Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

Št. 303-4-0/2016/15 Ob-2681/16, Stran 1732
Razpis se izvaja na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1) in njena izvedbena uredba, Navodil Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, april 2016, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe, Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike, za programsko obdobje 2014–2020, avgust 2015, objavljeno na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe, Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 verzija 1.04, objavljeno na spletni strani www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe, Navodil organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020, objavljeno na spletni strani www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe, Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) ŠT. 1303/2013 programsko obdobje 2014–2020, objavljeno na spletni strani www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe, Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H in 90/14), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2014, Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11), Slovenske strategije pametne specializacije S4, Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Okvira za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (2014/C, 198/01, UL C z dne 27. 6. 2014); Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uredba Komisije (EU) št. 651/2014), Sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI (št. priglasitve: BE01-2399245-2015), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15), Frascati priročnika 2015 (Frascati Manual 2015; Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development (http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en)), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15), Programa dela in finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leti 2016 in 2017, potrjenega na seji Sveta dne 9. 2. 2016 ter soglasja MGRT z dne 23. 2. 2016 (v nadaljevanju Program SPIRIT Slovenija), Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med ministrstvom in agencijo z dne 9. 5. 2016, Pogodbe št. SPIRIT-2016/EUREKA o izvajanju in financiranju Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2016, z dne 30. 6. 2016, Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15, 58/15, 76/15, 1/16 in 35/16) in Odločitve o podpori Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad, št. 1-2/1/MGRT/0, z dne 21. 7. 2016
javni razpis 
za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2016
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa in izvajalskega organa, ki dodeljuje sredstva in pravne podlage
Posredniški organ je Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Izvajalski organ je Republika Slovenija, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
Agencija bo vsa dejanja v postopku tega javnega razpisa (obravnavanje vlog, izdaja sklepov, sklepanje pogodb, izvajanje pogodb idr.) izvajala na podlagi in v skladu z zgoraj navedenimi pravnimi podlagami.
2. Predmet, namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2016 (v nadaljevanju: razpis) je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, v skladu s cilji Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in s prednostnimi področji uporabe veljavne S4. Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem.
Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je, s spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte, v obliki subvencije za raziskovalno-razvojne aktivnosti, podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi trendi, ter s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru. Cilj razpisa je dodeliti nepovratna sredstva vsaj 10 upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA projektov. Projekti, katerim se dodelijo sredstva, morajo biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4.
Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. »dežnik« ali »grozd« (umbrella, cluster). Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem naslovu http://www.eurekanetwork.org/.
Podjetjem se dodeljuje subvencija za izvajanje mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, katerih cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spremenjenih ali bistveno izboljšanih proizvodov, postopkov ali storitev. Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Tržni del aktivnosti ni predmet sofinanciranja.
V mednarodni iniciativi EUREKA poleg 41 polnopravnih članic (28 EU držav, Ciper, Makedonija, Islandija, Izrael, Monako, Črna Gora, Norveška, Rusija, San Marino, Srbija, Švica, Turčija, Ukrajina), sodelujejo tudi Albanija in Bosna in Hercegovina s svojimi informacijskimi točkami ter Kanada, Koreja in Južna Afrika kot pridružene članice.
V tem razpisu imata izraz projekt in operacija enak pomen.
3. Regija izvajanja in delitev sredstev
Projekti se bodo izvajali v Vzhodni in Zahodni kohezijski regiji.
Sredstva se bodo na vzhodno in zahodno regijo delila glede na regijo izvajanja aktivnosti sofinanciranega EUREKA projekta posameznega upravičenca. Za regijo izvajanja aktivnosti šteje regija, v kateri ima upravičenec sedež oziroma poslovni naslov poslovne enote ali podružnice, kjer je predvideno izvajanje aktivnosti ob oddaji vloge. Sprememba regije izvajanja po oddaji vloge ni dovoljena, posledica spremembe regije pa predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju. Za vsakega prijavitelja mora biti v vlogi na javni razpis in pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opredeljeno, v kateri od obeh regij (V ali Z) se bodo v celoti izvajale aktivnosti.
Za vsako regijo posebej bo sestavljena lista izbranih projektov.
4. Upravičenci/ciljna skupina
Skladno z opredelitvijo namena razpisa se za podjetje, ki svojo dejavnost opravlja na območju Republike Slovenije, šteje podjetje, ki je za dejavnost registrirano ali vpisano v Republiki Sloveniji ali ki ima v oddaji prvega zahtevka za izplačilo v Republiki Sloveniji vsaj podružnico ali poslovno enoto, kjer se izvaja prijavljen projekt.
Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, navedene v 5. točki razpisa.
Upravičenec je lahko tudi pravna oseba, ki je ustanovljena in deluje kot podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki se bo najkasneje do oddaje prvega zahtevka za izplačilo vpisal v davčni register skladno z Zakonom o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) in izpolnjuje pogoje za kandidiranje iz 5. točke tega razpisa. Tak upravičenec mora v vlogi posebej opredeliti, da bo izvedel zahtevan vpis, ter v kateri regiji bo izvajala svojo dejavnost (točka N.1.4 obrazca B). Dokler upravičenec ne izvede zahtevanega vpisa, ne more biti prejemnik sofinanciranja. Kolikor se tak prejemnik odpove sofinanciranju za obdobje do vpisa in poda zagotovila, da bo projekt ne glede na zmanjšano sofinanciranje v celoti izvedel, pogodba o sofinanciranju ostane v veljavi, v nasprotnem primeru pa agencija od pogodbe lahko odstopi. Sprememba regije izvajanja, glede na napovedano regijo v vlogi, je upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.
Upravičenec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, ni upravičen do sofinanciranja, če ima sedež v državi iz katere prihaja katerikoli drug partner v projektu.
Velikost upravičenca se ugotavlja v skladu z merili iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 (v nadaljevanju: Uredba o splošnih skupinskih izjemah).
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vsi upravičenci in njihovi projekti morajo izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge. Izpolnjevanje pogojev se preverja pred začetkom ocenjevanja posamezne vloge. V primeru, da kateri koli od v nadaljevanju navedenih pogojev ni izpolnjen, se ocenjevanje ne izvede, projekt pa se zavrne. V primeru, če agencija ugotovi, da je upravičenec navedel napačen podatek, se vloga zavrne. Kolikor agencija kadarkoli v času postopka javnega razpisa, ali kasneje ugotovi, da upravičenec ne izpolnjuje več pogojev, pogodbe z upravičencem ne sklene, sklep o izboru pa razveljavi, v primeru, da je bila pogodba že sklenjena pa od nje odstopi in od upravičenca zahteva vračilo morebiti že izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na transakcijski račun.
Da projekt lahko pridobi EUREKA oznako mora izpolnjevati sledeče pogoje:
– imeti mora civilni namen,
– projekt morata izvajati najmanj dva neodvisna partnerja iz dveh različnih držav, ki sodelujeta v programu EUREKA (http://www.eurekanetwork.org/eureka-faq),
– končni cilj projekta mora biti nov ali izboljšan proizvod, postopek ali storitev,
– projekt mora predstavljati sodelovanje partnerjev v obliki posebnega projekta oziroma projekt mora predstavljati zaključeno, nedeljivo celoto, s skupnim končnim ciljem.
Da projekt lahko prejme sofinanciranje mora izpolnjevati sledeče pogoje:
– delež enega partnerja in delež vrednosti projekta iz ene države ne sme presegati 70 % celotne vrednosti projekta,
– načrtovani čas trajanja projekta in sofinanciranja je lahko največ 36 mesecev,
– cilj projekta (nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev) mora biti na trgu dostopen najkasneje v dveh letih po zaključku projekta,
– prijava in poročanje morata biti izvedena v slovenskem jeziku, razen, kjer je izrecno navedeno drugače,
– EUREKA projekt je skladen z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa ter s cilji S4 in Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
– EUREKA projekt se ne sme pričeti izvajati pred oddajo vloge na ta javni razpis,
– v primeru EUREKA grozdov je moral biti projekt na ustreznem odboru grozda potrjen (vključno z morebitnimi spremembami) že pred prijavo na ta javni razpis.
Poleg pogojev za projekt mora vsak subjekt, ki se prijavi na ta javni razpis (v nadaljevanju: upravičenec) izpolnjevati sledeče pogoje:
– ni v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.);
– ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah – ZPRPGDT (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 5/11, 39/13 in 56/13) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah;
– ni za iste stroške pridobil in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja iz drugih javnih virov;
– ni v postopku zaradi insolventnosti, prisilnega prenehanja, ali likvidacije;
– ima poravnane obveznosti do Republike Slovenije, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do Republike Slovenije ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom;
– glede upravičenca ni podana prepoved poslovanja v razmerju do agencije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– dejanski lastnik(i) upravičenca v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12 – ZIS-E in 19/14);
– upravičenec ni podjetje v težavah v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah;
– upravičenec ima lahko v koledarskem letu aktivne (veljavno pogodbo) največ 3 različne EUREKA projekte, kar velja tudi za primere, ko ena ali več pogodb niso veljavne za celotno leto, ne pa za primere projektov, za katere upravičenec ne prejema sofinanciranja;
– upravičenec ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
– EUREKA projekt mora izkazovati spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe o splošnih skupinskih izjemah.
Podjetja, ki opravljajo dejavnosti, za katere se Uredba o splošnih skupinskih izjemah ne uporablja (tretja točka 1. člena), niso upravičena do sofinanciranja.
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo v primerih, ko bi se uporabi domačega blaga dajalo prednost pred uporabo uvoženega blaga in v primerih, ko bi se omejevala možnost za izkoriščanje rezultatov razvoja in inovacij v drugih državah članicah EU.
6. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način preverjanja in izbora
Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo v prostorih agencije v roku treh delovnih dni od poteka roka za oddajo vlog.
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa. Ocenjevanje bodo izvajali zunanji strokovnjaki, ki bodo, glede na domače in mednarodne reference, izbrani za vsako prednostno področje S4 posebej (v nadaljevanju: ocenjevalci).
Posamezno merilo se ocenjuje s celim številom od 0–10. Ocene na ocenjevalnih listih morajo biti utemeljene s komentarjem. Ocenjevalni list mora biti podpisan, na njem pa mora biti zapisan datum ocenjevanja. Vloga mora, da je lahko sofinancirana, prejeti najmanj 140 točk.
Prispele vloge se ocenjuje v skladu s predpisano EUREKA Metodologijo ocenjevanja projekta (PAM) po spodnjih merilih:
1. Finančna sposobnost partnerjev v konzorciju
2. Formalni sporazum med partnerji
3. Stopnja uravnoteženosti partnerjev v projektu
4. Dodana vrednost zaradi skupnega sodelovanja v projektu
5. Tehnološka sposobnost partnerjev
6. Upravljavska sposobnost partnerjev
7. Metodologija in planiranje projekta
8. Mejniki terminskega plana in jasno opredeljeni cilji projekta
9. Finančna konstrukcija projekta
10. Finančna soudeležba partnerjev v projektu
11. Stopnja tehnološke zahtevnosti projekta
12. Predviden tehnološki napredek projekta
13. Stopnja inovativnosti projekta
14. Geografski/sektorski vpliv projekta
15. Velikost potencialnega trga za partnerje
16. Dostop do trga in potencialni rizik projekta
17. Povračilo investicije glede na vložek v projekt
18. Strateška pomembnost projekta za partnerje
19. Povečana sposobnost in prepoznavnost zaradi projekta.
Projekti, ki so bili za sofinanciranje izbrani v okviru grozdov, se ne ocenjujejo po metodologiji ocenjevanja projekta (PAM). Za te projekte se preveri le izpolnjevanje pogojev in razpoložljivost sredstev.
Postopek izbora se deli na postopek preverjanja pogojev in postopek ocenjevanja.
V primeru, da bo več vlog prejelo enako število točk, pa za sofinanciranje vseh ne bo zagotovljenih dovolj sredstev, bodo imele prednost vloge po dodatnem merilu: Indeks razvojne ogroženosti (Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 – Uradni list RS, št. 34/14) glede na sedež podjetja upravičenca oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice, kot je podrobneje določeno v razpisni dokumentaciji.
