Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2180. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, stran 7263.

  
Na podlagi drugega in petega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav 
1. člen 
V Uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13 in 2/15) se v 3. členu v 19. točki beseda »mala« nadomesti z besedo »enosobna«.
2. člen 
21.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»21.a člen 
(dajanje na trg) 
(1) Enosobne kurilne naprave, ki niso osnovna peč ali peč za savno, se lahko dajejo na trg, če emisije celotnega prahu in ogljikovega monoksida ne presegajo mejnih koncentracij, kot so določene v prvem odstavku 11. člena te uredbe.
(2) Male kurilne naprave, ki uporabljajo trdno gorivo in niso enosobne kurilne naprave, osnovne peči ali odprti kamini, uporabljajo pa se za ogrevanje prostorov ali ogrevanje prostorov in sanitarne vode z nazivno toplotno močjo, manjšo ali enako 500 kW, ali za soproizvodnjo elektrike z nazivno toplotno močjo, manjšo ali enako 50 kW, se lahko dajejo na trg, če emisije celotnega prahu in ogljikovega monoksida ne presegajo mejnih koncentracij, kot so določene v drugem odstavku 11. člena te uredbe.
(3) Male kurilne naprave z nazivno toplotno močjo, manjšo ali enako 400 kW, ki uporabljajo plinsko olje ali plinasto gorivo, se lahko dajejo na trg, če emisije dušikovih oksidov, izražene kot NO2, ne presegajo emisij, kot so določene v 12. in 13. členu te uredbe.
(4) Dobavitelj naprav iz drugega in tretjega odstavka tega člena pred njihovim dajanjem na trg v listini, priloženi proizvodu, ali na sami napravi navede vrednost emisij iz drugega in tretjega odstavka tega člena.«.
3. člen 
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prve meritve in občasne meritve emisije snovi se ne opravljajo na malih kurilnih napravah na tekoče in plinasto gorivo, katerih nazivna toplotna moč je manjša ali enaka 11 kW.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na določbo prve alineje drugega odstavka 5. člena te uredbe se kurilna naprava z vhodno toplotno močjo, enako ali večjo od 500 kW in manjšo od 1 MW, ki uporablja trdno gorivo ter delno ali v celoti proizvaja toploto za soproizvodnjo ali proizvodnjo elektrike ali za izvajanje tehnoloških procesov, za namen izvajanja prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij v zrak šteje kot srednja kurilna naprava.«.
4. člen 
V drugem odstavku 27. člena se prva alineja črta.
5. člen 
V prvem odstavku 28. člena se v 2. točki za besedilom »v zrak« doda besedilo »pri tri odstotni računski vsebnosti kisika v dimnih plinih«.
6. člen 
V prvem odstavku 29. člena se v 2. točki za besedilom »v zrak« doda besedilo »pri tri odstotni računski vsebnosti kisika v dimnih plinih«.
7. člen 
V prvem odstavku 31. člena se beseda »trdno« nadomesti z besedo »tekoče«.
8. člen 
V prvem odstavku 32. člena se beseda »trdno« nadomesti z besedo »plinasto«.
9. člen 
(1) V prvem odstavku 33. člena se v drugi alineji besedilo »poročilo o pridobitvi tipa proizvoda« nadomesti z besedilom »dokument priglašenega laboratorija, ki določa tip proizvoda«.
(2) V drugem odstavku se beseda »poročila« nadomesti z besedilom »dokumenta priglašenega laboratorija, ki določa tip proizvoda«.
PREHODNA IN KONČNA ODLOČBA 
10. člen 
(1) Novi šesti odstavek 22. člena uredbe se za obstoječe kurilne naprave, ki so obratovale na dan uveljavite te uredbe, začne uporabljati 1. januarja 2017.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se novi šesti odstavek 22. člena uredbe za obstoječe kurilne naprave po predelavi s tekočega ali plinastega goriva na trdno gorivo, ki začnejo obratovati v času od uveljavitve te uredbe do 31. avgusta 2016, začne uporabljati 1. septembra 2016.
(3) Novi šesti odstavek 22. člena uredbe se za nove kurilne naprave začne uporabljati 1. septembra 2016.
11. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-32/2016
Ljubljana, dne 7. julija 2016
EVA 2016-2550-0048
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti