Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

2271. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Či-2 – centralne dejavnosti v Čirčah, stran 7635.

  
Na podlagi določil 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Mestne občine Kranj sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Či-2 – centralne dejavnosti v Čirčah
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Či-2 – Centralne dejavnosti v Čirčah (Uradni list RS, št. 59/12, v nadaljevanju spremembe in dopolnitve OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Mestna občina Kranj je v letu 2012 sprejela Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Či 2 – Centralne dejavnosti v Čirčah s katerim je določila merila in pogoje za urejanje in gradnjo na zemljiščih znotraj območja ter izven ureditvenega območja podrobnega prostorskega načrta.
Na območju OPPN je skladno z veljavnim odlokom, v funkcionalni podceloti A2, že zgrajen trgovski objekt.
Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN je investicijska namera lastnika obstoječega trgovskega objekta, investitorja, ki želi obstoječi objekt dozidati, kar mu trenutno veljavni prostorski akt ne omogoča.
3. člen 
(pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev) 
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN je:
– Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO),
– Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (IPN MOK, Uradni list RS, št. 74/14).
4. člen 
(območje sprememb in dopolnitev ter program) 
Celotno območje OPPN obsega severni del naselja Čirče v Kranju in predstavlja območje, ki z izravnavo jugovzhodnega roba prostorsko zaokrožuje obstoječo poselitev.
Na območju so predvidene storitvene, servisne, poslovno trgovske, oskrbne in ostale centralne dejavnosti, vključujoč tudi kmetijske dejavnosti in nanje navezujoče spremljajoče dejavnosti.
Območje sprememb in dopolnitev OPPN obsega zemljišča in dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami: 119/3, 119/8, 119/9, 116/16, 116/15, vse k.o. Čirče.
Spremembe in dopolnitve OPPN obravnavajo obstoječ objekt v funkcionalni podceloti A2, za katerega se predvidi možnost dozidave.
Namembnost objekta se ne spreminja, ohranja pa se tudi obstoječe priključke na gospodarsko javno infrastrukturo, vključno z dovozom na javno cesto.
Ob dozidavi je predvidena prilagoditev interne zunanje, komunalne in prometne ureditve.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve sprememb in dopolnitev OPPN se izdelajo na podlagi:
– prikaza stanja prostora,
– veljavnega OPPN Čirče,
– veljavnega izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Kranj,
– že izdelanih strokovnih podlag za obravnavano območje,
– investicijske namere investitorja.
Izdelava dodatnih strokovnih podlag, kolikor bo zahtevana v smernicah nosilcev urejanja prostora, se določi med postopkom priprave sprememb in dopolnitev, zagotovi jih lastnik zemljišč oziroma investitor sprememb in dopolnitev OPPN.
6. člen 
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev ter njegovih posameznih faz) 
Priprava sprememb in dopolnitev OPPN Či-2 – Centralne dejavnosti v Čirčah se bo vodila po skrajšanem postopku, saj se spremembe in dopolnitve nanašajo na posamičen poseg v prostor, ki ne vpliva na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov.
Spremembe in dopolnitve se izdela po naslednjem okvirnem terminskem planu:
– izdelava osnutka sprememb in dopolnitev OPPN: 30 dni po sprejemu sklepa o začetku priprave
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje: 15 dni
– izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN ter priprava gradiva za javno razgrnitev: 30 dni po pridobitvi smernic
– objava ter javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN: 30 dni
– prva obravnava na Svetu MOK (v času javne razgrnitve)
– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OPPN: 15 dni
– izdelava predloga sprememb in dopolnitev OPPN: 15 dni po sprejemu stališč
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora: 15 dni
– priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev OPPN: 15 dni po pridobitvi mnenj
– druga obravnava na Svetu MOK
– priprava končnega dokumenta sprememb in dopolnitev OPPN: 10 dni po sprejemu dokumenta na Svetu MOK.
V primeru, da bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje ali kompleksnejša izdelava dodatnih študij, bodo le-te potekale sočasno z izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN, zgoraj navedeni roki izdelave pa se bodo ustrezno prilagodili.
7. člen 
(seznam nosilcev urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 58., 61. in 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju pripravijo smernice na osnutek sprememb in dopolnitev OPPN ter podajo mnenja k predlogu sprememb in dopolnitev OPPN so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja zgornje Save, Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj;
6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Direktorat za promet, Tržaška 19, 1000 Ljubljana;
7. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, Sektor za civilno letalstvo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
8. Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Področje oskrbe z vodo, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
9. Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
10. Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Področje ravnanja z odpadki, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
11. Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
12. Telekom Slovenije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
13. Geoplin plinovodi, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana;
14. Domplan, d.d., PE Energetika, Bleiweisova 14, 4000 Kranj;
15. Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in GJS, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Drugi udeleženci v postopku priprave
16. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, Ljubljana.
V postopek so lahko vključeni tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen 
(obveznosti financiranja) 
Stroške izdelave vseh potrebnih strokovnih podlag in izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN nosi zainteresirani investitor oziroma lastnik zemljišč v območju obravnave.
Postopek sprejema dokumenta vodi občinska uprava Mestne občine Kranj.
9. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu.
Št. 350-12/2016-2-(48/01)
Kranj, dne 18. julija 2016
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar
 
zanj 
Boris Vehovec l.r.
Podžupan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti