Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2246. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1J)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2247. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2248. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2289. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 100. obletnici Majniške deklaracije
2290. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodelovanju civilnih strokovnjakov in zmogljivosti v mednarodnih operacijah na obrambnem področju

Sklepi

2249. Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2016
2250. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija
2291. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Instituta informacijskih znanosti

MINISTRSTVA

2251. Pravilnik o pooblastilih za obdelavo podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih
2252. Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom
2292. Pravilnik o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste virusnega artritisa/encefalitisa koz

USTAVNO SODIŠČE

2253. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Mariboru in Okrožnega sodišča v Murski Soboti
2254. Odločba o ugotovitvi, da sta prvi odstavek 14. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in del drugega odstavka 7. člena Pravilnika o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči v neskladju z Ustavo ter o ugotovitvi, da peti odstavek 10. člena in 4. točka prvega odstavka 12. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev nista v neskladju z Ustavo
2255. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
2256. Odločba o ugotovitvi kršitve in o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2257. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del

OBČINE

Brežice

2258. Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
2259. Cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti

Črnomelj

2260. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju dispanzerja za ženske v Občini Črnomelj
2261. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v Občini Črnomelj
2262. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Črnomelj
2263. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črnomelj
2264. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica
2265. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2266. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2267. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dolenjske Toplice

2268. Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Dolenjske Toplice

Hodoš

2269. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča »Družbena lastnina v splošni rabi, v upravi CP Maribor, obrat Murska Sobota«

Koper

2270. Razpis predčasnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Hrvatini - Crevatini

Kranj

2271. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Či-2 – centralne dejavnosti v Čirčah
2272. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki

Log-Dragomer

2273. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2015
2274. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Log - Dragomer
2275. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Log - Dragomer

Medvode

2276. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest, podelitvi koncesije za urejanje zelenih javnih površin ter prometne signalizacije in prometne opreme na območju Občine Medvode
2277. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje
2278. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2279. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Metlika

2286. Sklep o spremembi Sklepa o ugašanju in delni nočni redukciji javne razsvetljave na območju Občine Metlika

Miren-Kostanjevica

2287. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2015

Rogatec

2280. Odlok o spremembi območja naselja Log

Sežana

2281. Odlok o ukinitvi Medobčinske notranje revizijske službe – organa skupne občinske uprave občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana

Slovenske Konjice

2282. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje S 32 zahod

Šmarješke Toplice

2288. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko počitniško naselje Nad Prinovcem 2

Trebnje

2283. Odlok o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na območju Občine Trebnje
2284. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanje z odpadki na območju Občine Trebnje
2285. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo na območju Občine Trebnje

POPRAVKI

2293. Popravek Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Borovnica

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost