Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016

Kazalo

2325. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Rečica, stran 7777.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12, 109/12, 76/14; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list RS, št. 86/01, 98/02) ter 13. in 37. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) župan Občine Laško sprejme
S K L E P 
o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Rečica 
1. člen 
S sklepom se pričnejo postopki za pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Rečica.
2. člen 
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Ocena stanja:
Na podlagi veljavne državne in lokalne zakonodaje je po Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list RS, št. 86/01, 98/02) potrebno pripraviti obravnavan Odlok, na podlagi katerega bo možno pridobiti ustrezne listine in dovoljenja za delovanje kamnoloma v Rečici.
Pristopilo se bo k načrtovanju:
1. Prostorsko izvedbenega akta (OPPN), ki je določeno po Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list RS, št. 86/01, 98/02) za koriščenje mineralnih surovin v Spodnji Rečici.
Pri pripravi Odloka je potrebno upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se pojavijo v samem postopku izdelave.
Razlogi za pripravo OPPN:
– Pobuda podjetja Gratex d.o.o. št.: 452/2016-DR-DŠ z dne 20. 6. 2016.
Pravna podlaga:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list RS, št. 86/01 in 98/02),
– Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO),
– Zakona o varstvu okolja: Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, NPB1, 39/06 – UPB1, NPB2, 49/06 – ZMetD, NPB3, 66/06 – odl. US, NPB4, 33/07 – ZPNačrt, NPB5, 57/08 – ZFO-1A, NPB6, 70/08, NPB7, 108/09, NPB8, 108/09 – ZPNačrt-A, NPB9, 48/12, NPB10, 57/12, NPB11, 92/13, NPB12, 56/15, NPB13, 102/15 in NPB14 Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15),
– Rudarski projekt, Železnikar control d.o.o., št.: 5-11/2015 – VŽ, oktober 2015,
– Zakon o rudarstvu (ZRud-1UPB3) (Uradni list RS, št. 14/14).
3. člen 
(okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Predmet odloka je območje, ki je omejeno:
– na vzhodu; gozdnate površine Šmihela,
– na zahodu; gozdnate površine Bebrovega hriba,
– na severu; industrijski kompleks Monting d.o.o. s pripadajočimi zemljišči,
– na jugu; travnate in gozdne površine naselja Kuretno;
zemljišča:
k.o. Rečica
41/3 del, 43/5 del, 43/4 del, 43/7 del, 128/12 del, 128/7 del, 199/3 del, 128/6, 128/3, 128/6, 127/3, 128/4, 128/2, 39/3 del, 39/1 del.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi in z dopolnitvijo že pridobljenih strokovnih gradiv, ki so na voljo in so bile izdelane v preteklosti:
– Rudarski projekt, Železnikar control d.o.o., št.: 5-11/2015 – VŽ, oktober 2015.
Izdelovalec odloka izdela eno strokovno rešitev razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku izdelave odloka, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
5. člen 
(roki za pripravo sprememb odloka) 
S tem sklepom so določeni naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja sprememb odloka:
1. Župan sprejme sklep in ga objavi v Uradnem glasilu in v svetovnem spletu ter ga pošlje ministrstvu – julij 2016 (pripravljavec Občina Laško).
2. Izdelava osnutka – 30 dni (izdelovalec).
3. Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz 6. člena – 30 dni (pripravljavec Občina Laško oziroma po pooblastilu izdelovalec).
– odločitev o CPVO (pripravljavec Občina Laško). Ministrstvo najkasneje v 30 dneh pisno sporoči občini, ali je za predmetni izvedbeni načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
4. Izdelava dopolnjenega osnutka – 30 dni (izdelovalec).
5. Sodelovanje javnosti (pripravljavec Občina Laško):
– obvestilo javnosti o javni razgrnitvi (obvestilo o javni razgrnitvi se objavi z javnim naznanilom in v svetovnem spletu na krajevno običajen način)
– javna razgrnitev in obravnava 30 dni.
6. Župan prouči in pretehta pripombe in predloge javnosti in do njih zavzame stališče, ki ga objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu.
7. Po sprejetju stališč do pripomb in predlogov, se izdela predlog oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe ter se ga posreduje v mnenja nosilcem urejanja prostora iz 6. člena tega programa priprave – 20 dni (izdelovalec).
8. Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz 6. člena tega sklepa – 30 dni (pripravljavec Občina Laško, oziroma po pooblastilu izdelovalec).
9. Po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog za sprejem na Občinskem svetu Občine Laško – 20 dni (izdelovalec).
10. Občinski svet Občine Laško sprejme odlok na seji Občinskega sveta Občine Laško, objava v Uradnem listu 30 dni.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Pristojni nosilci urejanja prostora za odlok o OPPN-ju so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje;
3. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje;
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje;
5. JP Komunala Laško d.o.o., Podšmihel, 3270 Laško;
6. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje;
7. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje;
8. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
9. Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško;
10. KS Laško, Savinjsko nabrežje 6A, 3270 Laško;
11. KS Rečica, Huda Jama 1, 3270 Laško:
12. ELES, d.o.o., Hajdrihova ul. 2, 1000 Ljubljana;
13. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO).
Po sprejemu sklepa pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 58. člena ZPNačrt štelo, da smernic nimajo.
V primeru, da smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da se v postopku priprave sprememb odloka ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
Pri pripravi odloka sodelujejo naslednji udeleženci:
– pripravljavec: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško;
– izdelovalec odloka OPPN: izbran s strani Gratex-a d.o.o., IUP d.o.o. Celje, Ulica XIV. Divizije 14, Celje;
– investitor: Gratex d.o.o kot investitor OPPN-a.
7. člen 
(obveznosti financiranja odloka) 
Izdelavo odloka, geodetske podlage, geološka poročila, morebitno presojo vplivov na okolje, strokovna gradiva, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora bo financiralo podjetje Gratex d.o.o.
8. člen 
(končna določba) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.
Št. 3504-2/2016
Laško, dne 11. julija 2016
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost