Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016

Kazalo

2324. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek, stran 7776.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo) je župan občine Krško, dne 20.7. 2016 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek (Uradni list RS, št. 70/07)
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo SDZN) 
Podjetje Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško, želi za znane investitorje preurediti pogoje za gradnjo na območju, ki se ureja pod pogoji Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek (Uradni list RS, št. 70/07) in kjer so predvideni trije poslovno trgovski objekti s pripadajočo zunanjo ureditvijo.
Območje je namenjeno centralnim dejavnostim, del pa tudi zelenim površinam mesta. Na območju urejanja so predvidene predvsem trgovsko skladiščne dejavnosti. Ker velikost, oblika in organizacija bodočih posamičnih parcel ni v skladu z do sedaj predlaganimi ureditvami, pri čemer pa se ne spreminja namenska raba površin, niti dejavnost znotraj območja urejanja in se ne vpliva na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev, niti na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se pristopa k spremembam in dopolnitvam (v nadaljevanju SDZN) predmetnega zazidalnega načrta po skrajšanem postopku, na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju.
2. člen 
(okvirno območje SDZN) 
Območje SDZN je v južnem delu mesta Krško, znotraj območja trgovsko poslovnih objektov, na parcelah št. 1009/32, 1009/33, 1011/4, 1011/6, 1014/12, 1014/15, 1246/19, 1011/35, 1011/34, 1011/33, 1011/37, 1248/14, 1248/5, 1248/13, 1248/12, 1248/11, 1009/3, 1009/11, 1009/10, 1009/12, 1009/13, 1067/56, 1067/187, 1067/208, 1067/41, 1009/29, 1067/188 (cesta), 1067/190 (cesta), 1067/191 (cesta), 1009/28 (cesta), 1009/22 (cesta), 1009/20 (cesta), 1009/23 (cesta), 1067/186 - del (cesta), 1067/44 - del (cesta), 1067/111 - del (cesta), 1248/15 - del (cesta), 1011/32 (cesta), 1011/111 - del (cesta), 1246/18 (cesta), 1014/14 (cesta), 1014/5 - del (cesta), 1011/41 - del (cesta), 1011/40 - del (cesta), 1011/31 del (cesta), 1246/17 - del (cesta), 1014/13 - del (cesta), 1014/117 - del (cesta), vse k.o. Leskovec.
Območje SDZN je velikosti cca 3,0 ha. Na severu meji na zelene površine in območje pokopališča ter v delu na državni prostorski načrt HE Brežice, na vzhodu na lokalno cesto LK 192057, na jugu na lokalno cesto. LK 192055 ter na zahodu na območje trgovskih objektov z lokalno cesto LK 192056. Območje se navezuje na glavno mestno prometno žilo, glavno državno cesto prvega reda G1 0336 Krško - Drnovo.
V postopku izdelave SDZN je možna sprememba meje SDZN, v kolikor se izkažejo utemeljene potrebe ter izvede predhodna preveritev.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za SDZN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta, idejne zasnove, investicijskih namer pobudnika SDZN in upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno. V kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom.
4. člen 
(roki za pripravo SDZN in njegovih posameznih faz) 
Postopek priprave, izdelave in sprejema SDZN bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
Faza
Rok izdelave
Sprejem ter objava Sklepa o izdelavi SDZN 
Julij 2016
Osnutek SDZN za pridobitev smernic
Julij 2016
Pridobivanje smernic
Avgust 2016
Dopolnjen osnutek SDZN 
Avgust, 
september 2016
Obravnava osnutka odloka o SDZN 
na seji Občinskega sveta - prva obravnava
September 2016
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka SDZN
September, 
oktober 2016
Priprava in sprejem stališč do pripomb 
in predlogov z javne razgrnitve SDZN
Oktober 2016
Predlog SDZN za pridobitev mnenj 
November 2016
Pridobivanje mnenj 
November 2016
Usklajen predlog SDZN
December 2016
Obravnava predloga odloka o SDZN 
na seji Občinskega sveta – druga obravnava
December 2016
Objava odloka o SDZN 
v Uradnem listu RS 
Januar 2017
Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora oz. od vseh sodelujočih v postopku izdelave SDZN. V kolikor bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, bo naročnik to zagotovil; postopek bo potekal istočasno z izdelavo SDZN, čemur se bodo prilagodili navedeni roki izdelave SDZN. V primeru spremembe zakonodaje oz. predpisov, ki bi vplivali na postopek ter vsebino izdelave SDZN, se le ta lahko ustrezno prilagodi.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Pri pripravi SDZN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu SDZN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO),
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge zadeve, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (naravne in druge nesreče),
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (vode, ogrožena območja),
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana; v vednost Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana (kulturna dediščina),
5. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije),
6. Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (koncesionar gospodarske javne infrastrukture),
7. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (elektrika),
8. Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana (plin),
9. Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, 8270 Krško (za področje gospodarske javne infrastrukture).
V postopku SDZN sodelujeta tudi Krajevna skupnost mesta Krško, Cesta krških žrtev 23, 8270 Krško in Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem, Ul. 11. novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem, ki podata usmeritve in mnenje k načrtovanim ureditvam.
V kolikor se v postopku priprave SDZN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 61.a členom ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 15 dneh od prejema poziva.
6. člen 
(obveznosti financiranja SDZN) 
Finančna sredstva za pripravo, izdelavo ter sprejem SDZN zagotovi naročnik KOSTAK, d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško. Pripravljavec SDZN je Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Načrtovalca SDZN, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira naročnik.
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s tem sklepom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij. Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za izdelavo SDZN. Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javni in drugih obravnavah v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne razgrnitve oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek. Po objavi odloka v Uradnem listu RS načrtovalec pripravi končno gradivo v analogni (v štirih izvodih) in digitalni obliki, ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.
Št. 3505-3/2016 O502
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost