Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2200. Dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Črenšovci, stran 7358.

  
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 36. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Nadzorni odbor Občine Črenšovci na seji dne 22. 6. 2016 sprejel
D O P O L N I T V E       P O S L O V N I K A 
Nadzornega odbora Občine Črenšovci 
1. člen 
32. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 19/16) se dopolni z novim drugim odstavkom, ki glasi:
»Za hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju nadzorovane pravne osebe štejejo naslednja dejanja:
– če proračunski uporabnik prevzame obveznost v breme proračuna ali izplača proračunska sredstva za namene, ki niso predvideni v proračunu;
– če proračunski uporabnik prevzame obveznost v breme proračuna ali izplača proračunska sredstva v višini, ki presegajo v proračunu zagotovljena denarna sredstva oziroma višino, ki jo določi občinski svet;
– če proračunski uporabnik proda ali odda finančno ali stvarno premoženje, ki ni vključeno v letni program prodaje, s sklenitvijo neposredne pogodbe ali v nasprotju s sprejeto odločitvijo pristojnega organa, razen v primerih, ko zakon ali drugi predpis to dopušča;
– če proračunski uporabnik odda javno naročilo brez javnega razpisa, razen v primerih, ko zakon to dopušča;
– druge kršitve, ki se po zakonu štejejo za prekrške oziroma imajo naravo kaznivih dejanj;
– druge kršitve predpisov, ki se po presoji nadzornega odbora štejejo za hujše.«
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
2. člen 
Ta dopolnitev poslovnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. NO-6/2016
Črenšovci, dne 22. junija 2016
Predsednica Nadzornega odbora 
Občine Črenšovci 
Aleksandra Ribarič l.r.

AAA Zlata odličnost