Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

2291. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Instituta informacijskih znanosti, stran 7655.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – JZP), 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) in 46. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Instituta informacijskih znanosti 
1. člen
V Sklepuo ustanovitvi Instituta informacijskih znanosti (Uradni list RS, št. 71/02) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen 
Izraz delavec, ki se v tem sklepu uporablja za zaposlenega, ki je v delovnem razmerju v javnem zavodu, pomeni javnega uslužbenca v skladu z določbami zakona, ki ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.«.
2. člen 
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti IZUM v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
C/18.200
Razmnoževanja posnetih nosilcev zapisa
G/46.510
Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
J/58.110
Izdajanje knjig
J/58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J/58.190
Drugo založništvo
J/62.010
Računalniško programiranje
J/62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J/62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J/62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J/63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/63.120
Obratovanje spletnih portalov
L/68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M/71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M/71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M/72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M/72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M/74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N/77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N/82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P/85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R/90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.011
Dejavnost knjižnic
S/95.110
Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot«.
3. člen 
V prvem in drugem odstavku 5. člena se besedilo »letnim programom dejavnosti« nadomesti z besedilom »letnim programom dela in finančnim načrtom«.
4. člen 
V drugem odstavku 6. člena se besedilo »s predpisi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.« nadomesti z besedilom »z veljavnimi predpisi.«.
5. člen 
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor šteje devet članov, ki jih imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije. Od tega imenuje:
– dva na predlog za knjižnice pristojnih ministrstev, in sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, in enega na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo,
– enega na predlog univerz,
– enega na predlog nacionalne knjižnice,
– enega na predlog splošnih knjižnic,
– enega na predlog šolskih knjižnic,
– enega na predlog specialnih knjižnic,
– enega na predlog ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo,
– enega na predlog zaposlenih.«.
6. člen 
V prvem odstavku 8. člena se v tretji alineji besedilo »letne programe dejavnosti« nadomesti z besedilom »letni program dela in finančni načrt«. V četrti alineji se besedilo »finančni načrt in zaključni račun« nadomesti z besedama »letno poročilo«.
V drugem odstavku se besedilo »letni program dejavnosti s finančnim načrtom« nadomesti z besedilom »letni program dela in finančni načrt«.
7. člen 
V prvem odstavku 9. člena se črta besedilo »poslovnih in finančnih«, besedilo »Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvu za kulturo in Ministrstvu za informacijsko družbo« pa se nadomesti z besedilom »ministrstvu, pristojnemu za raziskovalno dejavnost«.
8. člen 
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen 
Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.«.
9. člen 
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, IZUM pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in drugih nalog, ki se sofinancirajo prek javnih razpisov,
– iz sredstev proračuna Evropske unije,
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg,
– s storitvami javne službe, ki jih plačajo uporabniki.
Sredstva iz proračuna Republike Slovenije za izvajanje javne službe si IZUM zagotovi s pogodbo o izvedbi letnega programa dela in finančnega načrta, ki jo sklene z ministrstvom, pristojnim za raziskovalno dejavnost.«.
10. člen 
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog Upravnega odbora ustanovitelj.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Novi Upravni odbor se imenuje v treh mesecih od uveljavitve tega sklepa.
Do imenovanja novega Upravnega odbora nadaljuje delo dosedanji Upravni odbor.
IZUM uskladi statut in druge splošne akte s tem sklepom v dveh mesecih od uveljavitve tega sklepa.
12. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-12/2016
Ljubljana, dne 21. julija 2016
EVA 2016-3330-0018
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost