Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

Št. 478-37/2015 Ob-2608/16, Stran 1718
Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 in 14/15 – ZUJFO) in Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Logatec za leto 2016, ki je priloga Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2016 (Logaške novice, št. 12/15)
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnin 
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec, matična številka: 5874661000, davčna številka: SI55512844.
2. A/ Predmet prodaje je nezazidano komunalno opremljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji v IOC Logatec, sestavljeno iz naslednjih parcel:
– parc. št. 502/10, v izmeri 415 m2,
– parc. št. 789/105, v izmeri 482 m2,
– parc. št. 754/31, v izmeri 1784 m2,
– parc. št. 754/32, v izmeri 647 m2, vse k.o. 2017 – Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja neporavnana, s komunalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno razsvetljavo, elektriko 3x35 A in asfaltno cesto. Predmetno zemljišče se nahaja pod daljnovodom, zato je zazidljivo z omejitvami.
Izklicna cena za komunalno opremljeno neporavnano zemljišče je 40,00 EUR za m2 oziroma 48,80 EUR za m2 z vključenim 22 % DDV.
B/ Predmet prodaje je nezazidano komunalno opremljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji v IOC Logatec, sestavljeno iz naslednjih parcel:
– parc. št. 754/34, v izmeri 4524 m2,
– parc. št. 502/11, v izmeri 102 m2, obe k.o. 2017 – Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja delno poravnana, s komunalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno razsvetljavo, elektriko 3x35 A in asfaltno cesto. Ob robu zemljišča se nahaja daljnovod, zato je zazidljivo z omejitvami – varovalni pas.
Izklicna cena za komunalno opremljeno delno poravnano zemljišče je 58,00 EUR za m2 oziroma 70,76 EUR za m2 z vključenim 22 % DDV.
C/ Predmet prodaje je nezazidano komunalno opremljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji v IOC Logatec, sestavljeno iz naslednjih parcel:
– parc. št. 375/528, v izmeri 976 m2,
– parc. št. 754/40, v izmeri 287 m2,
– parc. št. 375/530, v izmeri 1084 m2, vse k.o. 2017 – Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja neporavnana, s komunalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno razsvetljavo, elektriko 3x35 A in asfaltno cesto.
Izklicna cena za komunalno opremljeno neporavnano zemljišče je 45,00 EUR za m2 oziroma 54,90 EUR za m2 z vključenim 22 % DDV.
D/ Predmet prodaje je nezazidano komunalno opremljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji v IOC Logatec, sestavljeno iz naslednjih parcel:
– parc. št. 375/529, v izmeri 180 m2,
– parc. št. 754/41, v izmeri 119 m2,
– parc. št. 375/531, v izmeri 705 m2, vse k.o. 2017 – Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja neporavnana, s komunalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno razsvetljavo, elektriko 3x35 A in asfaltno cesto.
Izklicna cena za komunalno opremljeno neporavnano zemljišče je 45,00 EUR za m2 oziroma 54,90 EUR za m2 z vključenim 22 % DDV.
E/ Predmet prodaje je nezazidano komunalno opremljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji v IOC Logatec, sestavljeno iz naslednjih parcel:
– parc. št. 375/524, v izmeri 446 m2,
– parc. št. 754/42, v izmeri 7 m2,
– parc. št. 375/532, v izmeri 1164 m2, vse k.o. 2017 – Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja neporavnana, s komunalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno razsvetljavo, elektriko 3x35 A in asfaltno cesto.
Izklicna cena za komunalno opremljeno neporavnano zemljišče je 45,00 EUR za m2 oziroma 54,90 EUR za m2 z vključenim 22 % DDV.
F/ Predmet prodaje je nezazidano komunalno opremljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji v IOC Logatec, sestavljeno iz naslednjih parcel:
– parc. št. 375/480, v izmeri 346 m2,
– parc. št. 375/127, v izmeri 205 m2,
– parc. št. 375/519, v izmeri 1512 m2,
– parc. št. 375/535, v izmeri 126 m2,
– parc. št. 375/526, v izmeri 101 m2, vse k.o. 2017 – Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja neporavnana, s komunalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno razsvetljavo, elektriko 3x35 A in asfaltno cesto.
Izklicna cena za komunalno opremljeno neporavnano zemljišče je 45,00 EUR za m2 oziroma 54,90 EUR za m2 z vključenim 22 % DDV.
3. Pogoji prodaje:
a) nakup po načelu »videno-kupljeno«, kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali;
b) posamezne nepremičnine bodo prodane najboljšemu ponudniku;
c) izbrani ponudnik bo sklenil prodajno pogodbo najkasneje v petnajstih dneh po končani izbiri najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima prodajalka pravico zadržati vplačano varščino;
d) po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnine izročila original overjena pogodba, da bo lahko vpisal lastninsko pravico nad kupljeno nepremičnino v zemljiško knjigo;
e) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi poziv;
f) plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe;
g) kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
a) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10 % od izklicne cene na podračun št. 01264-0100001228, odprt pri Upravi za javna plačila Republike Slovenije. Najboljšemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika;
b) zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– ime, priimek oziroma firmo kupca, točen naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (za fizično osebo);
– izpisek iz sodnega oziroma drugega registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (za pravno osebo);
– izjavo o sprejemu pogojev javne ponudbe;
– dokazilo o plačani varščini;
c) ponudniki morajo popolno ponudbo oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do vključno 27. 7. 2016 do 10. ure, na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec, s pripisom »Javni razpis nepremičnine – ne odpiraj!«.
5. Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec ali na tel. 01/75-90-618.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
a) javno odpiranje ponudb bo 27. 7. 2016 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec;
b) v primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja;
c) ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb;
d) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Občina Logatec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti