Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

2260. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju dispanzerja za ženske v Občini Črnomelj, stran 7620.

  
Na podlagi 25. v zvezi z 28. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 3., 5., 7. in 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14)je Občinski svet Občine Črnomelj na 14. redni seji dne 7. 7. 2016 sprejel
O D L O K 
o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju dispanzerja za ženske v Občini Črnomelj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmeti in pogoji opravljanja negospodarske javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju: javna služba) na področju dispanzerja za ženske v Občini Črnomelj (v nadaljevanju: občina).
(2) S tem odlokom se določijo:
– dejavnost, ki je predmet javne službe,
– območje opravljanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– javna pooblastila koncesionarju,
– splošni pogoji za opravljanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– obseg monopola,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– viri financiranja javne službe,
– nadzor nad opravljanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in opravljanje javne službe.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE 
3. člen
(dejavnost javne službe) 
Javna služba po tem odloku obsega celotno storitev s področja dispanzerja za ženske.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV 
4. člen
(območje opravljanja javne službe) 
Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost izvaja na celotnem območju Občine Črnomelj.
5. člen 
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov) 
Uporabniki na območju občine imajo pravico do uporabe storitev javne službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z zakonom in na njegovi podlagi prejetimi predpisi.
IV. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU 
6. člen
(javno pooblastilo) 
Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe opravlja strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki se nanašajo na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za opravljanje javne službe.
V. SPLOŠNI POGOJI ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE IN ZA UPORABO JAVNIH DOBRIN, KI SE Z NJO ZAGOTAVLJAJO 
7. člen
(pogoji) 
(1) Koncesionar opravlja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje zdravstvene dejavnosti ter podzakonskimi predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi.
(2) Koncesionar je fizična oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane javne službe.
(3) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane javne službe so:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe,
– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za izvajanje javne službe,
– da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne službe,
– da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so z zakonom predpisana.
(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu predložiti:
– program opravljanja dejavnosti javne službe.
VI. OBSEG MONOPOLA 
8. člen
(obseg monopola) 
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe se podeli enemu koncesionarju.
(2) Koncesionar pridobi posebno pravico za opravljanje dejavnosti javne službe na celotnem območju Občine Črnomelj, za katero mu je podeljena koncesija z javnim razpisom.
VII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE 
9. člen
(začetek koncesije) 
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom pogodbe o koncesiji.
10. člen 
(trajanje koncesije) 
(1) Koncesija se podeli za dobo 20 let.
(2) Rok trajanja koncesije se lahko podaljša s sklenitvijo aneksa h koncesijski pogodbi, vendar največ za polovico obdobja, določenega z osnovno koncesijsko pogodbo.
VIII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE 
11. člen
(viri financiranja javne službe) 
(1) Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju nobenih sredstev za opravljanje javne službe.
(2) Sredstva za opravljanje javne službe si koncesionar pridobiva na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, z morebitno prodajo svojih storitev in iz drugih virov.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
12. člen
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja pristojna služba občinske uprave občine in občinski svet občine.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojni organ občinske uprave.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
13. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
14. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo,
– z razvezo.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razvezo pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma razvezi pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
15. člen 
(odvzem koncesije) 
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot negospodarska javna služba ali kot koncesionirana negospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,
– če koncesionar kot fizična oseba preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja.
XI. NAČIN PODELITVE KONCESIJE 
16. člen
(javni razpis) 
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje izključno na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi občinska uprava Občine Črnomelj in ga objavi župan Občine Črnomelj.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani občine.
17. člen 
(oblika in postopek javnega razpisa) 
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega akta, ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
18. člen 
(vsebina javnega razpisa) 
(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 7. členu tega odloka.
19. člen 
(postopek izbire koncesionarja) 
Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog.
XII. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA 
20. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja) 
(1) Koncesionarja izbere občinska uprava Občine Črnomelj z upravno odločbo, na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega odstavka 19. člena tega odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.
XIII. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV POGODBE O KONCESIJI 
21. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe) 
Pogodbo o koncesiji sklene župan Občine Črnomelj.
XIV. DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
XIV/1 PRENOS KONCESIJE
22. člen
(prenos koncesije) 
Koncesionar ne more prenesti izvajanja javne službe na drugo osebo.
XIV/2 VIŠJA SILA
23. člen
(dolžnosti in pravica koncesionarja) 
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
XIV/3 ODGOVORNOST KONCESIONARJA ZA RAVNANJE ZAPOSLENIH
24. člen
(odgovornost za škodo) 
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
XIV/4 ZAČASEN PREVZEM
25. člen
(začasen prevzem) 
Če koncesionar v primerih, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
XIV/5 ODGOVORNOST KONCEDENTA ZA RAVNANJE KONCESIONARJA
26. člen
(vrsta odgovornosti) 
Koncedent ne odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na območju občine.
XIV/6 ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO
27. člen 
(zavarovanje) 
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za škodo, ki nastane zaradi nepravilnega opravljanja dejavnosti javne službe.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.
XV. KONČNA DOLOČBA 
28. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2016
Črnomelj, dne 7. julija 2016
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost