Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2225. Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Mokronog - Trebelno, stran 7417.

  
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) in Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Mokronog - Trebelno, sprejetega na seji občinskega sveta dne 13. 10. 2015 je občinski svet na 10. redni seji z dne 29. 6. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Mokronog - Trebelno
I. SPLOŠNO 
1. člen 
Predmet pravilnika je subvencioniranje dela stroškov izgradnje male komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju: MKČN) za čiščenje komunalne odpadne vode iz enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb.
II. VIŠINA SREDSTEV 
2. člen 
(1) Višina sredstev je določena vsakokrat v proračunu za tekoče leto. Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog. Sredstva se dodeljujejo do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen. Upravičenec je upravičen do subvencije samo enkrat.
(2) Višina subvencije za vsako MKČN je 800,00 € za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo. V primeru čiščenja odpadnih voda iz večstanovanjskih stavb z eno MKČN je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba, vendar ne več kot do 80 % nabavne vrednosti MKČN brez DDV.
III. UPRAVIČENCI 
3. člen 
(1) Do subvencije so upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe izven aglomeracij (ki se izkazuje po izdanem gradbenem dovoljenju) in so lokacijsko na območju Občine Mokronog - Trebelno, izven opredeljenih aglomeracij in imajo stalno prebivališče v Občini Mokronog - Trebelno.
(2) Do sredstev niso upravičene fizične osebe, ki so lastniki stanovanjske ali večstanovanjske stavbe v območju aglomeracij, za katere mora Občina Mokronog - Trebelno zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo. Do sredstev tudi niso upravičene pravne osebe.
(3) Seznam aglomeracij na območju Občine Mokronog - Trebelno je sestavni del tega pravilnika.
(4) Upravičenci, kateri so podali popolno vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli subvencije, se vloga s sklepom zavrže.
IV. POGOJI ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJE 
4. člen 
Pogoji za dodelitev subvencije so naslednji:
– da je za stanovanjsko stavbo izdano gradbeno dovoljenje po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjsko stavbo zgrajeno pred letom 1967, da ima stavba na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZG0-1 uporabno dovoljenje;
– da stanovanjska stavba leži izven območja aglomeracij po seznamu iz 3. člena tega pravilnika;
– da je v objektu prijavljeno stalno prebivališče upravičenca;
– od izvajalca javne službe izdano potrdilo o vgradnji;
– da mora MKČN imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10);
– lokacija objekta MKČN ali priključka mora biti definirana na zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati z lastninsko pravico.
Za popolno vlogo se šteje, ko ima vloga priložena vsa dokazila, ki so določena z razpisno dokumentacijo in veljavno zakonodajo.
V. ROK IN NAČIN PRIJAVE 
5. člen 
(1) Občina za vsako leto objavi javni razpis na svoji spletni strani in v občinskem glasilu. Vlogo se predloži v zaprti kuverti s pripisom: »subvencije za MKČN«. Vlogo se odda na naslov: Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog ali izroči osebno v sprejemni pisarni Občine Mokronog - Trebelno.
(2) Vlagatelji lahko vlogo oddajo kadarkoli v tekočem letu, vendar ne pred objavo javnega razpisa.
(3) Z upravičenci se sklene pogodba za dodelitev subvencije za MKČN.
(4) Seznam aglomeracij, kjer mora Občina Mokronog - Trebelno zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo, in iz katerih ni možno pridobiti subvencije, in seznam upravičencev, so na vpogled na Občini Mokronog - Trebelno oziroma na spletni strani Občine Mokronog - Trebelno: www.mokronog-trebelno.si.
VI. NADZOR IN SANKCIJE 
6. člen 
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
7. člen 
S sprejemom tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 47/12).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2016
Mokronog, dne 29. junija 2016
Župan 
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti