Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2177. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Huber, d. o. o., iz vrtine NIKO-1/08, stran 7247.

  
Na podlagi prvega odstavka 137. člena in dvanajstega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 199.a člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) ter 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Huber, d. o. o., iz vrtine NIKO-1/08
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE 
1. člen 
(predmet koncesije) 
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesijo za rabo podzemne vode za proizvodnjo pijač (v nadaljnjem besedilu: koncesija) iz vrtine NIKO-1/08 (ID znak 29-1146/0), koordinate (X: 186007,62, Y: 578799,68, Z: 237,01).
(2) Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena skupna letna prostornina (količina) rabe podzemne vode iz vrtine NIKO-1/08 je 94.608 m3/leto. Največja dovoljena trenutna prostornina (količina) rabe podzemne vode iz vrtine NIKO-1/08 je 3 l/s.
(3) Koncesija se podeli za rabo podzemne vode za proizvodnjo pijač s klasifikacijsko številko 12.1. v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in naplavin.
(4) Območje koncesije obsega območje vrtine NIKO-1/08 in zajema podzemno vodo iz vodnega telesa podzemne vode VTPodV_4018 Goričko, in sicer iz vodonosnika v prodnih, peščenih in meljnih plasteh kvartarne in terciarne starosti.
(5) Napajalno območje vrtine NIKO-1/08 in meja tega območja se prikažeta na digitalnem podatkovnem sloju v državnem koordinatnem sistemu in objavita v informacijskem sistemu okolja.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE 
2. člen 
(pogoji za pridobitev koncesije) 
(1) Koncesija se podeli osebi, ki je dala pobudo za pridobitev koncesije za proizvodnjo pijač.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka pridobi koncesijo brez javnega razpisa, če:
1. je do 21. decembra 2013 vložila pobudo za izdajo koncesijskega akta oziroma vlogo za izdajo koncesije v skladu s predpisi, ki urejajo vode;
2. je registrirana za izvajanje dejavnosti proizvodnje pijač;
3. proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehala poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
(3) Koncesija se podeli za obdobje 30 let.
(4) Koncesijsko obdobje iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
3. člen 
(pogoji izvajanja koncesije) 
(1) Oseba, ki pridobi koncesijo (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati naslednje okoljevarstvene pogoje, pogoje varstvenega režima in načina rabe podzemne vode:
1. zagotavljati, da največja dovoljena letna prostornina (količina) rabe podzemne vode in največja dovoljena trenutna prostornina (količina) rabe podzemne vode iz drugega odstavka 1. člena te uredbe nista preseženi;
2. zagotavljati, da s svojo dejavnostjo ne povzroči poslabšanja ali ne prepreči doseganja dobrega kemijskega in količinskega stanja vodnega telesa podzemne vode, določenega v skladu s predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda;
3. imeti črpališče urejeno tako, da je preprečen vnos onesnaževal v vodonosnik;
4. dejavnost izvajati tako, da pride le do občasnih sprememb toka podzemne vode ali do stalnih sprememb toka le na omejenem prostoru, vendar pa to ne sme povzročiti vdora druge vode ter stalnega in jasno izraženega umetnega trenda v spremembah toka, zaradi katerega bi do takih vdorov lahko prišlo pozneje;
5. zagotavljati monitoring v skladu s 4. členom te uredbe in prilogo, ki je sestavni del te uredbe;
6. izvajati ukrepe iz predpisa, ki ureja načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja, in
7. uporabljati podzemno vodo izključno za lastne potrebe, za katere se podeljuje koncesija.
(2) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati naslednje naravovarstvene pogoje:
1. zagotavljati, da ne ogroža naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov, in
2. preprečiti škodljive vplive ter ogrožanje naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave.
(3) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati druge pogoje, in sicer:
1. skrbeti za varstvo objektov in naprav za rabo podzemne vode ter za njihovo redno vzdrževanje;
2. vzpostaviti stalen nadzor nad objekti in napravami za rabo podzemne vode ter zagotavljati dostop samo pooblaščenim osebam koncesionarja;
3. dopustiti izvajanje meritev za potrebe državnega monitoringa podzemnih voda na vrtini, ki jo upravlja;
4. po navodilu koncedenta sodelovati pri izvajanju kratkotrajne (do 24-urne) popolne prekinitve odvzema vode, ki ga zaradi ocenjevanja količinskega stanja podzemne vode praviloma enkrat letno istočasno izvedejo vsi koncesionarji, ki odvzemajo vodo iz istega vodonosnika (prekinitveni test);
5. zagotoviti koncedentu brezplačen dostop do podatkov o dosedanjih raziskavah, ki lahko dajo podatke o podzemni vodi;
6. trajno hraniti tehnično, litološko, hidrogeološko dokumentacijo in dokumentacijo, potrebno za izvajanje monitoringa iz 4. člena te uredbe, v tiskani in digitalni obliki;
7. zagotoviti brezplačni dostop do vseh podatkov, ki se nanašajo na rabo vode;
8. vzdrževati ali sanirati vrtino, izvedeno pri raziskavah vodnega vira, ki je predmet koncesije;
9. po prenehanju koncesije z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje koncesije, ravnati v skladu z zakonom, ki ureja vode;
10. sodelovati s koncedentom pri izvajanju izrednih ukrepov, če se poveča stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, ali intervencijskih in sanacijskih ukrepov ob naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda in
11. omogočiti brezplačno uporabo objektov in naprav v primeru suše, nenadnega onesnaženja ali poškodbe sistema za oskrbo s pitno vodo, če je to potrebno zaradi zagotavljanja oskrbe s pitno vodo.
(4) Koncesionar mora s tehničnimi ali drugimi ukrepi, vključno z zmanjšanjem dovoljene rabe podzemne vode, v določenem obdobju prilagoditi izvajanje koncesije novim razmeram, če pride do:
1. značilnega trenda zniževanja gladine podzemne vode, ki zajema vsaj šestletno obdobje,
2. značilnega trenda negativnih učinkov dolgoročnih sprememb režima toka podzemne vode,
3. preseganja količinskega obnavljanja vodonosnega sistema ali
4. vdora vode iz sosednjega vodonosnika ali površinske vode.
(5) Pojave iz prejšnjega odstavka ugotovi koncesionar na podlagi podatkov monitoringa iz 4. člena te uredbe ali ga o njih obvesti pristojni upravni organ.
(6) Koncesionar mora odvzemati podzemno vodo in izvajati koncesijo tako, da ne vpliva na drugo dovoljeno posebno rabo vode.
4. člen 
(monitoring) 
(1) Koncesionar mora zagotavljati izvajanje monitoringa, ki obsega monitoring odvzetih količin podzemne vode ter monitoring vpliva rabe vode in nadzor nad hidravličnimi značilnostmi vrtine v skladu z zahtevami iz priloge te uredbe.
(2) Monitoring se izvaja po programu, ki ga za obdobje treh zaporednih koledarskih let (v nadaljnjem besedilu: program monitoringa) pripravi koncesionar, potrdi pa Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(3) Monitoring je treba izvajati v skladu s predpisi, ki urejajo monitoring podzemnih in površinskih voda, in v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje.
(4) Koncesionar mora predložiti agenciji v potrditev program monitoringa najpozneje do 1. julija zadnjega leta pred začetkom novega obdobja, za katero se pripravlja program monitoringa. Agencija potrdi program monitoringa v enem mesecu po njegovem prejemu. Če agencija ugotovi, da program monitoringa ni pripravljen v skladu s prejšnjim odstavkom in prilogo te uredbe, mora koncesionar v enem mesecu od prejema ugotovitev in priporočil agenciji poslati popravljen program monitoringa.
(5) Koncesionar mora najpozneje do 28. februarja tekočega leta poslati agenciji poročilo o meritvah, obdelavi podatkov in rezultatih izvajanja monitoringa za preteklo leto v skladu s prilogo te uredbe.
