Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2201. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2016, stran 7359.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB 14/13 – popr. 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 15. redni seji dne 5. 7. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2016 
1. člen 
(vsebina odloka) 
V Odloku o proračunu Občine Črenšovci za leto 2016 (Uradni list RS, št. 18/16 in 20/16) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
2,742.027,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
2,524.102,00
70 
DAVČNI PRIHODKI 
2,207.760,00
700 Davki na dohodek in dobiček 
2,067.140,00
703 Davki na premoženje 
129.120,00
704 Domači davki na blago in storitve 
11.500,00
706 Drugi davki 
/
71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
276.342,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
54.002,00
711 Takse in pristojbine 
2.500,00
712 Denarne kazni 
2.060,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
/
714 Drugi nedavčni prihodki 
217.780,00
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
53.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
53.000,00
73 
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
204.925,00
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij
204.922,00
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
2,854.868,32
40 
TEKOČI ODHODKI 
1,034.146,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
253.320,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
41.865,00
402 Izdatki za blago in storitve 
683.844,00
403 Plačila domačih obresti 
7.500,00
409 Rezerve 
47.617,00 /
41 
TEKOČI TRANSFERI 
1,133.177,00
410 Subvencije 
20.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
719.958,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
55.133,00
413 Drugi tekoči domači transferi 
338.086,00
414 Tekoči transferi v tujino 
/
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
562.045,32
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
562.045,32
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
125.500,00
430 Investicijski transferi 
125.500,00
III. 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–112.841,32
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELŽEV (440+441+442+443)
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
64.699,00
50 
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
64.699,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55 
ODPLAČILA DOLGA
38.050,00
550 Odplačila domačega dolga 
38.050,00
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–86.192,32
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
26.649,00
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) – IX. = -III.
112.841,32
XII. 
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2015
86.192,32
Splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov z obrazložitvami so priloge tega odloka.«
2. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
V Odloku o proračunu Občine Črenšovci za leto 2016 (Uradni list RS, št. 18/16 in 20/16) se 10. člen spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se Občina Črenšovci v letu 2016 dolgoročno zadolži v višini 64.699,00 EUR za sofinanciranje projekta: Izgradnja pločnika v naselju Gornja Bistrica.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine oziroma se lahko občina v skladu z zakonom likvidnostno zadolži.«
3. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-15/2016-99
Črenšovci, dne 5. julija 2016
Župan 
Občine Črenšovci 
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti