Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

2248. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 7438.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1. člen 
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16) se v 1. členu v napovednem stavku za besedilom »št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020« dodata vejica in besedilo »zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2016)1833 z dne 23. 3. 2016 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849«.
2. člen 
V prvem odstavku 39. člena se beseda »nitratnega« nadomesti z besedo »mineraliziranega«.
3. člen 
V drugem odstavku 100. člena se besedilo »prve alineje« nadomesti z besedilom »1. točke«.
4. člen 
V prvem odstavku 134. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. njive-poljščine: 377,82 eura na ha letno, razen na najožjih vodovarstvenih območjih iz predpisa, ki ureja vodovarstveno območje za vodno telo vodonosnikov Rižane, kjer znašajo 257,82 eura na ha letno;«.
V drugem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. njive-poljščine: 326,18 eura na ha letno, razen na najožjih vodovarstvenih območjih iz predpisa, ki ureja vodovarstveno območje za vodno telo vodonosnikov Rižane, kjer znašajo 206,18 eura na ha letno;«.
5. člen 
V prilogi 6 se pri KMRS »698« Naziv »oreh in kostanj2« za besedilom »SAD_POKT« dodata podpičje in besedilo »GEN_SOR«.
Pri KMRS »698« Naziv »oreh in kostanj« se za besedilom »KRA_VTSA« dodata podpičje in besedilo »GEN_SOR«.
6. člen 
Priloga 8 se nadomesti z novo prilogo 8, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
7. člen 
V prilogi 12 se pri »GEN_SOR: Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin« v 10. točki za osmo alinejo doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– strniščna repa: Kranjska okrogla,«.
Dosedanja deveta alineja postane deseta alineja.
Pri »GEN_SEME: Pridelava semenskega materiala avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin« se v 10. točki za osmo alinejo doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– strniščna repa: Kranjska okrogla,«.
Dosedanja deveta alineja postane deseta alineja.
8. člen 
V prilogi 16 se v preglednici 2 pri zahtevi HML_NMIN besedilo kršitve »Pri HML_NMIN na KMG ni prisotnih dokazil, da je bil izveden hitri talni testi na vsebnost nitratnega dušika v tleh.« spremeni tako, da se glasi »Pri HML_NMIN na KMG ni prisotnih dokazil, da je bil izveden hitri talni test na vsebnost mineraliziranega dušika v tleh.«.
Za štirinajstim odstavkom se doda nov petnajsti odstavek, ki se glasi:
»(15) Če je na KMG, ki v okviru ukrepa EK uveljavlja plačilo za trajno travinje, obtežba travojedih živali na hektar površin trajnega travinja manjša od predpisane do vključno 0,1 GVŽ na ha trajnega travinja, se plačilo za trajno travinje v okviru ukrepa EK v tekočem letu zavrne po 5 % stopnji. Ob prvi ponovitvi kršitve se za tekoče leto plačilo za trajno travinje zavrne po 20 % stopnji. Ob drugi ponovitvi kršitve se za tekoče leto plačilo za trajno travinje zavrne po 40 % stopnji. Ob tretji in vsaki nadaljnji ponovitvi kršitve se za tekoče leto plačilo za trajno travinje v okviru ukrepa EK v celoti zavrne. Če je na KMG, ki v okviru ukrepa EK uveljavlja plačilo za trajno travinje, obtežba travojedih živali na hektar površin trajnega travinja manjša od predpisane za več kot 0,1 GVŽ na ha trajnega travinja, se plačilo za trajno travinje v okviru ukrepa EK v tekočem letu zavrne.«.
Dosedanji petnajsti do triindvajseti odstavek postanejo šestnajsti do štiriindvajseti odstavek.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(plačila za ukrep EK) 
Zahtevki za ukrep EK, ki so bili vloženi do uveljavitve te uredbe, se obravnavajo v skladu s spremenjeno 1. točko prvega odstavka 134. člena uredbe in spremenjeno 1. točko drugega odstavka 134. člena uredbe.
10. člen 
(obravnava kršitev) 
Kršitve za zbirne vloge in zahtevke za ukrepa KOPOP in EK, ki so bili vloženi do uveljavitve te uredbe, se obravnavajo v skladu s spremenjeno in dopolnjeno prilogo 16 uredbe.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-23/2016
Ljubljana, dne 12. julija 2016
EVA 2016-2330-0124
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 
 

AAA Zlata odličnost