(6) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– poročilo o meritvah za preteklo leto, ki vsebuje splošni opis izvajanja monitoringa in posebnosti v obdobju, na katero se poročilo nanaša,
– rezultate monitoringa za preteklo leto, ki vsebujejo rezultate po posameznih sestavnih delih monitoringa in parametrih, in
– obdelavo oziroma analizo ter razlago podatkov monitoringa.
(7) Obrazec poročila iz petega odstavka tega člena je objavljen na spletni strani agencije.
III. PLAČILO ZA KONCESIJO 
5. člen 
(opredelitev plačila za koncesijo) 
(1) Koncesionar plačuje plačilo za koncesijo za vsako leto rabe vode.
(2) Obveznost plačila za koncesijo nastopi z dnem začetka izvajanja koncesije.
(3) Koncesionar mora ministrstvu, pristojnemu za vode, sporočiti dan začetka izvajanja koncesije iz prejšnjega odstavka v 14 dneh od začetka izvajanja koncesije.
6. člen 
(višina plačila za koncesijo) 
(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko leto posebej.
(2) Višina plačila za koncesijo se za posamezno koledarsko leto za podzemno vodo, ki se daje v promet kot naravna mineralna voda, namizna voda in brezalkoholna pijača, izračuna po naslednji enačbi:
Vpl. = 0,01 x Pčisti-prihodek + Vkoncesija x (2,66 x Qnaravna + 2 x Qnamizna + Qpijač),
pri čemer je:
– Vpl.:plačilo za koncesijo za podzemno vodo, ki se daje v promet kot naravna mineralna voda, namizna voda in brezalkoholna pijača, izraženo v eurih,
– Pčisti-prihodek: čisti letni prihodek od prodaje naravne mineralne vode, namizne vode in brezalkoholnih pijač, ki je izkazan v izkazu poslovnega izida proizvajalca pijač za leto, za katero se določa plačilo za koncesijo, izražen v eurih,
– Qnaravna: letna količina podzemne vode, ki jo je koncesionar dal v promet kot naravno mineralno vodo v letu, za katero se določa plačilo za koncesijo, izražena v 1.000 litrih,
– Qnamizna: letna količina podzemne vode, ki jo je koncesionar dal v promet kot namizno vodo v letu, za katero se določa plačilo za koncesijo, izražena v 1.000 litrih,
– Qpijač: letna količina podzemne vode, ki jo je koncesionar dal v promet kot brezalkoholno pijačo v letu, za katero se določa plačilo za koncesijo, izražena v 1.000 litrih,
– Vkoncesija: višina plačila za koncesijo za 1.000 litrov stekleničene podzemne vode, izražena v eurih.
(3) Višino plačila za koncesijo za 1.000 litrov stekleničene podzemne vode (Vkoncesija) določi vlada s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in se izračuna po naslednji enačbi:
Vkoncesija =
0,08xPvodno-povračilo
Q1 + 2xQ2 + 2,66xQ3,
pri čemer je:
– Pvodno-povračilo:vsota vseh plačil vodnega povračila, odmerjenega izvajalcem lokalnih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo plačevanje vodnih povračil, izražena v eurih,
– Q1: letna količina odvzete podzemne vode, ki je bila dana v promet v brezalkoholnih pijačah, izražena v 1.000 litrih,
– Q2: letna količina odvzete podzemne vode, ki je bila dana v promet kot izvirska voda, namizna voda ali v pivu, izražena v 1.000 litrih,
– Q3: letna količina odvzete podzemne vode, ki je bila dana v promet kot naravna mineralna voda, izražena v 1.000 litrih.
(4) Vrednosti za Pvodno-povračilo, Q1, Q2 in Q3 iz prejšnjega odstavka so izračunane iz podatkov o odmeri vodnih povračil in o proizvodnji pijač v letu, ki je dve leti pred obračunskim letom plačila za koncesijo.
7. člen 
(pošiljanje podatkov, potrebnih za izračun plačila za koncesijo) 
Koncesionar mora organu v sestavi ministrstva, pristojnega za vode, ki je pristojen za pobiranje plačila za koncesijo, vsako leto najpozneje do 31. marca poslati podatke, potrebne za izračun plačila za koncesijo iz prejšnjega člena za preteklo leto.
8. člen 
(način plačevanja plačila za koncesijo) 
(1) Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki dveh akontacij in sicer na podračun, določen s predpisom, ki ureja podračune in način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, na podlagi računa.
(2) Akontacija znaša polovico zneska, izračunanega po enačbi iz drugega odstavka 6. člena te uredbe.
(3) Prva akontacija v letu zapade v plačilo zadnji plačilni dan v juniju, druga akontacija v letu pa zadnji plačilni dan v decembru.
(4) Za nepravočasno plačane zneske akontacij oziroma plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.
(5) Koncesionar, ki med letom preneha izvajati koncesijo, mora organu iz prejšnjega člena v 30 dneh po prenehanju izvajanja koncesije poslati podatke iz 6. člena te uredbe.
9. člen 
(poračun) 
(1) Morebitno razliko med z akontacijama vplačanimi zneski in višino plačila za koncesijo, določeno v skladu s 6. členom te uredbe, je treba plačati na način iz prvega odstavka prejšnjega člena ali vrniti koncesionarju v 60 dneh po izdaji poračuna plačil za koncesijo.
(2) Če koncesionar ni poslal podatkov iz 6. člena te uredbe v predpisanem roku ali je poslal napačne podatke, se za določitev višine plačila za koncesijo uporabijo podatki, s katerimi razpolaga organ iz 7. člena te uredbe.
10. člen 
(hramba dokumentacije) 
Koncesionar mora hraniti podatke, pridobljene na podlagi monitoringa iz 4. člena te uredbe, še najmanj pet let po preteku koncesijskega obdobja.
IV. KONCESIJSKA POGODBA 
11. člen 
(sklenitev in vsebina koncesijske pogodbe) 
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
(3) V koncesijski pogodbi se poleg vsebin, ki jih določata zakon, ki ureja vode, in zakon, ki ureja varstvo okolja, določijo zlasti:
1. medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali neizvajanjem koncesije,
2. razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah,
3. način finančnega in strokovnega nadzora,
4. pogodbene kazni zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja koncesije,
5. prenos oziroma odstranitev objektov in naprav ter sanacija vrtine po prenehanju koncesije in
6. medsebojno obveščanje.
(4) V koncesijski pogodbi se poleg vsebin iz prejšnjega odstavka podrobneje določijo tudi ukrepi in pogoji iz 3. člena te uredbe na podlagi podatkov o:
1. globini črpanja podzemne vode na ustju vrtine,
2. stanju podzemnih voda na vodnem telesu iz četrtega odstavka 1. člena te uredbe,
3. uporabljanju podzemne vode za oskrbo s pitno vodo,
4. varstvenih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
5. ukrepih iz predpisa, ki ureja načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja, ter
6. varstvenih in razvojnih usmeritvah oziroma mnenjih, če se rabi voda na območju naravne vrednote oziroma na območju, varovanem po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave.
V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(izhodiščna vrednost enote posebne rabe vode v prehodnem obdobju) 
(1) Vlada sprejme sklep iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe v enem letu od uveljavitve te uredbe.
(2) Do uveljavitve sklepa iz prejšnjega odstavka znaša višina plačila za koncesijo za 1.000 litrov ustekleničene podzemne vode Vkoncesija 1,91 eura.
13. člen 
(prvi program monitoringa in prvo poročilo o monitoringu) 
(1) Koncesionar mora prvi program monitoringa iz drugega odstavka 4. člena te uredbe predložiti agenciji v potrditev najpozneje v šestih mesecih od začetka izvajanja koncesije.
(2) Koncesionar mora prvič poslati poročilo iz petega odstavka 4. člena te uredbe najpozneje do 28. februarja leta, ki sledi letu potrditve prvega programa monitoringa.
14. člen 
(prvo plačilo za koncesijo) 
Ne glede na določbe 8. člena te uredbe se prva akontacija plačila za koncesijo obračuna naslednje leto po začetku izvajanja koncesije.
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-33/2016
Ljubljana, dne 7. julija 2016
EVA 2016-2550-0036
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti