Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2208. Odlok o nezahtevnih in enostavnih objektih na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper, stran 7371.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M       O D L O K 
o nezahtevnih in enostavnih objektih na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper 
Št. 3501-1529/2015
Koper, dne 17. junija 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Na podlagi tretje alineje drugega odstavka 21. člena in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 16. junija 2016 sprejel
O D L O K 
o nezahtevnih in enostavnih objektih na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo podrobnejši pogoji za nezahtevne in enostavne objekte na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper.
II. SPLOŠNE DOLOČBE 
2. člen 
Pomen izrazov 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– nezahtevni objekt je konstrukcijsko manj zahteven objekt;
– enostavni objekt je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje;
– investitor je lastnik zemljišča ali pa izkazuje posest na podlagi pogodbenega razmerja.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja urejanja prostora, gradbenih proizvodov, opravljanja geodetskih dejavnosti in drugi predpisi.
3. člen 
Območje urejanja 
Odlok velja na stavbnih zemljiščih celotne Mestne občine Koper.
4. člen 
Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov 
Na območju stavbnih zemljišč, je pod pogoji tega odloka, dovoljena gradnja vseh nezahtevnih in enostavnih objektov, razen objektov, naprav in predmetov za oglaševanje, skladno z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13).
5. člen 
Dovoljena velikost nezahtevnih in enostavnih objektov je določena z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13). Objekti se ne smejo uporabljati v nasprotju z namenom zaradi katerega so bili postavljeni.
6. člen 
Pravila računanja velikosti objektov 
(1) Za potrebe ugotavljanja velikosti posameznih stavb se računa:
– površina kot bruto tlorisna površina, v skladu s standardom SIST ISO 9836,
– prostornina kot bruto prostornina, v skladu s standardom SIST ISO 9836,
– višina kot največja razdalja od najnižje kote terena ob stavbi do vrha stavbe.
(2) Za potrebe ugotavljanja velikosti posameznih gradbenih inženirskih objektih se računa:
– površina kot bruto tlorisna površina, ob smiselni uporabi standarda SIST ISO 9836,
– prostornina kot bruto prostornina, ob smiselni uporabi standarda SIST ISO 9836,
– višina kot največja razdalja od najnižje kote terena ob objektu do vrha objekta,
– pri cevovodih premer kot notranji, svetli premer.
7. člen 
Splošni pogoji 
(1) Pri gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo in predpise.
(2) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti skladni z namensko rabo zemljišča.
(3) Če se območje, kjer je predvidena gradnja nezahtevnega ali enostavnega objekta nahaja v varovalnem pasu ali varovalnem območju si mora investitor pridobiti soglasje skladno z veljavno zakonodajo.
(4) Pri gradnji je potrebno upoštevati predpise o varnosti v cestnem prometu. Če se objekt nahaja v varovalnem pasu ceste ali poti si mora investitor pridobiti soglasje pristojnega upravljavca ceste ali poti.
(5) Objekt se lahko uporablja le v namene za katere je bil zgrajen.
8. člen 
Priključevanje na objekte gospodarske javne infrastrukture 
Nezahtevni in enostavni objekti se lahko priključujejo na objekte gospodarske javne infrastrukture skladno s pogoji upravljavcev. Pogoj za izvedbo priključitve na javno gospodarsko infrastrukturo je potrdilo o poravnanih obveznostih do Mestne občine Koper, ki ga mora investitor predložiti upravljavcu posamezne javne gospodarske infrastrukture.
III. DOLOČBE ZA POSAMEZNE VRSTE NEZAHTEVNIH IN ENOSTAVNIH OBJEKTOV 
9. člen 
Majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave 
(1) Majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave se lahko gradijo le v sklopu parcel namenjenih gradnji osnovne legalno zgrajene stavbe, kateri služijo.
(2) Zazidana površina majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave se šteje v pozidano površino skupaj z osnovno stavbo, pri izračunu stopnje pozidanosti parcel namenjenih gradnji se šteje vse stavbe skupaj. Pri stopnji pozidanosti je potrebno upoštevati prostorski izvedbeni akt, ki velja na območju kjer je predvidena stavba.
(3) Odmiki majhnih stavb in majhnih stavb kot dopolnitev obstoječe pozidave od sosednjih parcel:
– za objekte višje od 1,5 m (višina merjena na vertikali od najnižje točke ob terenu do najvišje točke objekta) je minimalni odmik od sosednjih parcel 4,0 m,
– za manjši odmik od sosednjih parcel, vendar ne manjši od polovice višine objekta, si mora investitor pridobiti soglasje lastnikov sosednjih parcel do katerih je odmik manjši od 4,0 m,
– za objekte nižje od 1,5 m je možna gradnja največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednja zemljišča.
(4) Oblikovanje majhnih stavb in majhnih stavb kot dopolnitev obstoječe pozidave:
– upoštevati je potrebno lokalna razmerja pri oblikovanju objektov in njihovih proporcev,
– objekti se morajo prilagoditi konfiguraciji terena in drugim naravnim razmeram kot tudi že izoblikovanim pravilom tradicionalnih načinov gradnje,
– strehe so eno- ali dvokapne z naklonom 18–22 stopinj, v primeru, da je objekt delno vkopan je lahko streha ravna pohodna ali zazelenjena,
– strešno sleme mora potekati vzporedno z daljšima stranicama tlorisnega pravokotnika,
– kritina strehe v naklonu so korci ali druga podobna kritina z značilno vidno strukturo,
– pri gradnji naj se upošteva tipologija istrske arhitekture,
– kolikor so nezahtevni ali enostavni objekti v sklopu druge stavbe, morajo biti oblikovani v skladu z osnovno stavbo.
10. člen 
Pomožni objekti v javni rabi 
(1) Odmiki pomožnih objektov v javni rabi od sosednjih parcel:
– za objekte višje od 1,5 m (višina merjena na vertikali od najnižje točke ob terenu do najvišje točke objekta) je minimalni odmik od sosednjih parcel 4,0 m. Za manjši odmik od sosednjih parcel, vendar ne manjši od polovice višine objekta, si mora investitor pridobiti soglasje lastnikov sosednjih parcel do katerih je odmik manjši od 4,0 m,
– za objekte nižje od 1,5 m je možna gradnja največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednja zemljišča,
– odmiki za objekte višje od 1,5 m, ki jih gradijo lokalne skupnosti, so lahko tudi manjši kot jih določa prva alineja tega odstavka, vendar si mora investitor, v tem primeru, pridobiti soglasje lastnikov sosednjih zemljišč.
(2) Oblikovanje pomožnih objektov v javni rabi:
– upoštevati je potrebno lokalna razmerja pri oblikovanju objektov in njihovih proporcev,
– objekti se morajo prilagoditi konfiguraciji terena in drugim naravnim razmeram kot tudi že izoblikovanim pravilom tradicionalnih načinov gradnje,
– strehe so eno- ali dvokapne z naklonom 18–22 stopinj, v primeru, da je objekt delno vkopan je lahko streha ravna pohodna ali zazelenjena,
– strešno sleme mora potekati vzporedno z daljšima stranicama tlorisnega pravokotnika,
– kritina strehe v naklonu so korci ali druga podobna kritina z značilno vidno strukturo,
– pri gradnji naj se upošteva tipologija istrske arhitekture,
– kolikor so nezahtevni ali enostavni objekti v sklopu druge stavbe, morajo biti oblikovani v skladu z osnovno stavbo,
– urbana oprema mora biti oblikovana enotno za posamezna naselja.
11. člen 
Ograje in podporni zidovi 
(1) Odmiki ograj in podpornih zidov od sosednjih parcel:
– ograje, podporne zidove, prostostoječe zidove in kombinacije zidov in ograj nižje od 1,5 m je možno graditi do meje zemljiške parcele brez soglasja, s soglasjem pa tudi na meji, za višje od 1,5 m pa je minimalni odmik 4 m, v primeru soglasja lastnikov sosednjih zemljiških parcel pa do oziroma na meji zemljiške parcele,
– v varovalnem pasu javne ceste ali poti, lega nezahtevnih in enostavnih objektov ne sme posegati v polje preglednosti. Pred gradnjo objekta v varovalnem pasu javne ceste ali poti je potrebno pridobiti soglasje upravljavca ceste ali poti.
