Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

2287. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2015, stran 7653.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14 in 93/15) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 20. redni seji dne 7. 7. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna občine za leto 2015 izkazuje:
v €
A)
Bilanca prihodkov in odhodkov
I. 
Skupaj prihodki
8.274.476,14
II. 
Skupaj odhodki
9.032.838,69
III.
Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II.)
–758.362,55
B)
Račun finančnih terjatev in naložb
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0,00 
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0,00 
VI.
Prejeta minus dana posojila 
in sprememba kapit. delež. (IV.-V.)
0,00 
VII.
Skupni presežek (primanjkljaj)
–758.362,55
C)
Račun financiranja
VIII.
Zadolževanje proračuna
800.000,00 
IX.
Odplačila dolga
97.777,68 
X. 
Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
702.222,32 
XI. 
Povečanje (zmanjšanje) sredstev 
na računih (III.+VI.+X.)
–56.140,23
Stanje sredstev na računih 31. 12. 2014
81.376,24
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2015.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2016-1
Miren, dne 7. julija 2016
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost