Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016

Kazalo

Ob-2697/16, Stran 1789
Socialno varstveni zavod Hrastovec, Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart v Slov. goricah, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) ter določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnin 
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Socialno varstveni zavod Hrastovec, Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart v Slov. goricah, ki ga zastopa direktorica Andreja Raduha, univ. dipl. prav., matična št. 5049903000, davčna št. 10220704.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena:
Stanovanje št. 1:
Dvosobno stanovanje št. 1, v pritličju stanovanjske stavbe št. 16, k.o. Trate (568), na naslovu Trate 7a, 2213 Zgornja Velka, vključno s solastnino na splošnih skupnih delih stavbe 16, k.o. Trate (568). Stavba je zgrajena v letu 1972, zemljiškoknjižno stanje je urejeno.
Neto tlorisna površina stanovanja znaša 55 m2.
Uporabna površina dela stavbe znaša 51 m2.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom, s katerim je sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe vstopi v obstoječ pravni položaj najemodajalca.
Stanovanje ima energetsko izkaznico št. 2015-16-23-32965, ki velja do 8. 12. 2025.
a) Izhodiščna cena je 30.000,00 €.
b) Ogled stanovanja je možen po predhodnem dogovoru (kontaktna oseba Alenka Stolnik, tel. 02/729-35-10).
Stanovanje št. 2:
Dvosobno stanovanje št. 2, v pritličju stanovanjske stavbe št. 16, k.o. Trate (568), na naslovu Trate 7a, 2213 Zgornja Velka, vključno s solastnino na splošnih skupnih delih stavbe 16, k.o. Trate (568). Stavba je zgrajena v letu 1972, zemljiškoknjižno stanje je urejeno.
Uporabna površina dela stavbe znaša 51 m2.
Stanovanje je prazno.
Stanovanje ima energetsko izkaznico št. 2015-16-23-32967, ki velja do 8. 12. 2025.
c) Izhodiščna cena je 28.300,00 €.
d) Ogled stanovanja je možen po predhodnem dogovoru (kontaktna oseba Alenka Stolnik, tel. 02/729-35-10).
Stanovanje št. 3:
Dvosobno stanovanje št. 3, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe št. 18, k.o. Trate (568), na naslovu Trate 7b, 2213 Zgornja Velka, vključno s solastnino na splošnih skupnih delih stavbe 18, k.o. Trate (568). Stavba je zgrajena v letu 1975, zemljiškoknjižno stanje je urejeno.
Neto tlorisna površina stanovanja znaša 55,36 m2.
Uporabna površina dela stavbe znaša 55,40 m2.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom, s katerim je sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe vstopi v obstoječ pravni položaj najemodajalca.
Stanovanje ima energetsko izkaznico št. 2015-16-23-32963, ki velja do 8. 12. 2025.
e) Izhodiščna cena je 31.700,00 €.
f) Ogled stanovanja je možen po predhodnem dogovoru (kontaktna oseba Alenka Stolnik, tel. 02/729-35-10).
Stanovanje št. 4:
Dvosobno stanovanje št. 4, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe št. 18, k.o. Trate (568), na naslovu Trate 7b, 2213 Zgornja Velka, vključno s solastnino na splošnih skupnih delih stavbe 18, k.o. Trate (568). Stavba je zgrajena v letu 1975, zemljiškoknjižno stanje je urejeno.
Neto tlorisna površina stanovanja znaša 58,7 m2.
Uporabna površina dela stavbe znaša 53,5 m2.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom, s katerim je sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe vstopi v obstoječ pravni položaj najemodajalca.
Stanovanje ima energetsko izkaznico št. 2015-16-23-32962, ki velja do 8. 12. 2025.
g) Izhodiščna cena je 31.500,00 €.
h) Ogled stanovanja je možen po predhodnem dogovoru (kontaktna oseba Alenka Stolnik, tel. 02/729-35-10).
Stanovanje št. 5:
Dvosobno stanovanje št. 6, v 2. nadstropju stanovanjske stavbe št. 18, k.o. Trate (568), na naslovu Trate 7a, 2213 Zgornja Velka, vključno s solastnino na splošnih skupnih delih stavbe 16, k.o. Trate (568). Stavba je zgrajena v letu 1975, zemljiškoknjižno stanje je urejeno.
Neto tlorisna površina stanovanja znaša 46,6 m2.
Uporabna površina dela stavbe znaša 46 m2.
Stanovanje je prazno.
Stanovanje ima energetsko izkaznico št. 2015-16-23-32961, ki velja do 8. 12. 2025.
i) Izhodiščna cena je 25.800,00 €.
j) Ogled stanovanja je možen po predhodnem dogovoru (kontaktna oseba Alenka Stolnik, tel. 02/729-35-10).
Stanovanje št. 6:
Dvosobno stanovanje št. 9, v 2. nadstropju stanovanjske stavbe št. 715, k.o. Lenart, na naslovu Cmureška 3, 2230 Lenart, vključno s solastnino na splošnih skupnih delih stavbe 715, k.o. Lenart. Stavba je zgrajena v letu 1980, zemljiškoknjižno stanje je urejeno.
Neto tlorisna površina stanovanja znaša 71 m2.
Uporabna površina dela stavbe znaša 60,9 m2.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom, s katerim je sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe vstopi v obstoječ pravni položaj najemodajalca.
Stanovanje ima energetsko izkaznico št. 2015-16-23-32968, ki velja do 8. 12. 2025.
k) Izhodiščna cena je 54.100,00 €.
l) Ogled stanovanja je možen po predhodnem dogovoru (kontaktna oseba Alenka Stolnik, tel. 02/729-35-10).
Stanovanje št. 7:
Dvosobno stanovanje št. 6, v 2. nadstropju stanovanjske stavbe št. 32, k.o. Zg. Voličina (553), na naslovu Hrastovec v Slov. goricah 17, 2230 Lenart v Slov. goricah, vključno s solastnino na splošnih skupnih delih stavbe 32, k.o. Zg. Voličina (553). Stavba je zgrajena v letu 1970, zemljiškoknjižno stanje je urejeno.
Neto tlorisna površina stanovanja znaša 49,23 m2.
Uporabna površina dela stavbe znaša 39,9 m2.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom, s katerim je sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe vstopi v obstoječ pravni položaj najemodajalca.
Stanovanje ima energetsko izkaznico št. 2015-16-23-32969, ki velja do 8. 12. 2025.
m) Izhodiščna cena je 31.500,00 €.
n) Ogled stanovanja je možen po predhodnem dogovoru (kontaktna oseba Alenka Stolnik, tel. 02/729-35-10).
3. Ogled nepremičnin
Interesenti za nakup stanovanj si lahko le-te ogledajo po predhodnem dogovoru (kontaktna oseba Alenka Stolnik, tel. 02/729-35-10).
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko interesenti pokličejo na tel. 02/729-35-10, med 13. in 15. uro.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnine iz tega javnega zbiranja ponudb se prodajajo najmanj za izhodiščno vrednost. V izhodiščni vrednosti davek na promet nepremičnin ter druge dajatve in davščine, povezane s pripravo in izvedbo kupoprodajne pogodbe oziroma notarskega zapisa v zemljiški knjigi, ki jih plača kupec, niso zajeti.
Davek na promet nepremičnin, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene pogodbe in vložene napovedi za odmero davka na promet nepremičnin, plača kupec. Kupec tudi nosi stroške v zvezi s pripravo in izvedbo kupoprodajne pogodbe oziroma notarskega zapisa v zemljiški knjigi.
Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«.
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
Posamezna nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo komisija ugotovila, da izpolnjuje vse razpisne pogoje in bo ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ali več ponudnikov za nakup nepremičnine ponudijo isto ceno, bo komisija s ponudniki opravila dodatna pogajanja, da se doseže za prodajalca ugodnejša ponudba in bo prodajalec pozival najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe toliko časa, dokler ne bo eden izmed ponudnikov ponudil višje cene od ostalih.
Podpis pogodbe in plačilo kupnine
Izbrani najugodnejši ponudnik za posamezno stanovanje mora v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izboru najugodnejšega ponudnika skleniti kupoprodajno pogodbo s SVZ Hrastovec. V kolikor tak ponudnik pogodbe v roku ne bo sklenil, se bo štelo, da od nakupa odstopa in ima SVZ Hrastovec pravico zadržati vplačano varščino.
Bistvena sestavina pogodbe je rok plačila. Celotno kupnino je potrebno poravnati v roku 30 dni šteto od datuma sklenitve pogodbe obeh pogodbenih strank na račun št. 01100-6030300592. Če celotna kupnina ni plačana v navedenem roku, ima prodajalec pravico zase zadržati celotni znesek vplačane varščine skladno z zakonom in uredbo in odstopiti od kupoprodajne pogodbe.
Položena varščina se všteva v kupnino.
Sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin bo določilo o odkupni pravici v korist države oziroma drugo določilo, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje možnost nakupa nepremičnin z namenom njihove kasnejše prodaje po višji oziroma tržni ceni.
Po plačilu celotne kupnine in stroškov SVZ Hrastovec izroči kupcu nepremičnino v last in posest, izroči pa mu tudi zemljiškoknjižno dovolilo z intabulacijsko klavzulo za vpis lastninske pravice v zemljiški knjigi. Stroški vknjižbe lastninske pravice v zemljiški knjigi bremenijo kupca.
5. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10 % od izhodiščne cene stanovanja, in sicer:
– za stanovanje št. 1: 3.000,00 €,
– za stanovanje št. 2: 2.830,00 €,
– za stanovanje št. 3: 3.170,00 €,
– za stanovanje št. 4: 3.150,00 €,
– za stanovanje št. 5: 2.580,00 €,
– za stanovanje št. 6: 5.410,00 €,
– za stanovanje št. 7: 3.150,00 €;
na transakcijski račun SVZ Hrastovec, št. 01100-6030300592 sklic 00 25072016, z navedbo namena »varščina-stanovanje št. ___« (navede št. stanovanja, za katerega daje ponudbo), najkasneje do izteka roka za sprejem ponudb.
Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje v tem postopku javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudniki plačajo varščino in ne posredujejo ponudbe ali posredujejo prepozno ponudbo, SVZ Hrastovec varščino zadrži. Prav tako se varščina zadrži, če ponudnik po plačilu varščine ponudbo umakne.
Ponudniku, ki ne bo izbran, se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru.
Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina všteva v kupnino.
Kot ponudnik lahko sodeluje domača ali tuja fizična ali pravna oseba, ki v skladu z veljavnim pravnim redom v Republiki Sloveniji lahko pridobi lastninsko pravico na nepremičnini v Republiki Sloveniji, ki v roku pravilno odda popolno ponudbo in vplača 10 % varščine do izteka roka za zbiranje ponudb.
Pisna ponudba mora vsebovati naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine za katero daje ponudbo (kraj, ulica in hišna številka, nadstropje ter št. stanovanja) in ponujeni znesek.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe, oziroma izpis iz ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in s.p. ipd.),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR),
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje.
6. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah z napisom »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – naslov in številka stanovanja«, na naslov: SVZ Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, do 5. 9. 2016 do 10. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse pogoje.
Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.
7. Ustavitev postopka: komisija za izvedbo pravilnega in zakonitega postopka prodaje državnega premoženja si v vsakem primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla.
8. Pravila javnega zbiranja ponudb: javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09 – Odl. US) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09, 49/10). Odpiranje prispelih ponudb izvaja pristojna komisija.
9. Drugo
K odpiranju ponudb dne 5. 9. 2016 ob 13. uri lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo potekalo v sejni sobi, v pritličju upravne stavbe, na naslovu Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.
Besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani SVZ Hrastovec, kjer bodo objavljeni tudi morebitne spremembe ali dopolnitve razpisa.
Socialno varstveni zavod Hrastovec 

AAA Zlata odličnost