila za upravičene stroške se preverjajo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za programsko obdobje 2014–2020. Prispevek realizacije upravičenih stroškov k ciljem operacije se preverja s poročili, ki jih je upravičenec dolžan posredovati ob posredovanju zahtevka za izplačilo na posredniški organ. Vsebina poročila je predpisana v prilogi 3 k vzorcu pogodbe v razpisni dokumentaciji.
Stroški opreme
Izdatki nakupa, uporabe in vzdrževanja opreme so upravičeni, če so skladni s cilji operacije.
Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.
Nakup opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške, je dovoljena le od tretjih oseb, v skladu zakonodajo s področja javnega naročanja.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV.
Prav tako med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora v komercialnem cestnem tovornem prevozu.
Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije subvencioniranih stroškov z leasingom ni dovoljeno. Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov javnega zavoda iz različnih javnih virov, lahko ministrstvo prekine izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da pozove prijavitelja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma ni nujno potreben za razvoj projekta v časovnem obdobju upravičenih stroškov, ga lahko tudi izloči.
Prejemniki sredstev po tem javnem razpisu so pri porabi sredstev, pridobljenih na podlagi tega javnega razpisa, zavezani k upoštevanju Zakona o javnem naročanju. Dokumentacija postopka izbora in sklenjena pogodba je predložena zahtevku za izplačilo v katerem se izdatek uveljavlja. V primeru neupoštevanja tega načela, lahko pride do zavrnitve zahtevka za izplačilo.
9. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila). Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
10. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
11. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije: upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo. Dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije zagotavlja upravičenec v skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU ter v skladu z nacionalno zakonodajo.
12. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom: upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi). Podrobnejša določila so v točki 2.18. razpisne dokumentacije.
13. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU: upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU. Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
14. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njegovimi pogoji strinja. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Podrobnejša določila so v točki 2.14. razpisne dokumentacije.
15. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije: kolikor je to relevantno, veljajo določila o spremljanju prihodkov na operaciji v skladu z 61. členom Uredbe 1303/2013/ES.
16. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije: upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije. Kazalniki, ki jih je upravičenec dolžan zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so navedeni v vzorcu pogodbe o sofinanciranju (priloga k Navodilom za prijavo na javni razpis).
17. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: upravičenec bo moral z vidika trajnosti operacije upoštevati določila 71. člena Uredbe 1303/2013/ES. Kolikor nastopi kakršnakoli sprememba po tem členu, je upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije, sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
18. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
Kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev MGRT o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija in bo MGRT postopal skladno s Strategijo OU za boj proti goljufijam Cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020, objavljene na spletni povezavi http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/strategija-ou-za-boj-proti-goljufijam_koncna-verzija23022016.pdf.
Kolikor ministrstvo kadarkoli v času postopka javnega razpisa, ali kasneje ugotovi, da prijavitelj/upravičenec ne izpolnjuje več pogojev, se pogodbe s prijaviteljem ne sklene, sklep o izboru pa razveljavi, od že sklenjene pogodbe pa odstopi in od prijavitelja zahteva vračilo morebiti že izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
19. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. Podrobnejša določila so v tč. 2.25 razpisne dokumentacije.
20. Oddaja vlog
Prijavitelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti na naslov Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana ali dostavi osebno v glavno pisarno, od ponedeljka do četrtka med 9. in 15.30 oziroma vsak petek med 9. in 14.30.
Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom: »Ne odpiraj – UIL/2016«. Neposredna predložitev vlog na sedežu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, v glavni pisarni ministrstva, vsak delovni dan med 9. in 15.30, v petek med 9. in 14.30.
21. Rok za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog je: 15. 8. 2016.
Pravočasnost prispele vloge je razvidna iz poštnega žiga, odtisnjenega na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru neposredne predložitve vloge na sedežu ministrstva pa datum, vpisan na potrdilu ministrstva o prejemu pošiljke. Vloge, ki ne bodo pravočasne, se kot prepozne zavržejo s sklepom.
22. Datumi odpiranj vlog: odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno.
23. Obveščanje o izboru
Strokovna komisija bo obravnavala vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. MGRT bo najkasneje v roku 60 dni od roka za odpiranje vlog, posredovalo vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi subvencije.
Rezultati javnega razpisa za izbor operacij so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani MGRT.
Zoper sklep MGRT pritožba ni dovoljena. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi subvencije je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije. Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni od prejema in poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, podrobnejša merila za izbor upravičencev s točkovnikom, vzorec prijavnega lista, vzorec pogodbe o sofinanciranju, vzorec zahtevka za izplačilo, vzorec poročila o izvajanju operacije.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in na spletni strani: www.mgrt.gov.si. Vse ostale informacije dobite na tel. 01/400-33-47 in na e-pošti: nena.dokuzov@gov.si.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost