Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016

Kazalo

2333. Pravilnik o štipendiranju v Občini Postojna, stran 7792.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 16. seji dne 14. 7. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o štipendiranju v Občini Postojna 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik določa merila in postopek za podeljevanje štipendij dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki), vključenim v srednješolsko izobraževanje ter študentom in študentkam (v nadaljevanju: študenti), vključenim v programe višješolskega izobraževanja ter visokošolskega izobraževanja, ki so vključeni v redni izobraževalni program, višino štipendij ter obveznosti štipendistov.
2. člen 
Sredstva za štipendije se zagotovijo v okviru vsakoletnega proračuna Občine Postojna.
II. POGOJI IN MERILA ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE 
3. člen 
Štipendijo lahko pridobijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– dijaki in študenti, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Postojna,
– imajo status dijaka in so pred 22. letom prvič vpisani v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja ali
– imajo status študenta in so pred dopolnjenim 27. letom prvič vpisani v program višjega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje.
4. člen 
Štipendije ni možno dodeliti:
– za vpis v letnik, v katerega je dijak oziroma študent ponovno vpisan, ali v času podaljšanega študentskega statusa,
– za izobraževalni program na ravni izobraževanja, ki je enaka ali nižja ravni, ki jo je dijak oziroma študent že dosegel,
– osebam, ki so v delovnem razmerju ali opravljajo samostojno registrirano dejavnost,
– osebam, vpisanim v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
– poslovodnim osebam gospodarske družbe,
– osebi, ki prejema drugo štipendijo v razpisanem obdobju.
5. člen 
Višina štipendije za dijake znaša 80,00 EUR mesečno, za študente pa 130,00 EUR mesečno.
Pri odločitvi o podelitvi štipendije se upošteva šolski uspeh kandidata in dosežki na tekmovanjih. Ob izpolnjevanju pogojev imajo prednost pri dodelitvi štipendije kandidati z doseženim večjim številom točk. Upošteva se doseženo povprečje ocen v preteklem šolskem oziroma študijskem letu. Študent mora imeti opravljenih 80 % obveznosti za študijsko leto, za katero se upošteva povprečna ocena. Povprečna ocena se določi na decimalno številko natančno.
Dijakom in študentom, ki obiskujejo 1. letnik šolanja, se število točk dodeli glede na uspeh, dosežen v zadnjem letu predhodne stopnje izobraževanja.
UČENCI OZIROMA DIJAKI:
Uspeh
Število točk
2,0–3,0
2
3,1–3,3
3
3,4–3,6
4
3,7–3,8
5
3,9–4,1
6
4,2–4,3
7
4,4–4,6
8
4,7–4,9
9
5,00
10
ŠTUDENTI:
Uspeh
Število točk
6,0–7,0
2
7,1–7,3
3
7,4–7,6
4
7,7,–7,8
5
7,9–8,1
6
8,2–8,3
7
8,4–8,6
8
8,7–8,9
9
9,0–10,00
10
Dodatne točke prejmejo kandidati, ki so v zadnjem šolskem oziroma študijskem letu na verificiranih tekmovanjih šolskih (študijskih) in izvenšolskih (izvenštudijskih) aktivnosti, dosegli izjemen uspeh. Za pridobitev tovrstnih dodatnih točk morajo kandidati priložiti ustrezna dokazila.
Uspeh
Število točk
Najvišja mesta na šolskem oziroma študentskem tekmovanju
1
Najvišja mesta na regijskem tekmovanju
2
Najvišja mesta na državnem tekmovanju
3
Priznanje za najboljšo raziskovalno nalogo
4
Najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju
8
Kandidat lahko v posameznem šolskem oziroma študijskem letu uveljavlja več dosežkov, pri čemer je isti dosežek možno uveljavljati le enkrat. Prej navedene točke so določene za individualni dosežek, pri kolektivnih dosežkih pa se upošteva 50 % teh točk.
V primeru, da ob izpolnjevanju vseh pogojev, več kandidatov doseže enako število točk, lahko komisija za štipendiranje uporabi diskrecijsko pravico.
III. POSTOPEK DODELJEVANJA, IZPLAČEVANJA ŠTIPENDIJ TER DRUGI POGOJI ZA PREJEMANJE ŠTIPENDIJ 
6. člen 
Štipendije po tem pravilniku se dodeli za obdobje enega leta iz 1. člena tega pravilnika. Za dijake je začetni mesec izplačevanja štipendij september, za študente pa oktober. Pri študentih absolventih se upošteva redno absolventsko dobo, ki jo potrjuje šola.
Štipendije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in v skladu s kadrovskimi potrebami v občini. Sklep o razpisu štipendij sprejme župan Občine Postojna. Razpis se objavi v lokalnih sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani občine. Javni razpis mora vsebovati pogoje za dodelitev štipendij, število razpisanih štipendij, ločeno za dijake in ločeno za študente, višino le-teh, zahtevano dokumentacijo, rok za vložitev prijave na javni razpis ter druge podatke, ki so pomembni za dodelitev štipendije.
7. člen 
Postopek javnega razpisa vodi komisija za štipendiranje, ki jo imenuje župan. Komisija šteje 5 članov v naslednji sestavi:
– 1 predstavnik občinske uprave,
– 1 predstavnik srednje oziroma poklicne šole,
– 1 predstavnik višje – visoke šole,
– 1 predstavnik JZ Zavod Znanje Postojna,
– 1 predstavnik gospodarstva v Občini Postojna.
Vlagatelj vloži vlogo za dodelitev štipendije na obrazcu, določenem v javnem razpisu.
Vlogi je potrebno priložiti:
– potrdilo o stalnem prebivališču,
– potrdilo o državljanstvu,
– dokazilo o vpisu v izobraževalni program za tekoče šolsko oziroma študijsko leto,
– dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu zadnjega leta izobraževanja,
– dokazilo o opravljenih študijskih obveznostih (velja za študente),
– življenjepis z opisom dosedanjega izobraževanja ter kariernih ciljev,
– druga dokazila, zahtevana v javnem razpisu.
8. člen 
Komisija po preteku roka za oddajo vlog izvede odpiranje vlog. Komisija pisno pozove vlagatelje, katerih vloge niso popolne, da jih dopolnijo v roku 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku ne dopolnijo, se zavržejo.
Komisija v nadaljevanju, upoštevaje pogoje in merila, pripravi predlog za dodelitev štipendij, zavrnitev oziroma zavrženje vlog. O dodelitvi štipendije odloča na prvi stopnji občinska uprava, ki izda odločbo. O pritožbah zoper odločbo občinske uprave odloča župan.
Pri dodeljevanju štipendij po tem pravilniku se uporabljajo določbe predpisa, ki ureja splošni upravni postopek.
9. člen 
Medsebojna razmerja med štipenditorjem in štipendistom se določijo s pogodbo. Za štipendista, ki še ni polnoleten, pogodbo podpiše tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
Štipendija se izplačuje štipendistu praviloma 15. v mesecu za tekoči mesec. Izplačuje se vseh dvanajst mesecev, in sicer za čas od 1. septembra do 31. avgusta za dijake, oziroma za čas od 1. oktobra do 30. septembra za študente. Štipendija se izplačuje tudi v času absolventskega staža, vendar največ eno leto. V zadnjem letniku srednje oziroma poklicne šole, se štipendija izplačuje do vključno meseca junija.
10. člen 
Obveznosti štipendista:
– da uspešno zaključi posamezni letnik, za katerega je prejemal štipendijo,
– da občinski upravi dostavi ustrezno dokazilo o uspešno zaključenem letniku oziroma izobraževalnem programu (potrdilo o vpisu v naslednji razred in prepis zadnjega šolskega spričevala za zaključen razred oziroma potrdilo o vpisu v naslednji letnik ter potrdilo o opravljenih izpitih preteklega šolskega leta),
– da obvešča občinsko upravo o vseh spremembah, ki vplivajo na prejemanje štipendije v roku 8 dni od nastale spremembe ali v 8 dneh od dneva, ko je za spremembo izvedel (prekinitev izobraževanja, sprememba stalnega prebivališča, sprememba smeri izobraževanja, o drugih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na pravico do prejemanja štipendije),
– da podpiše izjavo, da dovoli občinski upravi, da v centralnem registru prebivalcev (CRP) preverja njegovo stalno prebivališče.
11. člen 
Štipendijsko razmerje preneha, ko štipendist:
– izpolni vse obveznosti iz štipendijskega razmerja,
– ne izpolnjuje več pogojev za prejemanje štipendije po tem pravilniku,
– prekine izobraževanje za izobraževalni program, za katerega je pridobil štipendijo,
– pridobi štipendijo na podlagi posredovanih neresničnih podatkov,
– odpove štipendijo,
– sklene pogodbo o zaposlitvi ali se samozaposli,
– če med obdobjem prejemanja spremeni občino stalnega prebivališča.
Štipendistu, kateremu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik, se štipendijsko razmerje ne prekine, vendar izplačilo štipendij za tisto leto miruje.
12. člen 
Štipendist je dolžan vrniti izplačano štipendijo v naslednjih primerih:
– če ne zaključi letnika izobraževanja,
– če ne zaključi izobraževalnega programa v predvidenih rokih določenih v pogodbi,
– če pridobi štipendijo na podlagi posredovanih neresničnih podatkov.
V primeru iz tretje alineje tega člena je štipendist dolžan vrniti štipendijo skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.
Izjemoma lahko občinska uprava iz utemeljenega razloga štipendista delno ali v celoti oprosti vračila štipendije, razen v primeru iz tretje alinee prejšnjega člena.
Kot utemeljeni razlogi se štejejo:
– smrt ali dalj časa trajajoča bolezen ali invalidnost štipendista ali njegovih staršev,
– težak socialni položaj štipendista ali njegovih staršev,
– drugi utemeljeni razlogi.
13. člen 
Štipenditor je dolžan štipendiste obvestiti o eventualnih spremembah in dopolnitvah tega pravilnika.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
15. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o štipendiranju (Uradni list RS, št. 50/92 in 62/00).
Št. 007-3/2016
Postojna, dne 14. julija 2016
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 
 
Podžupan 
Andrej Berginc l.r.
po pooblastilu št. 032-7/2014-10
z dne 12. 1. 2015 

AAA Zlata odličnost