(2) Oblikovanje ograj in podpornih zidov:
– objekti se morajo prilagoditi konfiguraciji terena in drugim naravnim razmeram kot tudi že izoblikovanim pravilom tradicionalnih načinov gradnje,
– pri gradnji naj se upošteva tipologija istrske arhitekture,
– podporni zidovi morajo biti zidani v masivnem kamnu v suhi tehniki ali z malto, ki ohranja izgled suhe tehnike; na flišnem območju iz peščenjaka, na apnenčastem pa iz apnenca,
– izvedeni v armirano betonski konstrukciji, ki je ometana ali obložena z naravnim lokalnim kamnom.
12. člen 
Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, objekti za rejo živali in objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost 
(1) Na območju stavbnih zemljišč je dovoljena gradnja vseh vrst pomožno kmetijsko-gozdarskih objektov, objektov za rejo živali in objektov za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost.
(2) Odmiki pomožno kmetijsko-gozdarskih objektov, objektov za rejo živali in objektov za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost od sosednjih parcel:
– za objekte višje od 1,5 m (višina merjena na vertikali od najnižje točke ob terenu do najvišje točke objekta) je minimalni odmik od sosednjih parcel 4,0 m,
– za manjši odmik od sosednjih parcel, vendar ne manjši od polovice višine objekta, si mora investitor pridobiti soglasje lastnikov sosednjih parcel do katerih je odmik manjši od 4,0 m,
– za objekte nižje od 1,5 m je možna gradnja največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednja zemljišča.
(3) Oblikovanje pomožno kmetijsko-gozdarskih objektov, objektov za rejo živali in objektov za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost:
– upoštevati je potrebno lokalna razmerja pri oblikovanju objektov in njihovih proporcev,
– objekti se morajo prilagoditi konfiguraciji terena in drugim naravnim razmeram kot tudi že izoblikovanim pravilom tradicionalnih načinov gradnje,
– strehe so eno- ali dvokapne z naklonom 18–22 stopinj, v primeru, da je objekt delno vkopan je lahko streha ravna pohodna ali zazelenjena,
– strešno sleme mora potekati vzporedno z daljšima stranicama tlorisnega pravokotnika,
– kritina strehe v naklonu so korci ali druga podobna kritina z značilno vidno strukturo,
– pri gradnji naj se upošteva tipologija istrske arhitekture,
– kolikor so nezahtevni ali enostavni objekti v sklopu druge stavbe, morajo biti oblikovani v skladu z osnovno stavbo.
13. člen 
Ostali nezahtevni in enostavni objekti 
Odmiki ostalih nezahtevnih in enostavnih objektov od sosednjih parcel:
– Za objekte višje od 1,5 m (višina merjena na vertikali od najnižje točke ob terenu do najvišje točke objekta) je minimalni odmik od sosednjih parcel 4,0 m. Za manjši odmik od sosednjih parcel, vendar ne manjši od polovice višine objekta, si mora investitor pridobiti soglasje lastnikov sosednjih parcel do katerih je odmik manjši od 4,0 m.
– Za ostale objekte je možna gradnja največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednja zemljišča.
IV. KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Odlok o nezahtevnih in enostavnih objektih na stavbnih zemljiščih Mestne občine Koper, je stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
15. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
16. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3501-1529/2015
Koper, dne 16. junija 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O       I L       D E C R E T O 
sulle strutture non complessi e semplici sui terreni edificabili nel Comune città di Capodistria 
N. 3501-1529/2015
Capodistria, 17 giugno 2016
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
Sotto l’autorità 
Vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.
In base al terzo comma del secondo paragrafo degli art. 21 e 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO) e visto l'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, nr. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale RS, nr. 90/05, 67/06 e 39/08) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria durante la seduta del giorno 16 giugno 2016 ha accolto
D E C R E T O 
sulle strutture non complessi e semplici sui terreni edificabili nel Comune città di Capodistria 
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 
Articolo 1 
Con il presente decreto si adottano le condizioni dettagliate per le strutture non complesse e semplici sui terreni edificabili nel Comune città di Capodistria.
II DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 2 
Significato dei termini 
(1) I singoli termini utilizzati nel presente decreto hanno il seguente significato:
– la struttura non complessa è una struttura meno complessa dal punto di vista costruttivo;
– la struttura semplice è una costruzione non complessa che non necessita di specifici controlli statici e tecnico-edili, non è adibita a uso abitativo e non ha un impatto sull'ambiente;
– il committente è il proprietario del terreno oppure ne dimostra il possesso sulla base di un rapporto contrattuale.
(2) I termini utilizzati nel presente decreto, il cui significato non è stato definito nel paragrafo precedente, hanno lo stesso significato definito dalle norme nell'ambito della pianificazione territoriale, dei prodotti impiegati nella costruzione, della gestione delle attività geodetiche e altre norme.
Articolo 3 
Zona di regolamentazione 
Il decreto è valido sui terreni edificabili in tutto il Comune città di Capodistria.
Articolo 4 
Tipi di strutture non complesse e semplici 
Nella zona dei terreni edificabili, in base alle condizioni di questo decreto, è concessa la costruzione di tutte le strutture non complesse e semplici eccetto le costruzioni, gli impianti e gli oggetti pubblicitari in conformità con il Regolamento sulla tipologia di strutture secondo la complessità della loro costruzione (Gazzetta ufficiale RS numero 18/13, 24/13 e 26/13).
Articolo 5 
La dimensione consentita delle strutture non complesse e semplici viene stabilita dal Regolamento sulla tipologia di strutture secondo la complessità della loro costruzione (Gazzetta ufficiale RS numero 18/13, 24/13 e 26/13). Le strutture non devono venir utilizzate contrariamente alla destinazione d’uso per la quale sono state collocate.
Articolo 6 
Regole per il calcolo della grandezza delle strutture 
(1) Ai fini della determinazione della grandezza delle singole costruzioni si calcola:
– la superficie quale superficie planimetrica lorda, in conformità allo standard SIST ISO 9836,
– il volume quale volume lordo, in conformità allo standard SIST ISO 9836,
– l'altezza quale distanza massima dalla quota inferiore del suolo adiacente alla struttura alla cima della struttura.
(2) Ai fini della determinazione della grandezza delle singole strutture di ingegneria civile si calcola:
– la superficie quale superficie planimetrica lorda, applicando per analogia lo standard SIST ISO 9836,
– il volume quale volume lordo, applicando per analogia lo standard SIST ISO 9836,
– l'altezza quale distanza massima dalla quota inferiore del suolo adiacente alla struttura alla cima della struttura,
– per le condutture, il diametro quale diametro interno nominale.
Articolo 7 
Condizioni generali 
(1) Nella costruzione di strutture non complesse e semplici è necessario rispettare le vigenti disposizioni di legge e la normativa.
(2) Le strutture non complesse e semplici devono essere in conformità con la destinazione d'uso del terreno.
(3) Qualora l'area in cui è prevista la costruzione di una struttura non complessa o semplice sia collocata in una fascia di protezione o in un'area tutelata, il committente deve ottenere il nulla osta conforme alla normativa vigente.
(4) Per la costruzione è necessario rispettare le norme relative alla sicurezza stradale. Se la struttura si trova nella zona della fascia di sicurezza stradale o del sentiero, l'investitore deve ottenere il consenso del competente gestore della strada o del sentiero.
(5) La struttura può venir utilizzata solamente per lo scopo per la quale è stata costruita.
Articolo 8 
Allacciamento alle strutture delle infrastrutture pubbliche 
Le strutture non complesse e semplici possono essere allacciate alle strutture delle infrastrutture pubbliche conformemente alle condizioni dei loro gestori. La condizione per l'attuazione dell'allacciamento alle infrastrutture pubbliche è la conferma dell’avvenuto pagamento del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione al Comune città di Capodistria, che l’investitore deve presentare al gestore di ogni infrastruttura pubblica.
III DISPOSIZIONI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI STRUTTURE NON COMPLESSE E SEMPLICI 
Articolo 9 
Edifici minori e le costruzioni quali integrazione di strutture esistenti 
(1) Gli edifici minori e le costruzioni quali integrazione di strutture esistenti si possono costruire solamente sui lotti destinati alla costruzione di edifici legalmente costruiti per gli scopi per i quali sono stati destinati.
(2) La superficie edificata con la realizzazione dell’edificio minore e della costruzione quale integrazione di strutture esistenti, viene calcolata assieme alla superficie già edificata della costruzione esistente. Nel calcolo del grado di urbanizzazione delle particelle destinate all'edificazione si considerano le costruzioni complessive. Nel calcolo del grado di urbanizzazione è necessario prendere in considerazione lo strumento urbanistico attuativo, in corso di validità per il territorio dove l’edificio viene costruito.
(3) Distanza degli edifici minori e le costruzioni quali integrazione di strutture esistenti dai lotti adiacenti:
– per le costruzioni di altezza maggiore di 1,5 m (altezza misurata sulla verticale dal punto più basso del terreno al punto più alto della costruzione) la distanza minima dai lotti adiacenti è di 4,0 m,
– per una distanza minore dai lotti adiacenti, seppur non minore della metà dell'altezza della costruzione, il committente deve ottenere il consenso dei proprietari dei lotti adiacenti dalle quali lo scostamento è minore di 4,0 m
– per le costruzioni di altezza minore di 1,5 m è possibile effettuare lavori di costruzione al massimo fino al confine del lotto sul quale si effettuano i lavori edili, ma in modo tale da non intervenire sui terreni adiacenti.
(4) Progettazione di edifici minori e costruzioni quali integrazione di strutture esistenti:
– relativamente alla progettazione delle strutture e delle rispettive proporzioni è necessario rispettare i rapporti di progettazione locali,
– le costruzioni si devono adeguare alla configurazione del terreno e alle altre condizioni naturali, nonché alle tradizioni di costruzione già in uso,
– i tetti sono a una o due falde con pendenza di 18–22 gradi, in caso l'edificio sia parzialmente interrato, il tetto può essere piano calpestabile o verde,
– la linea di colmo del tetto deve essere parallela ai lati più lunghi del rettangolo planimetrico,
– i tetti inclinati sono coperti con tegole o simili coperture, dal tipico aspetto,
– nella costruzione deve venir rispettata la tipologia dell'architettura istriana,
– nel caso le costruzioni semplici e non esigenti si trovino nell’ambito di altri edifici, esse devono essere progettate in conformità con la costruzione di base.
Articolo 10 
Costruzioni ausiliarie ad uso pubblico 
(1) Distanze delle costruzioni ausiliarie ad uso pubblico dai lotti:
– Per le strutture di altezza maggiore di 1,5 m (altezza misurata sulla verticale dal punto più basso del terreno al punto più alto della costruzione) la distanza minima dai lotti adiacenti è di 4,0 m. Per una distanza minore dai lotti adiacenti, seppur non minore della metà dell'altezza della struttura, il committente deve ottenere il consenso dei proprietari dei lotti adiacenti per i quali la distanza è minore di 4,0 m,
– Per le costruzioni di altezza minore di 1,5 m è possibile effettuare lavori di costruzione al massimo fino al confine del lotto sul quale si effettuano i lavori edili, ma in modo tale da non intervenire sui terreni adiacenti.
– Le distanze degli edifici di altezza maggiore di 1,5 m, costruiti dalle comunità locali, possono essere anche minori di quelle stabilite al primo punto di questo paragrafo. L'investitore è tenuto ad ottenere il consenso dei proprietari delle parcelle adiacenti.
(2) Progettazione di costruzioni ausiliarie ad uso pubblico:
– relativamente alla progettazione delle strutture e delle rispettive proporzioni è necessario rispettare i rapporti di progettazione locali,
– le costruzioni si devono adeguare alla configurazione del terreno e alle altre configurazioni naturali, nonché alle regole tradizionali di costruzione già in uso,
– i tetti sono a uno o due falde con pendenza di 18–22 gradi, in caso l'edificio sia parzialmente interrato, il tetto può essere piano calpestabile o verde,
– la linea di colmo del tetto deve essere parallela ai lati più lunghi del rettangolo planimetrico,
– i tetti inclinati sono coperti con tegole o simili coperture, dall’aspetto tipico,
– nella costruzione deve venir rispettata la tipologia dell'architettura istriana,
– nel caso le costruzioni semplici e non esigenti si trovino nell’ambito di altri edifici, esse devono essere progettate in conformità con la costruzione di base.
– all’interno dei singoli insediamenti l'arredo urbano deve essere uniforme.
Articolo 11 
Recinzioni e muri di sostegno 
(1) Distanza delle recinzioni e dei muri di sostegno dai lotti adiacenti:
– recinzioni, muri di sostegno, muri autonomi e altre combinazioni di muri e recinzioni più bassi di 1,5 m possono essere costruiti fino al confine del lotto senza il consenso, con il consenso anche sul confine del lotto, mentre per quelli maggiori di 1,5 m la distanza minima è di 4 m, in caso di consenso da parte dei proprietari dei lotti adiacenti fino al, ovvero, sul confine del lotto,
– nella fascia di protezione di strade o sentieri pubblici, la posizione delle strutture non complesse e semplici non deve interferire con il campo visivo. Prima della costruzione della struttura nella zona della fascia di protezione di strade o sentieri pubblici è necessario ottenere il consenso dei gestori delle strade o sentieri.
(2) Progettazione delle recinzioni e dei muri di sostegno:
– le costruzioni si devono adeguare alla configurazione del terreno e alle altre configurazioni naturali, nonché alle regole tradizionali di costruzione già in uso,
– nella costruzione deve venir rispettata la tipologia dell'architettura istriana,
– i muri di sostegno devono essere costruiti con roccia massiccia mediante tecnica a secco o malta, in modo da garantire l'aspetto della tecnica a secco; nella zona di flysch in arenaria, nella zona calcarea in pietra calcarea,
– le costruzioni in cemento armato sono intonacate o rivestite con pietra locale naturale.
Articolo 12 
Strutture agricolo-forestali ausiliarie, strutture per l'allevamento degli animali e strutture per i prodotti agricoli e le attività complementari 
(1) Nella zona dei terreni edificabili è permessa la costruzione di tutti i tipi di strutture agricolo-forestali, strutture per l'allevamento degli animali, strutture per i prodotti agricoli e le attività complementari.
(2) I distacchi delle strutture agricolo-forestali ausiliarie, delle strutture per l'allevamento degli animali e delle strutture per i prodotti agricoli e le attività complementari:
– per le costruzioni di altezza maggiore di 1,5 m (altezza misurata sulla verticale dal punto più basso del terreno al punto più alto della costruzione), il distacco minimo dalle particelle confinante è di 4,0 m,
– per distacchi minori dalle particelle adiacenti, non minori però della metà dell'altezza della costruzione, l'investitore deve ottenere il consenso dei proprietari delle particelle confinanti dalle quali il distacco è minore di 4,0 m,
– per le costruzioni di altezza minore di 1,5 m è possibile costruire sino ai confini del terreno sul quale si edifica, in modo da non incidere però sul terreno adiacente.
(3) Progettazione delle strutture agricolo-forestali ausiliarie, strutture per l'allevamento degli animali e strutture per i prodotti agricoli e le attività complementari:
– relativamente alla progettazione delle strutture e delle rispettive proporzioni è necessario rispettare i rapporti di progettazione locali,
– le costruzioni si devono adeguare alla configurazione del terreno e alle altre configurazioni naturali, nonché alle regole tradizionali di costruzione già in uso,
– i tetti sono a uno o due falde con pendenza di 18–22 gradi, in caso l'edificio sia parzialmente interrato, il tetto può essere piano calpestabile o verde,
– la linea di colmo del tetto deve essere parallela ai lati più lunghi del rettangolo planimetrico,
– i tetti inclinati sono coperti con tegole o simili coperture, dall’aspetto tipico,
– nella costruzione deve essere rispettata la tipologia dell'architettura istriana,
– nel caso le costruzioni semplici e non esigenti si trovino nell’ambito di altri edifici, esse devono essere progettate in conformità con la costruzione di base.
Articolo 13 
Altre strutture meno esigenti e semplici 
I distacchi delle altre costruzioni meno esigenti e semplici dalle particelle confinanti:
– per le costruzioni di altezza maggiore di 1,5 m (altezza misurata sulla verticale dal punto più basso del terreno al punto più alto della costruzione), il distacco minimo dalle particelle confinanti è di 4,0 m. Per distacchi minori dalle parcelle adiacenti, non minori però della metà dell'altezza della costruzione, l'investitore deve ottenere il consenso dei proprietari delle particelle confinati dalle quali il distacco è minore di 4,0 m,
– per le altre strutture è consentito che la costruzione raggiunga il confine della particella sulla quale si edifica, in modo da non incidere però sul terreno adiacente.
IV DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 14 
Il decreto sulle strutture meno esigenti e semplici sui terreni edificabili del Comune città di Capodistria è costantemente in visione presso l'organo predisposto del Comune città di Capodistria.
Articolo 15 
Il controllo sull’applicazione del seguente decreto viene svolto dai servizi di ispettorato competenti.
Articolo 16 
Questo decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 3501-1529/2015
Capodistria, 16 giugno 2016
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
Sotto l’autorità 
Vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.

AAA Zlata odličnost