Dokončno odločitev o sofinanciranju dela posameznega projekta iz proračuna Republike Slovenije sprejme odgovorna oseba agencije.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov EUREKA projektov po tem javnem razpisu, znaša skupaj 4.500.000,00 EUR, in sicer:
– 2.085.480,00 EUR – namenska sredstva EU, Vzhodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni razvoj,
– 521.370,00 EUR – namenska sredstva slovenske udeležbe, Vzhodna Slovenija – nacionalna sredstva,
– 1.514.520,00 EUR – namenska sredstva EU, Zahodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni razvoj,
– 378.630,00 EUR – namenska sredstva slovenske udeležbe, Zahodna Slovenija – nacionalna sredstva.
Razdelitev razpoložljivih sredstev na Vzhod in Zahod je:
– 2.606.850,00 EUR za projekte v Vzhodni kohezijski regiji (57,93 %) in
– 1.893.150,00 EUR za projekte v Zahodni kohezijski regiji (42,07 %).
Sredstva bremenijo proračunske postavke:
– EU:
– vzhod – št. 160253 PN1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-EU
– zahod – št. 160254 PN1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-EU
– slovenska udeležba:
– vzhod – št. 160255 PN1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-slovenska udeležba
– zahod – št. 160256 PN1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-slovenska udeležba.
Razmerje med sredstvi EU in slovensko udeležbo je 80/20.
Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2017, 2018, 2019 in 2020. Predvideno sofinanciranje po posameznih letih:
– v letu 2017 predvidoma 1.250.000,00 EUR (od tega 1.000.000,00 EUR predstavlja namenska sredstva EU, 250.000,00 EUR pa namenska sredstva slovenske udeležbe),
– v letu 2018 predvidoma 1.500.000,00 EUR (od tega 1.200.000,00 EUR predstavlja namenska sredstva EU, 300.000,00 EUR pa namenska sredstva slovenske udeležbe) in
– v letu 2019 predvidoma 1.500.000,00 EUR (od tega 1.200.000,00 EUR predstavlja namenska sredstva EU, 300.000,00 EUR pa namenska sredstva slovenske udeležbe),
– v letu 2020 predvidoma 250.000,00 EUR (od tega 200.000,00 EUR predstavlja namenska sredstva EU, 50.000,00 EUR pa namenska sredstva slovenske udeležbe).
Razporeditev sredstev po letih je okvirna, letna dinamika se lahko spremeni glede na število, vrednost in letno finančno dinamiko izbranih projektov. Predvidenega zneska za leto 2017 ni mogoče povečati.
Sofinancira se projekte v višini:
– 40 % upravičenih stroškov za velika in
– 50 % upravičenih stroškov za mikro, mala in srednje velika podjetja.
Projekt lahko prejme sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 100.000,00 EUR na leto (za 12 mesecev izvajanja EUREKA projekta), za posameznega upravičenca, in sicer največ za 36 mesecev izvajanja projekta.
Izplačila agencije so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa agencije za ta namen. Kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko agencija razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Kolikor se izbrani upravičenec ne strinja s predlogom agencije se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča z objavo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o odobritvi sredstev.
Razpis bo odprt do porabe sredstev. Kolikor v okviru razpisanega roka za oddajo vlog in potrjevanje projektov ne bi bila porabljena vsa sredstva lahko agencija določi dodatne roke za zbiranje vlog. Sprememba razpisa z določitvijo novih rokov se objavi na spletni strani agencije.
8. Skladnost s pravili državnih pomoči
Javni razpis se izvaja na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT-RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 20. 5. 2015; trajanje sheme: do 31. 12. 2020).
Upravičeni so stroški za izvajanje industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja, kot jih opredeljuje navedena shema.
9. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način sofinanciranja
Financiranje po javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili Evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči in veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020.
Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posameznega projekta, so stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta.
Upravičenec se s prijavo na javni razpis strinja, da potrditev projekta ne pomeni tudi odobritve sofinanciranja posameznih upravičenih stroškov, ki jih je le-ta navedel v svoji vlogi. Upravičenost sofinanciranja bo agencija preverjala v okviru vsakokratne presoje zahtevkov za izplačilo, na način in z dinamiko, opredeljeno v javnem razpisu in podpisani pogodbi o sofinanciranju, in sicer ob upoštevanju vseh pravnih podlag navedenih v razpisni dokumentaciji.
Upravičeni bodo le v nadaljevanju navedeni stroški, če bodo neposredno povezani z izvedbo projekta, in bodo nastali najprej prvi dan v naslednjem mesecu od potrditve projekta na zasedanju Odbora Visokih predstavnikov EUREKA (razen v primeru grozdov, kjer se obdobje upravičenih stroškov šteje od datuma izdaje sklepa ali datuma začetka projekta, če je ta kasnejši od datuma izdaje sklepa) oziroma od v vlogi napovedanega datuma začetka izvajanja projekta, če je ta kasnejši od dneva potrditve projekta na zasedanju Odbora visokih predstavnikov EUREKA, navedeni v nadaljevanju:
– Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom (raziskovalcev, tehnikov in drugega podpornega osebja zaposlenega pri upravičencu, v obsegu, kot izvaja raziskave in eksperimentalni razvoj za projekt); Stroški za službena potovanja, če so le-ta neposredno povezana z operacijo;
– Stroški uporabe osnovnih sredstev (amortizacija opreme);
– Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (najem opreme in neposredni stroški materiala na področju raziskav in inovacij);
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev uporabljenih izključno za raziskovalno dejavnost;
– Investicije v neopredmetena osnovna sredstva, ki so ali bodo sestavni del razvojnega produkta;
– Posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije in se uveljavljajo v pavšalu, ki znaša največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja v posameznem obdobju poročanja.
Vse oblike davkov in dajatev niso upravičen strošek, razen v primeru stroškov za plače (bruto 2). DDV ni upravičen strošek.
Višina sofinanciranja se določi glede na navedbe upravičenca v vlogi ob upoštevanju omejitve največ do višine 100.000,00 EUR za posameznega upravičenca za 12 mesecev izvajanja EUREKA projekta.
10. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predviden datum začetka in konca črpanja sredstev)
Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov na javnem razpisu se prične najprej od prvega dneva v mesecu, ki sledi datumu potrditve projekta na zasedanju Odbora visokih predstavnikov EUREKA (razen v primeru grozdov, kjer se obdobje upravičenih stroškov šteje od datuma izdaje sklepa ali datuma začetka projekta, če je ta kasnejši od datuma izdaje sklepa) oziroma od dneva napovedanega začetka projekta, če je ta kasnejši od dneva potrditve.
Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški posameznega projekta, ki so nastali najkasneje do datuma predvidenega zaključka projekta, vendar ne več kot 36 mesecev po datumu začetka projekta.
Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni izdatki posameznega projekta, ki so nastali (bili plačani) najkasneje v mesecu dni od datuma zaključka aktivnosti projekta.
11. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Za oddajo vloge na ta razpis se sestavita dva izvoda popolne vloge in en elektronski izvod, kot je opisano v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, razen tam, kjer je navedeno drugače.
Vloga velja za popolno, če upravičenec, do predpisanega roka za oddajo vlog, v zaprti ovojnici predloži dokumente po naslednjem vrstnem redu:
– Obrazec A – Obrazec za prijavo projekta,
– Obrazec B – Opis projekta,
– Obrazec C – PDF Obrazec za prijavo projekta na EUREKA Sekretariat (elektronska oblika v PDF (podpis ni potreben), ne skeniran obrazec),
– Obrazec D – Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– Obrazec E – Na vsaki strani parafirana vzorčna pogodba.
Pismo o nameri oziroma pogodba o medsebojnih razmerjih med partnerji za prijavljen projekt (ni predpisanega obrazca, ustrezen primer pa je dostopen na https://www.eurostars-eureka.eu/content/skeleton-consortium-agreement), ni obvezna sestavina vloge, je pa predmet ocenjevanja, zato jo je priporočeno predložiti (glej ocenjevalna merila v točki 6.3 Razpisne dokumentacije). Pripravljena je lahko v angleškem jeziku.
12. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80 %
Sredstva na postavkah namenskih sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20 %.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja ter morebitno dopolnilno financiranje
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020.
Sprejetje sofinanciranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
Dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec je dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU mora upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani agencije.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije.
15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor bo izvajala agencija kot izvajalski organ, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, kot posredniški organ, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ter drugi slovenski in evropski nadzorni in revizijski organi (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, agencija pa lahko opravi pregled na terenu opraviti brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati agencijo o izvedenih ukrepih.
16. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral pri izvajanju predmeta razpisa zagotoviti enake možnosti moškim in ženskam ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki ureja področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je upravičenec seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen osebnih podatkov in tistih, ki jih upravičenci posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Upravičenci morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če upravičenec ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo agencija lahko domnevala, da vloga po stališču upravičenca ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
18. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in agenciji zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Kazalniki (dokazila o doseganju ciljev), ki jih je potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v vlogi na javni razpis.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje EUREKA projekta. Preveč optimistična pričakovanja lahko privedejo do nedoseganja zastavljenih ciljev in so lahko podlaga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih EUREKA projektov, lahko agencija odstopi od pogodbe ter zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitve načrtovanih ciljev v celoti, vključno z vstopom glavnega proizvoda, procesa ali storitve na trg v 24 mesecih po zaključku projekta, agencija lahko zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
Upravičenec je po končanih razvojno-raziskovalnih aktivnostih in zaključenem projektu dolžan sodelovati v ekonomski evalvaciji, posredovati pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njega zahtevala agencija kot izvajalski organ ali Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo kot posredniški organ, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ali drugi slovenski in evropski nadzorni in revizijski organi. V primeru, da upravičenec in posamezen partner v konzorciju takšno sodelovanje odkloni ali na poziv ne odgovori, lahko agencija zahteva vračilo deleža ali celote prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
19. Omejitev glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Če v petih letih od datuma končnega izplačila pri upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja; ali
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
je upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso izpolnjene.
20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitev obveznosti: kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec agencije ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev agencije o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija
21. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Evropske unije in pravom Republike Slovenije: kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe 1303/2013/EU, skladne s pravom Evropske unije in pravom Republike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. Kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, lahko agencija pogodbo odpove in zahteva vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Upravičencu se bo vrednost sofinanciranja po pogodbi znižala za vrednost vrnjenih zneskov iz naslova dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov oziroma iz naslova preseganja maksimalne dovoljene stopnje sofinanciranja operacije.
V primeru ugotovitve, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, se zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
23. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Na ta javni razpis se prijavljajo slovenski partnerji v projektu. Vsak slovenski partner se prijavi s svojo vlogo.
Rok za oddajo vlog na javni razpis v letu 2016 je 10. 10. 2016. Rok se navezuje na zasedanje Odbora Visokih predstavnikov Eureka, ki bo v januarju 2017, kar je potrebno upoštevati pri določanju začetka trajanja projekta oziroma načrtovanju finančne konstrukcije projekta.
Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti do roka dostavljena v glavno pisarno Jave agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis EUREKA« ter navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. Če se prijava pošlje po pošti, mora biti oddana priporočeno, za pravočasno pa se šteje, če je bila oddana na pošto v zgoraj navedenem roku za oddajo vlog.
24. Rok, v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu javnega razpisa
Končno odločitev o dodelitvi sredstev sprejme odgovorna oseba agencije s sklepom. Odgovorna oseba agencije lahko za sprejem odločitve pooblasti drugo osebo.
Upravičenci bodo s sklepom odgovorne osebe agencije oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od potrjevanja projektov na zasedanju Odbora Visokih predstavnikov EUREKA.
Upravičenci, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa agencije o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.
Izbrani upravičenci bodo pozvani k podpisu pogodbe.
25. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Informacije in celotna razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije www.spiritslovenia.si, pod razdelkom Javni razpisi.
Agencija bo po potrebi organizirala informativne dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije bodo objavljene na spletnih straneh agencije.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo na Javni agenciji Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, na elektronskem naslovu eureka@spiritslovenia.si. Vprašanja in odgovori so lahko objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljena.
SPIRIT Slovenija, javna agencija 

AAA Zlata odličnost