Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2294. Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1)
2295. Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe in snega v kmetijski proizvodnji med 25. in 30. aprilom 2016 (ZUOPPSKP)
2296. Zakon o dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1A)
2297. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-A)
2298. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu (ZGos-D)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2299. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju
2300. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Makedoniji
2301. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Španiji
2302. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Andori s sedežem v Madridu
2303. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije Ljudski demokratični republiki Alžiriji s sedežem v Madridu
2304. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju
2305. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni demokratični republiki Nepal

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2306. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah
2348. Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju
2349. Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov
2350. Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Andraž 2 v občini Polzela in Zavratec 1b v občini Sevnica
2351. Uredba o pogojih in merilih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena
2352. Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020
2353. Uredba o koncesiji za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe v posebnih prilagojenih tehnikah za slepe in slabovidne
2354. Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč«
2355. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest

Sklepi

2356. Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste
2357. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2016/2017
2358. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«
2359. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije

MINISTRSTVA

2307. Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
2308. Odredba o ukrepih za lažje uresničevanje pravic delavcev Evropske unije in njihovih družinskih članov
2309. Delna odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Univerzitetna ustanova ing. Lenarčič Milana«
2360. Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije

USTAVNO SODIŠČE

2310. Sklep o zavrnitvi pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti zakonov ter o zavrženju ustavne pritožbe zoper akte predsednika Državnega zbora in o zavrženju zahteve za odločitev o sporu o dopustnosti referenduma o uveljavitvi zakonov

BANKA SLOVENIJE

2361. Sklep o značilnostih osnovnega plačilnega računa in načinu izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2311. Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
2312. Tarifa o taksah in nadomestilih
2313. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2016
2314. Poročilo o gibanju plač za maj 2016
2362. Akt o prenehanju Akta o določitvi uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije
2363. Akt o prenehanju Akta o načinu zagotavljanja učinkovitosti v železniškem prometu

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2315. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za zdravstvene vede Slovenj Gradec (čistopis)
2316. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost
2317. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani

OBČINE

Grosuplje

2318. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi okoljskega poročila in o podaljšanju javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje

Idrija

2319. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Idrija
2320. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca
2321. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja KOMUNALA Idrija d.o.o.

Ilirska Bistrica

2322. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica

Kamnik

2323. Cenik obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin

Krško

2324. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek

Laško

2325. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Rečica

Litija

2326. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o.

Ljubljana

2327. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič

Ljubno

2328. Obvezna razlaga določil tretjega odstavka 6. člena Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke
2329. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Ljubno
2330. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ljubno

Murska Sobota

2331. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje "Lendavska-sever" v Murski Soboti (večnamenski poslovni objekt)

Postojna

2332. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Postojna
2333. Pravilnik o štipendiranju v Občini Postojna

Rogaška Slatina

2334. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Semič

2335. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Kamnolom Maline MST-2 z dovozno cesto do kamnoloma MST-3, MST-4, MST-5 in MST-6
2336. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Semič
2337. Odlok o spremembi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Semič
2338. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2339. Sklep o spremembah Sklepa o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Semič

Slovenske Konjice

2340. Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice v letu 2016
2341. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Slovenske Konjice

Sveti Jurij ob Ščavnici

2342. Odlok o občinskih cestah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
2343. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest in izvajanja zimske službe v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
2344. Sklep o cenah javnih služb oskrbe z vodo

Šalovci

2345. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcih Občine Šalovci

Škofljica

2346. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Škofljica

Žalec

2347. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje ŽALEC ŽA-1/12

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti