Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

2268. Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Dolenjske Toplice, stran 7633.

  
Na podlagi 34.a člena in 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 in spremembe), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 107/09 – Odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14 in 25/14 – ZFU) in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 11. redni seji dne 22. 6. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Dolenjske Toplice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(1) Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi določbe predpisov, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in sistem plač v javnem sektorju, kolikor Zakon o lokalni samoupravi ne določa drugače.
(2) Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(3) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, in članom nadzornega odbora pripadajo nagrade oziroma sejnine za njihovo delo in se določijo v skladu z določbami tega pravilnika.
2. člen 
S tem pravilnikom se v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju določa plača, oziroma plačilo za opravljanje funkcije: za župana, podžupana ter člane Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice, kakor tudi sejnine za predsednika in člane nadzornega odbora ter sejnine in nagrade za predsednike in člane komisij in odborov, ki jih ustanovi oziroma imenuje Občinski svet Občine Dolenjske Toplice.
II. PLAČE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV 
3. člen
(1) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
(2) Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
(3) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(4) Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
(5) Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko opravlja svojo funkcijo poklicno, če se v soglasju z županom tako odloči.
4. člen 
(1) Za opravljanje funkcije župana, ki sodi v VI. skupino občin (od 2.001 do 5.000 prebivalcev), je s predpisom, ki določa plače funkcionarjev, določen 49. plačni razred. Županu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom. Osnovna plača je določena z uvrstitvijo župana v plačni razred v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50 % osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
5. člen 
(1) Z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju je za opravljanje funkcije podžupana v Občini Dolenjske Toplice, ki glede na število prebivalcev sodi v VI. skupino občin (občine od 2.001 do 5.000 prebivalcev), določen razpon med 34. in 41. plačnim razredom.
(2) Podžupanu, ki bi opravljal funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo.
(3) Podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije največ v višini 50 % osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Podžupanu, ki funkcijo opravlja nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo.
(4) Višino plačila oziroma plačni razred določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
(5) V času, ko podžupan opravlja funkcijo župana, mu pripada plača v skladu z veljavnimi področnimi predpisi.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA SEJNIN 
6. člen
Osnova za izračun sejnine je plača župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
7. člen 
(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta, razen podžupana, je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnih teles.
(2) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana oziroma ne sme presegati višine, določene z nadaljnjimi spremembami zakonodaje.
8. člen 
(1) Na podlagi sklepa o potrditvi mandatov se članu občinskega sveta, razen podžupanu, določi sejnina, in sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 4,5 % plače župana,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 3,2 % plače župana,
– predsedovanje seji odbora delovnega telesa 3,2 % plače župana,
– udeležbo na seji odbora, katere član je, 2,5 % plače župana.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
9. člen 
Izplačilo plačila za opravljanje funkcije oziroma sejnine se opravi na podlagi sklepa o potrditvi mandata oziroma akta o imenovanju ter evidence o prisotnosti članov občinskega sveta na sejah, ki jo vodi občinska uprava.
IV. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA NAGRAD 
10. člen
Višina in način določanja sejnine nadzornemu odboru 
(1) Predsedniku in članom nadzornega odbora občine se za opravljanje dela določi sejnina za predsedovanje oziroma za udeležbo na seji. Poleg tega so člani nadzornega odbora upravičeni do plačila za izvedbo posameznega nadzora, ki se zaključi z izdelavo končnega poročila na podlagi letnega programa dela ali po sklepu nadzornega odbora.
(2) Sejnine se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco opravljenega dela (prisotnostjo na sejah), ki jo vodi občinska uprava, in sicer za:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora 4,5 % plače župana,
– udeležbo na seji nadzornega odbora 2,6 % plače župana,
– udeležbo predsednika(ce) ali člana nadzornega odbora na seji občinskega sveta 1,9 % plače župana.
(3) Izvedba nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora maksimalno 7,5 % bruto plače župana.
Izplačila predsedniku in članom nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi evidence opravljenega dela oziroma izdelanega poročila o nadzoru, ki jo vodi občinska uprava. Letni znesek nagrade posamezniku ne sme presegati zakonsko določene višine.
11. člen 
Višina in način določanja sejnin drugim organom 
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi plačilo v obliki sejnine, ki je enaka sejnini za udeležbo člana sveta na seji delovnega telesa občinskega sveta.
12. člen 
Člani občinske volilne komisije imajo zaradi dela v občinski volilni komisiji ob vsakih splošnih volitvah pravico do enkratnega nadomestila v skladu z določili Zakona o lokalnih volitvah.
Ob vsakih drugih volitvah, ki obsegajo predvsem nadomestne volitve v občinski svet, pripada članom za delo v občinski volilni komisiji nadomestilo, ki ga glede na obseg volilnih opravil določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi naslednjih meril:
– število različnih vrst volitev, ki se istočasno izvajajo,
– število volilnih enot, v katerih potekajo volitve,
– število volišč.
Višina nadomestila, določena na podlagi meril iz prejšnjega odstavka tega člena, ne sme biti nižja od 20 % in ne višja od 100 % nadomestila za izvedbo splošnih volitev iz prvega odstavka tega člena, ob upoštevanju z zakonom predpisanih razponov višine nadomestila med posameznimi člani občinske volilne komisije.
Nadomestila, ki jih določa ta člen, se izplačajo na podlagi akta o imenovanju občinske volilne komisije.
Za izvedbo referenduma na območju celotne občine članom občinske volilne komisije pripada nadomestilo, določeno v skladu s prvim odstavkom tega člena. Če se referendum izvaja le v delu občine, pa članom občinske volilne komisije pripada nadomestilo, določeno v skladu z drugim in s tretjim odstavkom tega člena.
V. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI 
13. člen
(1) Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice, če zato predložijo ustrezna dokazila. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Dolenjske Toplice. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi. Občinskemu funkcionarju ne pripada povračilo stroškov prevoza na sejo.
(2) Občinski funkcionar in drugi navedeni v 1. členu tega pravilnika imajo pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi, če jim službeno pot odobri župan.
(3) Občinski funkcionar in drugi navedeni v 1. členu tega pravilnika imajo pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti, če jim to odobri župan. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
(4) Člani nadzornega odbora imajo pravico do povračila stroškov udeležbe na strokovnih izobraževanjih.
14. člen 
(1) Povračilo stroškov iz 13. člena tega pravilnika lahko občinski funkcionar, oziroma član nadzornega odbora uveljavlja na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje.
(2) Nalog za službeno potovanje izda župan ali direktor občinske uprave. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
VI. NAČIN IZPLAČEVANJA 
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad in povračil stroškov, ki jih prejemajo občinski funkcionarji, člani delovnih teles in nadzornega odbora ter druge osebe v skladu s tem pravilnikom, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
16. člen 
Plače in nagrade se izplačujejo v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna in na podlagi zakona izdanih podzakonskih predpisov.
17. člen 
Plača župana se usklajuje skladno s spremembo zneska osnovne plače plačnega razreda župana, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
18. člen 
Plača županu, podžupanu in članom občinskega sveta in nagrade – sejnine članom delovnih teles se v skladu s tem pravilnikom obračunajo in izplačajo od dneva nastopa funkcije oziroma imenovanja v delovno telo.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles ter članov drugih občinskih organov sveta ter o povračilih stroškov s spremembami (Uradni list RS, št. 93/99, 26/07, 102/08, 124/08 in 82/13).
20. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-16/2016
Dolenjske Toplice, dne 22. junija 2016
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost