Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

Št. 430-0021/2016 Ob-2654/16, Stran 1744
Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, na podlagi 6. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16) objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju Občine Ivančna Gorica
A. Naročnik (koncedent): Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.
B. Dejavnost, ki je predmet koncesije: javna služba – izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v okviru programa, sprejetega za javne vrtce. Razpisujemo en oddelek predšolskih otrok 1. starostnega obdobja (1.–3. let).
C. Območje izvajanja koncesije: javna služba se bo izvajala na območju Občine Ivančna Gorica.
D. Pogoji za opravljanje dejavnosti
Dejavnost iz prejšnjega člena lahko opravlja oseba, ki:
1. je registrirana za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva,
2. ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid),
3. ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
4. zagotavlja opremljenost v skladu z akti, ki urejajo normativne in minimalne tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca,
5. ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu z akti, ki urejajo normative in kadrovske pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
6. ima letni delovni načrt,
7. izvaja oziroma bo izvajala najmanj 9-urni dnevni program,
8. bo opravljala dejavnost za ceno programa, ki jo potrdi občinski svet,
9. izpolnjuje ostale pogoje, opredeljene v zakonu, ki ureja vzgojo in izobraževanje, in zakonu, ki ureja vrtce ter ostale pogoje iz razpisne dokumentacije.
E. Zavarovanje dejavnosti: ponudnik mora predložiti izjavo, da bo v primeru izbora zagotovil ustrezno zavarovanje za izpolnjevanje pogodbenih določil.
F. Čas za katerega se podeljuje koncesija: določen čas 5 let, z možnostjo podaljšanja.
G. Kriteriji / merila za izbiro:
– cena vrtca,
– ocena objekta, prostora in opreme,
– lokacija vrtca oziroma oddelka,
– število oddelkov v posameznem okolišu oziroma na razpisani lokaciji,
– pisne pozitivne reference,
– rok pričetka izvajanja javne službe.
Predlagana lastna cena programa izdelana po veljavni metodologiji: največ 30 točk.
Najugodnejša lastna cena programa dobi najvišje število točk, ostale sorazmerno nižje število točk.
Ocena objekta, prostora in opreme: največ 30 točk.
Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost prostorov za izvajanje programa, število in kvaliteta igral, velikost in opremljenost zunanjih površin namenjenih izvajanju programa, varnost (tehnično varovanje, emisije …), dostop in parkirna mesta.
Lokacija vrtca oziroma oddelka: največ 30 točk.
Naselji Ivančna Gorica in Šentvid – 30 točk, ostale lokacije v občini 10 točk.
Število oddelkov: za organiziran 1 oddelek v imenovanih naseljih – 30 točk, oddelek drugje v občini – 5 točk.
Pisne pozitivne reference: 5 točk za vsako pozitivno referenco.
Rok pričetka izvajanja program: največ 10 točk.
Začetek izvajanja dejavnosti s 1. 9. 2016 je ocenjeno z 10 točkami, za vsak mesec dni po navedenem datumu dve točki manj.
H. Rok in postopek oddaje prijave
Ponudbe morajo biti poslane po pošti oziroma osebno predložene v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: Koncesija za predšolsko vzgojo« na naslov Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, do ponedeljka, 2. 8. 2016 do 10. ure.
Prepozno prispele ponudbe se bodo neodprte vrnile ponudnikom.
I. Čas odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo komisijsko in nejavno v prostorih Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, v ponedeljek, 2. 8. 2016 ob 15. uri.
Če se na razpis prijavi le en ponudnik in ta izpolnjuje vse predpisane pogoje, koncedent z njim lahko sklene koncesijsko pogodbo. Če se na razpis ne javi nobeden ponudnik oziroma če nobeden izmed ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent sprejme ustrezen akt.
J. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri: občinska uprava najpozneje v roku 30 dni po odpiranju izda odločbo o izbiri koncesionarja. Izbrani koncesionar sklene koncesijsko pogodbo s koncedentom najpozneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe.
K. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: ponudbe odpira in ocenjuje tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija vloge oceni glede na razpisna merila, izdela poročilo in na podlagi ugotovitev predlaga občinski upravi izbiro ponudnika.
L. Organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe
Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo. Javna služba se lahko začne izvajati po podpisu pogodbe.
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Ivančna Gorica http://www.ivancna-gorica.si oziroma v sprejemni pisarni občine; kontaktna oseba za dodatne informacije je Marija Okorn (tel. 01/78-12-112), e-mail: marija.okorn@ivancna-gorica.si.
Občina Ivančna Gorica 

AAA Zlata odličnost