Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2219. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora, stran 7402.

  
Na podlagi 18. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 17. seji 27. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora 
1. člen 
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora (Uradni list RS, št. 83/08, 78/10 in 43/14) se v 5. členu črta beseda »pa«. Doda se nov drugi stavek, ki se glasi: »Druge spremembe in dopolnitve je izdelalo podjetje Genius loci d.o.o., Ljubljana, pod številko projekta 417-15 v maju 2016.«.
2. člen 
V 9. členu v drugem odstavku se v prvi alineji črtata dvopičje za besedo »stavbe« in besedilo »samo poslovni apartmaji«. Za osmo alinejo se doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– 12420 Garažne stavbe: samo garaže, razen javnih garaž, in kolesarnice,«.
Dosedanje deveta do štirinajsta alineja postanejo deseta do petnajsta alineja.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Parkirišča so dopustna samo v kletnih etažah.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V kletnih etažah predvidenih objektov in obstoječega objekta Tivolska cesta 50 so dopustni še spremljajoči prostori k dejavnostim v etažah nad terenom (tehnični prostori, shrambe, skladišča). V prostorski enoti P1 je v primeru, da se v novi stolpnici uredi hotel, v 1. kleti dopustno urediti še prireditvene prostore in servisne prostore hotela. V obstoječem objektu Tivolska cesta 50 so v 1. kletni etaži dopustne obstoječe dejavnosti.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Stanovanja so dopustna le v etažah nad pritličjem in lahko v posamezni prostorski enoti obsegajo do max. 70 % površin nadstropnih etaž.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
3. člen 
V 10. členu pod naslovom »PROSTORSKA ENOTA P1« se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Nad vhodom v novo stolpnico in na njeni severni strani je dopustno urediti nadstreška. Del nadstreška na severni strani nove stolpnice je dopustno zapreti ter prostor povezati s pritličjem stolpnice.«.
Pod naslovom »PROSTORSKA ENOTA P2« se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Dovoz in klančino oziroma dvigalo za avtomobile je treba urediti v vzhodnem delu nove stolpnice.«.
4. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih objektov) 
V območju OPPN je dovoljena postavitev naslednjih nezahtevnih oziroma enostavnih objektov:
– pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, objekt za razsvetljavo, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip,
– vodnjak in vodomet,
– objekt za oglaševanje: samo objekti za oglaševanje za lastne potrebe, od teh le napisi, izveski in svetlobni napisi,
– pomožni komunalni objekt.
Poleg objektov iz prejšnjega odstavka so v prostorskih enotah C1, C2 in C3 dopustni tudi turistična in druga obvestilna signalizacija za obveščanje o smeri ciljev po sistemu MOLIS v skladu s predpisi o prometni signalizaciji in o občinskih cestah.
Objekte za oglaševanje za lastne potrebe je dopustno postaviti le na stavbah in na k stavbam pripadajočih parcelah, namenjenih gradnji, v katerih se opravlja oglaševana dejavnost. Oblikovno naj se prilagajajo značaju stavbe. S svetlobnimi napisi je dopustno z znakom (simbolom) oglaševati ime oziroma naziv podjetja in njen logotip. Če je svetlobni napis na strehi stavbe, ne sme presegati višine stavbe. Če ima stavba ravno streho, je svetlobni napis visok največ 2,50 m. Osvetlitev svetlobnih napisov mora biti skladna s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Oglaševanje za dejavnosti v objektu je treba reševati celostno, napisne table, ki označujejo poslovne dejavnosti v stavbi, morajo biti enakih dimenzij. Dopustno jih je namestiti na nosilce, ki omogočajo namestitev več tabel hkrati in preprosto menjavo brez posegov v fasado stavbe. Izvesek, ki označuje lokale, ne sme segati nad venec, ki ločuje pritličje od prvega nadstropja.
Pogoji za gradnjo pomožnih infrastrukturnih objektov so opredeljeni v 23. členu tega odloka.«.
5. člen 
V 12. členu pod naslovom »PROSTORSKA ENOTA P1« se v drugem odstavku doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Nadstrešek na severni strani objekta P1 je dopustno zapreti s steklenimi stenami.«.
6. člen 
V 13. členu v drugem odstavku se v prvem stavku za besedama »opremiti z« doda besedi »zelenicami in« ter črta druga alineja. Dosedanji tretja in četrta alineja postaneta druga in tretja alineja.
Pod naslovom »PROSTORSKA ENOTA P1« se
– v prvem odstavku v prvem stavku za besedo »površino« doda besedilo »ob predvidenem objektu,« ter črtata tretji in četrti stavek,
– črta drugi odstavek,
– za dosedanjim tretjim odstavkom, ki postane drugi odstavek, doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da se v novi stolpnici uredi hotel, je dopustno s Slovenske ceste iz smeri Dunajske ceste pred vhod hotela urediti dovoz za goste hotela z izvozom na Dvoržakovo ulico. Vozišče dovoza je treba tlakovati in označiti z oznakami v tlaku.«.
7. člen 
V 14. členu v točki »1. Tlorisni gabariti« pod naslovom »PROSTORSKA ENOTA P1« se za drugim odstavkom dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»Tlorisne dimenzije nadstreška na severni strani nove stolpnice so: max. 14,5 m x 14,0 m.
Tlorisne dimenzije dela nadstreška, ki ga je na obodu dopustno zastekliti, so: max. 14,5 m x 12,5 m.
Tlorisne dimenzije nadstreška nad vhodom na vzhodni strani nove stolpnice so: max. 6,0 m x 10,0 m.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
V točki »3. Kapacitete območja« se:
– pod naslovom »PROSTORSKA ENOTA P1« v drugem odstavku številka »17.300« nadomesti s številko »17.500«,
– pod naslovom »PROSTORSKA ENOTA P1« v tretjem odstavku za besedilom »novogradnje:« doda besedilo »max.«,
– pod naslovom »PROSTORSKA ENOTA P2« v tretjem odstavku za besedilom »etaž:« doda besedilo »max.«.
8. člen 
V 20. členu se v točki »5. Odstranjevanje odpadkov« v prvem stavku prvega odstavka za besedo »etaži« doda besedilo »ali v pritličju«.
9. člen 
V 22. členu v točki »1. Splošni pogoji« se v drugem stavku drugega odstavka za besedilom »intervencijske površine« doda besedilo »ter površine za dostavo in dovoze«.
V točki »2. Motorni promet« se za četrtim odstavkom pod naslovom »PROSTORSKA ENOTA C3« dodata nova naslov in odstavek, ki se glasita:
»PROSTORSKA ENOTA P1
V primeru ureditve hotela v novi stolpnici je ob predvidenem objektu dopustno urediti dovoz za goste hotela.«.
V točki »5. Dovoz komunalnih in dostavnih vozil« se:
– pod naslovom »PROSTORSKA ENOTA P1« črta drugi odstavek,
– pod naslovom »PROSTORSKA ENOTA P2« črta drugi odstavek.
10. člen 
V 26. členu v točki »1. Tlorisni gabariti objektov« se v prvem odstavku:
– v prvem stavku za besedo »razen« doda besedilo »za nadstreške in«,
– drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Odstopanja navzdol so dopustna.«.
V točki »2. Višinski gabariti« se v prvem odstavku za besedo »lahko« doda beseda »do«.
11. člen 
Grafična načrta z oznakama »4.1 Ureditvena situacija – pritličje« in »4.7 Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija« se nadomestita z novima grafičnima načrtoma z enakima naslovoma in sta sestavna dela tega odloka.
12. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-19/2015-26
Ljubljana, dne 27. junija 2016
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost