Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

2272. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki, stran 7637.

  
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15 in 38/16 – odl. US), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 18. seji dne 22. 6. 2016 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki 
1. člen
V Sklepu o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki (Uradni list RS, št. 57/13, 6/16, v nadaljevanju: sklep) se spremeni 1. člen sklepa, tako da se po novem glasi:
»Cene vzgojno-varstvenih programov v zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki znašajo mesečno na otroka:
Program
Cena
Dnevni programi
oddelek prvega starostnega obdobja 
483,11 €
oddelek drugega starostnega obdobja
373,56 €
« 
2. člen 
Spremeni se 3. člen sklepa in se po novem glasi:
»Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu prvega starostnega obdobja za 5,231 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v oddelku drugega starostnega obdobja za 10,154 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.«
3. člen 
Spremeni se 6. člen sklepa in se po novem glasi:
»V vrtec se lahko vključi v starostno homogeni oddelek prvega starostnega obdobja največ 14 otrok in v starostno heterogen oddelek drugega starostnega obdobja največ 21 otrok.«
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2016 dalje.
Št. 602-24/2016-19-(47/09)
Kranj, dne 22. junija 2016
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar 
zanj 
Boris Vehovec l.r.
Podžupan 

AAA Zlata odličnost