Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016

Kazalo

Ob-2696/16, Stran 1783
Socialno varstveni zavod Hrastovec, Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart v Slov. goricah, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) ter določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno dražbo 
za prodajo nepremičnine 
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: zemljiškoknjižna lastnica nepremičnin, ki so predmet prodaje, je Republika Slovenija, upravljavec pa Socialno varstveni zavod Hrastovec, Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart v Slov. goricah, ki ga zastopa direktorica Andreja Raduha, univ. dipl. prav., matična št. 5049903000, davčna št. 10220704.
II. Predmet javne dražbe in izklicna cena
Predmet prodaje je Grad Cmurek s pripadajočimi objekti in parcelami:
– nepremičnina parc. št. 1. S v izmeri 2.751 m2,
– nepremičnina parc. št. 2. S v izmeri 468 m2,
– nepremičnina parc. št. 3. S v izmeri 137 m2,
– nepremičnina parc. št. 27/2 v izmeri 2.142 m2,
– nepremičnina parc. št. 30/4 v izmeri 4.333 m2,
– nepremičnina parc. št. 30/3 v izmeri 44 m2,
– nepremičnina parc. št. 15 v izmeri 414 m2, vse k.o. Trate (568),
na katerih so obstoječi objekti z naslednjimi oznakami:
ID 11, k.o. Trate (568)-grad Cmurek in
ID 12, k.o. Trate (568); ID 13, k.o. Trate (568); ID 17, k.o. Trate (568).
Z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Šentilj (Medobčinski uradni vestnik, št. 3/2008-42, 23/2010-415) je bil Trate-grad Cmurek razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena. Grad se nahaja na naslovu Trate 7, Zgornja Velka, na strmem griču nad reko Muro, ob cesti proti mejnemu prehodu Cmurek.
Objekt gradu predstavlja dvonadstropen štiritrakten grad z renesančnim arkadnim dvoriščem, ki je bil zgrajen v 12. stol., kapela leta 1340, prezidan je bil v 16. in 17. stol. V grajskem jedru so še ostanki romanske gradnje (timpanon portala, figuralni relief, del zidov in stolp).
Skladno s šestim odstavkom 334. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) energetska izkaznica za stavbo, ki je varovana v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine, ni potrebna.
Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno, prosta oseb in stvari.
Izklicna cena je 1.024.467,00 EUR.
Ponudbena cena mora biti zaokrožena na 1.000,00 EUR.
Na izklicano ceno kupec plača še 2 % davek na promet nepremičnin.
III. Vrsta pravnega posla
Prodaja nepremičnega stvarnega premoženja države po metodi javne dražbe. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika oziroma pri nepremičninah, kjer so predkupni upravičenci, po izteku roka za uveljavljanje predkupne pravice.
Pogoji in pravila:
1. Nepremičnine iz I. točke razpisa se na javni dražbi prodajajo po sistemu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
2. Kriterij dvigovanja cene: dražitelj lahko dviguje izklicno ceno za najmanj 1.000,00 evrov.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.
4. Rok za sklenitev pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži vplačano varščino.
5. Varščina: dražitelji morajo najpozneje do 11. 8. 2016 plačati varščino v višini 10 % izklicne cene, torej 102.446,70 EUR evrov na TRR SVZ Hrastovec, št.: 01100-6030300592, sklic 00 25072016, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba grad Cmurek«. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, drugim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, pa se bo varščina brez obresti vrnila v 15 dneh od zaključka javne dražbe na njihov transakcijski račun.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka javne dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe na TRR SVZ Hrastovec, št.: 01100-6030300592, sklic 00 25072016, z navedbo »plačilo kupnine – javna dražba grad Cmurek« v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe, uspešnemu dražitelju se varščina všteje v kupnino. Če kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, se pogodba šteje za razdrto. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin, in ki se pravočasno in pravilno prijavijo s prijavo v slovenskem jeziku.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do vključno 11. 8. 2016 na naslov naročnika: SVZ Hrastovec, Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart, v zaprti ovojnici s pripisom “Ne odpiraj, javna dražba – grad Cmurek” ter s pripisom naziva in naslova dražitelja na hrbtni strani ovojnice, posredovali naslednje dokumente:
– potrdilo o plačani varščini, iz katere je poleg plačila razviden tudi predmet nakupa in je priložena celotna številka transakcijskega računa za primer vračila varščine;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, staro največ 30 dni (samo za pravne osebe, s. p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke;
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega transakcijskega računa (velja za pravne osebe in s. p.), tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (za s. p.), staro največ 30 dni;
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na dotični javni dražbi;
– fotokopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki ali pooblaščenci pravnih oseb;
– Program nadaljnjega razvoja gradu Cmurek, iz katerega bo razvidna uporaba gradu v naslednjih 10 letih.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in fotokopije osebnega dokumenta) je treba predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.
Prijave k javni dražbi, ki bodo priporočeno oddane na naslov prodajalca po poteku roka za oddajo (nepravočasne ponudbe), bo komisija, pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in neodprte vrnila pošiljatelju. Prijave lahko ponudniki v roku za oddajo prijav oddajo tudi osebno v tajništvu SVZ Hrastovec, Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane ustrezne dokumente. Če bo prijava formalno nepopolna in nepravočasna, bo komisija tako vlogo izločila.
Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
8. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a. če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b. izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
9. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z ZSPDSLS in uredbo.
Javno dražbo vodi pristojna komisija.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe.
Javna dražba se opravi, tudi če je udeležen samo en ponudnik.
10. Ustavitev postopka: komisija ministrstva, pooblaščena za izvedbo postopka, oziroma minister lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti.
IV. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala 16. 8. 2016 z začetkom ob 12. uri, v prostorih SVZ Hrastovec, Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart v Slov. goricah, v sejni sobi v pritličju. Predstavniki ponudnikov se izkažejo prodajalcu s pisnim pooblastilom ponudnika, razen če je ponudnik prisoten osebno kot fizična oseba oziroma kot zakoniti zastopnik pravne osebe. Predložiti je treba tudi osebno izkaznico ali potni list. Nepooblaščeni ponudniki ne morejo opravljati dejanj za ponudnika.
V. Dodatne informacije o pogojih javne dražbe, natančnejših podatkih o predmetni nepremičnini, ogledu nepremičnine oziroma vpogledu v dokumentacijo v zvezi z nepremičnino, dobijo interesenti na SVZ Hrastovec, kontaktna oseba Alenka Stolnik (elektronski naslov: alenka.stolnik@hrastovec.org).
Za vpogled v dokumentacijo in ogled nepremičnine lahko interesenti zaprosijo najpozneje do vključno 5. 8. 2016 do 15. ure (relevanten je čas prejema prošnje). Zaprosilo je treba poslati pisno priporočeno po pošti na naslov organizatorja, Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart ali na elektronski naslov (alenka.stolnik@hrastovec.org). V zaprosilu morajo biti navedeni identifikacijski podatki prosilca, ime kontaktne osebe in njeni kontaktni podatki.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani SVZ Hrastovec, kjer bodo objavljeni tudi morebitne spremembe ali dopolnitve razpisa javne dražbe.
Socialno varstveni zavod Hrastovec 

AAA Zlata odličnost