Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016

Kazalo

2359. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije, stran 7874.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo) in 6. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/03, 59/03, 54/07, 76/08, 37/10, 67/11, 22/13 in 63/13) se v 1. členu besedilo »organa za dodeljevanje vlakovnih poti, določanja, zaračunavanja in pobiranja uporabnine, izdelave, sprejema in objave voznega reda omrežja, nadzora nad izvajanjem voznega reda omrežja ter druge naloge, ki jih določa zakon in ta sklep.« nadomesti z besedilom »certifikacijskega organa, ocenjevalnega organa in licenčnega organa ter naloge s področja ugotavljanja skladnosti.«.
2. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Agencija opravlja kot dejavnost v javnem interesu:
1. naloge varnostnega organa:
– odloča o izdaji, podaljšanju, preklicu ali začasnem odvzemu ustreznih delov varnostnih spričeval prevoznikom;
– odloča o izdaji, podaljšanju, preklicu ali začasnem odvzemu varnostnih pooblastil upravljavcu;
– izvaja nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za pridobitev varnostnih spričeval in varnostnih pooblastil z uporabo skupnih varnostnih metod nadzora, ki se uporabljajo po izdaji varnostnega spričevala ali varnostnega pooblastila;
– odloča o izdaji dovoljenj za začetek obratovanja novih in bistveno spremenjenih strukturnih podsistemov v skladu z določbami zakona, ki ureja varnost v železniškem prometu;
– izvaja redno preverjanje ali podsistemi, ki jim je izdano dovoljenje za začetek obratovanja, obratujejo in so vzdrževani v skladu z bistvenimi zahtevami;
– izvaja nadzor skladnosti strukturnih podsistemov ali delov podsistema z bistvenimi zahtevami, določenimi z zakonom, ki ureja varnost v železniškem prometu;
– izvaja nadzor nad ustreznostjo registracije tirnih vozil ter pravilnostjo in ažurnostjo varnostnih informacij v nacionalnem registru, vzpostavljenem v skladu z zakonom, ki ureja varnost v železniškem prometu;
– spremlja, pospešuje, uveljavlja in razvija varnostno regulativni okvir in sistem nacionalnih varnostnih predpisov;
– izdela letna poročila o svojem delu za Evropsko železniško agencijo;
– odloča o začasnem preklicu in odvzemu dovoljenj za strojevodje ter pošilja zahtevke za začasen preklic spričeval drugim organom držav članic, ki izdajajo dovoljenja za strojevodje;
– zagotavlja, da so vse dejavnosti, povezane z usposabljanjem, ocenjevanjem sposobnosti, posodabljanjem dovoljenj in spričeval, stalno nadzorovane v okviru sistema standardov kakovosti, razen dejavnosti, ki so že zajete v sistemu varnega upravljanja;
– odloča o izdaji, posodobitvi, zagotavljanju dvojnikov ter začasnem preklicu in odvzemu dovoljenj za strojevodje;
– izvaja nadzor rednih preverjanj psihofizičnih sposobnosti in stalnih strokovnih usposabljanj strojevodij;
– odloča o izdaji, začasnem preklicu ali odvzemu pooblastila subjektom usposabljanja in subjektom preverjanja v skladu z zakonom, ki ureja varnost v železniškem prometu;
– vodi, objavlja in posodablja register izdanih dovoljenj za strojevodjo ter register subjektov usposabljanja in subjektov preverjanja;
– kontrolira izdana dovoljenja in spričevala za strojevodje na celotnem področju javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji;
– javno objavlja opis postopka in druge potrebne informacije za pridobitev dovoljenja za strojevodjo;
– posreduje informacije o statusu dovoljenj za strojevodjo pristojnim organom drugih držav članic, Evropski železniški agenciji ali delodajalcu strojevodij na njihovo utemeljeno zahtevo;
– vodi in posodablja nacionalni register železniških vozil;
– zagotavlja informacije o nacionalnih predpisih Evropski železniški agenciji za vodenje nacionalnega referenčnega dokumenta;
– obvešča Evropsko železniško agencijo o izdanih, spremenjenih, preklicanih, odvzetih varnostnih spričevalih ter varnostnih pooblastilih in dovoljenjih za začetek obratovanja strukturnih podsistemov;
– ocenjuje, ali je treba na podlagi varnostnega priporočila preiskovalnega organa sprožiti dodatne aktivnosti;
– obvešča regulatorni organ in licenčni organ o izdanih priporočilih, ki lahko zadevajo varnost železniškega prometa;
– sodeluje z regulatornim organom s ciljem udejanjati priporočila regulatornega organa, ki lahko vplivajo na konkurenco na trgu storitev v železniškem prometu;
– obvešča certifikacijske, licenčne in varnostne organe drugih držav članic ob utemeljenem sumu kršitve, ki izhaja iz nalog nadzora;
– priznava upravljavca ali prevoznika za opravljanje nalog ocenjevalnega organa.
Vsako leto varnostni organ objavi letno poročilo v zvezi z dejavnostmi v prejšnjem letu in ga najpozneje do 30. septembra pošlje Evropski železniški agenciji. Poročilo mora vsebovati informacije o:
– razvoju varnosti na železnici, vključno z združevanjem skupnih varnostnih kazalnikov iz Priloge I k Direktivi Sveta 49/2004/ES na ravni držav članic Evropske skupnosti;
– pomembnih spremembah zakonodaje in ureditve v zvezi z varnostjo na železnici;
– spremembah pri podeljevanju varnostnega spričevala in varnostnega pooblastila;
– rezultatih in izkušnjah v zvezi z nadzorom nad upravljavci železniške infrastrukture in prevozniki v železniškem prometu;
– odstopanjih od sistema podeljevanja spričeval subjektom, zadolženim za vzdrževanje tovornih vagonov;
– izkušnjah predlagateljev pri uporabi skupne varnostne metode za ovrednotenje in oceno tveganja, po potrebi pa tudi o lastnih izkušnjah v zvezi z uporabo te metode.
2. naloge licenčnega organa:
– odloča o izdaji, začasnem odvzemu, preklicu ali spremembi licenc;
– odloča o izdaji in odvzemu začasne licence;
– izvaja nadzor nad veljavnostjo in izpolnjevanjem pogojev za izdano licenco;
– sodeluje z licenčnimi organi drugih držav članic s ciljem izmenjavati izkušnje;
– obvešča tuje licenčne organe, če nosilec licence v državi krši pogoje in zahteve, ki jih mora izpolnjevati, za izdano licenco;
– sodeluje z regulatornim organom s ciljem udejanjati priporočila regulatornega organa, ki lahko vplivajo na konkurenco na trgu storitev v železniškem prometu;
– sodeluje z varnostnim organom o udejanjanju priporočil varnostnega organa, ki lahko zadevajo varnost železniškega prometa;
– obvešča Evropsko železniško agencijo o izdanih, spremenjenih, preklicanih, odvzetih licencah in začasnih licencah.
3. naloge certifikacijskega organa:
– odloča o izdaji, spremembi, podaljšanju, začasnem odvzemu, razveljavitvi spričevala subjekta, zadolženega za vzdrževanje tovornih vagonov;
– odloča o izdaji, spremembi, podaljšanju, začasnem odvzemu, razveljavitvi spričevala subjekta, zadolženega za posamezne funkcije vzdrževanja tovornih vagonov;
– izvaja nadzor nad veljavnostjo in izpolnjevanjem pogojev za izdano spričevalo subjektu, zadolženemu za vzdrževanje;
– obvešča Evropsko železniško agencijo o izdanih, spremenjenih, preklicanih, odvzetih spričevalih subjekta, zadolženega za vzdrževanje tovornih vagonov;
– obvešča Evropsko železniško agencijo o izdanih, spremenjenih, preklicanih, odvzetih spričevalih subjekta, zadolženega za posamezne funkcije vzdrževanja tovornih vagonov;
– sodeluje s certifikacijskimi organi drugih držav članic zaradi uskladitve pristopov podeljevanja spričeval subjektom, zadolženim za vzdrževanje tovornih vagonov;
– obvešča varnostni organ ob utemeljenem sumu, ki izhaja iz nalog nadzora;
– priznava subjekt, zadolžen za vzdrževanje, za opravljanje nalog ocenjevalnega organa.
4. naloge ocenjevalnega organa:
– ocenjuje ustreznost uporabe skupnih varnostnih metod za ovrednotenje in oceno tveganja ob spremenjenih obratovalnih, tehničnih in organizacijskih pogojih, ter pomembnost vpliva te spremembe na varnost v železniškem prometu;
– ocenjuje ustreznost postopka uporabe skupnih varnostnih metod za ovrednotenje ter oceno tveganja med načrtovanjem in izvajanjem bistvene spremembe;
– ocenjuje ustreznost rezultatov z uporabo skupnih varnostnih metod za ovrednotenje ter oceno tveganja med načrtovanjem in izvajanjem bistvene spremembe;
– izdeluje poročila o varnostni oceni;
– izmenjuje informacije o uporabi skupne varnostne metode za ovrednotenje ter oceno tveganja z drugimi ocenjevalnimi organi in varnostnimi organi.
5. naloge ugotavljanja skladnosti:
– ugotavlja skladnost z uporabo skupnih varnostnih metod za pridobitev varnostnih spričeval;
– ugotavlja skladnost z uporabo skupnih varnostnih metod za pridobitev varnostnih pooblastil;
– ugotavlja skladnost z zahtevami in merili za ocenjevanje za pridobitev spričeval subjektov, zadolženih za vzdrževanje tovornih vagonov;
– ugotavlja skladnost z zahtevami in merili za ocenjevanje za pridobitev spričeval subjektov, zadolženih za posamezne funkcije vzdrževanja tovornih vagonov;
– ugotavlja skladnost z zahtevami za pridobitev dovoljenja za začetek obratovanja novih in bistveno spremenjenih strukturnih podsistemov z uporabo priporočil Evropske železniške agencije in Evropske Komisije;
– ugotavlja skladnost z zahtevami za priglasitev priglašenih organov na podlagi zakona, ki ureja varnost v železniškem prometu;
– ugotavlja skladnost z zahtevami za priglasitev imenovanih organov na podlagi zakona, ki ureja varnost v železniškem prometu;
– ugotavlja skladnost z zahtevami za ohranitev pooblastil priglašenih organov na podlagi zakona, ki ureja varnost v železniškem prometu;
– ugotavlja skladnost z zahtevami za ohranitev pooblastil imenovanih organov na podlagi zakona, ki ureja varnost v železniškem prometu;
– ugotavlja skladnost z zahtevami za subjekte usposabljanja in subjekte preverjanja;
– izdeluje poročila o oceni skladnosti z zahtevami;
– izmenjuje informacije med varnostnim, certifikacijskim in ocenjevalnim organom o ugotovitvah, ki izhajajo iz postopka ugotavljanja skladnosti z zahtevami;
– izmenjuje informacije s priglašenimi in imenovanimi organi s ciljem uskladitve skupnih varnostnih metod pri ugotavljanju skladnosti z zahtevami v Evropski skupnosti.
Za izvrševanje javnih pooblastil agencija skladno s predpisi sprejema splošne akte. Agencija izdaja posamične upravne akte, s katerimi odloča o upravnih stvareh s svojega delovnega področja.«.
3. člen 
Drugi odstavek 9.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člani sveta ne morejo biti:
– osebe, zaposlene pri upravljavcih ali prevoznikih;
– osebe, zaposlene pri imetnikih tirnih vozil;
– osebe, zaposlene pri proizvajalcih železniških podsistemov ali delov podsistemov;
– osebe, zaposlene pri subjektih, zadolženih za vzdrževanje;
– osebe, zaposlene pri nosilcih bistvenih funkcij upravljavca;
– osebe, zaposlene pri oskrbovalnih službah, za katere obstaja zaradi njihovih povezav možnost konflikta med njihovimi zasebnimi in javnimi interesi;
– osebe, zaposlene v agenciji;
– osebe, zaposlene v organizacijah, ki vodijo postopke obnove, nadgradnje in gradnje javne železniške infrastrukture, za katere obstaja možnost konflikta interesov, ki jih zasleduje agencija;
– funkcionarji v izvršilni veji oblasti;
– druge osebe, za katere obstaja možnost konflikta med zasebnimi in javnimi interesi, ki jih zasleduje javna agencija.«.
4. člen 
V drugi alineji prvega odstavka 10. člena se beseda »ustanovitelja« nadomesti z besedo »ministra, pristojnega za promet (v nadaljnjem besedilu: minister)«.
5. člen 
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Agencija v letnem poročilu poroča ministru o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem letu ter o izpolnitvi finančnega načrta in izidu poslovanja.«.
6. člen 
Naslov VI. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»VI. SREDSTVA AGENCIJE IN NJENO POSLOVANJE TER ODGOVORNOST AGENCIJE IN USTANOVITELJA ZA NJENE OBVEZNOSTI«. 
7. člen 
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen 
Odgovornost agencije in ustanovitelja za obveznosti agencije je določena z Zakonom o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 1/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C).«.
8. člen 
Drugi odstavek 17. člena se črta.
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-18/2016
Ljubljana, dne 28. julija 2016
EVA 2016-2430-0032
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost