Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016

Kazalo

2337. Odlok o spremembi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Semič, stran 7806.

  
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16), 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10, 27/16) in 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) je Občinski svet Občine Semič na 14. redni seji dne 7. 7. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Semič 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme sprememba Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Semič (Uradni list RS, št. 60/13 in 105/15). Sprememba se nanaša na odpravo napake v grafičnem delu izvedbenega dela prostorskega akta.
2. člen 
V grafičnih prikazih »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev« na listu 3-31 v merilu 1:5000 in »Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture« na listu 4-31 v merilu 1:5000 se meja EUP ODP-44/1 s podrobnejšo namensko rabo A uskladi z dejanskim stanjem tako, da se zemljiške parcele št. *150; *152, 2935/1 del, 2935/2 del, 2936 del, 2956 del, vse k.o. Vinji Vrh, vključijo v EUP ODP-44/1 s podrobnejšo namensko rabo A.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-02/2015-12
Semič, dne 7. julija 2016
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost